Monthly Archives: June 2009

TENSION

Spänningar, vad är det egentligen, det är ett symtom på att mänsklighetens osynliga kosmiska kropp är dynamisk, den har sin egen vilja, struntar i våra personliga tankar, den är totalt fri från lagar och regler, och varje människa är underkastad den här kosmiska kroppens vilja, den är alltså inte bara utanför oss, men också inne i oss, detta förstod det Brahminska prästerskapet redan för 4000 år sedan. då de började exprementera med mantra, för att kunna manipulera den här kosmiska kroppens väsen och därmed kontrollera hela mänskligheten, de försökte alltså finna en möjlighet att styra och regulera den här kosmiska kroppen som innehåller varje levande väsens existens i sin vilja.vi tar en valium tablett och våra spänningar försvinner, vi tar ett glas wisky, och spänningarna löses upp, vi känner oss friare, och därmed gladare och muntrar, Hermes Trismegistos präster dividerade ifall de verkligen existerade ett vaccum eller ej i rymden, spänningar uppkommer då formen töjs ut eller pressas samman, att vi förändras av någonting bortom vår kontroll, spänningarna är alltså ett fenomen av att kosmiska kroppen, som består av osynlig energi, som vibrerar och strålar, fyller upp oss med sin energi eller tömmer oss på energi och den här kosmiska kroppen skulle också kunna benämnas som en slags själ alla levandes moder, men den här kosmiska kroppen är en blandning av olika energier, vad Brahmins gör då de sänder mantra puja emot någon för att förstöra henne, de bussar den här energin från den kosmiska kroppen på henne, vibrationer som från en ilsken hund tränger in i oss, vi känner oss attackerade, men vi kan ej se några synliga fiender, Brahmins försöker alltså att koka en utbvald människas känsloliv på en låga av speciella mantras, detta upllever Vishnu som det ondaste på jorden, därför vill han totalt utplåna iden om mantras, våra spänningar som ibland känns som smärtsam huvudvärk, ibland som om våra fötter blev våta, ibland som rädsla i magen, ibland som svårighet att vrida nacken, dessa spänningar är ett symtom på att omvärlden tänker negativt om oss, att vissa människor vill förändra oss, göra oss till någonting vi inte vill bli, och genom att vi alla är en del av den kosmiska kroppens liv och existens har andras tänkande ett direkt inflytande på oss, det här är inte magi, det förstod Brahmins, de experimenterade fram en praktisk sanning om människans liv och hur det kunde manipuleras, de formade ut mantras för hur kunna influera varje organ i en människas kropp, de kunde lätt förlama våra armar, de har forskat och experimentrerat hur ett sådant mantra ska utformas och vilka nerver och muskler och säte i hjärnan som ska stimuleras med deras vibrationer och utstrålning, de har helt enkelt till det yttersta försökt finna olika möjligheter att kontrollera sin omvärld, de har experimenterat i makt, ej i kärlek, de ville styra och manipulera, de utvecklade fjärils-medvetandet till en extrem nivå av detaljer och förordningar för att kunna sitta på huvudet på hela mänskligheten, de var totalt maktgalna, det var ett av skälen till att världen föll djupt i ondska för 4000 år sedan, samtidigt kamouflerade de sin grymma verksamhet genom att hålla till i tempel, kalla sig för präster och även få staten att anställa dom och betala lön för deras perversa sadism, de var inte bara maktgalna, men uppträdde också som bedragare, den här kosmiska kroppen som ibland kallas det mänskliga vibrations-och-strålningsfält, mycket förenklat, alltså det är som ett slags magnetfält som alla levande väsen är fångade i, som stöter bort eller drar till sig andra människor, det är en del av vårt eget psyke, att vi inte känner oss fria beror på detta kosmiska vibrations-fält, det tränger iväg oss i en viss riktning, ifall vi försöker gå emot det, känner vi ångest och smärta, kanske också förlamade, i väst började E. Bleuler klassificera människor i olika typer av psykoser, i schizofrenier, för att samhället skulle kunna organisera och behandla dessa människor som ej klara av att vara normala i den kosmiska kroppen, men fastnade i olika karaktärer, som gjorde dem oförmögna att leva ett vanligt liv i samhället, och de behandlades med kemiska preparat, men i Indien hade Brahmins utvecklat en detaljerad och verklig kunskap om denna kosmiska kropp och dess effekt på det mänskliga livet, genom en enkel ritual ute i naturen eller i ett tempel kunde några få präster direkt på lång distans manipulera en utvald persons psyke i ena eller andra riktningen därför att de hade samlat in kunskap om det här kosmiska vibrations-fältet, hur kontrollera det, Shivas kropp är ett annat namn på denna kosmiska kropp, som från den första synden flyter omkring som ett mäktigt ljus-och-vibrationsfält i atmosfären och förbundet till varje levandes väsen, och kan manipuleras genom vårt ego speciellt vid användandet av mantras,det är ett slags syndens kaos och kan också kallas för kundalini-kaoset eller orm-elds-kraften, men vi har ett annat så kallat livs-fält också, det är Visnus kropp, och det kaoset är Matsya och det fältet är på väg att få sin definitiva form nu, men det fältet är både djupare och högre än kundalini-fältet, och förträngt i mänskligheten, det har sin orsak i All-medvetandet, Vishnus tankar, och detta fält vill komma upp till ytan på varje levande väsen och ta över kontrollen av varje människas liv, som Visnus vilja och detta fält är heligt, av kärlek och av barmhärtighet, och absolut gott, det är ett krig mellan dessa båda fält, kundalini-fältet och kärleks-fältet,och när Visnus kropp segrar över Shivas kropp, kommer den heliga elden att ta över vårt liv och Shiva kommer att underkasta sig Vishnus vilja totalt, och kundalini-fältet kommer att under-ordna sig det heliga kärleks-fältet, och bli en så kallad sekundär kraft i människans liv, utan någon mera chans att synda och skapa ett nytt Sodom och Gomorra på jorden,

