Monthly Archives: July 2009

SAI BABA`S HOMOSEXUAL ABUSE OF CONNY LARSSON

Min gamle vän Conny Larsson som gett ut en självbiografisk bok där han bland annat talar om hur Sai Baba i Puttaparthi helt öppet inför publik utförde homosexuella ritualer med honom emot Connys vilja och ritualen avslutades med en utlösning av säden, detta hände inte bara flera gånger med Conny, han bevittande ofta hur Sai Baba gjorde det med andra unga männ, i Juli månad år 2000 kommer Britt-Marie hit till mitt lilla ashram i en taxi från White Field utanför Bengalore, hon är på besök i Sai Babas ashram tillsammans med Conny och några vänner, hon kommer hit ensam, Conny och hans vänner väntar på henne, de ska tillbaka till Sverige,jag publiserade ett tunnt och enkelt magasin Garuda i svart-vitt, 1998 skrev jag en artikel om Sai Baba “att han var en krokodil, en andlighetens Idi Amin”, jag delade ut mitt magasin fritt till allmänheten som ett slags flygblad, jag hade en bilaga på tamil, jag och Lordesamy och Shiva Kumar, (vi gjorde magasinet på hans Computer centre) rullad sakta genom staden Dindigul på min röda tvs champ-moped och Lordesamy hade en bunt av mitt magasin i sitt knä och delade ut magasinet spontant till alla som sträckte fram sin hand, jag väntade på att få det godkänt i Delhi, ett registrerings-nummer, alltså publicering sanktionerad i Deli, av Centrala Government och när jag kom till D.R.O. ( district revenue officer) i Dindigul och skulle hämta dokumentet från Delhi, att Garuda var godkänt för publicering i Inden, vägrade han ge mig det, jag försökte även med hjälp av en advokat, men det var lönlöst, plötsligt vände sig alla Computer Centre i Dindigul emot mig, ingen var längre redo att hjälpa mig, jag var godkänd som redaktör för Garuda, genom detta legitimations-kort kunde jag fritt bevista alla offentliga bjudningar över hela indien, men de vägra ge mig kortet, och D.R.O hotade med polis, han sa ” om du inte går ringer jag till Superintendent of Police, och du blir sänd till fängelse”, jag publicerade aldrig mer något nytt nummer av Garuda, jag försökte flera gånger, men bekämpades på alla nivåer, och den artikel som Professor Narayana samy på Gandhigram rural University just utanför Dindigul frågade om jag kunde skriva och som publicerades i hans magasin på engelska, och hette, “sälj aldrig dig själv”, men magasinet stoppades, och så gott som direkt publicerades ett nytt nummer av magasinet, och jag sa till Britt-Marie att Sai Baba är en hemsk demon, hon hade sin gitarr, vi försökte göra musik till några texter jag hade, varför trodde hon mig inte, och Conny som jobbade i Sverige med att behandla missbrukare på eget behandlings hem, varför kunde han inte se att Sai Baba var vår tids Ravena, senare på hösten fick jag höra att Conny, Britt-Marie och de andra Baba beundrarna hade gjort uppror emot honom, men kritiken handlade mest om Sai Babas homosexuella missbruk av unga pojkars sexualitet, helt öppet i bland annat Puttaparthi i hans tempel, jag saknade en kritik av Sai Babas användning av Mantra och av mantra-präster i smyg i bakgrunden för att genomföra sina perversa och sadistiska homosexuella orgier helt öppet inför publik, och varför kom det ingen “First Information Report” från polisen till domstolen, hur kunde Sai Baba genomföra dessa homosexuella ritualer år efter år utan att polisen ens lyfte ett finger för dessa unga pojkars försvar, och varför kommer aldrig Conny Larssons publicerade homosexuella ritualer emot honom till domstolen här i Indien ( har kanske Conny ännu inte gjort någon anmälan till polisen i Puttaparthi på grund av rädsla för repressalier), står kanske Sai Baba över lagen, Conny Larsson sände mig ett mail och berättade att han varit i Polen för någon månad sedan och berättat om sin självbiografiska bok, han är en publik man, för han var en gång i tiden en känd skådespelare, spelade bland annat huvudrollen på teatern i pjäsen “Gökboet”, att T.V. i Polen säger att Conny Larssons suttit i fängelse för abusing av unga pojkar, Sai Baba, som är andlighetens Gudfader försöker genom sin världsomfattande organisation, som alltså är andlighetens maffia, att smutskasta ett av sina offer, helt fritt inför öppen ridå och försöker ge en falsk bild av verkligheten och att han, den kanske falskaste av alla, tillåts utan hinder att överföra sina skuldkänslor från sina perversa homosexuella ritualer på ett av sina offer, alltså Conny.

