Monthly Archives: July 2009

a poem I wrote last year

Hennes ögon bygger väggar mellan oss
Jag är ensam
Orden kommer tillbaka från
hennes lilla navel
Hennes läppar hör mig inte längre
i kyssen
Hon kan inte se mig
På botten
Av hennes sorg
Hon går i luften
Jag sover i hennes skugga
Hon kommer aldrig att väcka mig
De heta väggarna stiger upp
På stranden
Jag hör gråt
Hon ser mig inte
bakom väggen
jag är hennes vatten
Det rinner tillbaka

in english

Her eyes builds walls between us
I am alone
The words come back from
her little navel
Her lips hear me no longer
in the kiss
She can not see me
On the bottom
Of her grief
She goes in the air
I sleep in her shadow

She will never wake me
The hot walls rise up
On the beach
I hear crying
She sees me not
behind the wall
I am her water
It runs back

SATHEESH ASKING ABOUT RAMA

Sateesh asking about

Rama avatar and the greatness of Rama,
what was the primary message offered by Rama to the human beings,
SATHEESH VARMA

det viktigaste i Ramayana, berättelsen om Rama, är nummer 7, Rama kom för att utplåna det onda, som förkroppsligas av demonen Ravena som levde på ön SrI Lanka, men han kom också för att instalera det 7 centrumet, krönet på människans vänstra kroppshalva, som består av Vishnus celestiska kropp, fast Ramas uppenbarelse är bara ett test av Vishnu, först när det 10e centrumet instaleras kommer Vishnus skapelse att bli färdig, fullständig, det betyder att Ramas handlingar är temporära, vi kan inte anklaga honom för att ondska kommer tillbaka efter hans död, när själen skapades, alltså Kurma, den andre avataren, då kom känslan in i skapelsen,och när känslan blir en realitet då är det dynamiska där, och ifall det dynamiska existerar, får vi alltid en anti-skapelse och det är ondskan, och den intelligenta ondskan, idag brahmins präster,har lärt sig, genom praktiska experiment, att varje gång det goda uppenbaras på jorden vet de om att de kan uppenbara det anti-goda och försöka härska över det goda, det är det onda, det är ej lätt att utplåna, alla spänningar och alla konflikter mellan människor skapade av det anti-goda, Herbert Marcuse och Sigmund Freud sade att det var Fadern som skapade konflikter, men det är det anti-goda, vi kan bygga ett fantastiskt underbart samhälle helt utan konflikter och onda spänningar,men det fodras att folk har ett utvecklat medvetande, för det är genom vårt medvetande som vi undviker att införa det anti-goda som en realitet i världen, genom våra tankar undviker vi alltså att släppa in det anti-goda, Ravena var ett uppladdat centrum av det anti-goda, han hade byggt upp ett enorm svart magiskt uppsluknings-centrum som utåt såg väldigt gott ut, men innåt fungerade som en pervers och grym ondska, fast på bilderna ser han ut som en hemsk uppenbarelse, men det är bara för att göra berättelsen lättare att förstå, faktiskt var Ravena en mycket vacker människa och han pratade till andra mjukt och lugnt, som om han var allas vän, han var den siste de kunde tro ont om, ondskan idag är oerhört kamouflerad, för att den ska överleva måste den dupera och vilseleda människorna, ifall folket visste om ondskan skulle de undvika den, men de luras av de onda till att tro att de onda är goda, och de onda pekar alltid ut de goda som om de är de onda, därigenom blir det lättare för de onda att äta på de goda, Appolonius av Tyana som levde på Jesus tid och var ett stort helgon, han kastades i fängelset och slängdes sedan till ett koppel galena hundar som gjorde slut på honom, han ver en verkligt god människa, de onda gjorde både Jesus och Sokrates till onda människor, som kunde dömmas som kriminella av samhället och dödas, svart magi menas att den opererar i mörker, alltså dold för oss människor, och själen, Sita, hon rövades bort från Rama av Ravena, hon hölls i husarrest på Sri Lanka, hon är Kurma,den äkta själen,varje själ i varje människa är arresterad av det anti-goda, och alla de anti-goda njuter på ett perverst, groteskt och grymt vis av själens nektar, varje människa är en Rama, hon måste försöka befria sin själ från dessa hemska uppenbarelser, som på ytan ser så snälla och goda ut, magen är våra handlingars essens, och törsten den primära handlingen i människans liv, därför byggdes alla civilisationer nära en flod, Nilen, den egytpiska, den Bayloniska, Eufrat och Tigris, Indus i Indien, vatten är det viktigaste i människans liv, men den höga handlingen finns i det sjätte centrumet, våra ögon, magen, det tredje centrumet, törstade efter vatten och hungrade efter mat och materialism, och ögonen blev organ för den abstrakta handlingen, därför äter de onda lusten ur människorna med sina ögon, “att se är att handla”, varje blick är en abstrakt handling, därför säger vi att han kunde döda med blicken, du måste upptäcka att det riktigt onda arbetar abstrakt med ögonen, du måste därför befria dina ögon från den onda fångenskapen, Rama var 14 år i skogen, och tränade för att upptäcka det demoniska vapnet i ögonen på de onda, och sedan kunna förstöra det, Hanuman är en bild av Ramas tankar, och Rama var kung, det menas att han kunde styra det sjätte centrumet, och han var också präst, det menas att han kunde ge dharmat en effekt verkan i världen genom de antenner som håret utgör för att kunna ta in den kosmiska symfonin från Vishnu och dess budskap till mänskligheten, Rama var en riktig präst, det menas en konstär, de präster vi har idag är abstrakta kannibalister, de äter upp det goda i människorna genom sin blick och bakom blicken har de sina grymma tankar, som mentala psykopater, varför är de onda alltid onda, varför försöker de att skapa en anti-god spänning till människorna,tiill de normala och till de goda, det betyder att den goda känslan som själen ger människan fritt, de onda saknar i sig själva grund för den känslan, de är helt kalla och tomma invärtes, Sita menas, att vi ska befria vår själ, sedan får vi hela universum förlöst i oss själva, vi kan då gå upp i himalaya om vi vill och stanna där ensamma i någon grotta, vi behöver då inget samhälle.

in english

the essence of the Ramayana, the story of Rama, is number 7, Rama came to eradicate the evil, as embodied by the daemon Ravena who lived in the island of Sri Lanka, but he also came to install the Center 7, on the crest of man`s left body half, which consists of Vishnus celestial body, although Rama revelation is just a test of Vishnu, only when the 10e Center installed will Vishnus creation be finished, complete, that means that Ramas actions are temporary, we can not accuse him if evil coming back after his death,when the soul was created, therefore, Kurma, the second avatar, then the feeling came into creation, and when the feeling becomes a reality when is the dynamic there, and if the dynamic exists, it must always be an anti – creation and it is evil, and intelligent evil, today brahmins priests, have learned, through practical experiments, that each time the good revealed on earth they know that they can manifest the anti-good and try to rule over the good, it’s evil, it’s not easy to erase, all tensions and conflicts between people are created by the anti-good, Herbert Marcuse, and Sigmund Freud said it was the Father who created conflicts,but it is the anti-good,we can build a fantastic wonderful society without any conflicts and bad tension, but it demand that people has a developed consciousness, for it is through our minds as we avoid introducing the anti-good as a reality in the world, through our avoiding thoughts we have in the anti-good, Raven was a charged center of the anti-good, he had built up a huge black magic swallowing up-center outwards looked very good, but innate worked as a perverse and cruel evil, yet at the images he sees as a terrible revelation, but it is only to make the story easier to understand, Ravena was actually a very beautiful man and he talked to other soft and calmly, as if he was everyone’s friend, he was the last they could believe as an evil doer, evil today is enormously camouflage, in order to survive, it must dupe and mislead people,if people knew about the evil would they avoid it, but they fooled by the evil to believe that the evil is good, and the wicked always pointing out the good as if they are the evil, it becomes it easier for the evil to eat of the good, Appolonius af Tyan who lived in Jesus time and was a great saint, he was thrown in prison and thrown then to a leash mad dogs broke up at him, he was a very real good man, the evil made both Jesus and Socrates to evil people who become wrongfully convicted as criminals by society and killed, black magic is meant to operate in darkness, thus hidden to us humans, and the soul, Sita, she robbed away from Rama of Raven, she was held under house arrest in Sri Lanka, she is Kurma, the genuine soul, every soul in every human being is arrested by the anti-good, and all the anti-good revel in a perverse, grotesque and cruel way of the soul’s nectar, every person is a Rama, she must try to liberate her soul from these terrible revelations which surface look so nice and good out,the stomach is the essence of our actions,and thirst the primary action in human life, therefore, built all civilizations near a river, the Nile, the Egyptian, the Baylonian, Euphrates and Tigris, Indus in India, water is the most important in human life, but the right action are in the sixth center,our eyes,the stomach,the third center, thirst after water tight and hungering after food and materialism,and the eyes became the body of the abstract action, therefore, eats the evil spirit from people with their eyes, “to see is to act”, each look is an abstract action, so we say that he could kill with his eyes, you need to detect that the true evil is working with abstract eyes,you must release your eyes from the vicious captivity, Rama was 14 years in the forest, and trained to discover the demonic weapon in the eyes of the evil, and then be able to destroy it, Hanuman is a picture of Ramas thoughts, and Rama was king, it means that he could steer the sixth center, and he was also a priest, it meant that he could give dharma a powerfull effect in the world through the antennas as the hair is to take up the cosmic symphony of Vishnu and its message to humanity, Rama was a real priest, it means an artist, the priests we have today are abstract cannibals, they eat up the good in people through their eyes and behind their eyes, they have their cruel thoughts, as mental psychopaths, why is the evil always evil, why they are trying to create an anti-god excitement to the people, to the normal and the good, it means that the good feeling that the soul gives man free, the evil lacks in itself the basis for that feeling, they are completely cold and empty internally, Sita means, we will liberate our soul, then we have
the entire universe delivered in ourselves, we can then go up in the Himalayas if we want and stay there alone in a cave, we need then no society.