in english

Tension, what is it really, it’s a symptom of the humanity invisible cosmic body is dynamic, it has its own will, ignoring our personal thoughts, it is totally free from laws and rules,and every human being is subject to this cosmic body’s will, it is not only outside us, but also inside us, this understood the Brahmins clergy already for 4000 years ago, when it began experiment with the mantra, in order to manipulate this cosmic body’s essence, and thus control the entire humanity, they tried to find an opportunity to control and regulated this cosmic body containing any living beings existence in its will, we take a Valium tablet and our tensions disappear, we take a glass wisky, and the tension is dissolved, we feel freer, and thus happier and cheers, Hermes Trismegistos clerics divided if the really exists a vaccum or not in space, tensions arise then form stretch or pressed together, that we change of something beyond our control, the tension is a phenomenon of the cosmic body, which consists of invisible energy, which vibrates and rays, filling us with their energy or draining us of energy and the cosmic body could also be called as a kind of soul, all living mother, but this cosmic body is a mixture of different energies, what Brahmins do when they sending mantra puja towards somebody to destroy her, they set this energy from the cosmic body on her, vibrations as from an angry dog penetrates into us, we feel attacked, but we can not see any visible enemies, Brahmins try therefore, to boil a chosen man’s emotional life at flame of specific mantras, this feel Vishnu as the worst kind on earth, therefore, want he totally obliterate the idea of mantras, our tensions that sometimes feels as painful headache, sometimes as if our feet were wet, sometimes that fear in my stomach, sometimes as difficulty turning your neck, these tension is a symptom of that the world thinking negatively about us, that some people want to change us, make us something we do not want become, and through that we are all a part of the cosmic body`s life and existence have others thinking a direct influence on us, this is not magic, it understood Brahmins, they experimented by a practical truth about human life and how it was manipulated, they shape mantras of how to influence any organ in a person’s body, they could easily paralyze our arms, they have researched and experimented how such a mantra to be designed and what nerves and muscles and located in the brain to be stimulated by their vibration and radiation, they have simply to extreme trying to find ways to control their environment, they have experimented in power, not in love, they wanted to control and manipulate, they developed butterflies consciousness to a extreme level of details and regulations to be able to sit on the head of all mankind, they were totally power mad, it was one of the reasons that the world fell deeply in evil for 4000 years ago, while camouflage the cruelty of their activities by holding to the temple, called themself for priests and obtain the State to employ them and pay remuneration for their perverse sadism, they were not just power mad, but also acted as imposters, this cosmic body, sometimes called the human vibration and radiation fields, greatly simplified, thus it is as a kind of magnetic field, which all living creatures are caught in, who repel or attract other people, it is part of our own mind, that we feel we are not free due to this cosmic vibration field, it push us in a certain direction, if we try go against it, we feel anxiety and pain, perhaps paralyzed, in the West began E. Bleuler classify people into different types of psychoses, in schizophrenia, that society could organize and process these people not able to be normal in the cosmic body, but stuck in different characters, which made them unable to live a normal life in society, and they were treated with chemical preparations, but Brahmins in India have developed a detailed and real knowledge of this cosmic body and its effect on human life, by a simple ritual performed in the wild or in a temple of a few priests directly long-distance manipulate a selected person’s mind in one way or the other direction because they had collected the knowledge of this cosmic vibration bar, how check it, Shiva’s body is another name of this cosmic body, which from the first sin floating around as a powerful light-and-vibration field in the atmosphere and the union to each living beings, and can be manipulated by our ego especially in the use of mantras, it is a kind of sin and chaos can also be called Kundalini-chaos or snake-fire-power, but we have another so-called life-field also, it’s Visnus body, and the chaos is Matsya and the field is on the way to their definitive form right now, but the field is deeper and higher than Kundalini field, and repressed in humanity, it has its cause of the All-consciousness, Vishnus thoughts, and this field want to get up to surface of each living being and take control of every person’s life, which Visnus will and this field is sacred, of love and of mercy, and absolute discretion, it is a war between these two fields, Kundalini-field and love-field, and when Visnus body victories over Shiva’s body, the holy fire will take over our lives and Shiva will surrender to Vishnus will, Kundalini field will organize under the sacred love-field, and become known as a secondary force in human life, without any more chance to sin, and create a new Sodom and Gomorrah on the earth,

TO MIKE WHO ASKED ME WRITE ABOUT MICHAEL JACSON

Michael Jackson, en av förgrundsfigurerna i den nya svarta musiken, dog i går i en misstänkt hjärtattack, endast 50 år gammal, det var en chock för hans fans, han stod inför en omfattande turne, men döden förstörde plötsligt allting,kaos kom, alltså Matsya, och hans beundrar grät, och en liten skvätt av ursprungets vatten fyllde upp trottoarerna i New York City, Vishnu var där inom dem alla, men förstod dom, Michael Jackson, denne utkalkylerande sex magiker hade fyllt upp sina fans oskyldiga kroppar med spänningar som hade arresterat dom i hans kommersiella personlighet, varför ville de ha hans primitiva personlighet in penetrerad i sina kroppar, de kände en slags smekande sex-friktion i kroppen från hans röst, och musiken som all svart musik hypnotiserande magisk, fast Jimmy Hendrix, okey, Charlie Parker, John Coltrane med sin gråtande saxofon i supreme Love, det fanns poesi i den musiken, men Michael Jackson är ingen poet, men som en glittrande stjärna, han jobbade med effekter, och det gjorde han bra, han var ingen grym människa, verkade mild och vänlig, och blev med tiden den kanske vackraste mannen på jorden, men inte som James Dean, Marlon Brando och Robert Redford, de var födda vackra, men varför inte, ifall någon vill ändra sitt utseende, det finns inga lagar för det, han kanske kommer med någon ny och bättre ide än naturen, och hans ansikte blev mera kvinnligt med åren, råddjursaktigt, skyggt, och Osho, den flintskalliga Gurun från Poona i Indien, som utvisades från Amerika i slutet av 80-talet där han byggt upp ett fantastiskt ashram och förvandlat en nästan ren öken till ett blomstrande paradis startade sin karriär i Poona med att arrangera intima nakendanser för sina fans,och lyftes till skyarna av mängder av unga äventyrare från väst som befolkade hans ashram, för hans sex magiska öppna sätt, sex går alltid hem, Michael Jacson var alltså en återvändsgränd, samhället är fullt av sådana här labyrinter som folk fastnar i, Ragman här i Tamil Nadu, den kanske populäraste musikern, är också en sex magiker, hans musik påminner en aning om Michael Jacksons, judarna verkar ha bra musiker, Bob Dylan, Leonard Cohen, Simon and Garfunkel, med en tankeväckande filosofi i texterna, alla Michael Jacksons fans som gråter nu, det är Vishnus tårar som kommer ut i världen, hans sorg, dels för att han gav oss döden, det var för att påpeka att vi måste hålla oss till det absoluta, våga vara ensamma, dels för att så få söker hans tankar, men hur många grät när Lenny Bruce dog.

in english

Michael Jackson, one of the foreground figures in the new black music, died yesterday of a suspected heart attack, only 50 years old, it was a shock to his fans, he faced an extensive tour, but death suddenly destroyed everything,chaos came, therefore, Matsya, and his admiration was crying, and a small splash of the original water filled the sidewalks of New York City, Vishnu was there in them all, but understood them, Michael Jackson, this calculating sex magicians had filled up his fans innocent bodies with tension who had arrested them in his commercial personality, why they wanted to get his primitive character in penetrated into their bodies, they felt a sort of caressing sex-friction in the body of his voice, and the music as all black music hypnotized magic, though, Jimmy Hendrix, okay, Charlie Parker, John Coltrane with his saxophone crying in the Supreme Love, there was poetry in this music, but Michael Jackson is not a poet, but a glittering star, he was working with effects, and he did it good, he was not a cruel man, seemed relaxed and friendly, and became in time perhaps the most beautiful man on earth, but not as James Dean, Marlon Brando and Robert Redford, they were born beautiful, but why not, if anyone want to change his appearance, there is no law for it, he might comes with a new and better idea than nature, and his face was more female over the years, as a roe deer, shyly, and Osho, the bald-headed Guru from Poona in India, who was deported from America in the late 80s where he built up a fantastic ashram and transformed an almost pure desert to a thriving paradise started his career in Poona to arrange intimate nude dances for his fans, and was elevated to the skies of the quantities of young adventurers from the West who populated his ashram, for his sex magic transparent way, sex is always popular, Michael Jackson was a cul-de-sac, society is full of such mazes that people are trapped in, Ragman here in Tamil Nadu, perhaps the most popular musician, is also a sex magician, his music reminds a bit about Michael Jacksons, Jews seem to have good musicians, Bob Dylan, Leonard Cohen, Simon and Garfunkel, with a thoughtful philosophy in the texts, all Michael Jacksons fans crying now, it’s Vishnus tears coming into the world, his grief, and for that he gave us death, it was to point out that we must stick to the absolute, dare to be alone, partly because so few seek his thoughts, but how many wept when Lenny Bruce died.

