Monthly Archives: May 2009

FOURTH QUESTION SATHEESH

“‘what is an educated person? (I am very sure that it is not fair to consider only the certificates which are being issued by educational institutions).”

på svenska

Utbildning kan göra vårt ego starkare, att vårt samhälle då blir starkare och mera traditionellt med en klarare och fastare struktur, när Thirumoolar och Bogar, två kända Siddhar i Tamil Nadu för mer än 2000 år sedan utvecklade sin kundalini-tantra och pranayama i skogen var utbildningen ganska obefintlig i de små byarna och all upplyftning av kunskap skedda då av Brahmins och deras hjälpare, de lärde ut en religös sociologi, som förhärligade Vedas och Brahmins prästers tankar, folk levde nära naturen ganska ociviliserade, det var lätt för dessa siddhar att gå ut i skogen och praktisera sin speciella andlighet,alla accepterade det, men om du gör detsamma idag, då kommer polisen kanske att attacker dig och forest department också, den ego-struktur som vi har idag är stel och ganska intolerant emot människor som vill gå sin egen väg för att söka själen och Vishnu, i dag saknar Indien själ, vad Sören Kierkegaard, den danske modernistiske filosofen skulle kalla för existens, alltså Indien saknar den existentiella dimensionen, i den själslösa dimman människorna hankar sig fram i sitt vardagsliv finns inte längre själen med bara det sociala kugghjulet som rör sig kallt och mekaniskt runt sin egen axel, som fungerar helt rationellt utan eget inre liv och får tiden att rinna iväg för människorna, fast idag är hela jordklotet utan själ, det onda, det kriminella, det sadistiskt perversa tänkandet har tagit över själens plats i människornas medvetande, det goda och sanna lyser helt med sin fråmvaro i de mänskliga mötena, det har skett en oerhörd degenerering av människan, men då Rama levde i Södra Indien, förmodligen i Tamil Nadu, för cirka 7000 år sedan var Indien ett själfullt land, Sita var befriad från det demoniska och underjordiska, men idag inte bara i Inden men över hela världen är människorna inte ens medvetna om att själen är i fångenskap av ondskans omänskliga skepnader, som gjort mänskligheten totalt blind för det som är bortom ego-samhället, istället för äkta andlighet har dessa ondskans grymma uppenbarelser experimenterat fram en anti-mänsklig black magic medicin, ihopmixad av mantra och vibuti som de speciellt i Inden häller kontinuerligt ner i människornas tomma och gapande munnar för att flylla dem med mera mörker och förvirring, och den som söker efter Sita eller Isis förföljs och jagas till sista blodsdroppen ner i något primitivt fängelse för att där för alltid stängas ute från samhälls-mänskliga relationer, en tystnadens mur huggs runt honom, isolerar honom totalt från mänsklig kontakt så länge han lever, då präster från Brahmin kast kom tll Punjab i norra Indien från Mesopotanien för 3500 år sedan och slog sig ner i Indus dalen förändrades det religösa klimatet drastiskt, de hade redan på den tiden de verkade som präster i gamla riket i Egyptien börjat experimenterat med mantras, under en kort tid lyckades de genom sin black magic mantra puja att skaffa sig ett reellt och strukturellt inflytande över Indiens befolkning, som då inte var mer än högst 10 till 20 millioner invånare, deras vapen var alltså mantra-ritualer, de kunde på ganska lång distans sända sina vibrationer och strålar in i kroppen på vem som helst genom att mässa olika mantras och därigenom manipulera sina offers tankar och känslor osynligt i bakgrunden för både polis och domstol, de började alltså att kontrollera hela Indien, och vad var deras sjäviska syften, de ville öppna ett nytt makt-centrum som skulle vara helt under deras egen privata kontroll och kunde hållas igång permanent genom upprepade mantra-ritualer, ingen vågade ens försöka gå emot dem, för genom vissa mantra ritualer på natten kunde de paralysera en utvald person fullständigt, dessa få Brahmins präster hade experimenterat fram en helt ny och grym makt som de faktiskt lamslog hela Indien med redan för 2500 år sedan, detta nya makt-centrum kunde kontrollera och manipulera även presidenter och kungar, i verkligheten styrde de Indien och de gav sken av att vara Guds representanter på jorden, fast allt de gjorde var totalt emot Gud, de var ofattbart grymma och sadistiska, de förfinande den svart magins mantra-rutualer till den grad att de kunde döda en utvald människa på vilken plats som helst på jorden, Mahatma Gadhi förstod aldrig det, han befriade Indien från de vita förtryckarna från England, men det kom aldrig någon riktig förlösning, för djupare var Indien fortfarande ockuperat, fast av Brahmins präster, bara på ytan styrs Indien av Indiska politiker, lite djupare ner i det Indiska folkets känsloliv har den brahminska prästerklanen ett fast grepp om situationen och full kontroll över Indien, genom Dalai Lamas de Indiska Brahmins hela Asien i sin hand, och genom Påven i Vatikanen som är totalt i klorna på det Brahminska mantra-monstret sträcker sig den Braminska makten så gott som över hela världen, tidigt redan i Egyptien valde de Brahminska prästerna bort kärleken, det var kanske orsaken till sammanbrottet i Gamla riket för 4000 år sedan, den grupp som då begav sig av till Mesopotanien kom att kalla sig för Brahmins, de var helt besatta av den fantastiska ide`n att försöka konstruera
ett helt nytt makt-centrum i mänsklighetens liv, och de lyckades, Vishnu framställs som en hindu Gud, men är i själva verket den ursprungliga det äkta och sanna all-medvetandet, och som på den fantastiska symboliska målningen Naga Sesa ligger ner på sin ormbädd symboliserande Brahman, det statiska medvetandet och Laksmi vid hans fötter,själen och Brahma ut från Visnus navel, symboliserande den nya människans handlingar, och ormarna symboliserande Shiva, orm-elds-kraften helt hängivna Visnus väsen, men Brahmins kommer med en helt ny makt, Shiva, det derstruktiva, som är super-egos centrum har fallit ännu en gång ner i avgrunden och bildat ett underjordiskt och demoniskt centrum helt styrt av Brahmins mantra-ritualer, sexualiteten är för Brahmins präster ej bunden till kärlek, men kan drickas som ett glas mjölk varhelst den är tillstädes, Rama Linga Vallalar, död 1874 endast 51 år gammal, ett äkta helgon från Tamil Nadu, försökte predika om själens nödvändiga uppenbarelse i människans liv, skrev artiklar om detta, kom i total konflikt med den Brahminska prästerklanen och mördades, och Kodi Samy från
Puravi Palayam inte långt från Coimbatore dog 1994, helt isolerad av de Brahminska prästerna därför att han gav ut till världen själens äkta kärlek.