THE EVIL, NOT THE FATHER

Det som Marcuse och Freud säger att borttängning av känsla, drift och instinkt är ett reslutat av den härskande fadersordning i samhället, Jeremi Wasitynski säger detsamma, men det är det onda som skapar förträngning, inte fadern, det är det onda som härskar i samhället, ger vi det ett ansikte, t.ex. Sai Baba i Puttaparthi, han är 666, men han ensam skapar inte all ondska, Dalai Lama, Brahmins präster, Buddhistiska präster, Kristna präster, Marcuse och Freud pekar aldrig på möjligheten att de religösa ledarna och deras präster skulle kunna vara roten till det onda, att de orskar härskandet, nedtryckningen, och det mentala våldet, Marcuse hänvisar till den politiska ordningen, att den är så gott som densamma som den sociala ordningen, även om prästerskapet och dess ledare utåt ej tycks ha så mycket makt idag, fungerar den ändå i full potens fast mera i smyg som t.ex. i de grymma mantra ritualer prästerna utför för att underkuva vissa personers viljor som på ett eller annat sätt hotar deras makt, de goda i samhället vill inte härska och förtrycka, inte heller den så kallade normala människan, hon är i stort ganska harmlös, fast i den normala människans vardag finns det alltid inslag av kriminella element,och dessa klarar ej av att borttränga sina instinkter och sina drifter, de har ej kapacitet att befinna sig i sitt medvetande då bortträngningen sker, de dras lätt ner i sina drifter och handlar då ut den pågående bortträngningens spänningar på världen, det är faktiskt en konst att kunna fätränga sin känsla, sin drift, det fordras ett någorlunda starkt medvetande, alltså en stark medfödd ande, alltså en stark andlighet, för andlighet menas kapacitet att handla i sitt medvetande, att kunna skjuta upp kroppens handling, ett samhälle måste ha en viss bortträngen, t.ex. av lusten att döda. av lusten att vilja förstöra, och då hamnar vi i moral, att samhället måste ha en viss moral, t.ex. den som Moses predikade, i sina tio guds bud, det Moses säger att vi inte ska t.ex. stjäla eller döda, för sådana begär är direkt ihopkoppplade med sexuell lust, pervers lust och sadistisk lust och måste alltså bortträngas för att göra samhället fredligt och harmoniskt, och denna bortträngning behöver ett någorlunda starkt medvetande för att den skall kunna fungera, alltså faders-mordet, den onda fadern och den härskande fadern är en felaktig föreställning, de flesta politiker är ej direkt onda och barbariska, de vill ha makt till sitt ego, men de försöker också göra positiva saker för samhället, i fall människorna hade en någorlunda god ande, då skulle vi inte behöva polis och militär och absolut inga vapen, vi skulle inte heller behöva någon domstol eller fängelse, för att detta skulle bli en realitet, vi måste ha ett sådant medvetande där vi kan tänka “att vi inte vill göra något ont”, varje gång vi kommer i en situation där vi vill skada eller förstöra vår nästa, det kommer av att vi innan känner oss sårade eller missbehandlade eller förödmjuka, vi vill hämnas, men den känslan ska ej levas ut av kroppen, vi ska försöka hålla oss kvar i vårt medvetande och tänka,t.ex.”att jag känner mig förödmjukad därför att jag är självisk”, och när vi älskar, har samlag, vi kan ej uppleva den maximala känslan i vårt medvetande som en extatisk skön upplevelse som reser sig förbi magen upp genom hjärtat och in i huvudet om vi inte vill känna den motsatta maximala känslan i vår kropp, alltså den maximala förödmjukelsen och förnedringen, ifall vi ej vill känna det negativa kan vi inte heller känna det positiva, därför låter Vishnu, om han älskar dig, en del av all ondska som uppehåller sig i universum gå in i din kropp, det menas att du då måste genomleva situationer där du totalt förkastas, döms oskyldigt och slängs bort från gemenskapen som en förbrukad dörrmatta, uppleva detta i ditt medvetande och försöka förstå, men sedan tar Vishnu ut all plåga från kroppen och då känns den underbart skön.

in english

What Marcuse and Freud says that repression of feeling, urge and instinct is a results of the reigning father of the social order, Jeremiah Wasitynski saying the same thing, but it is the evil that creates repression, not the father, it is the evil that reigns in society, we give it a face, such as Sai Baba in Puttaparthi, he is 666, but he alone does not create all evil, the Dalai Lama, Brahmins priests, Buddhist priests, the Christian priests, Marcuse and Freud never pointing to the possibility that the religious leaders and their priests would be the root of the evil, that they causing ruling,the prerssing down, and the mental violence, Marcuse refers to the political order, that it is virtually the same as the social order, even if the clergy and its leader outwards not seem to have so much power today, it works still in full potency identifies the sly, such as in the cruel mantra rituals priests in order to subdue some people desire in one way or another threatens their power,the good of society do not want to conquer and oppress, nor the so-called normal man, she is largely quite harmless, trapped in the normal human daily life, there is always an element of criminal elements, and those not able to squeeze down their instincts and their impulses, they have not the capacity to be in their consciousness then suppressing takes place, they are easily settled in their impulses and acting out the ongoing repression of tension in the world, it’s actually an art to repress ones feeling, ones urges, it demand a reasonably strong awareness, therefore, a strong innate spirit, a strong spirituality, for spirituality meant the capacity to act in our consciousness, to postpone body’s action, a society must have a certain repression, eg of lust to kill. of the desire to want to destroy, and where we find ourselves in morality, that society must have a certain morality, such as that Moses preached, in his ten ommandments, the Moses says that we should not for example steal or kill, for such requests directly connected with sexual desire, lust and pervert sadistic lust and must be repressed to make society peacefully and harmonious, and this repression requires a somewhat strong awareness that it can work, thus father-murder, the evil father and the reigning father is an inaccurate representation, the most politicians are not directly evil and barbaric, they want power for its ego, but they are also trying to do positive things for society, in cases people had a somewhat good spirit, then we would not need police and military and absolutely no weapons,we would not need court or imprisonment, that this would become a reality, we must have such an awareness in which we can imagine “that we do not want to do any evil”, each once we get in a situation where we want to harm or destroy our neighbor, it come from that before we are hurt or ill-treated or humiliate, we want revenge, but that feeling should not be lived out of the body, we’ll try to keep us remain in our consciousness and thinking, eg “I feel humiliated because I am selfish, “and when we love, have intercourse, we can not experience the maximum feeling in our consciousness as an ecstatic beautiful experience that rise to the stomach up through the heart and into the head if we do not want to feel the opposite maximum feeling in our bodythus the maximum humiliation and degradation,i f we do not want to feel the negative, we can not know the positive, therefore let Vishnu, if he loves you,a part of all the evil that reside in the universe to put it into your body, it means that you have to live through situations where you are totally rejected, sentenced innocent and thrown away from community as an exhausted doormat, to experience this in your consciousness and try to understand, but then Vishnu take out all the torment from the body and then feel the wonderful beauty.