in english

My old friend Conny Larsson who has published one autobiographical book in which he talking about how Sai Baba in Puttaparthi completely openly to an audience perform homosexual rituals with him against Conny`s will and the ritual ended with a release of the sperm, this happened not only several times with Conny, he witness often how Sai Baba did it with other young men, in the month of July 2000,Britt-Marie came here to my small ashram in a taxi from Whitefield outside Bengalore, she is on a visit to Sai Babas ashram along with Conny and some friends, she comes here alone, Conny and his friends are waiting at her, they will return to Sweden, I published a thin and easily Garuda magazine in black and white, 1998, I wrote an article on Sai Baba “that he was a crocodile, a spirituality`s Idi Amin ‘, I handed out my magazine free to the public as a kind of leaflet, I had an attachment on tamil, I and Lordesamy and Shiva Kumar, (we did the magazine on his Computer center) rolled slowly by Dindigul town in my red TVS champ-moped and Lordesamy had a bundle of my magazine in his lap and distributed magazine spontaneously to all who ranged up his hand, I waited to get it approved in Delhi, a registration number, thus publishing sanctioned in the Deli, the Central Government, and when I came to D.R.O. (District revenue officer) in Dindigul and would retrieve the document from Delhi, that Garuda was approved to publishing in india,he refused to give me that, I tried also with the help of a lawyer, but it was useless, suddenly turned all Computer Center in Dindigul against me, were no longer ready to help me, I was approved as an editor for Garuda, by this legitimate card I could freely attend all public invitation all over India, but they refuse give me the card, and D.R.O. threatened with police, he said “if you not go I will call Superintendent of Police, and you will be sent to prison ‘, I published never anything more number of Garuda, I tried several times,but became fought at all levels,and the article as Professor Narayana samy on Gandhi Gram Rural University just outside Dindigul asked if I could write and was published in his magazine in English, and called, “Never sell yourself “, but the magazine was stopped, and almost immediately published a new number of the magazine, and I said to Britt-Marie that Sai Baba is a terrible demon, she had her guitar, we tried to make music to the few texts I had, why she not believed me, and Conny who worked in Sweden to treat addicts on his own treatment home, why could he not see that Sai Baba was our time Ravenna, later in the autumn I was told that Conny, Britt-Marie and the others Baba admire had rebelled against him, but the criticism was most of Sai Babas homosexual abuse of young boys’ sexuality, completely open, inter alia, Puttaparthi in his temple, I missed a critique of Sai Babas use of Mantra and the mantra-priests secretly in the background to carry out his perverse and sadistic homosexual orgies fully open before audience, and why was there no “First Information Report” from the police to Court, how could Sai Baba implement these homosexual rituals year after years without police even lift a finger for these young boys’ defense, and why will never Conny Larsson`s published homosexual rituals against him be taken to the Court here in India (perhaps Conny has not yet made a declaration to the police in Puttaparthi because of fear of reprisals), is perhaps Sai Baba above the law, Conny Larsson sent me an email and told me that he had been in Poland for a month ago and reported on his autobiographical book, he is a public man, for he was once upon a time a famous actre, played among otherwise the main role in the theater in the lay “Cuckoo`s nest”, through TV in Poland says Conny Larssons been in prison for abusing young boys, Sai Baba, who is spirituality’s Godfather is trying through its worldwide organization, which thus is the spirituality’s Mafia, to denigrate one of his victims, completely free for open curtain and tries to give a false picture of reality, and that he, perhaps the most insidious of all, is allowed without hindrance to transfer his guilt from his perverse homsexuella rituals in one of his victims, thus Conny.

muladhara is more than gold

För att nå det högsta måste vi först nå det lägsta, för högt står på djupt, det lägsta är Muladhara och Matsya, vi måste ner till den djupaste bottnen, i Muladhara är det den undre världen, du måste ner till undervärlden med egna fötter, möta ondskans centrum, möta demoner och groteska perversa varelser,de kanske dödar dig eller hängar dig rakt upp och ner, du är där för att ge upp ego, du har vänstra foten i Matsya, i kaos, ondskans symtom är tydliga, vi läser att någon blivit brutalt mördad, och ett krig brutit ut, och en bomb exploderat och dödat oskyldiga människor på tågstationen, men ondskan försöker imiterar Vishnu, han är osynlig, ej manifesterad, men onskan är dold, gömmer sig, Matsya är ett osynligt medvetande, men Muladhara är tomheten, fast tomheten innehåller allt förbjudet, allt borträngt, som inte får finnas i samhället, sorgen, svagheten, ångesten, darrningen, rodningen, kaoset, smärtan, spänningen, självföraktet, förnedringen, hjälplösheten, psykosen, schizofrenien, neurosen, puckelryggen, handikappet, fulheten, kriminaliteten, incesten, svartsjukan, girigheten och hämnden, Muladhara är alltså en falsk tomhet, de säger att här ligger kundalini-ormen ihop ringlad, den påstådda övernaturliga kraften, men det är ej sant, kundalini-ormen är vårt kropps-pansar, kanske 30 procent av alla spänningar vi bär på, karma är ett annat ord för spänningar, därför är kundalini -ormen detsamma som karma, men om Vishnu lyfter ormen upp till huvudet, vårt karma är ej avslutat, därför att vi måste också lyfta Muladhara ochVaraha till huvudet, därför är det bara Krishna och Rama, och de övriga avatarerna som installerat var sitt centrum som är befriade från ny födelse, alla Rishis, Yogis och helgon inte bara i Indien men över hela världen väntar på ny födelse, men kundalini-ormen är ej vårt totala kropps-pansar, vi har också Muladhara-spänningar, som är mer än guld, de är faktiskt substansen till den vita pärlan, som ska formas fram i snäckan på botten av urspungets vatten år efter år i det tysta och bortglömda Muladhara rummet, och pärlan, som alltså är formad av allt det som inte fick finnas, allt det som ingen ville ha, men allt detta som vi gömde på botten av oss själva var alltså det finaste av vår skapelse, det fulaste skapade alltså det vackraste, och det ondaste skapade det godaste, det grymma skapade det barmhärtiga det nervösa skapade det lugna, och vita pärlan ska upp till huvudet, den är kalkis vita bevingade häst, den ska alltså upp till det 10e centrumet, den vita pärlan är symbol för det nya kärleks-medvetandet, och magen,det 3e centrumet ska också upp till huvudet, det är ägget,för ägget är en symbol för den materialistiska skapelsen,natur,biologi och prylar,det 3e centrumet är materialismens alla önskningar, alla handlingar på denna nivå har en fysisk materialism som mål skapad av våra händer och våra verktyg, men ägget på huvudet menas att vi genom vår tanke kan materialisera,hela den extrema materialismen i världen sedan andra världskrigets slut, och alla de fattigas avundsjuka på de rika, byggde just på det faktumet att det kosmiska ägget hade industrialiserats, masstillverkat alla dessa onödiga saker som vällde fram ur fabriker och maskiner, flödande över hela världen som ett tappert försökt att tillfredsställa Varaha, inom oss, i 3e centrumet, men vi upptäckte att materialismen inte skänkte oss nämnvärd lycka, det är alltså tre symboler som ska upp till huvudet, vita pärlan, ormen och ägget, när ägget kommer upp till huvudet har vi inte längre fattiga och rika,den konflikten skapade också spänningar i vårt kropps-pansar, alla spänningar är en slags ljus-stråle, den tränger in i våra hårstrån och in i våra ögon, går ner i kroppen, den kan gå ner till i Muladhara, ner i benen, hur spänningen ser ut beror på olika punkter i kroppen, just där vi stannar strålen,klipper av den, bildas en spänningen, den kan bli livslång,

