Monthly Archives: June 2009

TILL SATHEESH NR 2

Det är två saker vi kan göra. försöka tänka egna tankar, fria tankar, symboliska tankar, kritiska tankar, goda tankar och samtidigt söka efter vår själ, det finns inga genvägar som t.ex. Patanjalis yoga sutra, kundalini-yoga, mantra-yoga, meditation, pranayana, dröm-yoga, japa, dessa olika tekniker kommer att skapa onödig stress på oss, över-stimulera oss, och det leder till negativa resultat, vi kan ha vilket jobb som helst, bo på vilken plats som helst,komma ur vilken klass eller kast som helst, vår sociala situation, dess makt på oss besegrar vi lätt genom att tänka egna, fria och kritiska tankar, vi behöver ej visa världen att vi är andliga genom att bära speciella kläder, speciell hårfrisyr, långt skägg osv, vi ska ej följa traditioner, men våra känslor, ingen ska kunna se på utsidan att vi jobbar andligt, vi vill ej manipulera, vi är ej magiker, vi besöker aldrig tempel, kyrkor eller mosques, vi känner ingen frid där, naturen är vårt tempel, där kan vi vila i vårt hjärta, slappna av och tänka, vi kan åka till Bengalore och se en utekonsert med t.ex. Rolling Stones eller Bob Dylan, för det handlar om en upplevelse av känslan, vi är inte rädda för att vara ensamma, vi är ej rädda för att bli bortstötta, vi har ingen separations-ångest, men lider av kastrations-ångest,för vi känner att vår individualitet ifrågasätts på alla platser vi bevistar, vår individualitet syns inte direkt på utsidan, men kommer fram då vi uttrycker våra tankar,vi är ärliga, uppriktiga. öppna då vi har kontakt med världen, vi har ingen rädsla för att pratas rakt ut därför att vi har inga lojaliteter till samhället, vi är inte rädda för att bli ilskan, även rasande, ifall någon attackerar oss oschysst för att medvetet skada oss vi är totalt emot våld och vi försöker vända andra kinden till,vi tror att det finns en naturlig väg genom våra tankar och genom vår själ att förlora världen och vinna oss själva, vi är ej interesserad av sanjassis, swamis eller yogis eller sufi-mästare eller lamas, vi är totalt ointresserad av religion, och om det är någon religion vi söker, så är det i så fall kärlekens religion, vi följer budskapet i den fantastiska symboliska målningen Naga Sesa, Vishnu är våra fria tankar, Laksmi vår själ och Brahma det nya personlighets-centrumet som ersätter vårt ego, vi talar aldrig om tidigare livs upplevelser, vi vill inte mystifisera tillvaron, vi gillar att titta på modern konst, därför att det finns en frihet där för oss att röra oss fritt i målningen, den traditionella konsten är som en stängd dörr, vi kan inte stiga in i bilden med vår egen fantasi och våra egna tankar och slappna av och kunna vila i målningen, vi gillar Paul Celans dikter, de är så mäktiga och dikterna är fulla av tårar för att Gud inte hjälpte de 6 millioner judar som gasades i hjäl av Hitler i Polska koncentrationsläger under andra världskriget, vi är engagerade i miljörörelsen, vi giller ej att skogarna huggs ner, vattnen förgiftas och att luften förorenas av oljud och giftiga gaser, vår själ börjar vi upptäcka då våra tankar blir mera fria från samhället, den vanliga lösningen är att gifta sig och skaffa barn, och ens hustru ska då vara en slags symbolisk karma-själ, en läxa som vi ska ta oss igenom, vi tror inte på traditioner, vi skjuter upp äktenskapet och ger oss ut i det fria och börjar leta efter vår själ, våra egna tankar och våra goda tankar från Vishnu hjälper oss, när vi känner att hjärtat börjar banka, då har vi kommit in i ett vibrations-fält där en kvinna i världen påminner om den själ vi söker i vårt eget hjärta, ifall det är möjligt är det utvecklande att bekanta sig med denna kvinna, samhället blockerar för det mesta sådana här själsliga relationer, de väcker avundsjuka. Och avund väcker hat. Och hat väcker våld.

in english

There are two things we can do, try to think our own thoughts, free thinking, symbolic thinking, critical thinking, good thoughts and while searching for our soul, there is no shortcuts, such as Patanjalis Yoga Sutra, Kundalini-yoga, mantra-yoga, meditation, pranayana, dream yoga, japa, these different techniques will create unnecessary stress on us, over-stimulate us, and it leads to negative results, we can have any job any time, stay at any location, come from any class or caste, our social situation, its power on us defeats we easy through imagine our own, free and critical thoughts, we need not show the world that we are spiritual by wearing special clothes, special hairstyle, long beard, etc., we should not follow the traditions, but our feelings, no one should be able to see on the outside that we’re spiritually, we wish not manipulate, we are not magicians, we never visit temples, churches, mosques, we know no peace there, nature is our temple, where we can rest in our hearts, relax and think,we can go to Bengalore and see a outside concert with eg Rolling Stones or Bob Dylan, for it is an experience of feeling, we are not afraid to be alone, we are not afraid to be repelled, we have no separation anxiety, but suffers from castration-anxiety, for we know that our individuality challenged in all places we attending, our individuality can not be seen directly on outside, but will arrive when we express our thoughts, we are honest, sincere, open when we have contact with the world, we have no fear to talk straight out because we have no loyalties to society, we are not afraid to be anger, also furious, if someone attacks us unfair to deliberately harm us, we are totally against violence and we are trying to turn the other cheek, we believe there is a natural way by our thoughts and our soul to lose the world and win ourselves, we are not interested in sanjassis, swamis and yogis or Sufi-masters or Lamas, we are totally disinterested in religion, and if there is any religion we want, so it is in this case of love religion, we follow the message of the great symbolic painting Naga Sesa, Vishnu is our free thoughts, Laksmi our soul and Brahma the new personality center replacing our ego, we never talk about the past life experiences, we do not want to mystify life, we like to look at the modern art, because there is a freedom there for us to move freely in the painting, the traditional art is like a closed door, we can not get into the picture with our own imagination and our own thoughts and relax and rest in the painting, we like Paul Celan poems, they are so powerful and poems are full of tears because God did not help the 6 million Jews who gassed death of Hitler in Polish concentration camps during World War II, we are engaged in the environmental movement, we like not to cut down forests, poisoned the waters and the air contaminated by noise and toxic gases, our soul, we start discovering when our thoughts are more free from society, the usual solution is to get married and have children, and even the wife should be one kind of symbolic karma-soul, a lesson that we will get through, we do not believe in traditions, we are postponing marriage and gives us out into the open and start looking for our soul, our own thoughts and our good thoughts from Vishnu help us, when we feel that the heart starts to beat, then we are in a vibration field in which a woman in the world reminiscent of the soul we seek in our own hearts, if it is possible, it is evolving to become familiar with this woman, the society is blocking for the most such emotional relationships, they generate jealousy. And envy arouses hatred. And hatred
raises violence.