SOUL MAY NOT PLACE IN THE WORLD

Och Kalki förstod att det var de unga kvinnorna från Mallya Puram, som hade jobbat med att bygga hans första lilla hus, de hade skapat det här råa överfallet från Raja Thever och hans medhjälpare, de hade fått Jesuraj att börja koka av ilska, därför att dessa unga kvinnor hade flörtat helt öppet med Kalki, men han såg det som en lek, fast det gjorde inte Raja och Jesuraj. de kände sexuell konkurrens, det kände sig hotade av Kalki, och de kunde inte smälta det, ilskan och rädslan rann över i deras tankar, de förlorader sig själva i svartsjuka och vrede, men Kalki kunde ändå inte riktigt förstå, varför var de så svartsjuka på honom, han hade väl rätt att ha sex, det är någonting naturligt, hur kunde någon vägra någon annan att få sina sexuella behov tillfredsställda, och ifall samlaget sker helt naturligt, utan tvång eller våld, han kunde inte förstå hur de kunde reagera så överkänsligt på det, Bakium, en lång, stark och mycket klyftig kvinna, som hjälpte honom städa och tvätta kläder, han frågade henne gång efter annan varför de hade blivit så negativa till honom,allmänheten runt hans ashram,hon svarade, att det berodde på sexuell avundsjuka, vissa kvinnor sände vibrationer till honom, och det var egentligen bara männan som var emot honom, men Bakium, sade han, du har ju hjälpt mig sedan 1994, det är ju en onormal reaktion, har inte alla rätt till sex, hur kan någon förnekas den rätten, det är känslan,svarade hon,de är avundsjuka på din känsla, och Kalki förstod, att det var hans själ de avundades, männen ville inte ha honom här, de ville ha ut honom från Indien, deporterad, och om han stannade kvar skulle de ge honom ett rent litet helvete, så han själv skulle packa ihop sina saker och dra sigi iväg långt bort från sitt Akkaraipatty där hans lilla ashram var beläget till någon annan plats dit dessa människor aldrig kom, han var totalt oönskad av männen i sin omgivning, och Raja Thever och Jesuraj var de pådrivande krafterna för att oavbrutet försöka ge honom sorg och smärta, för de hade listat ut trodde de att hans själ kunde skapa kärlek i honom, att han höll på att utveckla en kärlekens kropp, det var därför Raja Thever tog sig in i hans ashram när han inte var där och högg ner hans vackra rosenbuskar och lät de avklippta rosorna ligga kvar på marken, för Raja ville att han skulle känna sorg och smärta, inte ha en kärleksrelation utåt till rosorna som skulle kunna fylla honom med glädje och lycka, den underbara lukten och skönheten i den nästa lysande rödaktiga färgen rosorna hade ville de förinta, och den skönhet han skapade på sitt ashram ville de utplåna, för att kunna förstöra hans egen kärlek till honom själv, dessa männ som bodde runt hans ashram saknade inre kontakt med sin själ, de var ej helt själslösa, men hade aldrig försökt att utveckla sitt kärleks-medvetande,det var så gott som helt obefintligt, deras tankar handlade för det mesta om att kunna ta för sig så mycket som möjligt från folk i olika situationer i vardagen, även då de idkade sex försökte de ta för sig, de hade alltid ego-sex, de ville äta upp, sluka kvinnans känsla, hennes lust, de förstod sig ej på att sex utan kärleks-medvetande var som att försöka sätta i sig en måltid, en totalt falsk upplevelse av sexualiteten men de ville äta den, fylla sin mage med sex, aldrig ta upp den till huvudet, till medvetandet, till deras tankar, och Kalki frågade Bakium varför dessa mantra präster kom till “Kaliappa garden” nära Mallya Puram, ända från Kina,för att sände sin grymma Seivinai ( som på tamil betyder att attackera någon negativt med mantra) emot honom varje dag, de är också avundsjuka på din känsla, de vill trycka ner den i fötterna, så att du aldrig mer kan känna, göra dig död känslomässigt , svarade hon, men Bakium, svara mig ärligt, ifall alla dessa människor är emot mig, därför att jag har en levande kontakt med min själ, med min känsla, de kan inte assimilera och accepetra att det överhuvudtaget är möjligt för någon i dagens situation att befria sin själ, dessutom leva med den mitt bland folk i en inre kärleksrelation, deras avundsjuka måste alltså alltid döda en sådan relation, ja, svarade hon, Kalki rörde aldrig en kvinna de åren på korset.

in english

And Kalki understood that it was the young women from Mallya Puram, who had worked to build his first small house, they had created this raw assault from Raja Thever and his associates, they had got Jesuraj to start boil of anger, therefore, that these young women had flirt openly with Kalki, but he saw it as a game, though it did not Raja and Jesuraj. they felt sexual competition, they felt threatened by Kalki, and they could not melt it,so anger and fear ran over in their thoughts, they lost themselves in jealousy and anger, but Kalki could still not quite understand, why was they so jealous of him, he was well entitled to have sex, it’s something natural, how could anyone refuse any other to have their sexual needs satisfied, and if intercourse takes place quite naturally, without coercion or violence, he could not understand how they could react so over sensitive about it, Bakium, a long, strong and very clever woman, who helped him clean up and wash the clothes, he asked her time after time why they had become so negative towards him, the public around his ashram, she replied, that it was due to sexual jealousy, from some women vibrations sent to him, and it was really only men who were against him, but Bakium, he said, you have helped me since 1994, it is a abnormal reaction, have not all right to love, how can anyone be denied the right, it is feeling, she replied, they are jealous of your emotion, and Kalki understood, that it was his soul they were envy, the men did not want him here, they wanted have him out from India, deported, and if he stayed they would provide him a clean little hell, so he would have packed his things and pull away far away from his Akkaraipatty where his small ashram was located to any other place where these people never came, he was totally unsolicited of men in his surroundings, and Raja Thever and Jesuraj was the driving forces that constantly try to give him grief and pain, for they had figured out the thought that his soul could create love in him, that he was going to develop a body of love, that was why Raja Thever went into his ashram when he was not there and cut down his beautiful rose bushes and let they cut the roses remain in the soil, Raja wanted him to know sorrow and pain, not having a love relationship outwards to the roses that could fill him with joy and happiness, the wonderful smell and the beauty of the next brilliant reddish color roses had they wished to annihilate, and the beauty he created in his ashram, they destroy, to destroy his own love for himself, these men who lived around his ashram missing Internal contact with their soul, they were not totally soulless, but had never tried to develop their love-consciousness, it was almost completely absent, their thoughts was for the most part to be able to take for themselves as much as possible from people in different situations in everyday life, even when they make love they tried to take for themselves, they had always ego-sex, they wanted to eat up, swallow up the woman’s feelings, her desire, they understood not that sex without love-consciousness was like trying to eat a meal, a totally false perception of sexuality, but they wanted to eat it, fill their stomach with sex, never to raise it to the head, to consciousness, to their thoughts, and Kalki asked Bakium why the mantra priests came to “Kaliappa garden ‘near the Mallya Puram, from China, to send their cruel Seivinai (as in tamil means to attack anyone with negative mantra) to him every day, they are also jealous of your feeling they want pressing it down in your feet, so you never can feel, make you dead emotionally, she replied, but Bakium, answer me honestly, if all these people are against me, because I have a living contact with my soul, with my feeling, they can not assimilate and accept it at all that it is possible for any one of the current situation to liberate his soul, and live with it among people in a single love relationship, their envy have always kill such a relationship, yes, she replied, Kalki never touch a woman of the years on the cross. l