in english

To reach the highest, we must first reach the lowest, high stand on deep, the lowest are Muladhara and Matsya, we must down to the deepest bottom, in Muladhara is it under world, you must down to under world with your own feet, face the evil centre, face the demons and grotesque perverse creatures, they might kill you or hang you straight up and down, you are there to give up ego, you have the left foot in the Matsya, the chaos, evil symptoms are clear, we read that someone has been brutally murdered, and a war break out, and a bomb exploded killed innocent people at the train station, but the evil trying to imitate Vishnu, he is invisible, not manifest, but the evil is hidden, hiding, Matsya is an unseen consciousness,but Muladhara is emptiness,the emptiness contains all prohibited, all repressed, which may not exist in society, grief, weakness, anxiety, trembling, redden, chaos, pain, tension, self-contempt, humiliation, helplessness, psychosis, schizophrenia, neurosis, hump back,handicap, ugliness, crime, incest, jealousy, greed and revenge, Muladhara is a false emptiness, they say that this Kundalini is the snake coiled itself upp, the alleged supernatural power, but it is not true, Kundalini-serpent is our body armor, maybe 30 percent of all tension we carry on, karma is another word for tension, therefore, is Kundalini -snake the same as karma, but if Vishnu lift the snake up to the head, our karma is not finished, because we must also lift up Muladhara och Varaha to the head, so it is only Krishna and Rama, and the other avatars who installed a center each are exempt from new birth, all the Rishis, yogis and saints not only in India but all over the world are waiting for new birth, but the Kundalini-serpent is not our total body armor, we have also Muladhara-tension, which is more than gold, they are actually matter to the white pearl, to be formed in the shell at the bottom of origin water year after year in the silent and forgotten Muladhara Room, and pearl, which is shaped of everything that could not exist, everything that no one wanted, but all of this as we hid on the bottom of ourselves, was the finest of our creation, the most ugly created the most beautiful, and the worst kind created the most delicious, the cruel created the merciful, the nervous created the calm, and white pearl will be up to the head, it is Kalkis white winged horse, it should therefore up to the 10th center, the white pearl is the symbol of the new love – consciousness, and the stomach, the 3rd center shall also up to the head, it is the egg, the egg is a symbol of the materialist creation, nature, biology and gadgets, the 3rd center is the materialisms all desires, all actions at this level have a physical materialism as goal created by our hands and our tools, but the egg on our head means that we through our thoughts can materialize, the entire extreme materialism in the world since the Second World War end, and all the poor envy the rich, was based precisely on the fact that the cosmic egg had become industrialized, mass-produced all of these unnecessary things that well forth out of factories and machinery, flowing all over the world that a valiant attempt to satisfy Varaha, within us, in 3rd center, but we found that materialism is not given us any significant success, there are three symbols to be up to the head, white pearl, snake and the egg, when the egg come up to the head, we are no longer rich and poor, the conflict created also tensions in our body armor, all the tension is a kind of light beam; it penetrates into our hair and into our eyes, goes down in the body, it can go down to the Muladhara, down the legs, the tension is due to various points in the body, just where we stop the beam, cuts of, formation a tension, it can become life-long,