KODI SAMY

Kodi Samy i Puravi Palayam var som en vän, jag mötte honom i Mars 1992, jag hade varit i Pondycherry 2 dagar, jag och en norrman som jag stötte på i en bokhandel där, åkte ut till Auroville på en hyrd scooter, han körde, vi ville kolla om Auroville var den nya staden byggd på Arobindos och Moders andliga ideer, den stora meditations-salen var på väg att bli färdig, hela arkitekturen med akustik och allt skulle alltså befrämja andliga vibrationer, Auroville var väldigt vackert, stora trähus med mycket utrymme mellan husen och grönt mjukt gräs och stranden till det stora havet, men det var dyrt där, och människorna var ej vänliga, jag hade i alla fall en ide` att bo där tillfälligt och skriva på en bok, vi åkte tillbaka till Pondycherry, vi bodde på det flotta strand hotellet, jag råkade kritisera en kvinna som jobbade i matsalen, jag fick höra att jag inte var välkommen tillbaka när jag lämnade hotellet, vi åkte ut igen på scootern till Auroville, det var tidigt på morgonen, vi träffa en av grundarna, en amerikansk författare, vithårig och kortväxt, han sa att jag kunde ta halva huset för en rimlig hyra, vi åkte in till Pondycherry, det var kväll, jag tog min väska, jag stack iväg, norrmannen var och handlade böcker, jag kom till busstationen, jag såg en buss, den var på väg ut, men stannade just utanför busstationen, jag kände att jag skulle åka med den bussen, vi rullade ut ur Pondycherry, jag var glad, för hela Pondycherry kändes konstgjort, och Aurobindo och Moder var en slags överklass Gurus, de kändes värdelösa för mitt medvetande, jag fråga konduktören vart bussen skulle gå, han svarade, ” till Pollatchy”, men först på morgonen skulle vi vara framme, sätet var hårt, varje litet gupp hoppade jag till, jag kunde inte sova en blund, jag hade just kommit till Indien, i slutet av Januari, jag hade lämnat den mantra-influerade svenska andligheten bakom mig, jag hade hoppats finna någonting äkta och genuint i Indien, men det jag funnit liknade väldigt mycket den svenska brahmin-influerade modellen,jag letade efter en flaska kall leher soda i Pollatchy bussstation, jag stod framför luckan till en enkel dricks-affär, han hade soda, en man tog tag i min arm, pekade häftigt emot en ljusröd buss, jag fick min soda, vi gick in i bussen, vi kom till Puravi Palayam, vi gick in i en liten by på en smal grusväg, jag såg fotografier av någon slags swami i fönstret till en kaffeteria, det var Kodi Samy, han såg mycket gammal ut, vi kom fram till ett stort palats, det var befolkat av en land-lords familj, Raja, med alla hans släktingar,vi kom fram till en blåmålad dörrr, vi såg en stor terass på första våningen, vi var 3 som tog oss upp för den trånga trappan, vi kom in i terassen.och framför oss satt en tunn, kortväxt och mycket gammal man nersjunken i en fotölj med båda fötterna avslappnat upp på ett fotöljstöd, han hade ett tunnt vitt skägg, välformat vackert ansikte och såg aristokratisk ut, hans röst var kvinnlig, Aronachellam, som var hans personliga vakt och ledsagat oss uppför trappan paratade med Kodi Samy, jag satte mig ner på cementgolvet bredvid Kodi Samy, han kunde inte prata engelska, han satt tyst, han var totalt okonstlad, jag hade aldrig sett någon sådan människa tidigare, jag kände att han var totalt medveten om mig, Arunachellam hjälpte mig, han visade med handen att jag skulle sitta kvar där, men efter kanske 10 minuter visade han att vi kunde gå, jag tog mig ner för trappan, och utanför dörren förklarade Arunachellam att Kodi Swamy ville att jag skulle stanna här hos honom ett år och sitta varje dag bredvid honom, men komma tillbaka dagen för månförmörkelsen, det var om 2 dar, jag köpte några fotografier av Kodi Samy, sedan åkte jag in till Pollachy, tog in på hotell, och vände tillbaka dagen för månförmörkelsen, Arunachellam hade sagt att jag skulle vara vaken mellan 4 och 5 varje morgon, jag gjorde det, jag kände att Kodi Samy tog ut mina spänningar då.

in english

Kodi Samy in Puravi Palayam was like a friend, I met him in March 1992, I had been in Pondycherry 2 days, I and a Norwegian, which I encountered in a bookshop there, went to Auroville on a rented scooter, he drove, we wanted check if Auroville was the new city built on Arobindos and Mother spiritual ideas, the great meditation hall was about to be finalized, the entire architecture with the acoustics and everything would promote spiritual vibrations, Auroville was very beautiful, large wooden house with much space between houses and soft green grass and the beach to the big ocean, but it was expensive there, and people were not friendly, I had in all cases, an idea` to live there temporary and write a book, we went back to Pondycherry, we lived in the stylish beach hotel, I happened to criticize a woman who worked in the dining room, I heard that I was not welcome back when I left the hotel, we went out again on the scooter to Auroville, it was early morning, we meet one of the founders, an American author, hoary and small, he said I could take half the house for a reasonable rent, we went in to Pondycherry, it was evening, I took my bag, I walked away, norvegian was and traded books, I came to the bus station, I saw a bus, it was on the way out, but stopped just outside the bus station, I felt that I would go with the bus, we rolled out of Pondycherry, I was glad, for the whole Pondycherry felt artificial, and Aurobindo and the Mother was a kind of upper Gurus, they were useless for my consciousness, I ask the conductor where the bus would go, he replied, “to Pollatchy”, but first in the morning we would be there, the seat was hard, every little bump, I hope to, I could not sleep a wink, I had just come to India, at the end of January, I had left the mantra-influenced Swedish sprituality behind me, I had hoped to find something real and true in India, but I found resembled very much the Swedish brahmin-inspired model, I was looking for a bottle of cold soda leher in Pollatchy bus station, I stood front door of a simple drinking-shop, he had soda, a man grabbed my arm, pointed strongly to a red bus, I got my soda, we went into the bus, we came to Puravi Palayam, we entered a small village on a narrow gravel road, I saw photographs of some kind of Swami in the window to a hotel, it was Kodi Samy, he looked very old, we came to a large palaces, it was populated by a land-lords family, Raja, with all his relatives, we came to a bluepainted door, we saw a large terrace on the first floor, we were 3, which took us up the narrow stairs, we entered the terrace and in front of us sat a thin, small and very old man down sunken in a armchair with both feet relaxed in a stool, he had a thin white beard, well-formed beautiful face and looks aristocratic, his voice was female, Aronachellam, which was his personal guard and escorted us up the stairs was talking to Kodi Samy, I sat me down on the cement floor next to Kodi Samy, he could not talk english, he was quiet, he was totally artless, I had never seen a such a man before, I knew that he was totally aware of me, Arunachellam helped me, he showed the hand that I would remain in there, but after maybe 10 minutes, he showed that we could go, I took down the stairs, and outside the door said Arunachellam that Kodi Swamy wanted me to stay with him one year and sit each day next to him, but come back the date of black moon, it was about 2 days, I bought a few photographs of Kodi Samy, then I went in to Pollachy, took in to the hotel, and turned back the date of black moon, Arunachellam had said that I would be awake between 4 and 5 each morning, I did it, I felt that Kodi Samy took out my tension then.