in english

Education can make our ego stronger, our society will then be stronger and more traditionally with a clearer and firmer structure, when Thirumoolar and Bogar, two known Siddhar in Tamil Nadu for more than 2000 years ago developed their kundalini -Tantra and Pranayama in the woods was education rather non-existent in the small villages and all uplift of knowledge was by Brahmins and their helper, they taught a religous sociology, which glorified Vedas and Brahmins priests thoughts,people lived close to nature rather uncivilized, it was easy for these siddhar to go out in the woods and practice their particular spirituality, all accepted it, but if you do the same today, then the police may attack you and the forest department also, the ego-structure which we have today is quite rigid and intolerant against people who want to go their own way for search of soul and Vishnu, today India has no soul, as Søren Kierkegaard, the Danish modernist philosopher would call for the existence, therefore, India lack the existential dimension, in the soulless fog people along on in their everyday life is no longer the soul with only the social gear that is cold and mechanical about its own axis, which acts completely rational, but without own inner life and time running out for people, but today is the entire planet without a soul, the evil, the criminal, the sadistic perverse thinking has taken over the soul’s place in people’s consciousness, the good and true is shining entirely with theirs absence in human meetings, there has been a tremendous degeneration of man, but when Rama lived in South India, probably in Tamil Nadu, for about 7000 years ago, India was a country full of soul, Sita was freed from the demonic and underground, but today, not only in India but all over the world people are not even aware that the soul is in the captivity of evil inhuman forms, which made humanity totally blind to what is beyond the ego-society, instead of genuine spirituality have such evil cruel revelations experimented produced an anti-human black magic medicine, mixed by mantra and vibuti they especially in India pours continuously into the people’s empty and gaping mouths to fill up those with more darkness and confusion, and the searching for Sita or Isis are persecuted and hunted to the last drop of blood down in a primitive prison in order to forever shut out from society – human relations, a wall of silence erect around him, isolating him total from human contact for as long as he lives, when priests from the Brahmin caste came to Punjab in northern India from Mesopotanien for 3500 years ago and settled in the Indus valley the religious climate changed drastically, they
had already at that time they appeared as priests in the Old Kingdom in Egypt begun experimenting with mantras, for a short time managed by its black magic mantra puja they acquire an actual and structural power over India’s population, which then was not more than 10 to 20 million inhabitants, their weapons were mantra-rituals, they could in a relatively long distance send their vibrations, and radiate into the body of anyone by lots of different mantras and thereby manipulating their offers thoughts and feelings invisibly in the background of both the police and courts, the began to control the entire India, and what was their shuffles purposes, they wanted to open a new power center that would be entirely under their own private control and was kept going permanently through repeated mantra-rituals, no one dared to even try to go against them, by some mantra rituals at night, they could paralyze a designated person completely, these few Brahmins priests had experimented developed a completely new and cruel power that they actually paralyzed throughout India with already 2500 years ago, this new power center was able to control and manipulate even presidents and kings, in reality they ruled India, and they gave the impression to be God’s representatives on earth, but all they did was totally against
God, they were incredibly cruel and sadistic, they refining of the black magic mantra-rituals to the extent that they could kill a designated person in any place any time on earth,Mahatma Gadhi never understood it, he liberated India from the white oppressors from England, but there was never any real redemption, the deeper was India still occupied, through the Brahmins priests, it is only on the surface that India is ruled by Indian politicians,a little deeper down in the Indian peoples emotions the Brahmins priests clan has a fixed grip on the situation and complete control over India, by Dalai Lama Buddhist clergy, the Indian Brahmins have throughout Asia in their hand, and by Pope in the Vatican which is totally in the claws of the Brahmins mantra-monster goes Brahmins power virtually around the world, early in Egypt chose the Brahmins priests away love, it was perhaps the reason why the collapse of the Old Kingdom came in 4000 years then, the group then went off to Mesopotanien came to call itself for the Brahmins, they were fully occupied of the fantastic idea to try to construct a new power center in human lives, and they succeeded, Vishnu produced as a hindu God, but in fact he is the original form of the genuine and true all-consciousness, and that the tremendous symbolic painting Naga Sesa he lying down on its snakebed symbolized Brahman, the static awareness and Laksmi at his feet, soul and Brahma from Visnus navel, symbolizes the new human acts, and the snakes symbolized Shiva, snake-fire-power completely dedicated Visnus beings, but Brahmins come with a completely new power, Shiva, the destructive, that super-egos center has been yet another time down to the pit and formed an underground and demonic center completely controlled by Brahmins mantra-rituals, sexuality is for the Brahmins priests not bound to love, but can be drunk as a glass of milk out wherever it is permit, Rama Linga Vallalar, died in 1874 only 51 years old, a genuine saint from Tamil Nadu, tried to preach the soul necessary revelation in human life, wrote articles about this, was in total conflict with the Brahmins priests clan and murdered, and Kodi Samy from Puravi Palayam not far from Coimbatore died in 1994, completely isolated by the Brahmins priests because he gave out to the world the soul’s true love.