99.99 PERCENT KALKI

Kalki hade igår nått 99.99 procent av sin verkliga födelse, han hade fått stigit ner från korset för en vecka sedan, Vishnu hade gett honom en viss frihet att agera själv, men hans häst Devadatta kunde han inte använda än, Vishnu ville ge honom full makt först då han nått 100 procent, men nu var han i alla fall nära att få börja rida sin vita bevingade häst som han kunde ta sig med till praktiskt taget vilken plats som helst i universum, han tittade på sin häst, men han måste vänta ett tag till, tills Vishnu hade gett honom 100 procent makt, men han kände sig glad för att han äntligen kommit så nära målet, det hade varit en fantastisk kamp, Visnu måste vara nöjd med honom, den makt Vishnu skulle ge honom var den största som någonsin getts till en enskild människa, Vishnu ville vara säker på att den inte skulle missbrukas, Kalki hade klarat alla tester som Vishnu gett honom utan klander, han stod utanför sitt lilla hus, Solen sken på en klar himmel,han kände sig beredd att avsluta kriget mot de onda, det var fortfarande en stor ond grupp kvar, men med Devadatta skulle det gå lätt, han hade altså nått just fram till fullständig födelse av Brahma,, som Devadatta var en speciell form av, Rama hade sin Hanumann, och Krishna sin Garuda, folket i byarna nära hans plats, Mallya Puram, Akkaraipatty, Attur och Sithayankottai, var alla insnärjda i den svara magins ondskefulla nät, de kunde inte handla självständigt, de var alltid under press från den svarta magins inre cirkel, vars ledaren var Jesuraj, en vanlig bonde, som hade lite mera mark än de andra bönderna, han var en kristen och utbildad på universitet, han var pillai kast, och de säger att det räcker med en enda Pillai för att göra hela Tamil Nadu olyckligt, de gräver alltid en grav för de som de umgås med, och när tiden är mogen knuffas vederbörande ner i sin grav, Kalki hade mött Jesuraj redan då han köpte mark till sitt lilla hus han planerade att bygga, han hade köpt marken för några få tusen lappar 1993 av en Gandhi Thever, och han tyckte att Jesuraj verkade vara en trevlig och hjälpsam kille på sådär 4o år, och han trodde då att de kristna var kanske mera hjälpsamma än de andra, Kalki hade suttit tillsammans med Kodi Samy ett helt år i Puravi Palayam, han skulle alltså nu bygga sitt andliga lilla hus på den nya marken, och Vishnu inom honom hade fastnat för den här platsen. Kalki kände att det var rätt det han gjorde, alla förstod att han var en människa som försökte utveckla det andliga , för alla respekterad Kodi Samy. Och han hade fått en 54-radig Rudiraksha av Sankarysharya i Kanchy Puram 1992 som en gåva, de två mest respekterade helgonen i Tamil Nadu hade alltså gett honom värdigt mottagande, Shankarysharya ville att han skulle stanna där i hans väldiga hus, Kalki var den förste utläningen någonsin som erbjudits det. Och Perival ( ett namn som användes för Shankarysharya, som var 100 år gammal) ville att han skulle stanna där en längre tid, men efter 8 dagar kände Kalki att prästerna runt Perival var avundsjuka på honom,de skapade en mängd smärtsamma problem dagligen , så han berstämde sig för att lämna Kanchy Puram, Pattabiraman, den präst som han kände mest för, nästan vänskap,ville att han skulle åka iväg till Thirivannamalay, och bo där, och komma tillbaka senare, det var september 1993, och Pondyram från Mallya Puram började gräva grunden till hans lilla hus, Kodi Samy tog ut hans spänningar varje morgon mellan 4 och 5, Jesuraj var hans vän trodde han, för Jesuraj sade att Kalki kunde använda den lilla öppna kyrkan på högra sidan av buss vägen in mot Mallya Puram för att lasta av och lagra de cementsäckar han skulle köpa för hus-bygget, men plötsligt helt oväntat vände hela situationen, det var den 15 november 1993 och han höll på att bygga sitt hus med jobbare från Mallya Puram, Selvam, Muraren, Boomo Samy, Kollapon, Sundarna osv…och som en chock dyker Raja Thever upp framför hus-bygget med en stor yxa med halvmåneformat blad i ena handen och en stor bambukäpp i andra handen, och Murgan Thever, som är utsläppt på bail från fängelse, dömd till livs-tids för ett mordl och deras kusin, och de börjar misshandla mig, jag är på väg att bli dödad, men då kommer det plötsligt folk, de blir rädda och flyr, jag måste till sjukhus, men Mlallya Puram jobbarna drar sig bort från platsen, jag åker in till Dindigul och besöker deras kristna sjukhus, st Josef, men då de får höra att jag blivit misshandlad vägrar de att behandla mig, jag tar in på ett hotell, lägger mig ner på sängen, det värker i hela kroppen, och Kalki frågar sig själv, varför de angrep honom, han har ej gjort dem något, och senare fick han reda på att Raja Thevar, som är brorson till Gandhi han köpte landet av är en kallblodig psykopat, mentalt sjuk av sociofreni, och de sa att Jesuraj hade fått Raja att atackera mig, men Jesuraj var ju min vän, jag kunde inte förstå, och Kalki står ensam i det starka solljuset mitt på dagen 19 juli år 2009, och tittar sig omkring ifall Raja Thever tagit sig in hit under natten till hans illa vandaliserade ashram och bränt ytterligare något träd eller klippt av några blommor, Raja Thevar som så gott som dagligen hotat och vandliserat Kalkis plats i snart 16 år utan att polisen stoppat honom, hela tiden manipulerad av Jesuraj, hjärnan i aggressionen emot mig,, de säger att Romerska katolska kyrkans präst i Attur, Assir vadam ger mutor till polisen, fast polisen i Tamil Nadu är en av de bästa i världen, de trakasserar ej folk eller onödigt missbrukar sin makt,de är korrupta som hela den Indiska byråkratin, fast Kalki har ibland fått hjälp av Polis och Government, Revenue divisional officer Varadarajan gav autentisk hjälp, han var nästan som ett helgon och Deputhy Inspector of Police Raja och Superintendent of Police Manickam,

in english

Kalki had yesterday reached 99.99 percent of his actual birth, he had got off from the Cross a week ago, Vishnu had given him a certain freedom to act himself, but his horse Devadatta he could not use yet, Vishnu wanted to give him full power only when he reached 100 percent, but now he was in all cases close to start riding his winged white horse that he could get with virtually anywhere in the universe, he looked at his horse, but he must wait a little longer, until Vishnu had given him 100 percent power, but he felt very glad that he finally come so close to the target, it would have been a great struggle, Visnu must be pleased with him, the power Vishnu could give him was the largest ever given to an individual human being, Vishnu wanted to be sure it would not be abused, Kalki had passed all tests Vishnu given him, without blame, he stood outside his small house, sun was shining on a clear heaven, he felt ready to end the war against the evil, it was still a big bad group left, but with Devadatta, it would be easy, he had consequently reached just to complete the birth of Brahma, which was Devadatta a special form of, Rama had his Hanuman, and Krishna his Garuda, people in the villages near his place, Mallya Puram, Akkaraipatty, Attur and Sithayankottai, were all caught in the black magic evil network, they could not act independently, they were always under pressure from the black magic inner circle, whose leader was Jesuraj, an ordinary peasant,who had a little more land than other farmers, he was a Christian and educated at university, he was Pillai caste, and they say that it is enough a single Pillai to make the whole Tamil Nadu unfortunate, they are digging always a tomb for those who they socialize with, and when the time is ripe pushed him down in his grave, Kalki had met Jesuraj already when he bought the land to his small house he planned to build, he had bought the land for a few thousand stickers 1993 by a Gandhi Theves, and he thought Jesuraj seemed like a nice and helpful guy on like that 4o years, and he thought then that the Christians were perhaps more helpful than the others, Kalki had sat with Kodi Samy a full year in Puravi Palayam, he would now build his spiritual little house on the new ground, and Vishnu in him had been stuck for this location. Kalki felt it was right what he did, everyone understood that he was a man who tried to develop the spiritual, for all respected Kodi Samy. And he had received a 54-line Rudiraksha of Sankarycharya in Kanchy Puram in 1992 as a gift, the two most respected saints of Tamil Nadu had given him the worthy host, Shankarycharya wanted him to stay there in his huge house, Kalki was the first foreigner ever offered it. And Perival (a name used for Shankarycharya, which was 100 years old) wanted him to stay where longer, but after 8 days knew Kalki the priests around Perival was jealous of him, they created a host of painful problems daily, so he decide to leave Kanchy Puram, Pattabiraman, the priest who he knew most of, almost friendship, wanted that he would go to Thiruvannamalai,and live there, and come back later, it was in September 1993, and Pondyram from Mallya Puram began digging the foundations of his small house, Kodi Samy took out his tensions each morning between 4 and 5, Jesuraj was his friend thought he, for Jesuraj said to Kalki that he could use the little open church on the right side of bus route toward Mallya Puram to unload and store the cement bags he would buy for house construction, but suddenly unexpectedly turned the whole situation, it was November 15, 1993 and he was building his house with jobs from Mallya Puram, Selvam, Muraren, Boomo Samy,
Kollapon, Sundaran etc … and as a shock appearance Raja Theves up front of house-building with a large ax with crescent style sheet in one hand and a large bamboo stick in other hand, and Murgan Theves, which is put on bail from prison, sentenced to life-time of a murder and their cousin, and they begin beat me, I am about to be killed, but then suddenly people came they become afraid and flee, I have to hospitals, but Mlallya Puram workers prefer away from the spot, I go in to Dindigul and visit their Christian hospital, st Joseph, but when they hear that I was beaten refuses they to treat me, I will check into a hotel, put me down on the bed, the ache in the whole body, and Kalki ask yourself, why they attacked him, he has not made them slightly, and later did he find out that Raja Thevers, who is nephew to Gandhi he bought land of, is a cold psychopath, mentally ill of sociofreni, and they said Jesuraj had influence Raja to attack
me, but Jesuraj was my friend, I could not understand, and Kalki alone in the strong sunlight at noon July 19 in 2009, and look around if Raja Theves been in here at night to badly vandalized his ashram and burned an additional tree or cut some flowers, Raja Theves which almost daily threatened and vandliserat Kalkis place for almost 16 years without police stopped him, all the time manipulated by Jesuraj, the brain in aggression against me, they say that Roman Catholic priest in Attur, Assir vadam give bribes to the police, the police in Tamil Nadu is one of the best in the world, not intimidate the public or unnecessary abuse their power, they are corrupt as all the Indian bureaucracy, the Kalki has sometimes been helped by the Police and Government,t he Revenue Divisional Officer Varadarajan gave real help, he was almost like a saint and Deputhy Inspector of Police Raja and Superintendent of Police Manickam,