TILL SATHEESH 9

Skapelsen pågår, därför finns det ingen slutgiltig och definitiv ordning, som att t.ex. meningen med människans liv är att befrias från ny födelse, ingen vet meningen med vårt liv, Vishnu vet,

Först skapades kaos, ursprungets vatten och ett medvetande, Matsya, utan ego, det fanns inget rum, ingen tid, Matsya är bortom tid och rum, detta var begynnelsen, Alfa, på någonting som ej nått sitt slut, därför är alla lagar på jorden ofullständiga, tillfälliga och falska och det är fel att säga att Matsya är nummer 1 av avatarer , för Matsya är noll,

och Kurma, Sköldpaddan nummer 1, hon är land, hon kommer upp ur vattnet, hon är själen, livet, varat, existensen, och när hon kommer upp ur vattnet, har Visnu skapat både tid och rum, alltså himlen, alltså livet, Men allt kommer från medvetandet, Matsya, själen föds ur medvetandet, livet och varat också,och själen, sköldpaddan, är också iden om det kvinnliga, det feminina, och sexualiteten, Matsya iden om det manliga, det aggressiva

sedan skapas Varaha, Vildsvinet, handlingen, och människan, och vårt ego, magen är dess centrum, nu finns jorden, människan, själen och medvetandet, men detta är den lägre människan, den naturbundena, och Visnu testar sin skapelse, kontinuerligt testar han, Människorna går fel, de börjar utveckla ett fjärils-medvetande, ett själviskt tänkande och kundalini-elden från själen blir oren och ohelig, människan blir grym och våldsam,

Då sänder Vishnu sin fjärde avatar till jorden, Narasima, den lejonhuvade människan, Vishnu kommer som naturens konung för att skipa rättvisa och ordning, och Narasima, öppnar hjärtat, symboliskt, han dödar det demoniska och själviska i människans hjärta, och hon kan komma upp till den högre människan, och nu utvecklas iden om fågel-medvetandet att människan måste nå den högsta punkten på himlen varifrån hon kan skåda alla människor, överblicka allt, då dör hennes ego, hon blir alla, hon överkommer kundalini-eldens fjärils-medvetande, för högt står på djupt, hennes ego ska vara i snäckan på botten av ursprungets vatten samtidigt befinna sig på himlens högsta höjd, Horus, den falkhuvade guden i Egyptien, symboliserar denna nya förening mellan Fisken och Fågeln, Garuda också, det är Krishna som till fullo genomför denna ide`n, den högsta punkten var månen, det åttonde centrumet, den nya själen, och Cheops-pyramidens krön symboliserar detsamma, alltså månen, här ser vi att Osiris-myten går ihop med Vishnu-avatarerna, men det visar sig att även detta medvetande är ofullståndigt, fast det kallades för den nya människan, och i Bibeln har vi begreppet Människo-sonen eller Guds son, men allt detta är utan beständighet, och Narasima slussade människan upp till den femte avataren, Vamena, som är början på den nya människan, eller den högre människan, elller den andliga människan, och Narasima inkarnerade för kanske 10 000 år sedan, det var omkring den tiden då Noa-människan började befolka jorden, alltså Vamena-människan, som passerat den stora översvärmningen i hjärtat,

Parasurama, den sjätte avataren talar om för oss att vi måste göra ett totalt uppror emot alla kungar och presidenter för att bana väg för Vishnus vilja i människan, Parasurama kom till jorden för 8000 år sedan.

och i dag då den nionde avataren, Shiva-medvetandet har styrt och härjat på jorden i över 4000 år har Vishnu testat genomgående varför även Garuda-medvetandet stötte på negativism, mänskligheten har visat att de ej kan motstå frestelsen från att sitta och slicka i sig sina lustkänslor från sinne, hon äter och dricker sin kropp som om det vore meningen med livet, Men Vishnu skapade själen för kärlekens skull,

Chocken för Krishna och för Horus-medvetandet, detta medvetande var inte helt bortom tid och rum, Krishna upptäckte att det fanns ett så kallat chakra över honom, det nionde, och det var totalt destruktivt, alltså Shiva, men när Vishnu sände Krishna till jorden hade han sagt att Krishnu var högst, och det var sant, då Vishnu var tillsammans med honom, men när Vishnu tillfälligt drog sig tillbaka, var passiv i Krishna, då kände Krishna att det var en grym kraft kvar att besegra innan han var fri, och alla demoniska, perversa sadistiska och grymma krafter från underjorden släpptes helt fria då Krishna dog, den Barahminska mantra-demonen som bottnar i maktvansinne och grym sadism släpptes fri, och är idag tillsammans med Sai Baba den mest blodtörstiga och hämmande kraften på människans möjlighet att passera hjärtat och komma upp i höjden för ett överblickande medvetande, en djupare kontakt med all-medvetandet,

när Kalki avataren kommer, den tionde och sista avataren, som är fullständigt bortom tid och rum och över Shiva medvetandet vill Vishnu att ondskan i alla sina groteska dimensioner helt utrotas, förintas och släcks ut för alltid, alla mantra-monster på jorden kommer att attackera Kalki och detta osynliga krig mellan det onda och det goda kommer att pågå i kanske 20 år, sedan kommer Vishnu att testa mänskligheten några år, kanske 5 år och se ifall ondskan kommer tillbaka och ifall människorna är beredda att försöka ikläda sig det nya medvetandet som Kalki kommer med, han rider på en vit bevingad häst, den har både fisk-och -fågel-medvetandet i sig, dessutom fjärils-medvetandet, kundalini, som då är ett sekundärt fenomen och helt underkastat sig kalki, och detta nya medvetandet ska alltså vara perfekt, ska aldrig kunna gå sönder mer, aldrig kunna derstrueras av demoner och perversa sadister, hästen står för civilisation, den politiska kraften, konungen, det blir alltså fyra krafter som samordnas till en enhet, det ursprungliga kaos, fisken, upptagandet av fjärils-medvetandet, fågeln, och fjärils-medvetandets underkastelse av den nya Konungen, Kalki, och hans styrande civilisations-medvetande, Hästen,

in english

Creation is ongoing, there is no final and definitive order, which that eg the mening of human life is to be exempted from the new birth, no know the meaning of our life, Vishnu know,