THIRD QUESTION SATHEESH

“How to utilize the wanderful and incomparable resource of ” 24 hours a day “only to improve and empower ourself for fulfilling the purpose of our life and to do our duties ?”

answer in english,

First we try to put us out of the grip over our lives, society and its false authorities linked on us, they have supplied us with false ideas and habits which lead us to greater materialism, arrest us in a consumption society, we want a soulful community, we are not Pavlov dogs dancing after social authorities signals, we eat when we feel hungry, not when they whistle at us, we listen to the tunes of the heart, we want a society where our feelings may be able to processed, refined to a hero gamos between the spirit and soul, we want to feel real love between head and heart, knowing that we really are, feel lucky that we had 24 hours every day free to make the sacred marriage between our spirit and our soul to a great wonderful journey from birth to death in the dimension we call life, each humans are forced to try to assimilate society’s way of thinking and feeling, its ego-value system, we are closed in a box, the walls are black and cold, we freezes, we are trained to think of different ego-faces, mom train us, and her way is a little softer than dad, mom is our first friend, but sometimes fails she, we feel no real confidence, we have a separate box, the family box, it is our first training institute, we are thus trained to become a normal cog in the wheel of society, no one tells us that we are Vishnu, that we should try to search in our own head of his thoughts, every time we become confused says not our coaches that it is Visnu who calls on us, but we understand slowly, not so wise, a little stupid, and we are ashamed, we are sucked into the social machinery, and our true consciousness is blocked, we should not think our own thoughts, we should think community service ideas, we give up, we capitulate, we submit ourselves community authorities as if they were gods, the first objective is that we do not will urinate or leave feces inside the box, if we can do this goal means that we are prepared to learn the lesson of society, we go to school, there is a new box, a new training institute, and the coaches are more harsh and inhumane than our mother and father, our spirit and our soul is buried, we considered as one of Mr Watson’s rats, through his psychological experiments with rats society revised its ideas of man, they contracted, was more effective, had a more intense form concentrated and to better able to control ourselves, to faster and better able to prevent us from rebel and reject the inhuman and rough grainy ideas of human beings and objectives, and anxiety, it is used as an invisible hooter against any individual who happens to think their own thoughts inside her head, which still has a little contact with Vishnu left inboard, and the anxiety sent the finest and noblest souls to the hospital they were fed with Hibernal and Valium, were killed bio-chemical medical preparations,mentally lobotomized, they never came back to school more, a few lucky taken suddenly out of the hard and cold society-box, nobody knows how they came out, they can hold off away from education, family life, marriage and children, getting up in the mountains, they come to the Alta Mira, they see cave paintings, each woman who we really love is our soul, and every man a woman loves from her heart, is her soul, the spirit is Vishnu, our head, it was he who helped us to escape, and he says that our duty is to undergo a hero gamos, the child we will give birth in our sacred marriage becomes Brahma.

svar på svenska,
Först måste vi försöka tas oss ut ur det grepp över vårt liv som samhället och dess falska auktoriteter kopplat om oss, de har matat oss med falska ideeroch vanor som leder oss till ökad materialism, arresterar oss i ett konsumtions-samhälle, vi vill ha ett själfullt samhälle, vi är inga Pavlovs hundar som dansar efter samhälls-aktoriteterns signaler,vi äter när vi känner oss hungriga, inte då de visslar på oss, vi lyssnar till tonerna i hjärtat, vi vill ha ett samhälle där våra känslor får möjlighet att förädlas, förfinas till ett hero gamos mellan anden och själen, vi vill känna fullödig kärlek mellan huvud och hjärta, känna att vi verkligen finns till, känna oss lyckliga över att vi fått 24 timmar varje dygn fritt för att göra det heliga äktenskapet mellan vår ande och vår själ till en fantastisk underbar resa från födelse till död i den dimensionen vi kallar för liv, varje människa tvingas att försöka assimilera samhällets sätt att tänka och att känna, dess ego-värde-system, vi stängs in i en box, väggarna är svarta och kalla, vi fryser, vi tränas att tänka av olika ego-ansikten, mamma tränar oss, och hennes sätt är lite mjukare än pappas, mamma är vår förste vän, men ibland sviker hon, vi känner ingen riktig tillit, vi har en egen box, familje-boxen, det är vårt första tränings-institut, vi ska alltså tränas till att bli en nomal kugge i samhällshjulet, ingen säger till oss att vi är Vishnu, att vi ska försöka söka i vårt eget huvud efter hans tankar, varje gång vi blir förvirrade säger ej vår tränare att det är Visnu som kallar på oss, men att vi förstår långsamt, ej så klyftiga, en aning dumma, och vi skäms, vi sugs in i samhälls-maskineriet, och vårt sanna medvetande blockeras, vi ska ej tänka egna tankar, vi ska tänka samhälls-nyttiga tankar, vi ger upp, vi kapitulerar, vi underkastar oss samhällets auktoriteter som om de vore gudar, det första målet är att vi inte ska urinera eller lämna avföringen inne i boxen, ifall vi klarar det målet betyder det att vi är beredda att lära oss samhällets läxa, vi går till skolan, det är en ny box, ett nytt tränings-institut, och tränarna är mera hårda och omänskligare än vår mamma och pappa, vår ande och vår själ har begravts, vi betraktas som en av Watsons råttor, genom hans psykologiska experiment med råttor reviderade samhället sina tankar om människan,de krymtes, gjordes effektivare, fick en mera konsentrerad och intensivare form för att bättre kunna kontroll oss, för att snabbare och bättre kunna hindra oss från att göra uppror och förkasta de omänskliga och grovkorniga ideerna om människans väsen och mål, och ångesten, den används som en osynlig tuta emot varje enskild individ som råkar tänka egna tankar innifrån hennes huvud. som fortfarande har en aning kontakt med Vishnu kvar inombords, och ångesten sände de finaste och ädlaste själana till sjukhuset de matades med Hibernal och Valium, dödades bio-kemiskt med medicinska preparat, mentalt lobotomerade, de kom aldrig tillbaka till skolan mer, några få lyckligt utvalda tar sig plötsligt ut ur den hårda och kalla samhälls-boxen, ingen vet hur dom kom ut, de rymmer iväg bort ifrån utbildning, familjeliv, giftermål och barn, de går upp i bergen, de kommer till Altamira, de ser grott-målningarna, varje kvinna som vi verkligen älskar är vår själ, och varje man som en kvinna älskar från sitt hjärta är hennes själ, anden är Vishnu, vårt huvud, det var han som hjälpte oss att rymma,och han säger att vår plikt är att genomgå ett hero gamos, barnet vi kommer att föda i vårt heliga äktenskap blir Brahma.

Hero Gamos, menas att ditt medvetande och din känsla börjar förenas genom äkta och autentisk kärlek, det världsliga giftermålet är horeriet.

(Hero Gamos, meaning that your consciousness and your emotions begins unite through genuine and authentic love, the secular marriage is horeriet.)