THE FIRST THREE CENTRES UP TO HEAD

De är alltså 3 olika centrum vi ska ta upp till huvudet, det 2a centrumet, sex-chakrat och Kurma. är avbildat som ormen upp på huvudet, både i Indien och i Egyptien, de gamle Yogis kallade det “att ta upp säden till huvudet”, och denna processen kan kallas “själens uppstigning till himlen”, från sex till själs-medvetande, hela den här förvandlingen var vad Krishna gjorde då han instalerade 8e centrumet, vi kan alla göra det genom Krishna, vi kan också göra det genom Jesus som senare gjorde detsamma som krishna, vi kan följa dem båda upp till 8e chakrat, inte genom att hindra säden komma ut i 24 år, men genom en naturlig sexualitet, och kvinnan ska ta upp sitt ägg till huvudet, men för att kunna lyckas med vår uppstigning, vi måste ha hjälp av Vishnu, men för att nå det nya kärleks-medvetande som Kalki pratar om, vi måste också ta upp det 1a centrumet till huvudet, Mualadhara och Matsya, svårigheten med att göra en uppstigning av ett av de lägre centrumen till huvudet är att det är två helt olika typer av konflikter, dels en horisontal, den mellan Matsya och Muladhara, dels en vertikal, att ta sig upp centrum för centrum, nivå efter nivå, den vertikala konflikten kan lösas upp endast genom Vishnus hjälp, men den horisonta konflikten, den mellan det goda och det onda, mellan skapelsen och anti-skapelsen, mellan individen och kollektivet, mellan människan och samhället, den kan vi hjälpa till med själva att lösa, vi kan försöka förstå, att det är något stort i att bli förödmjukad, nertrampad, hånad, förföljd och förlöjligad, att förlora, att bli sist, att bli sämst, att bli den lägste, den mest föraktade, för då är du utvald av Vishnu, han testar dig, han förbereder dig för en upplyftning till nästa centrum, han jobbar med dig, känn dig lycklig i din förnedring, i din uttstötthet, för den som alltid är en vinnare i samhället, som alltid får sina behov socialt tillfredsställda, hur ska han kunna börja tänka på en uppstigning, han är färdig med sitt liv, han har fått det maximala i det sociala, han kommer aldrig att tänka på att det kan finnas något bortom detta som är här och nu, även om du har varit en vinnare och nu har förlorat, så beror det på att Vishnu valt ut dig, han vill testa dig ifall du kan ta in anti-skapelsen i din kropp, känna spänningarna tränga ner i ryggen, ner i fötterna, känna att du får svårt att gå, svårt att tänka, och samhället börja skratta åt dig, i går var du en stor vinnare alla applåderade dig, du var älskad av världen, av människorna, av politikerna och av de rika, men idag kan du kanppt gå, och du är full av sorg, och du kan knappt tänka längre,och samhället tror att du är slut som vinnare, att du förlorat din karisma, du ser så trött och livlös ut efter endast en dag, men det är Vishnu som startat sin förvandling av dig, nu ska du börja ta in det onda, och då blir du omedelbart förödmjuka, därför att det onda alltid jobbar med att förödmjuka och förnedra andra, det är så ondskan kommer upp sig i världen, genom att göra ont,men samtidigft få människorna att tro att den nertryckte och förnedrade är den onde, du måste orka bära dig själv genom gatorna i städerna utan ego, utan glans och utan social kraft, det kallas att vandra på Golgata, men varje människa som går rakt igenom flocken som den lägste ska senare bli den högste, ska stiga upp med sitt 2a centrum till huvudet, för att därigenom få uppleva den stora själsliga kärleks-känslan i 8e centrumet, men vi måste först ha vandrat en tid på samhällets botten, varför ska vi ta in anti-skapelsen, därför att när du tagit in den, inte totalt, men i alla fall en del av den, då kommer Vishnu att ta ut den, och då blir den spänningen förvandlad till din makt i världen för att kunna styra de onda, hålla ondskans anti-sociala sadism nertryckt under dess fötter, detta sker helt automatiskt, du returnerar anti-skapelsens spänning tillbaka till de onda, då vänder sig ondskan i de onda emot dem själva, de förintas eller måste börja bli något så när normala, och du ska inte bara ta upp 2a centrumet till huvudet, men dessutom 1a och 3e centrumet, när du ser Vishnu stå på lotusblomman, det betyder att lotusen är hjärtat, och de 3 lägre centrumen är upplyfta till huvudet, han står på det 4e centrumet, hjärtat, och under honom är kaos, ursprungets vatten, alla horisontala konflikter i de 3 första centrumen är upplösta, i kaos, och hjärtat är alltså hans kontakt med det jordiska, och hjärtat är Narasima,den 4 avataren, och Narasima är “naturens kung”, så när vi har lyft upp de 3 lägre centrumen till vårt huvud kommer också vi att stå på en lotusblomma ensamma på ursprungets vatten, och vi kommer att ha Narasima som vår jordiska kontakt till samhället, civilisationen och världen,

