Monthly Archives: August 2009

HOW IT IS 2

Shiva, som är den högra kroppshalvan, består alltså av 9 anti-gudar, medan Vishnu som är den vänstra kroppshalvan alltså har 10 centrum, (10 kaosets gudar eller 10 anarkins gudar), som installerats av hans avatarer, Matsya, fisk-avataren är det första centrumet, det är absolut och befinner sig på vänstra sida av Muladhara, på dess högra sida befinner sig ett anti-centrum till Matsya, ett så kallat kundalini-centrum, och idag är det Amerikas President Obama, som förkroppsligar detta centrum, han är den förste anti-guden,den förste kundalini-guden, nästa centrum på Vishnu`s Celestiska kropp är Kurma, vår själ, på vänster sida av sexualorganet, och på motsatta sidan anti-centrumet i Shiva kroppen, som utgörs av alla terrorist organisationer i världen, ett ansikte för dessa organisationer kan vara t.ex al-Kadaffi, alltså, det egentliga motivet för terrorismen i världen är oförlösta sex-spänningar, de skjuter, spränger och mördar för att befria sin sexualitet, som Wilhelm Reich sa att aggressivitet kan framkalla en spricka i den förtryckande muren, och därmed befrias sexualiteten en aning, dessa terrorister lever förmodligen som Bogard i ett nästan kontinuerligt intercourse, de är verkligen sexuella missbrukare och för 2 000 år sedan kunde vi ha satt dit Bogards ansikte som det andra centrumet på anti-skapelsen, motsatsen till sexomanin i anti-skapelsen är alltså själen, känslan, att njuta av att se på den blåa himlen tidigt på morgonen, för när själen kommer in i bilden handlar det om kärlek, den träder in i världen genom själen, och det tredje centrumet på anti-skapelsen är alltså Osama ben Laden, magen är dess organ, och Varaha, vildsvins-avataren Ladens motsatts, och detta centrum är handlingen, och ben Ladens handlingar är groteskt anti-mänskliga, men framkallar makt, medan Varahas handlingar är fulla av broder-och-syster-kärlek till mänskligheten, och det fjärde centrumet på anti-gudarnas hierarki är Påven, den hjärtlösaste av alla hjärtlösa och Narasima -avataren, i skapelsens centrum, naturens konung som ska förgöra alla som hindrar oss från att öppna vårt hjärta och leva i en total kärlek till världen, vi startar alltså i första chakrat, första centrumet, och gör då uppror emot allt det som Amerikas president står för, det gjordes också mycket riktigt av den svenske statsministern Olof Palme, som på 60-talet gick i samma demonstrations-tåg som Nordvietnamesiska ambassadören på Stor-Stockholms gator, med facklor i handen, han gjorde uppror emot Richard Nixon och Lynden Jonson, två presidenter som hade sänt bombmattor över Nordvietnam och mördat massor av civila, Amerika kallade hem sin ambassadör från Stockholm, Olof Palme var alltså en god och äkta rebell emot anti-skapelsen,detta upproret kom från Matsya,Vishnus All-medvetande, men Palme var ej medveten om detta, men handlade rätt spontant och intuitivt med avseende på att sätta Vishnus medvetande på tronen i samhället, Olof Palme, den kanske störste internationella statsmannen på 1900-talet mördades 1986, han var ej önskvärd, hela det kommunistiska upproret på 60-talet hade kapitalismen som förtryckande kraft de ville detronisera och Amerikas President symboliserar Kapitalets fader, men det var bara ett ekonomiskt uppror, vi slukade tankarna och känslorna som Amerika förmedlade till oss genom sina cowboy-filmer, Gary Coopper, som Sheriffen gick hem i världen, men vad stod han för, och Dylan glorifierar Billy the Kidd som om han vore nästan ett helgon, hans frihet, och sedan har nästan varje ny rock-grupp samma typ av klädsel som Billy, fast han var en kallblodig mördaren, en sjuk psykopat, idag är Amerika starkare än någonsin, varje uppror emot den kraften slås obönhörligen ner så gott som omedelbart, miljö-rörelsen är söt och rumsren, luktar gott, men Green Peace är bara intresserade av projekt som massmedia visar upp på televesionen över hela världen, och av att samla in donationer, Green Peace är ingen genuin hjälp organisation, den är under Obamas regi, fast osynligt,