SPERM TO THE HEAD

De gamle yogis talade om en kundalini upp lyftning, ifall säden aldrig kom ut från befruktningsorganet, även i drömmen, de menade att den då började att gå inåt i kroppen och upp emot huvudet, och det skulle ta 12 år innan den riktigt nådde upp i huvudet och sedan skulle det ta 12 år att ta ned den igen till befruktningsorganet, en total process på 24 år, och då skulle aldrig säden komma ut ur befruktningsorganet en endaste gång till, och de skulle då ha skapat en självbefruktande personlighet, som aldrig kunde dö, att låta sin säd komma ut är detsamma som att projicera sitt eviga liv ut i världen, de barn du får är ett resultat av denna projektion, de gamle yogis menade att de slutade projicera sin lust,sin sexualitet, sin glädje, sin lycka och sin tillfresställelse ut på världen, även slutade upp att projicera sin lust och sin önskan att älska med en kvinna i drömmen,de menade att säden, de sexuella önskningarna kunde vändas bort från världen, det horisontala, och projiceras upp till huvudet, den vertikala vägen vilket betydde att de vända livet bort från det tillfälliga, bort från den sociala organismen som ska dö, upp till det eviga och deras väsen blev då kontinuerligt skapande, eftersom de såg sexualiteten som den skapande kraften och genom att bli skapande väsen kunde de med sin tanke skapa exakt vad de önskade, de hade genom sin kundalini upplyftning smältit samman med det eviga och därmed separerat dem själva helt från det tillfälliga, alltså passerat döden, senare gjordes Shiva som bild för denna upplyftning, hans ormen på huvudet symboliserar målet för denna process, att ta upp orm-elds-kraften till huvudet, samma bild kan vi se av de egyptiska Farao`s, de har också en orm på huvudet, de var alltså eviga varelser, men varken Sigmund Freud, Herbert Marcuse eller Karl Marx talar om denna kundalini upplyftning, eller att det är överhuvudtaget möjligt att komma ut ur sin bortträngning av känsla, drift och sexualitet i samhället genom att helt enkelt vända sitt väsen totalt innåt och projicera det emot det eviga livet, de var all tre judar, och härstammade ifrån Moses som var präst i gamla Egypten för omkring 3500 år sedan, och 500 år tidigare var brahmins judar, greker och ytterligare någon grupp fast oidentifierbar en enda homogen präst klan i gamla riket i Egyptien, Brahmins präster hade blivit abstrakta kannibalister, åt och drack den mänskliga kraften genom att använda sig av mantra ritualer, men dessa judar hade blivit äkta jnani`s, de upplevde religion och präster som ovetenskapliga, deras jnana yoga hade fått dem att inse att religionen måste förkastas som ett vidskepligt tro-system utan förankring i verkligheten, sedan Platons tid för 2500 år sedan hade det ej dykt upp en sådan kvalitativt överblickande filosofisk grupp, som Freud, Marx och Marcuse, Rosenkorset fanns ehuru där som marginalgrupp, men nådde aldrig ut med sitt budskap, de saknade en fungerande filosofisk sociologi, Men Marcuse totalt förnekar den inre vägen som möjlig lösning på den hemska bortträngning av känslan, fast den Kundalini-process på 24 år som de gamle yogis talade om, är faktiskt helt riktig filosofiskt, som ide`, men det praktiska utanförandet bygger på fatala missförstånd, symboliskt ska säden upp till huvudet, men att misshandla sin kropp som de gjorde är totalt emot livet, våld kan aldrig utveckla människan, våld är alltid förstörelse och felaktigt tänkande, kineserna, i sin kärlekens Tao är inne på samma destruktiva spår, de säger att mannen ska inte ha någon utlösning av sin säd, den ska skjutas upp, samlag efter samlag, därför att säden innehåller livskraft som helst ska lagras i kroppen, när mannen har sex med en kvinna, det är naturligt att säden ska komma ut på världen, den som försöker blockera den processen med någon slags yoga-teknik eller tankar begår våld emot livet, så det kundalini upplyft de gamle yogis talar om är symboliskt perfekt rätt, men kroppsligt totalt fel, men Kalki menar att för att skapa det nya kärleks-medvetandet, vi måste försöka tänka filosofiskt och symboliskt som de gamla yogis, hur säden kommer upp till huvudet, ingen yogis har lyckats med det, utan hjälp av Vishnu är detta totalt omöjligt, den meditations-sex som Shiva och Parvati idkar upp i Himalya, tanken är rätt, men känslan kommer aldrig att lyfta, det behövs en Garuda eller en Hanuman för att göra detta lyftet, vårt ego kan aldrig bli evigt, även om Shiva tror det,därför är Marcuse inne på rätt handling, är Obama, Amerikas President inne på Marcuses väg,

in english

The old yogis talked of a Kundalini up lifting, if the sperm never came out from the sexual organ, even in the dream, they said that it started to move inwards in the body and up to the head, and it would take 12 years before it really was up in the head and then it would take 12 years to take it down again to the sexual organ , an overall process for 24 years, and would never be the grain come out of sexual organ once more again, and they would then have been created a self-feritlizing personality, that could never die, letting their seed come out is tantamount to projecting his eternal life on the world, the children you have is a result of this projection, the old yogis believed that the ending of projecting their desire, their sexuality, their joy, their happiness and their satisfaction on world, also ended up in projecting their desire and their lust to love with a woman in the dream, they meant that the grain, the sexual wishes could turned away from the world, the horizontal, and projected up to the head, the vertical path which meant that they turn their lives away from the temporary, away from the social organism that will die, up to the eternal and their essence then became continuous creation, because they saw sexuality as the creative power and to be creative beings, they could with their view create exactly what they wanted, they had through their Kundalini uplift melt together with the eternal and thus separated themselves completely from the temporary, therefore expired death, later Shiva was made as the image of this uplift, his snake on the head symbolizes the objective of this process, to raise snake-fire-force to the head, the same image, we can see by the Egyptian Pharaoh `s, they also have a snake on the head, they were eternal beings, but neither Sigmund Freud, Herbert Marcuse and Karl Marx is talking about this Kundalini uplift, or that it is possible to come out of their repression of feeling, urge and sexuality in society by simply turn its essence total iinwards and projecting it to the eternal life, they were all three Jews, and descended from Moses who was a priest in the old Egypt for about 3500 years ago and 500 years earlier were brahmins Jews, Greeks and another group settled unidentifiable a single homogeneous priest clan in the old kingdom of Egypt, Brahmins priests had become abstract canniballs, and eat and drank the human power by use of the mantra rituals, but these Jews had become genuine jnani `s, they experienced religion and priests as unscientific, their Jnana yoga had led them to realize that religion should be rejected as a superstitious belief-system without any reality, since Plato’s time for 2500 years since it had not turned up such a quality of over-looking philosophical group, as Freud, Marx and Marcuse, Rose Cross was although there, a marginal group, but never reached out with their message, they lacked a functioning philosophical sociology, But Marcuse totally denies the internal way as possible solution to the terrible repression of feeling, fixed the Kundalini process in 24 years that the old yogis talked about, is actually very correct philosophical, that idea “, but the practical outside is based on fatal misunderstanding, symbolically take the grain up to the head, but to beat their body as they did is totally against the life, violence can never develop the human being, violence is always destruction and wrong thinking, Chinese, in their love of Tao is on the same destructive track, they says that the man should not have a release of his grain, it should postponed, intercourse after sexual intercourse, therefore, that the grain contains vitality any time will be stored in the body, when man has sex with a woman, it is natural that the grain will come out in the world, those who attempt to block this process with some kind of yoga techniques or thoughts commit violence against life, so the Kundalini uplift the old yogis talking about is symbolically perfect right, but physically totally wrong, but Kalki says that the creation of the new love – consciousness, we must try to think philosophically and symbolically as the ancient yogis, how the grain comes up to the head, no yogis have succeeded with it, without the help of Vishnu, this is completely impossible, the meditation-sex which Shiva and Parvati engaged in Himalya, the idea is right, but the feeling will never lift, they need a Garuda or Hanuman for that to do this uplifting, our ego can never be forever, even if Shiva believe it, therefore Marcuse on the right of action, is Obama, American President Marcuse on the road,