in english

There are 3 different centers, we will take up to the head, the 2a center, sex -chakra and Kurma. is shown as the snake up on the head, both in India and in Egypt, the old yogis called it “raising the sperm to the head”, and this process can be called “soul emersion to heaven”, from sex to soul -consciousness, this whole change was what Krishna did when he installed 8e center, we can all make it through Krishna, we can also make it through Jesus who later did the same as krishna, we can follow them both up to 8e chakra, not by preventing the sperm come out of 24 years, but by a natural sexuality, and the woman should take up her egg to head, but to succeed in our rising, we must have help of Vishnu, but to reach the new love-consciousness that Kalki talking about, we must also take up the 1st center to the head, Mualadhara and Matsya, the difficulty of making an emersion of one of the lower centers to the head is that there are two completely different types of conflicts, partly one horizontal, that between Matsya and Muladhara, partly one vertical, moving up center by center, level after level, the vertical conflict can be resolved solely by Vishnus help, but the horizontal conflict, that between the good and the evil, between creation and anti-creation, between the individual and the collective, between man and society, we can help with ourselves to resolve, we can try to understand, that there is something big to be humble, down-trodden, gaffe, persecuted and ridiculed, to lose, to become finally, to be poorer, to become the lowest, the most despised, for then you are chosen of Vishnu, he is testing you, he prepares you for an emersion to the next center, he works with you, make yourself happy in your humiliation, in your outcast, for one who is always a winner in society, who always get his needs socially satisfied, how will he be able to start thinking on a rising, he is finished with his life, he has received the maximum of the social, he will never consider that there may be something beyond that which is here and now, even if you have been a winner and now have lost, it is because Vishnu chosen you, he wants to test you if you can bring in the anti-creation in your body, feel tensions seep into the back, down in your feet, feel like you may be difficult to move, difficult to imagine, and society begin to laugh at you, yesterday you was a big winner all applauded you, you were loved by the world, the people, by the politicians and of the rich, but today you can barely go, and you are full of sorrow, and you can just think longer, and society think you are the final as the winner, you lost your charisma, you look so tired and lifeless after only one day, but it is Vishnu which started his transformation of you, now you should start to bring in the evil, and you’ll immediately become humiliate, therefore, that evil always works to humiliate and degrade others, it is so evil comes up in the world, by doing evil, but at the same time get people to believe that the down and humiliated are the evil, you must be able to carry yourself through the streets in cities without ego, without glory, without social force, it is called to go on Calvary, but every person who goes right through the flock as the lowest will later become the higest, will rise with her 2a centre to the head, to be able by that to experience the great soulful love-feeling at 8e center; but we must first have come a time in the bottom of society, why should we take in anti-creation, because when you take it, not totally, but in all cases a part of, then Vishnu take it out, and then the tension is turned to your power in the world to be able to control the evil, keep the evil anti-social sadism down under its feet, this is done automatically, you return the anti- creations tensions back to the evil, then turn the evil the evil against themself, they will destroy themself or must begin to be more or less normal, and you should not only take up 2a center to the head, but also 1st and 3e center, when you see Vishnu standing on lotus flower, it means that the lotus is heart, and the 3 lower centers are elevated to the head, he stands on the 4e center, heart, and below him is chaos, origin of water, all horizontal conflicts in the 3 centers are dissolved, in chaos, and the heart is his contact with the earthly, and the heart is Narasima, 4 avatar, and Narasima is “nature’s king,” so when we lift up the 3 lower centers to our head, we will also stand on a lotus flower alone on the origin of water, and we will have Narasima as our earthly contact to society, civilization and the world,

THE ANTI-CREATION

Matsyas och Kurmas väsen är mycket djupare och gåtfullare än den fysiska efterlikning som Solen och Månen utgör, de gamla egyptierna hade visserligen ett mycket positivt förhållande till solen och månen, Matsya, det ursprungliga medvetandet som Vishnu skapade först av allt, Solen är en imitation av detta medvetandet, Solen är vårt planet-systems centrum, utan solens ljus våra ögon skulle vara onödvändiga, och om solen slockna, då skulle det bli så kallt att inget liv på jorden var möjligt , detsamma kan sägas om Matsya, det medvetandet är orsaken till allt liv i kosmos, och Kurma, månen är hennes imitation, och den relation solen och månen har är en imitation av Matsyas och Kurmas relation, solen är alltså en bild av medvetandet. månen en bild av själen eller känslan, vad är då egentligen känslan, det är lika svårt att säga, som vad ett medvetande är, för förstår vi vad ett medvetande är, då förstår vi vad vi själva är, för essensen av vad vi är består just av medvetande, Farao`s i gamla Egypten hade en hög huvudbonad liknande två fjäderaktiga rör rakt upp i luften, denna huvudbonad symboliserar att kroppen upp till hjärtat har tagits upp till huvudet, att handlingarna sker i medvetandet nu och ut genom ögonen, att vederbörande kan sitta precis som Kodi Samy i Puravi Palayam, i en gammal fotölj, resten av sitt liv, hon behöver aldrig mer handla kroppsligt, i princip behöver hon inte heller mat eller vatten, men hon är inte mer än en människa, så hon kommer att fortsätta att äta och dricka, fast mycket lite. kroppen på huvudet innehåller 3 centrum, det första på den högra kroppshalvan, som är Shivas celestiska kropp, och utgör de 7 så kallade kundalini chakran, är alltså Muladhara, bas chakrat, avfalls chakrat ,t,ex, avfall från en atomreaktor, men på motsatta sidan finns Matsya, dessa två totalt motsatta centrum, Matsya är Vishnus skapelse,men Muladhara ärfrån anti-skapelsen, bildar då det 10e centrumet, som ännu ej är instalerat, det lägsta kommer att bli det högsta, och det 2a chakrat, sex-chakrati i anti-skapelsen och på dess motsatta sida Kurma, själen, men den skulle då egentligen bilda det 9e centrumet, fast det blir istället det 8e centrumet, månen, all- själen, och det tredje chakrat, magen, i anti-skapelsen och på motsatta sidan, Varaha, handlingen, efter denna uppstigning till huvudet av dessa tre första centrum ändras helt den kosmiska planetära bilden, solen blir symbol för magen och för den nya handlingen i medvetandet genom ögonen. och månen blir symbol för själen och kärleken, och det 10e centrumet som alltså i minst 10 till 15 000 år varit det ofullbordade sätet för Matsya, det ursprungliga kaos-medvetandet och för Muladhara, som egentligen betyder platsen för allt som är bortträngt, förbjudet, tabu osv, och den phallos liknande huvudbonaden som är en symbol för det kosmiska ägget, som kvinnan tagit upp till huvudet från sin livmoder, det blir nu centrum för den kosmiska materialiseringen, som kan utföras av varje människa som lyft upp sina tre första centrum till sitt huvud, Varaha förvandlas till Brahma i det 9e centrumet, och känslan finns nu i det 8e centrumet över huvudet, och Matsya förvandlas till Kalki i 10e centrumet, och Kalki undrade vad han skulle göra av Muladhara, som också var förbundet med undervärlden, alla de demoniska, groteska och perversa anti-skapelse varelserna, som för 4000 år sedan skruvade upp anti-skapelsens makt maximalt genom att börja använda olika mantra i prästerliga ritualer för att bättre kunna hävda anti-skapelsen emot Vishnus autentiska, goda, sanna, sköna och kärleksfulla skapelse,