First created chaos, the original water and a consciousness, Matsya, without ego, there was no space, no time, Matsya is beyond space and time, this was the beginning, Alfa, on something that not reached its end, thus all the laws on earth are incomplete, temporary and false and it is wrong to say that Matsya is number 1 of avatars, for Matsya is zero,

and Kurma, the Turtle number 1, she is land, she comes out of the water, she is soul, life, being, existence, and when she comes out of the water, Visnu created both space and time, thus the sky, thus life, but everything comes from consciousness, Matsya, the soul is born of consciousness, life and being also, and soul, the turtle, is also the idea of the female, the feminine, and sexuality, Matsya the idea of the male, the aggressive

then created, Varaha, Wild boar, action, and man, and our ego, the stomach is its center, now is the earth, man, soul and consciousness here, but this is the lower man, teid to nature, and Visnu test his creation, he continually testing, people go wrong, they start develop an awareness of butterflies, a selfish thinking and Kundalini-fire from the soul is impure and unholy, the man is cruel and violent,

Then sending Vishnu his fourth avatar to Earth, Narasima, the lionheaded man, Vishnu comes as a king of nature to do justice and order, and Narasima, open our heart, symbolically, he kills the demonic and selfish in the human heart, and she can come up to the higher man, and now develop the idea of bird-consciousness that man must reach the highest point in the sky where she can watch all the people, overview of everything, then killed her ego, she’s all, she surmount Kundalini-fire butterflies consciousness, too high is in deep, her ego should be in a shell at the bottom of the original water at the same time be in the heaven maximum height, Horus, the falconheaded god in Egypt, symbolizing the new association between fish and bird, Garuda also, it is Krishna who fully implement this idea , the highest point was the moon, the eighth Center, the new soul, and Cheops-pyramid crest symbolizes same, the Moon, here we see that the Osiris-myth merge with Vishnu – avatar, but it turns out that this awareness is incomplete, though it was named the new man, and in the Bible, we have the concept the Son of Man or the Son of God, but all this is without permanence, and Narasima locks man up to the fifth avatar, Vamena which is the beginning of the new man, or the higher man, or the spiritual man, and Narasima incarnated for perhaps 10 000 years Then, it was around the time of Noah, man began to populate earth, thus Vamena-man, who crossed the great overflow in the heart,

Parasurama, the sixth avatar is telling us that we must make a total rebellion against all the kings and presidents to make way for Vishnus will in humans, Parasurama came to earth 8000 years ago.

and today as the ninth avatar, Shiva-consciousness has led and ravaged on earth for over 4000 years has Vishnu tested consistently why Garuda-consciousness encountered negativism, mankind has shown that they can not resist the temptation to sit and lick in their lust feelings from mind, she eat and drink her body as if it were the point of life, But Vishnu created the soul for love’s sake,

The shock of Krishna and Horus-consciousness, this awareness was not entirely beyond time and space, Krishna discovered that there was a so-called chakra over him, the ninth, and it was totally destructive, thus, Shiva, but when Vishnu sent Krishna to Earth, he had said that Krishnu was maximum, and it was true, when Vishnu was with him, but when Vishnu temporarily receded, was passive in Krishna, then Krishna knew it was a cruel force left to defeat before he was free, and all demonic, perverted sadistic and cruel forces of the underworld released completely free when Krishna died, the mantra Barahmins daemons which rooted in power crazy and cruel sadism released, and is today together with Sai Baba the most bloodthirsty and repressive power on the human ability to pass through the heart and reach the height of an over-looking consciousness, a deeper contact with the all-consciousness,

when Kalki avatar is coming, the tenth and final avatar, who is entirely beyond time and space and over Shiva consciousness Vishnu wish that the evil in all its grotesque dimensions completely eradicated, destroyed and extinguished for ever, all the mantra – monsters on earth will attack Kalki and this invisible war between the evil and the good will last perhaps 20 years, then will Vishnu test humanity a few years, maybe 5 years and see if Evil will come back and if people are willing to try assume the new consciousness that Kalki bringing, he is riding a white winged horse, it has both fish-and-bird-consciousness itself, in addition butterflies consciousness, Kundalini, which is a secondary phenomenon and fully surrendered to Kalki, and this new awareness will therefore be perfect, will never be able to break more, never destroyed of demons and perverted sadists, the horse stands for civilization, the political power, the king, it will be four forces that are coordinated to a device, the initial chaos, the fish, the raising of butterflies consciousness, bird, and butterflies consciousness surrender to the new King, Kalki, and his ruling civilization-consciousness, horse,

TILL SATHEESH 8

Skapelsen av universum och människan pågår, vi är nu inne i den slutgiltiga destruktions-fasen, Shiva avataren som inkluderar det demoniska och svart magiska som Brahmins experimenterade fram under tiden i Egyptien för 4000 år sedan, Vishnu skapar universumet genom att kontinuerligt testa sina skapelser, han skapde först fisk-medvetandet, som befinner sig i det inledande kaos-vattnet, detta medvetande har alla människor som centrum i sitt huvud, vi har hört många gånger forskare säga, att vi använder inte mer än 10 till 15 procent av vår hjärnas kapacitet, och vi ska försöka få kontakt med detta medvetande, Vishnu testade Matsya, han släppte detta medvetande fritt för att se vad som hände, Matsya fick en fri vilja, Han rörde sig på eget bevåg, Vishnu kunde se allt som hände i sitt all-medvetande, när något gick fel, väntade Vishnu, det var alltså två slags tester, dels då Matsya gjorde fel, och Vishnu tänkte, varför Matsya gjorde fel, han avvaktade då för att se om Matsya kunde förstå, att han gjort fel, och av sig själv kunde komma rätt igen, genom dessa tester fick Vishnu mycket kunskap om sin skapelse,och han skapade en själ tll Matsya-medvetandet, Sköldpaddan, och Rama kom in som det 7 steget, när Parasurama, det 6 steget, ögonen, dog, strax växte synden på nytt på jorden, Vishnu visste att varje avatar var temporär, en test. inför den slutgiltiga skapelsen då Kalki ska komma, men han var tvungen att teste sin skapelse i 9 sekvenser eller steg, för att vara säker på hur den sista skapelsen skulle bli helgjuten och utan någon mer synd, Rama var alltså ett försök från Vishnu att dels förinta det onda, Ravena och dels fördjupa människornas tänkande, Rama försökte faktiskt utplåna det rådande prästerskapet som hade förfallit till magi och maktvansinne, efter att Krishna kom, när han dog,vi vet ej exakt, han var det 8 steget, då testades kärleken och själen, den slutgiltiga formen på själen, han sa att det finns två olika yogas som folket kunde praktisera, dels yoga om kunskap, det som Sokrates praktiserde, och Friedrich Nietzsche, Sören Kierkegaard, Platon, Hans christian Rosenkors, Jacob Böme och Jacson Pollock, och dels yoga om handling, att viljan i våra handlingar ska vara Vishnus, men yoga om handling fungerar aldrig i verkligheten, jag tror inte att Krisna gett denna yoga, men en omskrivning av Gita av Brahmins, då Krishna dog, kanske för 5 000 år sedan, förlorades hans ideer ganska snabbt, och Shiva Avataren kom, inte som en enskild person, men som ett generellt medvetande, ett destruktivt medvetande, och ondskan och grymheten växte på jorden, Buddha och Mahaveera försökte finna bot emot ondskan, de visste inte att den var ett viktigt fenomen i Vishnus test inför den definitiva skapelsen av kosmos, de kände medlidande och kanske skuld, och varför kom Jesus för två tusen år sedan, Vishnu måste ha sänt honom, dels testade Vishnu genom Jesus den gamla kunskapen om Hermes Trismegistos från gamla riket i Egyptien, om Horus, Isis och Osiris, om den fortfarande hade en effekt på mänskligheten, dels testades kärlekens uppenbarelse i världen, den korsfästes, kundalini-yoga, kriya-yoga, karma-yoga,bakti-yoga, pranayama, meditation, mantra, är bortkastad tid, dessa tekniker leder bara till negativitet, Vedas, Puranas, Bibeln,Gilgameseposet, tibetanska dödsboken, Thirumantram och Upanishaderna skapar bara förvirring och mörker, Bagavadgita, Ramayana och Osiris-myten är uppväckande och inspirerande, undvik kontakt med präster, De är Vishnus värsta fiender, det som sker idag är en test, vi kan hoppas att Vishnu vill bejaka oss, vi kan försöka vara uppriktiga, ärliga, öppna, sanna, goda och vänliga, det är allt. och Jacson Pollock målade faktiskt Matsya-medvetandet, Ifall det är möjligt sätt upp en av hans bilder på väggen, och de flesta målningar av Vishnu, de är oerhört symboliska,