TILL SATHEESH

Dear Mr Harald,
the blogs explaining a lots of topics you have read…..may I request you to explain every topics…like avathars, Rama, Shiva, kundalini, individuallyin simpel and understandable manner??
SATHEESH VARMAN

på svenska

Det stora missaget, vi tror att ljuset är vårt medvetande, ljuset kommer från elden, men vårt äkta medvetande kommer från vattnet, det ursprungliga vattnet, först skapades vattnet, det är alltså början, därför är Matsya den först avataren, Vishnu som fisk, sann och äkta utveckling av människan startar alltid med att i tanken försöka få kontakt med Matsya, fisken är alltså det äkta All-medvetandet, Vishnu, snäckan Vishnu håller i sin övre vänstra hand, vi måste gå in i den med vår personlighet, lära oss att förlora världen, allt handlar om att förlora världen och vinna oss själva, rummet där vi ska utföra vår förvandling är alltså den ursprungliga oceanen, det nästa som skapades var himlen, alltså luften, därför är Garuda och Hanuman senare steg efter Matsya, tredje skapelsen är elden, som skapas ur vatten och luft, vi tror att ögonen är den första skapelsen, alltså bilden, idag är det sällsynt att någon ens har kontakt med bilden i sitt medvetande, de flesta medvetanden nuförtiden bygger på text-fraser, utan annan mening än en slags underhållning eller tidsfördriv och kunna orientera sig här och nu, Matsyas medvetande är symboliskt, men när vi tänker på symboler, associerar vi utifrån en viss bild, Mytsya tänker utifrån den motsatta vägen, han har inga bilder, han tänker i ursprungliga symboler,när ljuset och ögonen kom hände det att vi försökte tänka oss tillbaka till ursprunget och då blev vägen bortom bilden symbolisk, vi måste försöka få kontakt med de ursprungliga symbolerna, Matsya medvetandet, den ursprungliga symboliska världen, Vishnus all-medvetande menas att han vet samtidigt vad som händer i varje levande väsen här i universum, det är ett sådant medvetande Matsya har, hur ska vi kunna närma oss ett sådant medvetande, vi ska sluta tro på att ego och olika tekniker kan utveckla oss, Carl Gusta Jung, Eric Neumann och Jeremi Wasiutinsky har forskat i medvetandets historia och ursprung, de säger att arketyper är vårt medvetandets ursprung, alltså ursprungliga symboliska bilder, dessa forskar går inte bortom ljuset, bortom elden, bortom sitt ego, det enda vi kan göra är att försöka tänka egna tankar, fria tankar, symboliska tankar oberoende av världen tankar, filosofiska
tankar, mytologiska tankar, skapande tankar, poetiska tankar, kritiska tankar och försöka ta oss steg för steg till ett Matsya medvetande,

The large mistake, we believe that light is our consciousness, light coming from fire, but our true consciousness comes from the water, the original water, first created the water, it is the beginning, therefore, is Matsya the first avatar, Vishnu as fish, true and genuine development of man always starts with that in the thought trying to get in contact with Matsya, the fish is the real All-consciousness, Vishnu, Vishnu`s shell in his upper left hand, we must go into the shell with our personality, learn to lose the world, everything is about to lose the world and win ourselves, the room where we will perform our transformation is the original Ocean, the next that was created was the sky, thus the air, it is Garuda and Hanuman subsequent step after Matsya, third creation is fire, created from water and air, we believe that the eyes are the first creation, thus the picture, but today it is rare that anyone has contact with the image in his consciousness, most consciousness today is based on the text-phrases, but without any mening than a kind of entertainment or pastime, and to orient themselves here and now, Matsyas consciousness is symbolic, but when we think of the symbols, associate we based on a specific image, Mytsya thinking from the opposite way, he has no images, he thinks of the original symbols, when the light and the eye was created we tried to think back to the origin and then became the road beyond image symbolic, we must try to make contact with the original symbols, Matsya consciousness, the original symbolic world, Vishnus all-consciousness means that simultaneously he knows what happening in every living creature in this universe, it’s such an awareness Matsya has, how can we move towards such an awareness, we should stop believing in the ego and the various technologies can develop ourselves, Carl Gustav Jung, Eric Neumann and Jeremi Wasiutinsky has been researching the history and origin of consciousness, they say that arketypes are our consciousness of origin, ie, original symbolic images, such research does not go beyond light, beyond the fire, beyond his ego,the only thing we can do is to try to think our own thoughts,
free thinking, symbolic thinking, independent thoughts of the world, philosophical thoughts, mythological thinking, creative thinking, poetic thinking, critical thoughts and try to take us step by step to a Matsya awareness,