in emglish

Matsyas and Kurmas beings are much deeper and enigmatic than the physical imitation as the sun and the moon represent, the ancient Egyptians had, a very positively related to the sun and moon, Matsya, the original awareness that Vishnu created first of all, the sun is an imitation of this consciousness, the sun is our planet-systems center, without the sun’s light our eyes would be unnecessary, and if the sun burn out, then there would be so cold that no life on earth was possible, the same can be said of Matsya, the consciousness is the cause of all life in the cosmos, and Kurma, the moon is her imitation, and the relationship the sun and the moon have are an imitation of Matsyas and Kurmas relationship, the sun is an image of consciousness. Moon a picture of soul or feeling, what is really feeling, it is equally difficult to say, that what consciousness is, if we understand what consciousness is, then we are understanding what we are, the essence of what we are made up just of consciousness, Pharaoh `s in ancient Egyptian had a high headdress like two spring-like tubes straight up in the air, this headdress symbolizes, that the body up to the heart has raised to the head, that the actions are in the consciousness now and out through eyes, that the person concerned can sit just as Kodi Samy in Puravi Palayam, in an old chair, the rest of her life, she never need to act more physical, in principle, she does not need food or water, but she is not more than a man, so she will continue to eat and drink, but very little. the body on the head contains 3 centers, the first on the right body half, which is Shiva`s celestial body, and are the 7 so-called Kundalini chakran, is thus Muladhara, base chakra, waste chakra, for example waste from a nuclear reactor, but on the opposite side is Matsya, these two totally opposite center, Matsya is Vishnus creation, but Muladhara is the anti-creation, form when the 10e center, which is not yet installed, the lower will be the highest, and the 2a chakra, sex-chakra of anti-creation and on its opposite side Kurma, the soul, but it would actually create the 9e Center, though it is instead the 8e Center, the moon, the all-soul, and the third chakra, the stomach, the anti -creation and on the opposite side, Varaha, the action, after this take off to the head of the first three centers completely change the cosmic planetary image; the sun become symbol for the stomach and for the new action in awareness by eyes. and the moon becomes a symbol of the soul and love, and the 10e center which at least 10 to 15 000 years has been the unfinished headquarters of the Matsya, the original chaos-consciousness and the Muladhara, which really means place for all that which are removed penetrated, forbidden, taboo, etc., and the phallos similar headdress which is a symbol of the cosmic egg, the woman raised to the head from her womb, it now becomes the center of the cosmic materialization, that can be performed by every person who lifts up his first three centers to his head, Varaha become Brahma in the 9e Center, and the feeling is now in the 8e center over our head, and Matsya become Kalki in 10e center, and Kalki wondered what he would to do with the Muladhara, which was also adherent to the underworld, , all the demonic, grotesque and perverse anti-creation beings, which for 4000 years ago screwed up anti-creation power maximum than by starting use different mantra in priestly rituals in order to better enforce anti-creation against Vishnus authentic, good, true, beautiful and loving creation,