in english

The creation of the universe and human progress, we are now in the final destruction phase, Shiva avatar that includes the demonic and black magic as Brahmins experimented during the time in Egypt 4000 years ago, Vishnu creates universe through continuous testing his creations, he created first fish-consciousness, which is in the initial chaos, the water, this awareness have all the people as the center in thier head, we have heard many times the researchers say, that we use no more than 10 to 15 percent of our brain capacity, and we’ll try to make contact with this awareness, Vishnu Matsya tested, he released this awareness free to see what happened, Matsya was given a free will, He was on his own discretion, Vishnu could see everything that happened in his all-consciousness, when something went errors, waited Vishnu, there were two types of tests, and then Matsya did wrong, and Vishnu thought, why Matsya did wrong, when he was awaiting to see if Matsya could understand, that he made a mistake, and of himself could come right again, through these tests got Vishnu much knowledge of his creation, and he created a soul to Matsya-consciousness, the Turtle, and Rama came in as the step 7, when Parasurama, the 6 step, the eyes, died, just growing sin again on earth, Vishnu knew that each avatar was temporary, a test. before the final creation when Kalki will come, but he had to test the creation of the 9 sequences or steps, to be sure of how the end of creation would be seamless and no more sin, Rama was therefore an attempt by Vishnu to partly destroy the evil, Ravenna and deepen people’s thinking, Rama tried actually delete the current clergy who had fallen magic and power crazy, after that Krishna came, when he died, we do not know exactly, he was the 8 stage, when tested love and soul, the final shape of the soul, he said that there are two different yogas which people could practise, yoga of knowledge, what Socrates practised, and friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Plato, Hans Christian Rose Cross, Jacob Böme and Jacson Pollock, and yoga on action, that the will of our actions should be Vishnus, but yoga on action never works in reality, I do not believe that Krisna given this yoga, but a rewrite of the Gita by the Brahmins, when Krishna died, perhaps 5 000 years ago, lost his ideas quite quickly, and Shiva Avatar came, not as an individual, but as a general awareness, a destructive consciousness, and the evil and cruelty grew on earth, Buddha and Mahaveera tried to find the cure against the evil, they did not know it was an important phenomenon in Vishnus test for the permanent foundation of
Cosmos, they felt compassion and perhaps guilt, and why did Jesus came for two thousand years ago, Vishnu must have sent him, and tested for Vishnu through Jesus the old knowledge of Hermes Trismegistos from the old kingdom in Egypt, about Horus, Isis and Osiris, if it still had an effect on humankind, and tested love revelation in the world, but crucified, Kundalini-yoga, kriya-yoga, karma-yoga, bakti -Yoga, Pranayama, meditation, mantra, is a waste of time, these techniques only leads to negativity, Vedas, Puranas, Bible, Gilgameseposet, Tibetan book of death, Thirumantram and upanishaderna only creates confusion and darkness, Bagavadgita, Ramayana and the Osiris-myth is arousal and inspiring, avoid contact with the priests, they are Vishnus
worst enemies, what is happening today is a test, we can hope that Vishnu want affirm ourselves, we can try to be sincere, honest, open, true, good and friendly, that is all. and Jacson Pollock painted actually Matsya-consciousness, If it is possible to mention one of his pictures on the wall, and most paintings of Vishnu, they are very symbolic,

TILL SATHEESH NR 7

Den andre Vishnu avataren, sköldpaddan kommer in på arenan först då himlen är skapad, hon är nummer 2 på den vanliga 10 avatars listan, hon är själen, den ursprungligaste själen, och vildsvinet nummer 3,han är handlingen det handlar här om Vishnus kosmiska kropp, den är 10 steg hög, den är vatten och luft, parallellt har vi Shivas kosmiska kropp, kundalini-elden, den består enligt alla gängsetagna böcker av 6 så kallade chakras, målningen hari-hara visar att Vishnus kropp är den vänstra halvan av människan, Shivas den högra halvan, alltså det första chakrat är avfallet, Shivas avfall från hans oheliga eld, motsvarande på vänstra delen Vishnus kropp är alltså Matsya, nummer 2 på Shivas kropp är sex-chakrat, och på motstående sida i Vishnus kropp har vi sköldpaddan, själen, kundalini-medvetandet är alltså fjärils-medvetandet, det himmelska medvetandet, Vishnus 2 till 10 steg, är fågel-medvetandet, det överblickande medvetandet som är början på all-medvetandet, ju högre upp vi kommer desto mer kan vi se av allt,och det ursprungliga medvetandet, fisk-medvetandet, Matsya, Shivas kropp är mer än 6 chakra hög, det sägs att de två astrala eldarna möts i 6e chakrat, i det tredje ögat, faktist är Shiva, det destruktiva, den 9e avataren, kalki den 10e, vi läser att ibland är Jesus den 9e avataren, ibland Buddha, ibland Krisnas bror balarama, men faktiskt är shivas medvetande, den oheliga kundalini-elden, den 9e avataren och detta medvetande som är kontrollerat av Vishnu skulle ta världen till den yttersta ondskan och förvirringen och då skulle Vishnu inkarnera som Kalki avatar
och avsluta sin skapelse som startade med Matsya,