DEN OSYNLIGA MAKTEN

Det första och ursprungliga makt-centrumet, som befinner sig bortom vårt universum, det äkta all-medvetandet, Vishnu förkroppsligas varje gång en avatrar inkarnerar på jorden, Krishna var den senaste, Jesus liv påminner om en avatars, men de kristna och världen har gjort det till en isolerad företeelse, varje avatatr har en länk till de övriga avatarerna, hela strukturen om avatarer kan förstås som en homogen helhet, Buddha var en lärare, att han ibland sees som en avatar är på grund av rent raklamsyfte för Buddhismen.

Sai Baba är idag den högste onda makten, den högste och hemskaste demonen på jorden och Obama styr den politiska makten, var är Vishnu, den goda makten, då Krishna dog, vad hände med Vishnus makt på jorden, Vishnu jobbar på insidan av oss osynligt för världen, i varje människa finns en eld, hon lever, hon brinner, hon lyser, det är en gåva vi fått, vi amvänder den här gåvan på olika sätt, Obama och Sai Baba är två fäder, de styr vårt liv, styr vår eld, Vishnu är osynlig, hans makt är över Baba och Obama, men var finns den, den sensitive känner den ibland. och hon försöker observera den goda makten inom sig en längre tid, och upptäcker då att denna makten alltid är sann, det är en viktig upptäckt, det menas att den är statisk och inte har något slut, men hur bygga upp sitt liv utifrån den goda makten, i början är den där endast som några vibrationer vi kan ana oss till då och då, hur kan vi våga tro på denna osynliga nästan skygga makten som så gott som aldrig visar upp sig direkt i världen, den är den skyggaste av alla skygga,och det renaste av allt det rena, hur ska den makten kunna stiga in i en värld som är så smutsig och rå, som är så förfulad, grym, lömsk och falsk, faktiskt får varje nyfött barn uppleva exakt detsamma som vad den goda makten konfronteras med varje gång den inkarnerar, det nyfödda barnet upplever att det kommit till helvetet, det kan ej fly, det måste därför anpassa sig till helvetets brinnande eldar, det är en fruktansvärt smärtsam process, mer än halva vårt liv begravs omedelbart, och skäcken fär att leva fullt ut fyller upp vår existens, och den skräcken blir sedan grunden för vår existens på jorden, Vishnu är skygg därför att han är statisk, det är alltså hans natur,ingen kan fånga honom i sitt nät eller besegra honom, han är statisk, han är totalt ren, varför skulle han komma till jorden och smutsa ner sig, vad kan vi ge till honom, den som tagit sig ut ur fattigdomen kommer han tillbaka och hjälper de andra att komma ut ur fattigdommens börda, Vishnu kommer av kärlek till dem som älskar honom, ifall du inte älskar Vishnu,hur kan du då komma till honom, och hur kan han komma till dig,men Vishnu kommer inte enbart för att älska, han kommer också för att förinta det onda, han har makten att utplåna det demoniska makt-centrumet, han ger oss också en ny eld som är finare än den som brann i det första paradiset, den elden kallas för Dharmat.

in english

The first and original power-center, which is beyond our universe, the true all-consciousness, Vishnu incarnate each time an avatar embody on earth, Krishna was the last, the life of Jesus reminds on an avatar, but the Christians and the world has made it to an isolated phenomenon, each avatar has a link to the other avatars, the whole structure about avatars can be understood as a homogeneous whole, Buddha was a teacher, that he sometimes sees as an avatar is due to purely publicity-purpose for buddhism.

Sai Baba is the chief evil power, the highest and worst daemon on the ground and Obama controls the political power, where is Vishnu, the good power, when Krishna died, what happened to Vishnus power on earth, Vishnu work inside of us invisible to the world, in every human being there is a fire, she’s alive, she burns, she lights up, it is a gift we have, we using this gift in different ways, Obama and Sai Baba are two fathers, they rule our lives, control our fire, Vishnu is invisible, his power is over Baba and Obama, but where is it, the sensitive feel it sometimes. and she tries to observe the good power in a long time, and discovers that this power is always true, it’s an important discovery, this means that it is static and has no end, but how to build up ones life on the basis of the good power, in the beginning is it only a few vibrations we can imagine ourselves to now and then, how can we dare to believe in this almost invisible shy power which almost never shows up directly in the world, it is the most shy of all shys, and the purest of all the cleans, how can the power be able to enter the world that is so dirty and raw, which is so UGLY, cruel, disingenuous and false, in fact, each newborn child experience exactly the same as what the good forces are confronted with each time it embody, the newborn baby feel it come to hell, it can not fly,it must therefore adapt to the burning fires of hell, it is a terribly painful process, more than half our lives buried immediately, and the fright to live fully fill up our existence, and the horror will be the basis for our existence on earth, Vishnu is shy because he is static, it is his nature, no one can catch him in his network or defeat him, he is static, he is totally clean, why would he come to earth and become polluted, what we can give to him?, the one taken out of poverty, he will return and help the others to come out of poverty common burden?, Vishnu will love them who love him, if you do not love Vishnu, how can you then come to him, and how can he come to you, but Vishnu not only come to love, He will also destroy the evil, he has the power to destroy the demonic power center, he also provides us with a new fire that is finer than the fire in the first paradise, the fire is called Dharma.