HOW WAKE UP THE STUNNED FEELING

Varför vi tar in så lite spänningar i kroppen fast så mycket vi orkar beror på vår självbevarelsedrift, som faktiskt genom vår rädsla drar ner oss från vårt högre personlighets-centrum i medvetandet, ner till dett lägre centrumet i magen, och då handlar det genast om kampen för överlevnad att äta eller ätas, tand för tand, vi försvarar oss,med näbbar och klor mot alla former av inkräktare, det positiva här är att vi känner våra spänningar, det är också därför vi kan befinna oss i det högre personlighets centrumet i ögonen, de flesta människor känner inte sina spänningar,de är bedövade, de har skapat en armering av kroppen emot att känna eller som Wilhelm Reich sade ett kropps-pansar och känner vi inte av våra spänningar, då känner vi inte heller av varken lust eller olust, vi är helt bedövad känslomässigt, Leonard Orr hade en slags teknik för detta som han kallade för Rebirth, en blandning av pranayana och massage, han menade att det räckte med 10-15 behandlingar innan vi kunde börja känna igen, han var helt inriktad på kroppen, på den fysiska strömmen av vital energi, hans guru bodde någonstans upp i himalaya, en Babaji,som Orr påstod aldrig kunde dö, att han kom tillbaka gång efter annan till sin plats i himalaya, var evig, Artur Janov försökte mera systematiskt att väcka upp känslan igen hos alla de kropps armerade som han behandlade med sin “primal terapi”, patienten skulle alltså hetsas upp till att börja skrika ut smärtan från sin kropp, då vällde också sorg och besvikelse ut ur henne och hon kunde på nytt upprätta det heliga flödet av liv mellan medvetande och känsla, Pymander som Rosenkorsarna kallar det, Sigmund Freud arbetade helt med patientens medvetande, Wilhelm Reich menade i sin berömda bok, “motståndsanalys” som kom ut innan förföljesen av Judar startade i Tyskland på 30 talet, då Rich flydde först till Danmark, där han influerade psykoterapeuter som Näsgaard och Rolf Rasnussen, faktiskt skrev sedan Näsgaard en bok som hette Kropps-armeringen helt influerad av Reich`s idee`r om att patienten gjorde motstånd emot att bli fri från sitt pansar, bli fri att leva ett individuellt och fullödigt känslomässigt liv, men Näsgaard jobbade faktiskt på ett helt annat sätt än Reich och de andra psykoterapeuterna i världen, Asker Jorn, den störste
modernistiska målaren någonsin, som också skrev en underbar bok,
“naturens ordning”, gick flera år i intensiv terapi hos Näsgaard, hela Kobra-gruppen skulle ha varit omöjlig utan Näsgaards uppenbarelse, Nässgaard jobbade med att ta in direkt i sin kropp sin patients spänning, han drog alltså ut patientens spänningar med sin egen kropp, och detta betydde att patientens spännings-pansar efter en tid började förlora sin homogenited, sin fasthet, och började faktiskt gå sönder, lösas upp, den ursprungliga och
spännings-fria kroppen från födelsen började komma fram , därmed
också en ohämmad genomströmning av hormoner, blod och vitalitet i patienten, den förträngda känslan gör sig då på nytt hörd i medvetandets mottagnings-system, en åter-integrering av den ursprungliga kroppen som började föträngas riktigt ordentligt i sådär7 till 8 års ådern börjar ta stånd, och patienten känner sig ledigare och naturligare och mera upprymd och inspirerad , hon tycker om att leka igen med sin kropp och sexualiteten känns skönare,att kunna ta in en annans spänning i sin kropp är ovanligt, dels för att man riskerar att få en disharmonisk bindning, dels för att det fodras ett utvecklat kärleks-medvetande, Kodi Samy tog in min spänning, Perival, förra Sankarycharya i Kanchypuram gjorde det också, och Egil Rönne Petersen och Rolf Rasmussen gjorde det, men inte Alexander Loven i New York och de andra Reich-teraputerna,inte heller Ronald David Laing,Brahmins präster, dessa abstrakta kannibalister kan lätt dra ut spänningen från andra genom sina mantra ritualer, men de tar inte in den i sina egna kroppar, de tar ut den och sänder den sedan in i någon annans kropp, de utför en så kallad paranoida cirkeln, flyttar smärtan till nästa person, och den till nästa,osv, de gör det utan kärlek, deras puja är också utan varaktig effekt, högst tillfällig, spänningen de tar ut kommer tillbaka samma dag, och de är alltid manipulativa, de gör det för pengar, saknar totalt medmänsklighet, de försöker dessutom förslava sin patient och äta på honom och hans övriga familjemedlemmar, men Rolf Rasmussen tog ut min spänning genom sin fria vilja och tog in den i sin egen kropp, han led alltså för mig för att göra mig lycklig,men alla dessa olika behandlingsmetoder saknar dock i grunden en riktigt förståelse för meningen med människans liv, de saknar en riktig kosmologi, skapelsen är ofullständig,den pågår kontinuerligt,och olika fenomen som synd, alkoholism, kriminalitet och förtträngning av känslan är ett resultat av den pågående skapelse-processen, det har alltså också därigenom uppstått ett destruktivt centrum,som är tillfälligt, och som kommer att försvinna med tiden totalt då skapelsen är färdig, det är Shiva, det destruktiva,som hela tiden försöker ordna skapelsen, som om den vore färdig, modulera till den utifrån ett ego`s idee`r, och Shiva kan också kallas anti-skapelsens gud, det är en personlighet fullständigt inriktad på att leva här och nu, helt fixerad på handling, inte i medvetandet men i kroppen, på att äta mat och att dricka vatten, Shivas medvetande sitter djupt förankrat i självbevarelsedriften, i centrumet i magen,men vad som behövs är endjup och trovärdig vision av människan och universum då skapelsen är färdig, då kan vi bättre förstå varför vissa konflikter och störningar plötsligt dyker upp idag, den sjuka anpassningen vi måste göra till den falsk ordningen, alltså till samhället och som alla dessa olika behandlare försöker ge en slags anti-biotika emot, genom t.ex. propagera för meditation, yoga, psykoanalys,psykoterapi, mantra puja,psykiatrisk behandling för att människan ska kunna fungera bättre och ha framgång i det sjuka systemet både i tanke och i samhälle måste betraktas som en del av sjukdomen själv, för det kaos vi dagligen konfronteras med faktiskt varje sekund i vårt liv, varje hjärtslag innehåller ett slags kaos, det finns där för att skapelsen ej ännu är framme vid sitt slut,