in english

The second Vishnu avatar, Turtle comes into the stadium only when the sky is created, she is number 2 at the usual 10 Avatars list, she is the soul, the most original soul, and wild boar number 3, he is the action, it is about Vishnus cosmic body, it is 10 steps high, it is water and air, parallel, we have Shiva cosmic body, the Kundalini-fire, it is composed according to all currently understood books of 6 so-called chakras, painting Hari-Hara shows Vishnus body is the left half of the man, Shiva the right half, therefore, the first chakra is waste, waste Shiva from his un-holy fire, corresponding to left side Vishnus body is Matsya, number 2 on Shiva’s body is sex-chakra, and on the opposite side in the Vishnus body we have the turtle, the soul, Kundalini-consciousness is thus butterflies consciousness, the sky consciousness, Vishnus 2 to 10 steps, is bird- consciousness, the over-looking mind which is the beginning of all-consciousness, the higher up we get the more we see of all, and the original consciousness, fish-consciousness, Matsya, Shiva’s body is more than 6 chakra high, it is said that the two astral fires meet in 6e chakra, the third eye, really is Shiva, the destructive, the 9e avatar, kalki the 10e, we read that sometimes it is Jesus the 9e avatar, sometimes Buddha, sometimes Krisnas brother Balarama, but is actually Shiva consciousness, the unholy Kundalini-fire, the 9e avatar and this consciousness, which is controlled by Vishnu would take the world to the extreme evil and confusion and then Vishnu embody as Kalki avatar and finish his creation that started with Matsya,

TILL SATHEESH NR 6

Sorgen skapade människan, skapade universum, skapade själen och skapade livet, sorgen den ursprungligaste av alla känslor, människans egentliga hem, vi kommer alla från Vishnus tårar, därför är sorgen helig, och den som gråter en helig människa, ingen orkar bära sin död, ingen orkar möta sin död öga för öga utan att vara tvingad, det är en fruktanasvärd sorgsen historia att bli född till människa, ingen människa är mäktig att bära det fullödiga livet i sitt hjärta, våga ta upp ormen i ljuset och göra uppror emot döden besegra den passera och träda in i himmelriket som en nyfödd varelse, en Garuda-människa, en Horus-människa och senare träda ut ur Isis kropp, jungfrufödd med det nya fågel-medvetandet, det överblickande tänkandet, evighets-blickande seendet, helt klart i sin personlighet.

in english

Sorgen created humans, created the universe, created the soul and created life, mourning the original most of all feelings, human real home, we all from Vishnus tears, because grief is sacred, and crying a sacred man, nobody can bear his death, none can meet his death eye for eye without be forced, it’s a terrible sad story to be born to humans, no man is able to bear the full life in his heart, daring to take up the snake in the light and rebel against the death to defeat it cross it and enter the kingdom of heaven as a newborn creature, a Garuda-humans, a Horus-man and later come out of Isis body, virgin born with the new bird-awareness, the over-looking thinking, perpetual -looking vision, clearly in his personality.

TILL SATHEESH NR 5

TILL SATHEESH NR 5

En grov skiss, det ursprungliga medvetandet, Matsya, Fisk-medvetandet från den ursprungliga oceanen som är Vishnus tårar fungerar som en T.V., du startar den och du kan se vilken varelse som helst framtäda på bildskärmen, dina egna tankar bestämmer vad som händer på bildskärmen, du har alltså nått ett medvetande som är medvetet om alla varelser samtidigt, du kan se vad de gör, vad de tänker, men du kan också bestämma dessa varelsers framtid, du är regisören, Du har genom en omfattande testning äntligen accepteras av Vishnu att själv få manövrera hans allmedvetande genom dina egna tankar, och det finns inga begtränsningar för vad du kan göra, detta ursprungliga medvetandet, som är möjligt för alla människor att operera ifall de har gått igenom alla tester innan, befinner sig i ett ursprungligt kaos, ett symboliskt vatten, det finns ännu ingen själ, inget universum,Vishnu existerar som ett rent medvetande, och hans tårar, symboliskt, skapar detta Kaos som är alltings begynnelse, om du når dit, där finns inga begränsningar, Matsya som är den förste avastaren av Vishnu. menas att genom Vishnus tårar skapades ett nytt medvetande, Matsya, han kan röra sig fritt i det ursprungliga vattnet, som är början på Laksmis skapelse, själen, varat, livet, existensen, därför är det enda du har dina egna tankar, använd dem, det finns ingen annan väg.

in english

A rough sketch, the original consciousness, Matsya, Fish-awareness from the original Ocean is Vishnus tears works as a TV, you start it and you can see any creature appear on the screen, your own thoughts determine what happens on the screen, you have reached a consciousness that is aware of all the creatures at the same time, you can see what they do, what they think, but you can also determine the future of these beings, you are the director, you have through an extensive testing finally accepted by Vishnu to free operate his all-consciousness through your own thoughts, and there are no limitation for what you can do, this original consciousness, which is possible for all people to operate if they have gone through all the tests before, is in an initial chaos, a symbolic water, there is no soul, no universe, Vishnu exists as a pure consciousness, and his tears, symbolically, has create chaos, which is everythings beginning, if you reach there, there are no limits, Matsya is the first Avastar of Vishnu. meant that by Vishnus tears created a new awareness, Matsya, he can move freely in the original water,which is the beginning of laksmis creation, the soul, being, life, existence, therefore, is the only thing you have your own thoughts, use them, there is no other way.

TILL SATHEESH NR 4

Den oheliga kundalini-elden lyser upp världen idag, vi är bländade, men inte helt förlorade, det var en sak vi skulle förstå, allt handlar om det, att veta och vara är samma sak, det är omöjligt att skilja dem åt, ande och själ, liv och medvetande är oskiljaktliga, och det enda Patanjali gav mig var hans formulering, att på slutet förenas objekt och subjet till en enda enhet, men i verkligheten har det aldrig varit någon eparation, men vi som har separerat från denna verklighet, denna sanning genom att ljuga för oss själva, genom att samhället gett oss den lögnen genom att samhället ljuger för sig själv, därför att det vill ha någonting det ej kan få men tar det ändå, fast genom en lögn, Mallya Puram, en liten slumaktig by 2 km bort från mitt ashram, allt där handlar om black magic, de senaste hundra åren har de, invånarna där på cirka 2000, varit involverade i magiskt tänkande, sanningen har varit totalt banlyst där i minst 200 år, dessa människor befinner sig inte längre i kundalini-eldens gnistrande ljus, men djupt in i ett svart, tungt mörker slukade och totalt förvirrade, en psykiatriker skulle inte ens vilja ta dem till ett mentalsjukhus, han skulle anse dem som obotliga, och det är på sätt och vis en grav de lever i, en magisk och underjordisk grav, Balumani,en charmerande man på 45 från den lilla byn kkaraipatty omkring 4 km från mitt lilla garuda ashram hjälpte mig bygga en smal sandväg upp till mitt ashram 1994, han sade då att vi i Akkaraipatty och Attur undviker Mallya Puram, för senare på natten ligger vi sjuka i sängen med små röda prickar över kroppen i hög feber ifall vi besöker Mallya högst en halvtimme,Vishnu som placerat mig här genom sina tankar ville att jag skulle få uppleva något av det falskaste som kan få upplevas idag på jorden, jag tror att hela afrika är mera upplyst än den lilla byn Mallya Purams invånare, men vårt tänkande, vårt ego-organiserande i kundalini-eldens sken håller sig på den tredje medvetande nivån, den högsta medvetande-nivån är vattnet,den andra medvetandenivån är himlen, himmel-riket, och det Patanjali säger som slutet på sin yoga sutra är inte mer än slutet på den oheliga kundlini-eldens bländande grepp om vårt tänkande, han inte ens börjar på den andra medvetande-nivån, himmel-riket och han omtalar aldrig möjligheten att gå bortom himmelriket och träda in i det ursprungliga och äkta medvetandet, Matsya-medvetandet, som befinner sig på botten av den ursprungliga oceanen, och det otroliga här är den underbara målningen Naga Sesa, som faktisk helt korrekt avbildar det ursprungliga och fullståndigt sanna medvetandet, jag kan inte visa näågon bild av Naga Sesa, för Sai Babas mantra-monster,jag kan ej kalla dom för människor,försöker hindra min blog att fungera.