SECOND QUESTION SATHEESH

“What must be the central ambition of this human life”?

svar på svenska,

Att förstå att vi är totalt ensamma, och att våga möta denna ensamhet, gå ut i det svarta mörkret och aldrig mer komma tillbaka, det är att söka det absoluta, det individuella, att ej leva relativt men absolut, utan kompromisser, att som första handling söka efter döden, och när vi äntligen funnit döden ska vi försöka besegra den, och om vi lyckas har vi befriat oss ifrån det tillfälliga livet, alltså det som hänger ihop med vårt ego, den hinduistiska modellen, att först utbildning, sen giftermål och sist sanyassi måste kastas på sophögen, det är två begrepp som är viktiga, döden och Vishnu, för döden kan du inte besegra utan Vishnus hjälp, vi måste alltså i det svarta mörkret sträcka ut vår hand och plötsligt kanske känna att någon tar emot den, vi känner oss inte längre ensamna, du kan inte ens se handen, dels av mörkret och dels av att du bara kan ana dig till att det är en annans hand i din, fast egentligen är det inte en hand men en värme du känner, instinktivt, intuitivt förstår du att den värmen kommer från Vishnu, och du står på Busshållplatsen i Coimbatore och det är motorbuller och fullt av folk som korsar den asfalterade öppna platsen fram emot en av alla dessa bussar, gröna, röda och blåa bussar och du står mitt i det sociala svarta mörkret med flera hundra ego-ansikten omkring dig och ingen kan se dig och du känner Visnus närvaro i din vänstra hand och värmen sprider sig upp till ditt hjärta, och du känner dig oerhört lycklig över att han
är där, för utan honom skulle du omedelbart dränkas och förlora dig själv i det sociala havet av lögner och grymheter som omger dig där, men nu har du kommit upp på lotusblomman och du sitter ensam där och skådar den blåa vackra himlen och det vitaktiga solljuset som skimrar på havet, och det första är att försöka förstå att vi är alla Vishnu, ANDEN, det äkta all-medvetandet, att han är vårt huvud, han är vårt tänkande och vår vägledning, och börja använda vårt huvud, börja tänka med egna tankar,
Visnus tankar, hur många ego-ansikten har du inte mött, och hur många ego-huvuden har du inte lyssnat till som om de förmedlat sanningen till dig, men faktiskt inget av dessa ego-huvuden kan ge dig det sanna, och sanningen har du själv i ditt huvud, vi måste försöka upptäcka oss själva, upptäcka huvudet, vårt tänkande, som alltså förr i tiden kallades för andens tankar eller andliga tankar, den heliga andens tankar, och att gå ut i mörkret menas att lämna det sociala tänkandet, låta det bli ett blankt papper, samtidigt försöka öppna ögonen, Vishnus ögon, andens ögon, och äntligen börja se världen som den egentligen är, vi har det imiterande all-medvetandet som började fungera effektivt i mänsklighetens tänkande för 4000 är sedan, och istället för att upptäcka Vishnus tankar i vårt huvud, uppfostras vi och utbildas, och detta tänkande vi får då är ett falskt och imiterande tänkande, vi sugs upp i samhällets virveln, blir en anonym kugge
i det stora mekaniska hjulet som håller samhället på fötterna. får det att fungera dag efter dag, men vi ska inte fördjupa oss i det imiterande all-medvetandet, vi är inte oss själva, och vad är vi då, vi försöker imitera en normal människas väsen, det innebär att vi är under regi av många olika regisörer, men anden, vårt medvetande Vishnu vill att vi ska söka efter själen, inte springa iväg omedelbart och gifta oss och bilda familj,vi ska ge oss ut ensamma i världen och leta efter vår själ, och istället för att giftas oss ska vi förenas med själen.

answer in english, fast translation,

To understand that we are totally alone, and to dare to face this lonelyness, go out in the black darkness and never come back, it is to seek the absolute, the individual, not to live relatively but absolutely, without compromise, to which first action to search for death, and when we finally found death, we shall try to defeat it, and if we succeed, we have freed ourselves from the temporary life, ie the one which is associated with our ego, the Hindu model, that only education, late marriage, and last sanyassi must be disposed of on vast dump, there are two concepts that are important, death and Vishnu, for the death, you can not beat without Vishnus help, we must therefore in
the black darkness reach out our hand and suddenly feel that perhaps someone receive it, we are no longer lonley, you can not even see the hand, partly of the darkness, and partly of that you can only imagine that it is anothers hand in yours, really solid, it is not a hand but a heat you know, instinctively, intuitively you know that the heat comes from Vishnu, and you are on the bus stop in Coimbatore and it is the engine noise and full of people crossing the asphalt open area forward towards one of all these buses, green, red and blue buses and you stand in the middle of the social black darkness with several hundred ego-faces around you and no one can see you and you feel Visnus presence in your left hand and the heat spread up to your heart, and you feel extremely happy that he is there. for without him you would inmmediately drowned and lose yourself in the social sea of lies and cruelty surrounding you, but now you have come up on the lotus flower,and you sit there alone and behold the beautiful blue sky and the whitish sunlight as glimmer on the sea, and the first is to try to understand that we are all Vishnu, the Spirit, the true all-consciousness, that he is our head, he is our thinking and our guidance, and start using our head, start thinking with our own thoughts, Visnus thoughts, how many ego-faces you have met, and how many ego-heads, you have listened to as if they conveyed the truth to you, but actually none of these ego-heads can give you the true, and truth, you have yourself in your head, we must try to discover ourselves, detect the head, our thinking, who in the past called the sacred’s ideas or spiritual thoughts, and to go into the darkness meant to forget the social thinking, let it be a blank paper, while trying open our eyes, Vishnus eyes, and finally start to see the world as it really is, we have been simulating the all-consciousness, which began function effectively in human thinking for 4000 years ago, and instead
to detect Vishnus thoughts in our head, we are raised and educated, and this thinking we have then is a false and simulating thinking, we sucked up in society eddy, become an anonymous cog in the big mechanical wheel that keep society on its feet. may it work, day after day, but we will not deepen us in simulating all-consciousness, we are not ourselves, and what are we, we try to imitate a normal human beings essence, it means that we are beings directed by many different directors, but the spirit, our consciousness Vishnu wants us to search for the soul, not run away immediately and get married and start a family, we should provide us lonely in the world and look for our soul, and instead to get married should we unite with soul.