3 POWERS

Det finns tre olika makt-centrum, det andligt artistiska, filosofiska och skapande centrumet, och sedan det politiska centrumet, alltså super-ego och sist det demoniska underjordiska centrumet, den politiska och den skapande människan utgör kanske 60 procent av mänskligheten och dessa båda grupper kan leva tillsammans i fred, den tredje gruppen, den prästerliga hindrar dem från det, den prästerliga gruppen är oerhört grym, den ärmotiverade av alla demoner och monster som uppehåller sig i den så kalladeundervärlden, prästernas eld från deras hjärta brinner av lust att uppsluka den andre, detta makt-centrum måste totalt paralyseras, göras latent, ifall freden ska ha en chans i mänsklighetens vardagsliv, den prästerliga människan skruvar politikernas tankar, styr världen indirekt, ger konfliktskapande ideer till politikerna och spänningarna manipuleras upp till en alltför hög nivå, till exempel terrorismen, som är skapad av prästers tankar.

Namboothiry i Kerala är också från den Barhminska familjen, en del av dem är helt vita, men utvecklat till viss del en egen mantra puja som kanske är den mest grymma i världen, de tar sig in med sin onda eld genom näsan på sitt offer och ner till naveln, och sedan ner genom benen och under tårna, och försöker låsa spänningarna där genom en så kallad mantra docka som är en karikatyr av deras offer som de projicerar sin negativism på, varför gör de så här, de är beredda att utföra det ondaste ifall någon betalar för det, de saknar totalt medkänsla och medmänsklighet bortom sin egen grupp, de bertraktar sig själva helt överlägsna och annorlunda än de andra i Kerala, det handlar inte om feodalism, men om extrem rasism, de kan därför plåga livet ur vem som helst som befinner utanför deras egen rena präst-ras, jag kom ensam gående fram emot deras mörkröda Kali Tempel i Kodungalur för ett antal år sedan, då visste jag inte om att de var mera blodtörstiga än sicilien-maffian i New York city, jag trodde i min enfald att de kunde hjälpa mig med vissa problem, men jag stoppades bryskt av en vakt, han sade att endast Hinduister tillåts beträda tempel området, jag kände mig ställd emot väggen, jag kände att jag måste ljuga, jag sa att jag kom från Rajhastan, han tittade på mig misstänksamt, han var ej nöjd, men jag passerade honom, tog mig snabbt fram över gräset emot Templet, han viftade med armarna, jag undvek att titta, jag såg en ung präst, och plötsligt kom ledaren för prästerna ut, en helt vit man sådär 45 år gammal, jag började prata med honom, jag gav honom pengar, han försvann, jag passerade vakten tillbaka, han var lugn, jag hitta busshållplatsen, jag kände plötsligt att pujan startade, han skapade en stark spänning i min andning, jag förlorade en aning kontakt med min känsla, jag funderade över hur han kunde göra detta på avstånd.

Den skapande artistiska människan utgör högst 1 procent av mänskligheten, 70 millioner människor, hon är alltså delvis motiverad av det första centrumet, det äkta all-medvetandet, Vishnu, men kanske mera av det politiska centrumet, super-ego, Shiva.

Namboothirys i Kerala är inte kungar, de är mer än det, de är gudar, fast falska gudar, de är hemska demoner som döljer sig under deras välpolerad och pudrad skinn. De håller Keralas befolkning i ett skräckens kusliga grepp, ingen vågar gå emot dem.

Sai Baba i Putthaparthi förkroppsligar det demoniska centrumet i dag, han är 666, men också kvantitativt av Brahminska prästerklanen inkluderande Namboothirys Sai Baba använder sig av så kallade Kali puja präster, Naiker, Chettiar och Brahmins, de är ej så grymma som Namboothirys och Dalai Lamas kinesiska-tibetanska buddhistisk kloster präster. Men alla dessa varelser lever för att skada andra och de sprider därigenom rädsla och skräck omkring sig för att kunna få sin onda makt att verka över mänskligheten.

Barack Obama förkroppsligar det andra centrumet, det politiska idag i världen, han är en modern politiker, som Olof Palme, Robert Kennedy, Bill Clinton och Gorbatjov, de har en aning kontakt med det äkta all-medvetandet.

in english

There are three different power centers, the spiritual artistic, philosophical and creative center, and then the political center, ie, super-ego, and finally the demonic underground center, the political and creative man represents perhaps 60 percent of humanity, and these two groups can live together in peace, the third group, the priestly prevent them from that, the priestly group is extremely cruel, it is motivated by all the demons and monsters that reside in the so-called underworld, priests fire from their heart burn of desire to devour the other, this power center have to be total paralyzed, if peace should have a chance in human life, the priestly man screws politiciens thoughts, rule the world indirectly, provide conflict-creating ideas to politicians and tensions manipulated up to too high level, for example terrorism, which is created by priests thoughts.

Namboothiry in Kerala is also from the Barhmins family, some of them are completely white, but developed to a certain extent its own mantra Puja perhaps the most cruel in the world, they come with their evil fire through the nose on a victim and down to the navel, and then down through the legs and toes, and attempt to lock the tension there by a so-called mantra dummy that is a caricature of their victims as they project its negativism on, why do they do this, they are prepared to carry out the worst kind if someone pays for it, they do not have any sympathy and humanity beyond its own group, they look at themselves quite superior and different than the others in Kerala, it is not about Feudalism, but on the extreme racism, they can plague the life out of anyone who is outside their own clean priest-race, I came alone reaching forward to their dark red Kali Temple in Kodungalur a number of years ago,when I didn`t knew that they were more bloodthirsty than Sicily Mafia in New York city, I thought in my silliness that they could help me with some problems, but I stopped a jolt of a guard, he said that only Hindus are permited enter the temple area, I felt myself set against a wall, I felt that I must lie, I said I came from Rajhastan, he looked at me suspiciously, he was not satisfied, but I passed him, took me quickly over the grass against the temple, he waved his arms, I avoided watching, I saw a young priest, and suddenly came the leader of the priests out, an entirely white man like that 45 years old, I started talking to him, I gave him money, he disappeared, I passed the guard back, he was calm, I find the bus stop, I felt suddenly that puja started, he created a strong tension in my breathing, I lost a little contact with my feeling, I was thinking how he could do this from a distance.