SIGMUND FREUD AND HERBERT MARCUSE

Människan föds som en psykologisk varelse med individualitet, känsla och egna tankar, men samhället vill att hon ska bli en sociologisk varelse, kollektiv, utan känsla, utan individualitet och utan egna tankar för att underordna sig samhällets tanke-system eller pseudo-ordning och samhället är starkare än individen, det har sina repressiva medel, kör över individen som en ångvält och plattar till henne, ger henne sin nya form, ingen klarar sig undan denna onda-underkastelse, den är all-mänsklig, Marcuse säger att det var ur-fadern som upprättade denna ordning,var bakom denna underträngning av drifter och känslor, och kravet mellan den sociala-fadern, som härskar och den bortträngning som individerna måste genomgå skapar spänningar i vår kropp, Ronald David Laing menade att de schizofrenas spänningar orsakas av omgivningen, samma sak säger alltså Sigmund Freud och Marcuse, vissa människor reagerar alltså neurotiskt eller psykotiskt på bortträngningen från den social faderns press, hans häraskande, men Freud menar att sönerna gör uppror och dödar fadern, men det är ett generelll faders-mord, varje gång regeringen byter makt är det på sätt och vis ett faders-mord,och detta fick Freud från Fjedor Dostojewskis, Bröderna Karamsov och den lilla berättelsen om Storinkvisitorn, men varje individ har möjlighet att symboliskt döda den sociala ordningen, det onda och bli fri från bortträngning av känsla och av drift och börja leva ut i världen, leva ut sin drift och känsla, Freud säger att sönerna sedan börjar styra horden och sedan kommer det ett matriarkat, ett kvinno -styre och då blir borträngningen svag och Freud menar att sönernas uppror var emot Faderns tabu på hordenas kvinnor, och matriarkatet som kommer betyder att njutningen av sexualiteten fördelas mera jämnt mellan hordens medlemmar, här är det svårt att följa Freud och Marcuse, överhuvudtaget är denna viktiga text myckt svår att koncentrerat begripa, det kan högst vara 100 personer som möjligtvis kunnat läst igenom Marcuses hela text till Eros och Civilisation, och verkligen förstått den, den nådde faktiskt aldrig fram 1968 då Marcuse var en förgrunds-figur för det försök till uppror emot borttängning av drift och känsla som var revoltens egentliga mening, därför är detta uppror emot drift-förträngning inte lätt att motivera i skrift, alla kan känna att bortträngningen skapar olust och smärta, men förklara hur denna bortträngning ska kunna utrotas helt i en människas personlighet är svårt, Marcuse har ej förstått att samhällets bortträngning av medborgarnas drifter sker i huvudsak genom vibrationer och utstrålning genom de styrandes ögon, deras tankar som strålar ut som ett slags ljus och denna utstrålning som tränger in i alla människor, är en all-mänsklig strålning, och den skapar förträngningar av individens känsla och drift och ger spänningar i hennes kropp, detta är Brahmins präster helt medvetna om, men det är ytterligare en sak, denna förträngning finns inte i det omedvetna, vad som verkligen sker är en slags abstrakt kannibalism, att de onda äter på de andra i samhället, så spänningarna absorberas genom ett ätande från de ondas ögon, som kommer från deras tankar, de onda äter upp sexualitetens substans och bortträngning är en fas på denna process, därför säger Vishnu att han vill sända en avatar för att utrota de onda,och Kalki som ska ge det nya kärleks-medvetandet ska också forma det nya samhället, som då ska bli ett rent kärleks-samhälle, och Sigmund Freud menar att vi ska sublimera driften, sexualiteten, känslan i samhället, men alla blev besvikna,för denna sublimering hade både en positiv och en negativ sida, och den sublimering som kunde identifieras i samhället handlade om en negativ anpassning genom bortträngning, vad Marcuse vill ha är en sublimering utan bortträngning, men jag menar att den delvis finns inom de skapande yrkena och inom sporten, och själv har jag gillat att köra bil, det är en slags lek,men vad både Marcuse, Karl Marx och Sigmund Freud missar är att bortträngningen är ett resultat av de onda, ej av fadern, för också Fadern måste borttränga sin drift, och den all-mänskliga underkastelsen av samhällets ordning och regler, vi behöver inte kalla det för en falsk faders-ordning, det handlar faktiskt om en ond ordning, en som lastar av och på långtradare, en lastare, han skulle enligt Marcuse ha ett hårt och olustigt arbete, men jag tror att lastaren njuter av att anstränga sin kropp, då Lars Wire`n, finländaren blev världsmästare på 5000 och 10 000 meter i löpning, det var mycket en lek för honom, han plågade inte kroppen, han gillade att springa, han fick säkert ut alla sina drifter och mådde bra,det var en god sublimering till samhället, samlaget är en naturlig lek mellan man och kvinna att lyfta fram sina känslor i vardagens ljus och känna lust och närhet och glödje och lycka, världen är ett ashram, ett naturligt ashram, där kan du leka, älska och leva, att besöka något ashram i världen och tro att du kan bli förlöst från din bortträngning av känslan, det enda som händer är att du får en ny ordning in i dig, en ny fast lite annurlunda bortträngning, och din Guru går in i dig som något ont, och stör dina tankar och din egen vilja.

in english

Humans are born as a psychological being with individuality, sense and own thoughts, but society wants her to be a sociological being, collectively, without feeling, without individuality, and without her own thoughts to subordinate her to society given system or pseudo-order, and society is stronger than individual, it has its repressive means, run over the individual as a steamroller and flatten her, gives her his new form, no one can be out of this evil-subordination, it is all-human, Marcuse says it was from the father which drew up this order, was behind this in the repress of instincts and feelings, and the demand between the social-father which ruling and the repression which individuals must undergo create tensions in our body, Ronald David Laing argued that the schizophrenic tension caused of the environment, the same says Sigmund Freud and Marcuse, some people react though neurotic or psychotic at supression from social father’s press, his rule but Freud believe that the sons do revolt and kill the father, but it is a generelll father-murder, every time the government changes its power is it therefore in a way a paternal murder,and this prompted Freud from Fjedor Dostojewskis, brothers Karamsov and the little story of Storinkvisitorn, but every individual has the opportunity symbolically kill the social order, the evil and become free from the repression of feeling and the urge and begin to live out in the world, live out his urge and feeling, Freud says that the sons since starting rule the horde, and then will there be a Matriarkat, a women-rule and then repression weak and Freud mean sons rebellion was against the Father’s taboo on horde agree women, and matriarkatet which means that the enjoyment of sexuality distributed more evenly between the members was, here it is difficult to follow Freud and Marcuse, makes this important text very difficult to concentrated understand, there can be no more than 100 people, possibly able to read the entire text of Marcuse Eros and Civilization, and really understand it,it was never actually presented in 1968 when Marcuse was a foreground figure of the attempted rebellion against repression of sexuality and feeling that the revolt was the true sense, why is this uprising against the urges narrowing is not easy to justify in writing, all can feel that repression creates discomfort and pain, but to explain how this repression is to eradicated in a person’s personality is difficult, Marcuse has not understood that society’s repression of citizens’ drives are mainly through vibration and radiation by the government eyes, their thoughts rays as a kind of light and the radiation which penetrates into all people, is an all-human radiation, and it creates narrowing of the individual’s feelings and urges and create tension in her body, this is Brahmins priests completely aware of, but it is another thing, this displacement does not exist in the unconscious, what is actually happening is a kind of abstract cannibalism, that the evil eat the others in the community, so tension is absorbed by eating from the evil eye, which will come from their thoughts, the evil eat up substance of sexuality and repression is a phase in this process, therefore, says Vishnu that he wants to send an avatar to eradicate the evil, and Kalki who will give the new love-consciousness must also shape the new society, which then becomes a pure love-society, and Sigmund Freud says that we should sublimate urges, sexuality, feeling in society, but all were disappointed, for this sublimate had both a positive and a negative side, and the sublimate that could be identified in the community was a negative adjustment by repression, what Marcuse want have is a sublimate without repression, but I think it already existe partly in the creative professions and in the sport, and myself, I liked to drive, it is a kind of play, but what both Marcuse, Karl Marx and Sigmund Freud misses is that repression is a result of the evil, not of the father, also Father must supress his urges, and the all-human subjugation of social order and rules, we do not call it a false paternal order, it is actually about a vicious regime, one that loads on and off trucks, a loader, he would,in Marcuse have a hard and unpleasant work, but I think that loadman enjoying making the effort his body, when Lars Wire `n, Finland became the world champion in 5000 and 10 000 meters running, it was much a play for him, he didn`t tormented body, he liked to run, he got safely out all his drives and was well, it was a good sublimation of society, sex is a natural play between man and woman to highlight their emotions in daily light and feel the desire and the proximity and joy and happiness, the world is an ashram, a natural ashram, where you can play, love and live, to visit an ashram in the world and think you can be delivered from your repression of feeling, the only thing that happens is that you may get a new order into you, a new solid little different repression, and your Guru enters you as an evil, and disturb your thoughts and your own will.