in english

Shiva, who is the right body half, made up of 9 anti-gods, while Vishnu is the left body half, therefore, has 10 centers (10 chaos gods or 10 gods of anarchy), which installed by his avatars, Matsya, fish avatar is the first center, it is absolute and is on left side of Muladhara, on its right side is an anti-center to the Matsya, a so-called kundalini-center, and today it is America’s president Obama, who embodies this centre, he is the first anti-god, the kundalini-god, the next center of Vishnu `s Celestial body is Kurma, our soul, on the left side of the sexual organ, and on the side opposite the anti-center in Shiva`s body,which consists of all terrorist organizations all over the worlda, for exampel I.R.A., a face for these organizations can be for example Al-Kadaffi, therefore, the real motive for terrorism in the world are undelivered sex tensions, they shoot, blow up and killer in order to liberate their sexuality, who Wilhelm Reich said that aggression can cause a crack in the oppressive wall, and therefore releas sexuality slightly, these terrorists lives probably as Bogard in a nearly continuously intercourse, they are really sexual abusers and for 2 000 years ago could we have sat there Bogarde’s face as the other center of anti-creation, opposite to sexomanin of anti-creation is thus the soul, feeling, enjoying to look at the blue sky in the early morning, when the soul comes into the picture, it is about love, it enters into the world through the soul, and the third center in anti-creation is, therefore,Osama ben Laden, the stomach is its organ, and Varaha, Boar avatar Laden’s opposite, and this center is the action, ben Laden actions are grotesquely anti-human, but produces power, while the Varaha actions are full of brother-and-sister-love for humanity, and the fourth center in the anti-gods hierarchy is the Pope, the most heartless of all the heartless and Narasima-avatar, in the center of creation, nature King to destroy all that prevents us from opening our hearts and living in an overall love for the world, then we will start in the first chakra, the first center, and then does rebellion against everything that America`s President stands for, it was performed also quite right of the Swedish Prime Minister Olof Palme, who in the 60s went in the demonstration trains on the North Vietnamese ambassadorr on Stockholm’s city streets, with torches in hand,he rebelled against Richard Nixon and Lynden Jonson, two presidents who had sent the carpet-bombing of North Vietnam and killed lots of civilians,America recalled its Ambassador from Stockholm, Sweden, Olof Palme was therefore a good and genuine rebel against the anti-creation,this uprising came from Matsya,Vishnu All-consciousness, but Palme was not aware of this, but was right spontaneously and intuitively in terms of bring Vishnu awareness to the throne in the community, Olof Palme, perhaps the greatest international statesman in the 1900s was assassinated in 1986, he was not desirable, the entire communist uprising in the 60th century had the capitalism as oppressive force they wanted to dethrone, and America`s President symbolizes the Capital’s father, but it was just an economic rebellion, we devoured thoughts and feelings that America is mediated to us through itscowboy movies, Gary Coopper, as Sheriff went home in the world, but what he stood for, and Dylan glorify Billy the Kidd as if he were almost a saint, his freedom, and then,almost every new rock group wear the same type of dress as Billy,though he was a cold blooded murderer, a sick psychopath, America today is stronger than ever, any rebellion against the power is turned inexorably down almost immediately, the environmental movement is sweet and housetrained, smells good, but the Green Peace are only interested in projects that the media shows up at televesionen worldwide, and by collecting donations, Green Peace is no genuine relief, it is in Obama’s direction, but invisible,