SATHEESH COIMBATORE TAMIL NADU ASKING

“How can I improve my self motivation and keep moving towards my goal especially when I grow in society where I get many of discouraging words and opposing activities even before I start anything’.

my answer in english,

To be yourself, you must first learn the art of losing your ego, you have to take you out of society’s ego-value systems, it is the first fight, your consciousness has to be completely opposed to your ego, it must be a painful conflict between the ego and consciousness real heart, your consciousness must perceive your ego as something foreign, something unpleasant, something forced, something artificial, something false, something incomplete, something evil, something crazy, something abnormal, but if your consciousness accept your ego as something positive, then it is only to stand out on the battlefield and start the fight for a better materialistic existence, run into the free competition market and try to take for yourselves as much as possible of the welfare cake, learn to lie, learn to cheat, learn the art of manipulating, but if you want to lose your ego, then become a modernist, not traditionalist, modernism, which had success in the 1900s in the West meant that we would begin to live based on emotions, not based on traditions, it means that we first of all have to start the rebellion against the traditional, and Socrates was the first modernists, he lived close to the truth, Periyar in Tamil Nadu said to have done the same, Socrates was the first hero of the West, he rebelled against the accepted way to behave, read about him, read what Plato wrote about Socrates, read 1984 by Orwell, and the trial by Josef Kafka, they give some ideas that may help when we release us from our ego and must meet society’s ego-defense, we must be able to take us through this defense, and the best way is to turn the other cheek, but all about the quality of our consciousness has, if it is strongly of the truth, if it is a brave, if it is full of longing for love, most consciousness never questioned our ego, they follow the flow and flow away,you are an engineer, try read philosophy at least one year on the best possible university in India, for our consciousness center should preferably flourish of philosophical thoughts and the philosophical reflection, and our actions should preferably be artistic, be a mix of an artist and a philosopher, those who follow his ego becomes political people, they live in the external world, read newspapers, follow the news, involved in his party interest issues, avoid religion, temples, churches, mosque and chapel and all kinds of priests swamis and yogis and so-called spiritual people, they are cruel people, they want to try to loot you, and drink your blood through different kinds of rituals, avoid mantra and vibuti, they are tools for black magic, and to lose our ego, we must dare to put us on the bottom of society and become completely indifferent to the ego-value system attractiveness us.

mitt svar på svenska

För att kunna bli dig själv måste du först lära dig konsten att förlora ditt ego, du måste ta dig ut ur samhällets ego-värde-system, det är den första kampen, ditt medvetande måste vara helt emot ditt ego, det måste vara en smärtsam konflikt mellan ego och medvetandes egentliga centrum, ditt medvetande ska uppfatta ditt ego som någonting främmande, någonting olustigt, någonting påtvingat, någonting konstlat, någonting falskt, någonting ofullständigt, någonting ont, någonting sjukt, någonting onormalt, men ifall ditt medvetande accepterar ditt ego som någonting positivt, då är det bara att sticka ut på slagfältet och börja kampen för en bättre materialistisk tillvaro, sticka ut till den fria konkurrensens marknadsplats och försöka ta för sig så mycket som möjligt av välfärds-kakan, lära sig ljuga, lära sig luras, lära sig konsten att manipulera, men om du vill förlora ditt ego, bli då modernist, ej traditionalist, modernismen som hade framgång på 1900-talet i väst menade att vi skulle börja leva utifrån känslorna, ej utifrån traditionerna, det menas att vi allra först ska starta upproret emot det traditionella, och Sokrates var den förste modernisten, han levde nära sanningen, Periyar här i Tamil Nadu sägs ha gjort detsamma, Sokrates var den förste hjälten i väst, han gjorde uppror emot det vedertagna sättet att bete sig, läs om honom, läs vad Plato skrivit om Sokrates, Läs 1984 av Orwell och the trial av Josef Kafka, de ger vissa ideer som kan vara till hjälp då vi befriar oss från vårt ego och måste möta samhällets ego-försvar, vi måste orka ta oss igenom detta försvar, och det bästa sättet är att vända andra kinden till, men allt handlar om vilken kvalitet vårt medvetande har, om det är starkt av sanning, om det är modigt, om det är fullt av längtan efter kärlek, de flesta medvetanden ifrågasätter aldrig sitt ego, de följer med strömmen och flyter bort, du är ingenjör, försök läs filosofi åtminstonde ett år på det bästa möjliga universitetet i Indien, för vårt medvetandes centrum ska helst florera av filosofiska tankar och av filosofiska betraktelser och våra handlingar ska helst vara konstnärliga, vara en mix av en konstnär och av en filosof, de som följer sitt ego blir politiska människor, de lever i den utvändiga världen, läser dagstidningar, följer nyheterna, är engagerade i sitt partis intressefrågor, undvik religion, tempel, kyrkor, mosque och bönhus och alla slags präster swamis och yogis och så kallade andliga människor, de är grymma människor, de vill försöka plundra dig och dricka ditt blod
genom olika slags ritualer, undvik mantra och vibuti, de är verktyg för black magic, och för att kunna förlora vårt ego måste vi våga ställa oss på botten av samhället likgiltig till ego-värde-systemets attraktionskraft på oss.