MORE HERBERT MARCUSE

Fantasin till makten, flower-power-rörelsen, hippies, beatnicks, Jac Keroacs on the road, Charlie Parker, Coltrane, Beatles, allt handlade om ett uppror emot att vi måste tränga bort våra drifter, lämna leken, lusten,och omvandlas av realitets-principen och börja undertränga lust, lek, för att börja slita och jobba för att få ihop pengar till mat och hyra, jag ska fortsätta med Marcuses ideer, men först ska jag försöka förenkla vad han säger om bland annat teorin om lust-principen kontra realitets-principen, det är alltså möjligt individuellt att göra uppror emot realitets-principen och försöka följa lust-principen, du är 10 år gammal och du ringer på dörrklockan, din kamrat öppnar dörren, ska vi spela fotboll, frågar du, jag måste läsa läxor, svarar han, och du går ut till den röda trampcykel, du känner dig illa till mods,men du trampar bort till gamla folkespark, där ni brukar spela fotboll, men ingen är där. ingen vill leka idag, leken börjar ges upp, Samhällets förmaning om hårt arbete börjar sluka oss, men för de som är bra i olika sporter fortsätter leken, de blir med i pojlaget i fotboll, sen juniorlaget, och går in i vuxenvärlden utan att ha förlorat leken, och kan leva som sportsmän, de slipper undertrycka glädjen i att leka, de har kontakt med sin känsla, med sin kropp, men de lever inte helt utan förträngningar,Marcuse säger inget om detta, eller om konstnären som också leker i sitt arbete, alla kreativa människorna har sluppit undertrycka sin känsla i samma omfattning som de andra, och i de flesta Asiatiska länderna, de primitiva och outvecklade länderna, som t.ex. Indien, där undertrycks inte sexualiteten, lusten, driften, på samma sätt som i Europa, de gör inte medvetet uppror emot prestations-principen, emot att slita hårt på jobbet, de saknar den där samhällspressen på sig, att de måste gå till jobbet för att få ihop till bröd, den pressen som Marcuse kallar för härskandet som ska få oss underkuvade, ner med svansen mellan benen, så vi utan motstånd ska trava in i prestations-samhället som lydiga och kuvade individer, i Tyskaland är pressen enorm på att folket ska prestera, de härskar och underkuvar varandra, men i Indien är prestations-principens tryck på gemene man ganska svagt, det är lätt att strunta i jobbet en dag, kroppen vill ligga kvar i sängen, den vill ha det skönt, den vill komma upp när den känner sig utvilad, ta det lugnt, äta en frukost, den vill ha sex varje dag, den vill leva ett fritt liv, men samhället drar upp individerna tidigt på morgonen från sängen, och sen en snabb frukost, och iväg till jobbet för hårt slit i 8 timmar,samhället härskar över människans kropp, Marcuse säger att människorna borttränger sina drifter då. Och får ett liv utan större känsla, glädje och lycka, prestations-principen får människor att känna sig främmande till sig själv, känslan finns ej med i deras tankar, de lever standardiserat och mekaniskt, Osho sa “från sexualitet till superconsciousness”, men Marcuse säger att sexualiteten är i stor utsträckning bortträngd av den moderna industri-människan som sliter hårt på jobbet år efter år utan lust och glädje för att kunna betala lånen på bilen och på huset, vad ska de göra som ej känner sexualiteten som någonting starkt påträngande, och hur kan de försöka nå ett super-consciousness, själen är känslan, och Kalki menar, att vi måste börja med att väcka upp känslan igen, vi ska alltså tillbaka till lust-principen, till leken, Osho som är sufi-inspirerad använder sig av dansen på sitt ashram för att aktivera lek och lust, hans ho-meditation är en starkare upplevelse för att väcka känslor och drifter, Patanjhalli säger ej att vi ska väcka känslan, men stilla den, Raja-yoga innebär att försöka att totalt undertrycka civilisationen, han går ytterligare ett steg in i prestations-principen, han menar att vi ska totalt undertrycka livet också, Patanjhalli måste betecknas som en skadlig individ, och hans Raja-Yoga som en ren misshandling av kroppen, Oshos dans-yoga, ho-meditationen och de tysta meditationerna måste helt förkastas därfär att det är detsamma som att rikta prestations-principen emot sig själv, att genom manipulation och teknik pressa sin kropp till att utföra någonting den är emot, Osho går alltså emot en naturlig kropps-känsla, vad Kalki pratar om är att naturligt väcka upp sin känsla, börja söka sin själ,

in english

Imagination to power, flower-power movement, hippies, beat Knicks, Jac Keroacs on the road, Charlie Parker, Coltrane, Beatles, everything was about a rebellion against that we must push away our urges, leaving the game, lust,and converted of reality-principle and begin to repress lust, play, to start to rip and work to get money for food and rent, I will continue with Marcus ideas, but first I shall try to simplify what he says about among other things theory of lust – principle versus reality-principle, it is possible to make individual rebellion against the reality-principle and try to follow lust-principle, you are 10 years old and you are calling on the door bell, your friend opens the door, do we play football, you ask, I have to read the homework, he answers, and you go out to the red tramp bike, you feel uneasy, but you stepped away to old people park, where you usually play football, but nobody is there. nobody wants to play today, the game starts given up, society admonition about hard work starts to devour us, but for they who is good in different sports will continue the game, they become the boy`s team in football, then junior`s team, and enters the adult world without having lost the game, and can live as sportsman, they do not suppress the joy of playing, they are in contact with their feeling, with their body, but they do not live entirely without narrowing, Marcuse says nothing about this, or if the artist who also plays in his work, all creative people have been saved to suppress their sense of same extent as the others, and in most Asian countries, the primitive and undeveloped countries, such as India, which suppressed not sexuality, lust, running, in the same way as in Europe, they do not conscious rebellion against the performance principle, opposed to work hard at work, they lack this social pressure on themselves, they have to go to work to get to the bread, the press, which Marcuse refers to as the reigning to have us subjugated, down with our tail between our legs, so we without resistance will trot into performence-society as obedient and subjugated individuals, in German it is enormous pressure on the people to perform, the reigns and subjugation, but in India is performance principle press on the man rather weak, it is easy to ignore the job one day, the body want to remain in bed, it wants it good, it will come up when the feel rested, relax, eat a breakfast, it wants to have sex every day, it wants to live a free life, but society draws up individuals early in the morning from the bed, and then a quick breakfast, and go to work for the hard slog of 8 hours, the community rules over the human body, Marcuse says that people push away their urges then. And get a life without much feeling, joy and happiness, performance principle makes people feel alien to themself, the feeling is not in their thoughts, they live standardize and mechanically, Osho said, “from sexuality to superconsciousness “, but Marcuse says that sexuality is a large extend repressive of the modern industrial man who toil hard on the job year after year without the desire and joy to be able to pay loans on car and on the house, what should they do not know sexuality as something highly intrusive, and how can they try to achieve a super-Consciousness, soul is feeling, and Kalki mean, that we must start by bringing up feeling again, we are thus back to the lust-principle, to the play, Osho , who is Sufi-inspired use of dance in his ashram to activate play and pleasure, his ho-meditation is a powerful experience to wake up feelings and impulses, Patanjalli not say that we should wake up the feelings, but calm them, Raja-yoga means to try to totally suppress the civilization he goes a step further into the performance principle, he believes that we should total suppression of life also, Patanjalli must be designated as a harmful individual, and his Raja-Yoga as a pure ill-used by the body, Oshos dance, yoga, ho-meditation and silent meditation, must be completely rejected because it is the same as turn performance-principle against our itself, through manipulation and technology push our body to perform something it is against, Osho goes against the natural body-feeling, as Kalki talking about is that naturally bring up our feelings, start searching our soul,