in english

Why we take in so little tension in the body although as much as we can depend on our instinct of self-preservation, actually by our fears we pull us down from our higher personality center in the consciousness, down to this lower center of stomach, and then it immediately struggle for survival, to eat or eaten, a tooth for a tooth, we are defending ourselves, tooth and nail against all forms of intruders, the positive here is that we feel our tensions, it is also therefore, we may find ourselves in the higher personality center in the eyes, the most people do not know their tension, they are stunned, they have created a reinforcement of the body against knowing or Wilhelm Reich said a body armor and if we do not know of our tension, then we do not know neither lust or uneasiness, we are completely stunned emotional, Leonard Orr had a kind of technology that he called the Rebirth, a mixture of pranayana and massage, he meant that there was enough 10-15 treatments before we could begin to feel, he was totally focused on the body, of the natural flow of vital energy, his guru lived somewhere up in the Himalayas, a Babaji, which Orr said could never die, that he came back time after time to their place in the Himalayas, was eternal, Artur Janov tried more systematically to bring up the feeling again of all the body reinforced as he dealt with his “primal therapy, the patient would excite up to start screaming out the pain from her body, then poured out also grief and disappointment of her and she could re-establish the sacred flow of life between consciuosness and feeling, Pymander which Rose Cross are called it,Sigmund Freud worked entirely withthe patient’s consciousness, Wilhelm Reich argued in his famous book, “resistance analysis” which came out before persecution of Jews began in Germany in the 30 century, when Rich fled first to Denmark, where he influenced psychotherapists as Näsgaard and Rolf Rasnussen, then Näsgaard actually wrote a book called “the body -reinforcement” completely influenced by Reich`s ideas if the patient resisted forward to get rid of his armor, be free to live a full and individual emotional life, but Näsgaard actually worked in a completely different way than Reich and other psychotherapists in the world, Asker Jorn, the greatest modernist painter ever, who also wrote a wonderful book, “natural order”, was several years of intensive therapy of Näsgaard, whole-Kobra Group would have been impossible without Näsgaards revelation, Nässgaard worked with to take directly into his body his patient’s tension, he took out thus the patient’s tension with his own body, and it meant that patient tensions-armor after a time began to lose its homogenited its firmness,and actually began to break, to dissolve, the original and tension-free body from birth began to arrive, thus also the unhampered flow of hormones, blood and vitality in the patient, the suppressed feeling is then re-heard in the consciousness receiving-system, a re-integration of the original body, which began supressing quite properly in around 7 to 8 years age start happen, and the patient feel himself free and more natural and more excited and inspired, she likes to play again with her bodies and sexuality feel comfortable, be able to take in another’s tensions in his body is unusual, and for the risk of have a discordant binding,and it demand a developed love – awareness, Kodi Samy took my tension, Perival, last Sankarycharya in
Kanchypuram also made it, and Egil Rönne Petersen and Rolf Rasmussen did it, but not Alexander Loven in New York and the other Reich – therapists, nor Ronald David Laing, Brahmins priests, these abstract cannibals can easily pull out the tension from other people through its mantra rituals, but they do not take it into their own bodies, they take it out and send it then into someone else’s body, they perform a so-called paranoid circle, moving pain to the next person, and on to the next, etc., they do it without love, their Puja is also without lasting effect, no more than temporary, the tension they charge comes back the same day, and they are always manipulating, they do it for money, lack of total humanity, they also try to enslave thier patient and eat om him and his other family members, but Rolf Rasmussen took out my tensions through his free will and took it into his own body, he suffered thus for me to make me happy, but all these treatment does not give, however, basically a true understanding of the
meaning of human life, they lack a proper cosmology, creation is
incomplete, it continues, and various phenomena that sin, alcoholism, crime and the repression of feeling is a result of the ongoing creation process, it has also emerged thus destructive
center, which is temporary and will disappear with time when the total creation is complete, it is Shiva, the destructive, that is constantly trying to arrange creation, as if it were completed, to modulate this by a ego `s ideas, and Shiva can also be known as anti-god of creation, it is a personality totally focused on living here and now, completely fixed on action, not in consciousness but in the body, to eat food and drinking water, Shiva consciousness is deeply rooted in self-preservation, in the Center of the stomach, but what is needed is a deep and credible vision of man and universe in which creation is completed, then we can better understand why some conflicts and disturbances suddenly turn up today, the sick adaptation we must do to the false order, therefore, to society and that all these different doctors tries to give a kind of antibiotics against, through for exemple propagate for meditation, yoga, psychoanalysis, psychotherapy, mantra Puja, psychiatric treatment for humans to function better and be successful in the sick system, both in thought and in society must be considered as part of the disease itself, for the chaos we are daily confronted with actually each
seconds in our lives, each heartbeat contains a kind of chaos, it is there because creation not yet reached its end,