The creative artistic man does not exceed 1 percent of humanity, 70 million people, she is partly motivated by the first center, the true all-consciousness, Vishnu, but maybe more of the political center, the super-ego, Shiva.

Namboothirys in Kerala are not kings, they are more than that, they are gods, but false gods, they are terrible demons hiding under their well polished and powdered skin. They keep the population in Kerala horrifyingly uncanny grip, no dare to go against them.

Sai Baba in Putthaparthi embodiment of the demonic center today, he is 666, but also quantitatively by Brahmins priests clan including Namboothirys Sai Baba uses so-called Kali Puja priests, Naiker, Chettiar and Brahmins, they are not so cruel as Namboothirys and the Dalai Lama’s Chinese-Tibetan Buddhist monastery priests. But all of these creatures live to harm others and thus spread fear and terror around them in order to get their evil power to operate on mankind.

Barack Obama embodies the second center, the political today in the world, he is a modern politicians, as Olof Palme, Robert Kennedy, Bill Clinton and Gorbachev, they have a clue contact with the genuine all-consciousness.

VISHNU ÄR DEN FÖRSTE MODERNISTEN

I can not publish the picture of Vishnu, it is blocked av Brahmins priests and Nambottre from Guruvayurappan Temple in Kerela where these people sendig mantra-puja against me around the clock to destroy me,they also blocking my e-mail..

Vishnu är den förste modernisten, är alltid modern, varje gång han inkarnerar till jorden i en vanlig människas kropp förändras världen drastiskt, han är det radikalas källa, mer än revolutionär, faktiskt störtar han alla presidenter och kungar från deras ego-pedistaler långt ner i mörkret, han omvandlar inte samhället, han ger det en helt ny eld, en helig eld, som kommer från vattnet, renats av det ursprungliga vattnet, som skapade jorden, som skapade blommorna och stenarna, den traditionella religionen, tempel, kyrkor, kloster och mosque, präster, Lamas, sufi-mästare, yogis, swamis, mystiker och magiker, de groteskt grymma, utplånar han fullständigt, han stänger dörren till undervärlden, demoner och monster förintar sig själva, Vishnu accepterar de goda, den filosofiska och konstnärliga människan, den skapande personligheten, fast han ger också den politiska människan en chans att få leva i den nybildade heliga eldens kärleksfulla kropp, Sita-kroppen, Isis-kroppen, Laksmi-kroppen, Vishnu på vattnet med fyra armars kropp (bilden ovan) målades kanske för 20 år sedan, men orginalet är mer än 10 000 år gammalt, Vishnu dyker plötsligt upp, sedan försvinner han, han har inget att göra med religös dyrkan, han har inga präster eller tempel, han jobbar inte på det sättet, han inkarnerar i en människa för att ge oss den heliga elden, när den människan dör slutar också elden att brinna och Vishnu försvinner, han är alltså någonting annat än religion, han har inget att göra med Buddhism, Hinduism, Sikism,Jainism,
Kristendom, islam, Hermes trismegistos, Judaismen, han är någonting helt speciellt, vi kan tro Vishnu,vi kan tro berättelserna om avatarer, för de handlar alltid om att det goda stiger ner på jorden för att segra över det onda och göra samhället mänskligt, humanisera världen, det har inget med religion att göra, det har med kärlek att göra, med godhet, sanning och vänskap,att göra, Vishnu är människans vän, han är en människa, den bästa sortens människa, han var Krishna, han var Rama, vi kan se lite av Vishnu i Hermes, men de andra religionerna,Vishnu vill förinta dem, därför att de är roten till det onda, kan vi se en målning med en människa med fyra armar i Egyptien, nej, men i Indien, det är något speciellt med det landet, för Vishnu uppträder oftast där, Hinduism är Vedas, brahminism och ritualism, Vishnu måste
separeras från Hinduismen, berättelserna om avatarer, bagavadgita, Ramayana och några sidor om Vishnu, målningen Naga Sesa, och kallas för filosofin om det äkta och autentiska all-medvetandet,Shiva kan vara med som symbol för det destruktiva, annars kan han överlämnas till de Brahminska prästerna, vars lära skulle kunna kallas “kundalini-egoisterna”, yoga dog då Krishna dog, den var bunden till den heliga elden,utan den elden blir yoga en värdelös imitation av den äkta yoga som Krishna tog med sig i sin grav, och kundalini-yoga, siddha yoga, kriya yoga kan kallas för ego-yoga, Vishnu på bilden ovan håller en slags klubba i den nedra högra handen. den säger att han har makten att styra världen, han är kungen, chakra-hjulet han håller i den över högra handen menas att han har makten att förstör det onda, och lotusblomman i nedre vänstra handen betyder att han har kontakt med det som växer ur det rena vattnet och snäckan i övre vänstra handen menas att han kommer från botten av den ursprungliga oceanen och är utan ego, Krishna, Rama och Narasima var fullständiga inkarnationer av Vishnu, och de skulle alltså vara de enda i historien som vet vem Vishnu egentligen är,
men Vishnu har fungerat på andra platser än i Indien, även om han inte då inkarnerat fullständigt som det äkta all-medvetandet, och han finns i alla människors huvud som vårt tänkandes essens, som vårt statiska och potentiella all-medvetande,