HERBERT MARCUSE

Herbert Marcuse, som blev den nya vänsterns inne-filosof och som i Eros och Civilisation och i den endimensionella människan försöker att avslöja bland anna den internationella kapitalismens så kallade grymma bas, att arbetsgivarna inte bara tar för sig orättvist mycket av maten (jag använder här mat som liktydigt med materialism) från sina arbetar som måste arbeta hårt från morgon till kväll för att framställa produkterna som samhället efterfrågar, men också behandlar dem på gränsen till mentala slavar, utan respekt för deras människo-värde som om de vore en slags lägre ras, men arbetarna organiserade sig i slutet av 1800-talet och kom själva i vit skjorta, slips och kostym till förhandlingsborden för att möta sin motpart, arbetsgivarna, Marcuse tar alltså upp Sigmund Freuds civilisation och förträngning och Karl Marxs teorier om alienation, det är två klassiska samhälls-ideer som båda fick en revolutionerande betydelse för politiker, byråkrater, samhälls-byggare och på det samhället som utformades under 1900-talet och som växte fram i modernismens kölvatten för att också komma till rätta med bland annat hur maten skulle fördelas bland människorna, Men Marcuse som formulerade sig oerhört skarpt, koncist och klart, och har säkert tillbringat år framför sina böcker, filande och putsande begreppen och haft hjälp av professionella filare, till skillnad från Bob Dylan som traskar in i studion och snabbt gör färdigt sitt album, Marcuse söker alltså det perfekta, det matematiskt rena tänkandet, medan Dylan ger oss det autentiska och det äkta som är en del av hans själ, alltså blues, medan Markuse försöker ge oss en linjal,så att alla kan kontrollera att de fått lika mycket, han söker efter rättvisa, men också efter sanning, han söker efter en ny väg ut ur borträngning och underkuvandet av behovs-tillfredsställelesen, fast Marcuses skarpa formuleringar som ger ett genialt intryckt vid första genomläsningen börjar vittra sönder en aning då vi börjar upptäcka att han egentligen inte kommer med så mycket nyttt, han upprepar begreppet bortträngning i stor omfattning men hans Eros och civilisation är dock ett gigantiskt mästervärk, Michael Foucault,visar i sin sexualitetens historia tydlig inspiration av Marcuses Eros och civilisation, men till skillnad från Marcuses texter som flödar över av innehåll är Foucaults texter som en vandring i öknen,vi får leta efter vatten, och Norman O. Browns bok kärlekens kropp är en omöjlighet utan Marcuses tankar i bakgrunden, de var vänner, fast Norman O. Brown kommer ändok med några nya tankar i sin mycket intressanta bok kärlekens kropp, Herbert Marcuse, en tysk jude, född 1898, i Berlin, tillhör den här mellan europeiska nya jnani yogi typen, som bildade en större grupp, Eric Fromm, Theodo W Adorno, Max Horkheimer och Martin Heidegger, som han skrev en bok tillsammans med, det var en tysktalande grupp, även Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Carl Gustav Jung, Eric Neumann, Otto Fenical, kan inkluderas i den här gruppen, som påminner lite om den grupp i Grekland på Sokrates tid som fick så stort inflytande på formeringen av vår civilisation, Sigmund Freud är psykologins Platon, och Herbert Marcuse, som inte är en självständig filosof som Heidegger, som faktiskt få kan relatera sig till, men försöker att skapa fram sina egna ideer i den redan befintliga filosofiska tanke-strukturen med rötter från de gamla grekerna, inte som Martin Buber,som är fylld av Gud i sitt tänkande och alltid kände sig jagad och jobbade mera poetiskt filosofiskt, Herbert Mracuse lever mitt i strömmen med sitt tänaknde och med sin kropp, jobbar på Universitet i Amerika dit han kom efter judeförföljelsen i Tyskland 1933, han är på sätt och vis en oerhört vanlig människa, bor i lägenhet, tar sig till jobbet på morgonen, äter sin lunch ute på något matställe, tittar på teve, dricker kaffe osv,han hade inte ett lika bistert öde som Rimbaude, som inte ens hade pengar nog att kunna sitta och skriva sina dikter och till sist fick sitt ben amputerat och dog relativt ung eller som Van Gogh, som bönderna i södra Frankrike hånade och trakasserade och som till slut skjöt sig eller som Friedrich Hölderling som efter 27 års åldern satt ensam på andra våningen i en snickares hus i över 30 år utan att skriva något nytt,Herbert Marcuse var aktiv i samhället,men den nya vänstern som började revoltera 1968 i Frankrike och på Amerikanska västkusten, främst på universiteten, det var ett gap melllan aktivisterna och sin ledar-filosof Marcuse, kommunisterna, hur skulle dom kunna bygga upp ett nytt samhälle utan den så hemska bortträngningen av driftstrukturen som Marcuse drömde om som framtidsvision,hur skulle dom kunna ta Eros till jobbet, hur skulle dom kunna bada i Eros helt öppet under t.ex.det vackra bok-trädet i en park, skulle vi ha en öppen grupp-sex som Osho pläderade för,var det Marcuses ide om ett icke repressivt samhälle där var och en kunde få sina drifter omedelbart tillfredsställda, skulle inte detta totalt kolapps familjen, och hur skulle samhällets institutioner fungera då,där varje individ annars helt ska fötränga sig själv,det skulle bli anarki,Sigmund Freud,som Marcuse utgår ifrån såg ingen annan lösning på drifternas fredliga hanterande i samhället än att vi redan som barn måste stegvis gå bort från lust-principen in i den förhatliga prestations-principen, och det innebär som Marcuse skriver att vi måste gå bort från omedelbar tillfredsställelse, lust,gädje (lek), receptivitet och frånvaron av bortträngning fram till uppskjuten tillfredsställelese, kuvande av lusten, slit (arbete), produktivitet och trygghet, och det betyder att vår tanke måste skilja sig från känslan, och då blir allt mekaniskt, kvantitativt, repetitivt, vi blir intellektuella dockor som trampar omkring i utlagda rutor med pilar och hänvisningar i röd text, vi kan inte ens styr oss själva längre, men Marcuse talar ej om Vishnu,om själen och om ett existerande all-medvetande, ingångern till Delfi-templet i Grekland står det skrivet, känn dig själv, den rätta vägen, men samhällets borttränging av drifterna betyder tvärsom, glöm dig själv,vad jag menar är att barnet söker förbrilt redan efter sin födelse att finna en självbefruktande relation mellan sitt medvetande och sin själ, och själen är alltså hennes omgivning, det räcker ej med att borträngningen stoppas, barnet måste faktiskt själv upptäcka den sjävbefruktande relationen, det eviga livet, att det verkligen finns här på jorden, hon söker, men hon får till slut dödens fulla skepnad över sig som sin relation till sig själv och sin omvärld, och som Kalki säger om det nya kärleks-medvetandet, som har sitt mål i den nya själs-funktionen i tionde centrumet där den självberfruktande personligheten ska börja fungera, att vi måste dit för att kunna finna det genuint mänskliga inom oss,

in english

Herbert Marcuse, who became the new left’s current-philosopher and in Eros and Civilization and the one-dimensional man trying to uncover among other things international capitalism so-called cruel base, that employers not only for themselves unfairly much of the food(I use this concept food as synonymous to materialism) from their workers that must work hard from morning to night to produce products that society demanding, but also treats them to the verge of mental slaves, without respect for their human value as if they were a sort of lower race, but the workers organized themselves in the late 1800s and got themselves in white shirt, tie and suit to the negotiating table to meet his counterpart, employers, Marcuse takes up Sigmund Freud civilization and repression and Karl Marxs theories of alienation, there are two classic social ideas both of which had a revolutionary significance for politicians,bureaucrats, community-builders and the society as conceived during the 1900s and which emerged in the wake of modernism to also come to manage,inter alia,how the food would be distributed among the people, but Marcuse, who formulated extremely sharp, concise and clear, and has certainly spent years in front of his books, filande and renderings of the concepts and had the help of professional filare, unlike Bob Dylan who trudge in in the studio and quickly completes his album, Marcuse thus seeking the perfect, the pure mathematical thinking, while Dylan gives us the authentic and the genuine,which is part of his soul, that is blues, but Marcues is trying give us a ruler, so that everyone can verify that they received as much, he is seeking for justice, but also for truth, he is searching for a new way out of repression and subjugation of needs-satisfaction, though Marcuse sharp formulations which give a brilliant impression at first reading weather starts to break a little when we begin to discover that he does not really come with as much again, he reiterates the concept of repression in large extent,but his Eros and civilization, however, is a gigantic masterpiece, Michael Foucault, shows in his history of sexuality clearly inspired by Marcus Eros and civilization, but unlike Marcuse texts flowing over content is Foucault’s texts as a hike in the desert, we must look for water, and Norman O. Brown’s book love’s body is an impossibility without Marcuse thoughts in the background, they were friends, but Norman O. Brown will after all come with some new thoughts in his very interesting book of love’s body, Herbert Marcuse, a German Jew, born in 1898, in Berlin, belongs to the Central European new jnani yogi type, which formed a larger group, Eric Fromm, Theodo W Adorno, Max Horkheimer and Martin Heidegger, which he wrote a book together with,it was a German-speaking group, including Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Carl Gustav Jung, Eric Neumann, Otto Fenical, could be included in the this group, which reminds us a little about the group in Greece on the Socrates time had so much influence on the formation of our civilization, Sigmund Freud is psychology, Plato, and Herbert Marcuse, who is not an independent philosopher as Heidegger, actually, few can get relate to, but trying to build up his own ideas in the existing philosophical thought-structure with roots from the ancient Greeks, not as Martin Buber, which is filled by God in his thinking and always felt chased and worked more poetically philosophical, Herbert Mracuse live in the middle of the flow with his thoughts and with his body, working on university in America where he came after Jewish persecution in Germany in 1933, he is in a way, an extremely ordinary man, living in the apartment, get to work in the morning, eat his lunch out on something to eat, watch TV, drink coffee, etc., he had not the same harsh fate as Rimbaud,which is not even had money enough to sit and write his poems, and finally got his leg amputated and died relatively young, or as Van Gogh, as farmers in southern France ridiculed and harassed,and who shot himsel or as Friedrich Hölderling that after 27 years of age sat alone on the second floor in a carpenters house for over 30 years without writing anything new, Herbert Marcuse was active in society, but the new Left revolt that began in 1968 in France and the American west coast, mainly at universities, there was a gap between activists and their leadership philosopher Marcuse, communists, how would they build a new society without the terrible repression of the structure of urges that Marcuse had a dream about that vision of the future, how would they be able to take Eros to the job, how would they be able to bathe in Eros fully open during eg the beautiful beech tree in a park, we would have an open group-sex Osho argued, was it Marcuse idea of a non-repressive society, where everyone was to have their drives immediately satisfied, would not this totaly collapse the family, and how would society institutions function then, where each individual would otherwise be completely supress himself, there would be anarchy, Sigmund Freud, as Marcuse assumes saw no other solution to the operation of peaceful management of society than we as children must gradually move away from the pleasure principle into the hateful performance principle, and the
means that Marcuse writes that we must move away from the immediate satisfaction, lust, joy (play), receptivity and the absence of repression to the deferred satisfaction, subjugation of lust, work hard (work), productivity and security, and it means that our thougts must be separated from the feeling, and then everything mechanical, quantitative, repetitive, we become intellectual puppets who trample in the ends of boxes with arrows and references, we do not even govern ourselves longer, but Marcuse speaks not of Vishnu, of the soul and an existing all-consciousness, the entrance to the Delphi temple in Greece it is written, know yourself, the right way, but society repression of urges means on the contrary, forget yourself,what I mean is that the child is seeking intense after his birth to find a self-fertilizing relationship between his soul and and his consciousness, and soul are her surroundings, it is not enough to stop the repression, the child must discover the self-fertilize relationship, eternal life, that there really is here on earth, she claims, but she get finally the death full phantom over herself as the relation to herself and to her environment, and Kalki says of the new love-consciousness, which has its goal in the new soul function in tenth center where the self-fertilizing personality will begin to function, we must be there to find the truly human within us,