VEM ÄR SITA

Vem är Sita, den kvinnan Rama älskade över allting annat, hon rövades bort av Ravena då Rama vistades ute i skogen tillsammans med henne och sin bror Laksmana under en fjorton års exil, och Ravena, den store demonen, bodde på Sri Lanka, en liten ö utanför södra delen av Tamil Nadu där det idag är en militär konflikt mellan en rebellisk grupp av terrorister som är missnöjda med den politik som staten för emot infödda tamilien, och Sri Lankas lagliga militärrmakt, och jag själv vistas inte långt därifrån denna platsen där dessa skådespel utspelats fast de i tid skiljer sig åt åtminstonde 7000 år ifrån varandra, mitt lilla-garuda-ashram ligger faktiskt inte mer än 250 km bort från sydligaste punkten i Tamil Nadu, och som symboliskt kan betecknas som Indiens botten, själva motsattsen till bergskedjan Himalaja i norr som är Indiens topp, och dit en speciell typ av människa bosatte sig, den eskimåaktiga tibetanska, som måste ha varit raka motsattsen till den tamilianska, som bor precis vid vattenytans nivå och älskar havet, och vi kan anta att Rama vistades här i dessa trakter under sin exil, men exakt var är inte lätt att veta, för ingen historie-forskning är gjord om denna tiden av någon Professor på något väletablerat universitet i Indien, dock har jag en tjock bok, om södra Indiens historia, skriven av K.A. Nilakanta Sastri, död 1975, Professor på Madras universitet, men han anger inga fakta om vad som hände i Tamil Nadu då för 7000 år sedan när Rama vistades här, vad vi vet är att detta måste varit innan Brahmins kom till Indien, och att detta epos om Rama handlar om den ursprungliga hinduismen, men naturligtvis manipulerad senare av Brahmins, men det mesta av symboliken är bortom Brahmins tolknings-område, och ganska oförfalskad, det påstås att Abaraham reste i väg från platsen Ur i Irak vid samma tidpunkt, alltså för omkring 700O år sedan, och begav sig iväg i riktnig emot det förlovade landet, då granne till Egyptien, och muslims menar att Abrahm också är deras ursprungliga fader, samtidigt fast på andra sidan av arabiska havet vistades då Rama, en avatar av Vishnu, en Purusha avatar, Puma avatar, alltså en fullständig inkarnering av Vishnu, en totalt oförfalskad inkarnering av all-medvetandet, det statiska och symboliska all-medvetandet i Ramas kropp, i Ramas personlighet, ska vi tro på detta?, har Rama levt, har Sita funnits, det handlar ej om tro eller inte tro, för tro behandlar frågan om detta hänt i kroppen, vi har en symbolisk berättelse framför oss, Ramayana, och den är mera verklig än verkligheten själv, vi har tre olika plan, symbol, känsla och handling, även om det ej hänt direkt på handlingsplanet i kroppen, så har det hänt både symboliskt och känslomässigt, det är mer än nog, Sita var en själslig kvinna, oerhört vacker genom hennes sköna utstrålning från hennes själsligt starka karisma, hon var en inkarnering av Laksmi, Vishnus hustru, många kvinnor här i Tamil Nadu är vackra på ytan och har ofta en snygg kropp, fast själslösa i sin utstrålning, i sina vibrationer, som om de saknade individualitet, som om de saknade eget inre liv, långt borta ifrån den typ av kvinna som Sita förkroppsligade, de har ej förstått Sitas väsen, det är ej ens intresserade av att söka en sådan förståelse, över hela världen idag är kvinnorna intresserade av att gifta sig och bilda familj, skaffa barn och bygga upp sitt eget lilla emperium, de anpassar sig därför helt till ett kollektivt liv i grupp, i flock, och de materialiserar sin situation, nästan som ett litet affärsbolag, med kanske två bilar och flera mobiltelefoner, datorer och flera teve-apparater och kanske en väl fungerande hem-teater med fin-fina högtalare, den rika arbetar-klassen, medelklassen och överklassen, men de fattiga kvinnorna i världen, de försöker också materialisera sin värld, fast i mindre skala, ingen är intresserad av att söka efter de ideal som Sita förmedlade till världen, de är alla en prototyp av Shivas hustru, Paravati,en kvinno-typ arresterad i ett patriarkalt samhällssystem där hennes innersta känslor aldrig får förädlas, förfinas, för kärlek och empati, men tillåts användas som ett verktyg för en ren social prostitution, hon ger ett leende, hon strålar ut en behagliga känsla från brösten till sin chef, han gillar det, därför får hon ett bra lönelyft senare på året, hon spirder sin emotionella sexualitet här och där, inte för att lyfta upp världen, inte för att besjäla världen, men för hennes egna själviska motiv, men den här emotionella prostitutionen hindrar henne från att ens tänka sig möjligheten att bygga upp en djupare kärleksrelation till sin man eller till sin älskare, allt händer på ytan, snabbt och situationerna växlar, hon är lätt att få ner i sängen, hennes känslor pendlar hit och dit, och med lite alkohol i kroppen är hon beredd att omedelbart lägga sig på rygg, för nästan vem som helst, men hon förväntar sig alltid någonting av sin älskare, pengar eller nån vacker blus eller kjol, hela samhället bygger på denna öppna prostitution av den sexuella känslan på detta emotionella planet, hela samhället är uppbyggt på ett äckligt horeri, helt utan kvalitet, det är ett billigt samhälle, mycket tillfälligt lämpat för ytlig sexuell manipulation och svekfulla och falska känslor, och Sita som är guldet i människan, det gyllene flödet av ren och äkta kärlek direkt från själen, hon är alltså i fångenskap av den värsta sortens demon i varje samhälle, i vårt samhälle är hon i klorna på Sathya Sai Baba och Brahmins-prästernas mantra-grupp, Buddha, en rik knös som vända in i den filosofiska-religösa djunglen för att försöka finna ett permanent bot på lidandet, även då var India ockuperat av Brahmins prästers mantra-ritualer som också fångade in honom i sitt black Magic nät, han placerade kvinnan på kloster, men horeriet florerade även där genom underjordiska gångar mellan munkars och nunnors olika bostäder, men varje dag besökte Ravena Sita, och varje gång var han säker på att han skulle kunna genomföra sin våldtäckt, men då han steg in i hennes rum förvandlades han omedelbart till en paralyserad och passiv demon, han såg henne sitta på en trästol avslappnad och lugn och han kände sig totalt ovärdig hennes kärlek då han stod där framför henne och hans våldtäckts-tankar var bortblåsta, han kände sig smutsig och rå inom sig, och han fölll på knä framför henne, kysste hennes fötter och begav sig av därifrån snabbt ut ur rummet.