in english

Vishnu is the first modernists, is always modern, every time he incarnate to earth in an ordinary person’s body the world changing dramatically, he is the radicals source, more than revolutionary, in fact he plunges all presidents and kings from their ego-pedistaler far down in the dark,he transforms not society, he gives it a whole new fire, a sacred fire, which comes from the water, purified by the original water, which created the earth, who created flowers and stones, the traditional religion, temples, churches, monasteries and mosque, priests, Lamas, Sufi-masters, yogis, swamis, mystics and magicians, the grotesquely cruel, he erasing completely, he closes the door to the underworld, demons and monsters destroy themselves, Vishnu accept the good, the philosophical and artistic man, creative personality, though he also gives the political man a chance to live in the newly created sacred fire loving body, Sita-body, Isis-body, body-Laksmi, Vishnu on the water with four arms body (picture above) was painted perhaps 20 years ago, but the original is more than 10 000 years old, Vishnu suddenly pops up, then he disappears, he has nothing to do with religious worship, he has no priests or temples, he works not the way, he incarnate in a man to provide us with holy fire, when the man dies ends also the fire to burn and Vishnu disappear, he is something else than religion, he has nothing to do with Buddhism, Hinduism, Sikism, Jainism, Christianity, Islam, Hermes trismegistos, Judaism, he is something quite specifically, we can believe Vishnu, we can believe the stories of avatars, for they are acting always about the good steping down to earth in order to triumph over evil and make society human, humanizing the world, it has nothing to do with religion, it has to do with love, with goodness, truth and friendship, to do, Vishnu is man’s friend, he is a man, the best kind of man, he was Krishna, he was Rama, we can see a bit of Vishnu in Hermes, but the other religions, Vishnu wants to annihilate them, because they are the root of the evil, can we see a painting of a man with four arms in Egypt, no, but in India, there is something special about that country, for Vishnu occur usually there, Hinduism is Vedas, brahminism and ritualism, Vishnu must separated from Hinduism, stories of avatars, Bagavadgita; Ramayana and some pages of Vishnu, the painting Naga Sesa, and called it he philosophy of the “true and authentic all-consciousness”, Shiva can be with as the symbol of the destructive, otherwise he may be sent to the Brahmins priests, whose teachings could be called “Kundalini-egoists”, yoga died when Krishna died, it was bound to the holy fire, but witout the fire yoga is a useless imitation of the genuine yoga as Krishna took with in his grave, and kundalini-yoga, siddha yoga, kriya yoga can be called for ego-yoga,Vishnu in the pcture above hold a kind of club in the lower right hand, it says he has the power to rule the world, he is the king, the chakra-wheel, he hold in the above right hand means that he has the power to destroy the evil, and lotus flower in the lower left hand means he have contact with that which grows out of the clean water and the shell in the upper left hand means that he comes from the bottom of the original Ocean and is without ego, Krishna, Rama and Narasima was full incarnations of Vishnu, and they would be the only one in history who know who Vishnu is really, but Vishnu has worked in places other than in India, even if he does not then incarnate completely as the true all-consciousness, and he exists in all people’s heads as our thinking’s essence, as our static and potential all-consciousness,

b FIFHT QUESTION SATHEESH

“How to handle the task of “decision making” in a given situation especially in a society oriented issues ?”

in english

In important and critical situations the most of us become nervous and cooperation between head and body paralysis, Björn Borg, tennis star and Ingmar Johansson heavyweight champion from Sweden in 1959, however, could implement theirs decisions, even under extreme pressure, they were strong personalities, they dried bear much stress without losing their concentration, their self – feeling was strong, how make decisions may also be expressed as the control of oneself, it was Søren Kierkegaard, Danish philosopher, as in “either or” already in the 1840s meant that we are responsible for our actions because we ourselves choose e.g. either tell the truth or to lie, Sartre developed since this philosophy in France and it was in some way modernistic, but it is merely a new variant of the debate on the free will existence which was discussed lively for more than 500 years ago by eg Hobbes, his theory of action, an action is a kind of effect of wishes, the traditional philosophy and psychology have not been able to explain the decision making process real reason, general decisions over our head is possible because they have society’s law as body, we can only decide on ourselves, but we are limited by the general decisions, and that means that there is not so much left to ourselves to decide, that society believes that it is so unimportant decisions that we can do it ourselfs without any need to be directly controlled by law or by the police or the public moralizing, how much freedom is left in the community for our own decisions, Skinner, the American psychologist believes that man is the stimuli and response, today in the world in urban areas, it is a very strong conformity pressure on man, we should be normal, not deviate too much from the ordinary, the odd persecuted, in fact, it is such pressure on man not to deviate from the flock that she need a special quiet place out in nature to make contact with her own thoughts, it means that society’s head is so dominant that it is rare that someone can use their own head of critical thinking and decision making, we must first relieve a own small place in our head where we can try to grasp a given situation, how we should act, we need to get the nose above the water surface, the second is that free will demand free emotions, it never said Hobbes, but without free feelings, we are a simulating vacuum, society wants to take the important decisions of our life, the rulers do not want to give us free emotions, the genuine and authentic emotions cut into small pieces, violated, humiliated and declared worthless already in twelve-years-aged, but feelings are our life, we must give it up, we turned to intellectuals and emotionally dead slaves, we are controlled by the simulating all-consciousness, and it is under the control of continuous mantra-rituals, this can not politicians understand, they think we are under the control of Shiva power, super-ego, but for 4000 years ago, we have three dominant power centers in human thinking and decision making, Shiva’s wife, gave birth to the feminine destructive under the pressure of Brahminska priests clan through a virgin birth of Kundalini force the underground and demonic power, but this power has existed since the first sin, but been latent, Brahmins made it active by including mantra-rituals, evil has grown so strong and horrible that life is chained in the darkness down in the underground and raped by demons around the clock, we need to go down there in the darkness and liberate our lives from the evil and grotesque demons, we start with our head, we are all a consciousness, it means not that we become conscious, but that our awareness are our essence, we would able to use the word spirit, that we are a sort of spirit, but consciousness is better, and in this awareness, we meet Vishnu, he is the original power-center, the genuine and true, he helps us in the darkness to defeat the demons, and life chained is our soul,