in english

The unholy Kundalini-fire lights up the world today, we are dazzled, but not completely lost, there was one thing we would understand all about it, to know and be are the same thing, it is impossible to separate them, spirit and soul, life and consciousness are inseparable, and the only Patanjali gave me was his formulation, that in the end unite objects and subjet to a single entity, but in reality there has never been a separation, but we who have separated from this reality, this truth, by lie for ourselves, by society has given us the lie, by societys lie to itself, because it wants something it can not get but do it anyway, although by a lie, Mallya Puram, a slum-like small village 2 km away from my ashram, all which is about black magic, the last hundred years, they, the people there on around 2000, been involved in magical thinking, the truth has been total banned for at least 200 years, these people are no longer in the Kundalini-fire glittering lights, but deep into a black, heavy dark devoured and totally confused, a psychiatrist would not even like to take them to a mental hospital, he would consider them as incurable, and that is on a way, a tomb which they live, a magical and underground tomb, Balumani, a charming man only 45 from the small village Akkaraipatty about 4 km from my small Garuda ashram helped me build a narrow sandway up to my ashram in 1994, he then said that we at Akkaraipatty and Attur avoids Mallya Puram, for later in the night, we are sick in bed with small red dots over the body in a high temperature in case we visit Mallya maximum half an hour, Vishnu who placed me here, by his thoughts wanted me to enjoy one of the most insidious that may have experienced today on Earth, I think the whole Africa is more circumspect than the small village Mallya Purams inhabitants, but our thinking, our ego-organization of Kundalini – fire light stays on the third level of consciousness, the highest awareness-level is the water,the other level of awareness is the sky, sky-kingdom, and the Patanjali says that the end of his yoga sutra is not more than the end of the unholy kundlini-fire blazing grip on our thinking, he does not even start on the other awareness-level, sky – kingdom, and he never mentioned the possibility to go beyond heaven and enter the original and genuine consciousness, Matsya-consciousness, located on the bottom of the original Ocean, and the incredible this is the wonderful painting Naga Sesa, actually quite correctly depicts the original and complete true consciousness, I can not show any picture of Naga Sesa, for Sai Babas mantra-monster, I can not call them for people, trying to prevent my blog to work.

TILL SATHEESH 3

Satheesth nr 3

Muktananda , som hade sitt ashram Gurudev vid Ganeshpuri, nära Bombay fick genom sin självbiografiska bok,(läs den), “play of consiousnees” som publiserades på 70-talet ett stort uppmärksammande, även i Amerika dit han senare begav sig, och lanserade uttrycket “Kundalini-yoga eller Siddha -yoga”, att den andliga resan startar först då vi tagit emot shaktpat från en heliga man, och Mutanandas Guru Nityananda gav Shaktipat till honom. Muktananda föddes 1908 i Mangalore, han måste ha varit en brahmin för han startar direkt från tonåren med att praktisera andlighet, vad pratar han om, kundaini-yoga är som ett slags världs-mästerskap i andlighet, genom hjälp av en skicklig
tränare, ens Guru kan vi på kort tid utvecklas till en slags över-människor, mukti-människor, befriade från ny födelse och med evigt liv i himmelriket tillsammans med de andra kundalini-över-människorna, Siddhas och Rishis, mitt första invändande emot Muktananda kom då jag såg hans efterträdare på ett fotografi, Gurudevi, hon ser ut som en fotomodell, hon kändes tom på insidan, han påstod att han kunde lyfta upp kundalini-kraften i sina lärjungar, det är omöjligt, och begreppet shaktipat, att ens Guru kan överföra sin kraft på lärjungen och starta lärjungens så kallade kundalini-kraft spontant inom honom så att den reser sig upp till befrielse från nytt liv, det är fantasi, Muktanandas ögon är glittrande och hans ansikte utstrålar en stark värme, han känns mjuk och vänlig, men vad döljer sig inom honom, han är helt klart ett förvirrat andligt väsen, varför fick han passersedel av de brahminska vakterna, de underjordiska och demoniska mantra prästerna. han var ofarlig och gav dessutom bra reklam
för den Brahminska hinduismen i Amerika, Mutananda var alltså ett overkligt drama, vad ska vi säga om Kundalini-yoga, när den heliga elden strålar in på jorden i människornas hjärtan, då aktiveras den goda kraften i människan, och då startar automatiskt godhetens yoga upp i alla de människor som vill leva i det goda ljuset, och den kraften kommer från Vishnu, inte från någon människas ego.

in english

Muktananda, who had his ashram Gurudev at Ganeshpuri, near Bombay received by his autobiographical book, (read it), “play of consiousnees” who publishes in the 70′s a big celebration, even in America where he later went himself, and launched the term “Kundalini-Yoga or Siddha-yoga ‘, the spiritual journey starts first when we received shaktpat from a holy man, and Mutktanandas Guru Nitynanda gave Shaktipat to him. Muktananda was born 1908 in Mangalore, he must have been a brahmin for he starting directly from teens to practice spirituality, what is he talking about, kundaini-yoga is as a kind of world-championship in spirituality, through the help of a skilled coache, the Guru, we can in a short time developed into a kind of super-people, mukti-people, free of new birth and eternal life in heaven together with the other Kundalini-super-people,siddhas and Rishis, my first opponent against Muktananda came when I saw his successor on a photograph, Gurudevi, she looks like a model, she felt empty on the inside, he claimed that he could raise the Kundalini- power in his disciples, it is impossible, and the concept shaktipat, a Guru can transfer the force on his disciples and launch the disciples so-called Kundalini-force spontaneously within him so that it stands up to the exemption from the new life, it’s fantasy, Muktanandas eyes are sparkling and his face radiates a strong heat, he feels soft and friendly, but what hides within him, he is clearly a confused spiritual man, why did he pass the brahminska guards, the underground and demonic mantra priests.he was safe and gave good advertising for the brahmins Hinduism in America, Muktanada was an unreal drama, what should we say about Kundalini-yoga, when the holy fire beams into the earth in people’s hearts, when activated the good power of man, and then starts automatically yoga of goodness in all the people who want to live in the good light, and the power comes from Vishnu, not from any man’s ego.