BRAHMAS FÖDELSE

För att föda Brahma, fyra personligheter är involverade, du själv, och vet du om att du då är Vishnu, det äkta all-medvetandet, och kvinnan du älskar över allting annat ditt sanna vara din själ, alltså Laksmi, din Sita (Ramas hustru som rövades bort av den tidens Sathya Sai Baba, alltså Ravena) och ni ligger med varandra hundra millioner år, för det känns så, som om tiden försvann, som om ni försvann från världen, från det drama ni satt fast i och byggt upp poäng efter poäng för att till sist förhoppningsvis kunna få en riktig bingo i Las Vegas djungler av handmaskiner och bli fri från ert öde genom billioner säckar av blåa tusendollars sedlar som ni transporterar bort till tusen olika banker och får en ny bankbok i ert eget namn i er egen öppna lilla hand och ni behöver aldrig mer vara rädda för att ni inte ska ha råd, ni kan köpa precis vad ni vill, huset på berget i den fantastiska naturen med havet just vid foten av berget, men plötsligt undrar du vad det hela egentligen handlar om, filmen om människan, dramat om homio sapiens sapiens, du känner att du har klivit av detta ofattbara dramat, känner kanske samma känsla som när du fysiskt dött som du bara i fantasin kan ana dig till, och alla relationers tryck har plötsligt släppt ifrån ditt medvetande och du går din egen väg till en annan upplevelsesfär, rädslan är äntligen borta, och skräcken, och du kan aldrig mer komma tillbaka till din gamla situation, den är borta, den är död, men du är inte död, du är mera levande än någonsin, och du känner dig fri från alla som ville dominera över dig, det trycket har också släppt och kommer aldrig mer tillbaka, du var snäll, du var rädd, du ville inte såra vara till besvär, dom satte sig på dig på något sätt, det kändes fysiskt, dom är borta, du är fri, och när du ligger med din Sita känns det så skönt att allt annat blir värdelöst, alla priser du fått eller skulle fått men inte fått och allt beröm som gjorde dig så stolt blir helt värdelöst, känslan du känner med henne förintar allt, du är på din känslas topp, på din peak-upplevelse som Maslow talade om, och allting annat totalt värdelöst, alla dina hemska spänningar, som kom sig av att världen försökte hindra expansion av kärlek och skönhet har löst upp sig, och blivit ett slags ultraviolett ljus eller kraft i huvudet, i din tanke som strålar sig ut ur dig, färdas iväg bortom vintergatans vita sken, och spänningarna är fria och har stuckigt iväg till visdomens källa där de kan vila i ro från världens skrik och skrän och du känner tydligt att du aldrig mera vill lämna henne komma ut ur henne och på eget bevåg ta dig in i världen igen det finns inget mer att hämta där, allt är slut, världen är ett vitt pappersark totalt tomt på innehåll, och plötsligt upplever du att du inte kan komma ut ur henne igen, fast du har inte fastnat i henne, hon har ej kastrerat dig, men en helt ny känsla har kommit upp, du känner dig som en ny människa som om ni nu hade smältit ihop till en ny enhet, skapat en ny skapelse av homio sapiens sapiens, och den där underbara känslan är kvar, den släpper inte, den rör sig som en av vågorna på havet, sakta dalande en aning från peak och upp igen, det är kärlek du känner, äkta autentisk kärlek och du har klippt av navelsträngen till jorden till den jordiska moderna och vilar nu i den himmelska moderns hägn och allting börjar med den mentala födelsen genom din symboliska kontakt med all-medvetandet, allting börjar alltså med dina tankar som ger sig ut för att söka efter din själ, det statiska medvetandet, Vishnu, som alltid lever ihop med det dynamiska varat Laksmi, för det är denna eviga kärleks-relation som vi små människor försöker nå upp till och bli delaktiga av genom att ge upp världens cirkel, sluta titta oss mera i världens magiska spegel, och börjar söka efter själen, efter kärlek, efter verklig själslig kärlek, ge upp allting för denna känslas skull, och plötsligt efter en tids extas och rus föds Brahma, han föds i magen och sedan i hjärtat och sist i huvudet, han flyger ut ur huvudet och han är du, dina handlingar, och nu handlar du i huvudet, allt vad du tänker förverkligar Brahma, han är din Horus, din Hanuman, din Garuda.

DET ÄKTA ÄR SYMBOLISKT

Dina handlingar, allt vad du gör är viktigt, du kan handla i tanken, varje författare handlar i tanken, vad de tänker händer, även om det inte händer i den fysiska världen, så händer det i den symboliska världen, och vad är skillnaden mellan den fysiska världen och den symboliska världen, Uri Geller böjde teskedar med sina tankar, hans fysiska kropp var då en Garuda, en Hanuman, en Brahma eller en Horus, för den tredje födelsen i samma liv, födelsen i magen, menas att vår kropp osynligt kan börja flyga, kan börja utföra precis allt det vi önskar oss, att skillnaden mellan symboliskt och fysiskt plötsligt upphävs, och det betyder att vi innerst inne är medvetanden, att det är vår sanna natur, varje författare, varje konstnär,varje filmregissör och varje dramatiker gör rätt, de försöker att eliminera denna skillnad mellan symboliskt och fysiskt, och faktiskt är den symboliska skapelsen kraftfullare och mera verklig än den fysiska, en bra bok t.ex. Kafkas “Processen”, som är en symbolisk skapelse kan påverka oss starkare än fysiska händelser, varje dag jobbar en mängd personer med att skapa vidare på den symboliska världen, den finns alltså som en levande realitet mitt i vårt vardagsliv, vi kan inte säga att den symboliska världen är en fantasi-värld eller en falsk värld eller en schizofren värld, den symboliska världen är faktiskt mera äkta än den fysiska, för den symboliska världen är den fysiska världens moder, den fysiska världen är alltså en kopia av den symboliska världen, det som är äkta når vi genom symboliska handlingar, då vi förlorar oss i den fysiska världen tar det imiterade över kontrollen av vårt liv, tänkandet är det bästa skyddet emot att slippa drunkna i det materiella pryl-havet, filosofen i dig hindrar dig från att ramla ner från dig själv i någon mörk djup spricka i det sociala spelet och bli arresterad i någon obegriplig situation och bli anklagad för någonting du inte vet vad det är, som huvudpersonen i Kafkas Processen, det bästa är att låta filosofen vara vårt mänskliga centrum och konstnären våra handlingars centrum, den tredje födelsen är ytterst sällsynt, den i stoffet, Krishna, Rama och vissa Farao i gamla riket i Egyptien kunde flyga, fast osynligt med sin kropp, den astrala kroppens resor är någonting annat, den astrala världen är de dödas värld och den astrala kroppen är dödens kropp, den ska frigöras först efter vår fysiska död, men genom olika tricks och en speciell form av dröm-yoga lyckas det för vissa att kanske flyga ut ur sin fysiska kropp med sin astrala så kallade dubbel-gångare, Sai Baba och alla andra Black Magic utförare använder sig av sin astrala kropp för att mentalt kannibalistiskt äta upp andra och dricka deras blod, Sai Baba använder sig dessutom av grymma groteska demoner som vistas i den astrala undervärlden för att utföra sina dåd, men den astrala substansen, som alltså är orm-elds-kraften eller kundalini-kraften eller ormarna på Naga Sesa kommer att underkasta sig den tredje födelsens skapelse, Horus-uppenbarelsen, som består av det heliga, det sanna, det sköna och det goda, varje författare som sitter framför datorn och skriver fram en symbolisk värld är en Horus eller en Brahma under födelse, varje människa som tänker är på sätt och vis en liten Hanuman, det handlar om att bli handlande i tanken, den symboliska skapande relationen till varandra ska ha själen utprojicerad emot varandra, hjärta emot hjärta, som mötets form och vi själva ska vara en Garuda och den andra ska vi uppfatta som det äkta All-medvetandets uppenbarelse, alltså Vishnu, och det betyder att vårt möte är ett Naga Sesa, vi är Brahma, och vi projicerar Laksmi på varandra och vi ser den andre som Vishnu och under våra fötter står vi på ormarna som flyter på en sjö av mjölk, det eviga.