på svenska

I viktiga och avgörande situationer blir de flesta nervösa och samarbetet mellan huvud och kropp förlamas, Björn Borg, tennisstjärna och Ingmar Johansson världsmästare i tungvikts-boxning 1959 kunde dock genomföra sina beslut även under extrem press, de var starka personligheter, de orkade bära mycket stress utan att förlora sin koncentration, deras själv-känsla var stark, hur fatta beslut kan också uttryckas hur kontrollera sig själv, det var Sören Kierkegaard, den danske filosofen som i “antingen eller” redan på 1840-talet menade att vi är ansvariga för våra handlingar därför att vi själva väljer t.ex. att antingen tala sanning eller att ljuga, Sartre utvecklade sedan denna filosofin i Frankrike och den blev på något sätt modernistisk, men det är bara en ny variant av debatten om den fria viljans existensen som diskuterades livligt för mer än 500 år sedan av t.ex. Hobb, hans teori om handling, att en handling är en slags effekt av önskningar, den traditionella filosofin och psykologin har ej lyckats förklara beslutsfattandets egentliga orsak, generella beslut över vårt huvud är möjliga därför att de har samhällets lag som kropp, vi kan bara besluta över oss själva, men vi är begränsade av generella beslut, och det betyder att det ej är så mycket kvar för oss själva att besluta om, att samhället menar att det är så oviktiga beslut att det kan vi få göra själva utan att behöva kontrolleras av lagen eller av polisen eller av allmänhetens moraliserande, hur mycket frihet finns det kvar i samhället för våra egna beslut, Skinner, den amerikanska psykologen menar att människan är stimuli och respons, idag i världen i tätbebyggda områden är det ett mycket starkt
konformitets-tryck på människan, vi ska vara normala. inte avvika för mycket från det vanliga, det udda förföljs, faktiskt är det så starkt tryck på människan att inte avvika från flocken, att hon fodra en lugn plats ute i naturen för att få kontakt med egna tankar, det betyder att samhällets huvud är så dominerande att det är sällsynt att någon kan använda sitt eget huvud för kritiskt tänkande och beslutsfattande, vi måste alltså först befria ett eget litet rum i huvudet där vi kan försöka överblicka en viss situation hur vi ska handla, vi måste få näsan över vattenytan, det andra är att den fria viljan fordrar fria känslor, det sa aldrig Hobb, men utan fria känslor är vi ett imiterande tomrum, samhället vill fatta de viktiga besluten över vårt liv, de styrande vill inte ge oss fria känslor, de äkta och autentiska känslorna styckas i småbitar, skändas, förnedras och förklaras värdelösa redan i tolvårs-åldern, men känslorna är vårt liv, vi måste alltså ge upp det, vi förvandlas till intellektuella och känslodöda slavar, vi är kontrollerade av det imiterande all-medvetandet,
och det är under kontroll av kontinuerliga mantra-ritualer, detta förstår inte politikerna, de tror att vi är under kontroll av Shivas makt, super-ego, men för 4000 år sedan fick vi tre dominerande makt-centrum i mänsklighetens tänkande och beslutsfattande, Shivas hustru, det feminint destruktiva födde under trycket av Brahminska prästerklanen genom en jungfrufödelse av kundalini-kraften den underjordiska och demoniska makten, men den makten
har funnits sedan den första synden, fast varit laten, Brahmins gjorde den aktiv genom bland annat mantra-ritualer, ondskan har växt sig så stark och hemsk att livet sitter fastkedjat i mörkret nere i underjorden och våldtas av demonerna dygnet runt, vi måste gå ner dit i mörkret och befria vårt liv från de onda och
groteska demonerna, vi börjar med vårt huvud, vi är alla ett medvetande, det betyder ej att vi blivit medvetna, men att vårt medvetande är vår essens, vi skulle kunna använda ordet ande, att vi alltså är en slags ande, men medvetande är bättre, och i detta medvetande möter vi Vishnu, han är det ursprungliga makt-centrumet, det äkta och sanna, han hjälper oss i mörkret att besegra demonerna, och livet fastkedjat är alltså vår själ,

a FIFHT QUESTION SATHEESH

“How to handle the task of “decision making” in a given situation especially in a society oriented issues ?”

in english

When you’re alone out in nature is your consciousness more relaxed, your thoughts deeper and more spontaneous and you will receive a chance to think through your situation, survey the situation, you can see if you are on track against your long-term goals, or if you lost the course and arrived on the wrong track, what you in this case must do to get right again, most people not self-thinking, reflect, never, they think, but not beyond the situation, they lack transparency, they are easy to control, they are controlled and manipulated by thinking outside themselves, they are political people, not philosophical, they like to be cared for, they are of collective living, they are against loneliness and individuality, in every society, it is therefore a strong conflict between individual goals and collective goals, if you have individual goals, then you will to meet with resistance, you will be accused of being selfish and egoistical, you think of yourself, but it is not true, because they do not understand what is individual targets, they have never thought about it, but emotionally and instinctively feel that you want to leave them, that you are unhappy with them, maybe you are becoming free of them without sorrow, without pain, but with joy and desire, though they dare not imagine this, they dare not see their own captivity, its own dependence of the flock, they dare not grasp the situation, they can not feel the envy that would come up, instead of envy they hate us, and the hatred you have to take you through the hurricane, if you want to achieve your individual goals, you will have to wade through heavy and hard hat, but it will make you strong, the individual objectives, they are absolute. they are the absolutely true, the good, the beautiful and the sacred, if you are true, you’re on the way out of society, out of the collective group-Community, instead of you and society dwell in the same body-esteem start you get a new body-feeling, a very own, from your individuality, Vishnu is there, his consciousness, the true All-consciousness, the static and absolute, no ego, you have released it, the first choice, select Vishnu, not ego, select the absolute, not relative, choose whole, not part, pick your head, not society’s head, pick your thinking, not the world’s thinking, choose truth, not lie, if you are good, your soul is there, she and you together without ego in the world (a love-couple invisible to the world) she from Vishnu, he gives her to you if you see her with his eyes, give her to you in the place where the ego was, through him, you can see her, feel her, see the way home to his forever, she’s your new life, your new sense, your new value system, which is made of love and care, in empathy and compassion for humanity, your love can swallow world, assimilate it, drink the evil black blood, take in the entire universe in your heart, but without fight back, without hate back, without revenge back, on the bottom, in the ultimate humiliation and degradation drink you the black blood, but you are not alone, she is there, her love is there, she never leaves you if you see her with Vishnus eyes, sees the universe and humanity with Vishnus eyes, you feel her love, the universe evil rests on her shoulders, love is stronger than the world, stronger than all the evil from the beginning of time,she and you and Vishnu in the hero gamos, you are end, she is beginning and Vishnu eternity.

på svenska

När du är ensam ute i naturen är ditt medvetande mera avspänt, dina tankar djupare och kommer mera spontant och du får då en chans att tänka igenom din situation, överblicka situationen, du kan se ifall du är på rätt väg emot dina långsiktiga mål eller om du förlorat kursen och kommit in på fel spår, vad du i så fall måste göra för att komma rätt igen, de flesta människor saknar eget tänkandet, reflekterar aldrig, de tänker, men ej bortom situationen, de saknar överblick, de är lätta att kontrollera, de styrs och manipuleras av tankar utanför dem själva, de är politiska människor, inte filosofiska, de gillar att vara omhändertagna, de är för ett kollektivt levande, de är emot ensamhet och individualitet, i varje samhälle är det därför en stark konflikt mellan individuella mål och kollektiva mål, ifall du har individuella mål, då kommer du att möta motstånd, du kommer att anklagas för att vara självisk och egoistisk, att du tänker på dig själv, men det är inte sant, för de förstår inte vad som är individuella mål,de har aldrig tänkt igenom det, men känslomässigt och instinktivt upplever de att du vill lämna dem, att du är missnöjd med dem, att du kanske är på väg att bli fri från dem utan sorg, utan smärta, men med glädje och lust, fast de vågar inte tänka sig detta, de vågar inte se sin egen fångenskap, sitt eget beroende av flocken, de vågar inte överblicka situation, de orkar inte känna den avundsjuka som då skulle komma fram, istället för avund låter dom hat ta över,och det hatet måste du orka ta dig igenom, ifall du vill förverkliga dina individuella mål, du kommer att få vada genom tungt och hårt hat, men det kommer att göra dig stark, de individuella målen, de är absoluta. de är det absolut sanna, det goda, det sköna och det heliga, ifall du är sann, du är på väg ut ur samhället, ut ur kollektivet och grupp-gemenskapen, istället för att du och samhället dväljs i samma kropp-känsla börjar du få en ny kropps-känsla, en alldeles egen, ur din individualitet, Vishnu är där, hans medvetande, det äkta All-medvetandet, det statiska och absoluta, inget ego, du har släppt det, det första valet, välj Vishnu, inte ego, välj det absoluta, inte det relativa, välj helheten, inte delen, välj ditt huvud, inte samhällets huvud, välj ditt tänkande, inte världens tänkande, välj sanningen, inte lögnen, ifall du är god, din själ är där, hon och du tillsammans utan ego i världen (ett kärlekspar osynligt för världen) hon kommer från Vishnu, han ger henne till dig ifall du ser henne med hans ögon, ger henne till dig på den plats där ego fanns, genom honom kan du se henne, känna henne, se vägen hem till hans evighet, hon blir ditt nya liv, din nya känsla, ditt nya värde-system, som reses i kärlek och i omsorg, i empati och i medlidande till mänskligheten, din kärlek kan då svälja världen, assimilerar den, dricka det onda svarta blodet, ta in hela universum i ditt hjärta,. utan att slå tillbaka, utan hata tillbaka, utan hämnas tillbaka, på botten, i den yttersta förnedringen och förödmjukelsen dricker du det svarta blodet, men du är ej ensam, hon är där, hennes kärlek är där, hon lämnar dig aldrig ifall du ser henne med Vishnus ögon, ser universum och mänskligheten med Vishnus ögon, du känner hennes kärlek, universums ondska vilar på hennes axlar, kärleken är starkare än världen, starkar än all ondska från tidernas begynnelse, hon och du och Vishnu i hero gamos, du är slutet, hon är början och Vishnu evigheten.