EN LITEN ÖVERBLICK

Jag använder några nya begrepp, t.ex. det imiterande all-medvetandet och den imiterande generella människan, det äkta all-medvetandet, prästen, konstnären och politikern (den politiska människan), det är dags att sätta ihop dem mera strukturellt, jag behöver inte kalla den för en filosofi, men en enkel överblick av den mänskliga situationen, de sade för flera tusen år sedan att det fanns tre födelser i samma liv, den första i anden, den andra i själen och den tredje i stoffet, det menas den första i hjärnan, den andra i hjärtat och den tredje i magen, hjärnan är medvetandets centrum, hjärtat är känslans centrum och magen är kroppens centrum, ska vi tro dem, jag har inte sett någon symbolisk konstmålning om detta ämnet, vi kan fråga det Brahminska prästerskapet, de har svar på allt, jag skulle vilja att de publiserade sin hemliga mantra-shastras på alla språk, den djupaste sanningen om deras undersökningar med mantras-puja, folk i väst reste till Indien på 1900-talet, de letade efter en
sannfärdig guru, de besökte olika ashram, de besökte olika grottor uppe i bergen där det påstods att det fanns en yogi som inte bara kunde gå på vatten men också sova under vattnet, vad de missade var att varje större tempel i India är andligt styrt av Brahmins och dessa Brahmins som vi lätt kan möta i New Delhi eller i Hydrabad är de sanna andliga mästarna, en guru på ett ashram, han har läst några böcker om meditation och yoga och håller på med Vedas, han är i bästa fall en student till den brahminska prästklanen, men Brahmins accepterar bara Brahmins för utbildning i mantras-pujas, Sokrates gav oss dialogen, som
är en form av kärlek därför att närhet och empati finns där, men Brahmins ger oss en distans-kontakt genom sin puja, de jobbar inte psykoterapeutiskt genom att ha en öppen dialog dagligen, de lyssnar på våra problem, och svarar genom sin puja, Rosenkorset arbetar som en skola, de hoppas att den utbildning de ger ska ge deras studenter en djupare kontakt med sitt medvetande, så att
motsattserna börjar framträda och därmed möjlighet att kunna välja den goda vägen, min lilla överblick handlar om att komma ut ur vårt så kallade oändliga universum genom en symbolisk skapande gestaltning där vi till sist helt smälter samman med det äkta all-medvetandet som är alfa och omega för oss människor,
vi ska alltså försöka måla en sann bild av all-medvetandet, det är vår läxa, vi börjar med att försöka måla själen, hon är inte all-medvetandet, men all-medvetandets hjärta. Vi försöker alltså hitta all-medvetandet genom att försöka finna dess hjärta. Vägen till all-medvetandet går genom själen, alltså känslan. Men samtidigt på ett högre plan kommunicerar vårt medvetande och
all-medvetandet symboliskt. Den processen är så abstrakt att den kan förstås endast intuitivt. Ytterligare en process pågår samtidigt, det är kroppen, det är alltså tre olika processer som pågår samtidigt, Kroppens förvandling i magen, där rädslan bor, där skräcken vistas, känslans förfining i hjärtat där kärleken
håller till, och medvetandets symboliska utvidgning i hjärnan där sanningen håller hus, en psykoterapeut eller en psykiatriker är utbildad till att ge oss en dräglig anspassning till det sociala helvetet att försöka få oss att överleva och hålla ut i de kapitalistiska stormvindarnas dystra klimat, deras metod är en social träning, vi ska försöka komma över vår rädsla för det ena eller andra, träna bort vår rodning genom att försöka imitera en generell människa och denna generella människa som alltså är en skapelse genom världens mått och vikt, ett filande hit och dit för att finna fram till en utvändig korrekt uppfattning om hur den sociala människan skall te sig i världen, och bilden av denna
utvändiga sociala generella imitationen av människan som skulle omfatta hela världen började utformads i Egyptien för omkring 4000 år sedan av den lilla gruppen egyptiska präster som kallade sig för Brahmins som då började få deras konstruktion av ett imiterande all-medvetande att fungera på mänskligheten, allt kommer från vår makt att dra oss undan det äkta all-medvetandets intentioner med vårt liv, synda, som de kristna kallar det, och Brahmins upphöjde syndaren till den nya människan, en demonisk asuras, totalt emot det äkta all-medvetandets absoluta värden, och deras vapen blev ordet, det så kallade mantrat och det demoniska språket blev sanskrit, men Sokrates, den förste västerländske hjälten gjorde uppror emot de Brahminska asuras, även om han dödades, startade han den
modernistiska vågen vars egentliga syfte var att re-konstruera situationen i Altamira då den symboliska människan förvaltade det äkta all-medvetandets makt i kärlek och i sanning, jorden idag är ett skräckens paradis, styrt av demoniska asuras, som Sai Baba, Påven, Dalai Lama, det ansiktslösa Brahminska prästerskapet, Ben Laden, vilka skruvar politikernas tankar osynligt i bakgrunden.