HOW IT IS

Det är tre kroppar, Naturen, Shiva och Vishnu, (du beöver ej tro på Gud för att läsa det här), Vishnu är det positiva, Shiva det negativa och Naturen det neutrala, och vad är vi, vi är varken Vishnu, Shiva eller Naturen, men det fjärde, och vad är det fjärde, Vishnu, Shiva och Naturen är det opersonliga, men vi är det personliga, och vad är det personliga, det är helhetens centrum, systemets mening, vi har då Positiv, Negativ, Neutral och Systemets Mening, vi är alltså meningen med vårt liv, det kände Punkarna instinktivt intuitivt, de förstod att samhället ej var meningen med vårt liv, men vi själva var vår mening, och ingen har rätt att förycka den meningen, det förstod Punkarna, för att förtrycka någon annan är ett brott, en kriminell handling, därför kände de sig helt fria lagligt att skrika ut sitt hat emot sina förtryckare, det upproret kom från helhetens centrum, även om de inte träffade rätt alla gånger med sitt hat, fast en viss paranoia kommer helt naturligt då vi befriar oss, så var upproret i-sig-själv en sann handling, det mänskliga systemets första mening utöver meningen med sig själv är att finna själen, sin egen känsla, Naturen, alltså det biologiska, djur och växter, det fysiska och det materiella, är människans plattform i kaos och i mörker, en rymd-civilisation i vintergatans dunkla sken,fast denna civilisation är ej neutral till oss människor, det är det första misstaget, det första hindret vi möter då vi försöker leva meningen med oss själva, vi blockeras, vår helhets centrum förvirras, det kan ej förstå varför det blockeras, det är emot dess vilja, det börjar känna hat därför att det hindras från att leva sitt liv, Shiva, som består av 9 kundalini-chakran,men i böcker sägs 6 eller 7 chakran, och Sushumna dess centrum-axel med Ida och Pingala, två så kallade kundalini-snakes som kan resas bestående av luft från vänstra och högra näsborren, det sägs att dessa chakran finns i astrala kroppen, vi människor befinner oss alltså i helhetens centrum, men kan inte skilja på Vishnu, Shiva och Naturen, vi koncentrerar oss på utsidan, på världen, vi är våra handlingar, värderas av samhället utifrån våra handlingar,vi är vinnare eller förlorare eller mittemellan, men våra känslor är trasiga och tankarna ej våra egna, det är vår position, hur ta sig över det första hindret, att samhället ej är neutralt, att det diskriminerar, det kunde inte Mahatma Gandhi tolerera, hela Afrika är ett stort diskriminations-läger, varför,på grund av ondska,det är det första axiomet, den neutrala naturen visar upp ONDSKA, en stor Cobra dyker upp i trädgården, men den flyr då den ser oss, den är inte ond, djurens medvetande saknar ondska,det är det andra axiomet, att djuren inte tänker onda tankar, djuren och naturen är alltså en självständig skapelse med egna mål och meningar, Förenta Nationerna har gett klara anvisningar till alla medlemns länder om att diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion osv, ska fördömmas, i Danmark ges 6 månaders fängelse för diskriminering, det tredje axiomet, att samhället ska vara neutralt, alla ska behandlas lika, men alla är inte lika, samhället förvirrar oss, de rika står alltid först i kön, Samhäller skriver i sina lagar och förordningar att alla ska behandlas lika, men de tänker att alla är inte lika och handlar därefter, det är alltså människans tankar som är det onda i naturen, det är det fjärde axiomet, det först hindret, det är skapat av onda tankar, hur ta sig förbi onda tankar, genom att själv tänka ont eller genom att göra uppror, att tänka ont suger in oss i samhället, det onda suger upp vårt tänkande, vi förlora allt inom oss, men vinner världen, genom uppror, som både Martin Luther King och Mahatma Gandhi gjorde,vi får världen emot oss, men vi bevarar oss själva, och förtryckarna visar då upp sitt sanna ansikte för oss,vilka de egentligen är bakom sina onda tankar, både Mahatma Gandhi och Martin Luther King mördades, de var ej önskvärda, de var inte direkt outsiders som Lenny Bruce, de var goda rebeller emot det onda, mänskliga upprorsmakare emot alla former av diskriminering, intuitivt pläderade de för att varje människa måste försöka bli alla människor, i sig själv, att vi alla kommer från samma fader och moder, samma familj hono sapiens sapiens, och varje människa är din broder eller din syster, ifall du gör uppror emot diskriminering, du kommer att bli nöjd med dig själv, din självkänsla växer och du blir sannare, de spänningar samhället ger dig, det gör dig bara mer övertygad om att du gör rätt, att du befinner dig i en befriande relation till världen, nu är du på rätt väg, nu är du på väg ut ur det tanke-system som samhället försökte programmera in i ditt huvud, att alla är olika, därför måste vi också behandlas olika,samhället försökte övertyga dig om att Shiva-kroppen i dig är den rätta sociala personligheten, men du kände intuitivt från ditt hjärta att Vishnu-kroppen inom dig är den rätta personligheten, du är en god människa, du vill gott, Du läser i skyltfönstret till ett yoga-institut, att kundalini-yoga kan förverkliga dig själv, du går in dit, du pratar med en man,han kanske är en Guru, han säger att första kursen kostar lika mycket som en begagnad moped,alltså 4 veckors träning,5 dagar i veckan, men du kommer att bli en super-människa, först andningsteknik, pranayana mixat med olika mantras, du ska lyfta upp dina kundalini-ormar chakra för chakra, i din astrala kropp, han säger att ormarna sover i Muladhara, han försöker alltså programmera in ett nytt tanke-system i ditt huvud, du lyssnar, men du känner att det handlar om makt, att kunna kontrollera andra, du känner att det här är det 5 axiomet, att det andliga i världen försöker utveckla makt över sin nästa, det vill du inte, du gör uppror, du förkastar detta tanke-systemet, du känner att det handlar om att bli en anti-människa, öka olikheten till andra, öka spänning till din nästa, alltså att utveckla ett speciellt och annorluda ego, ett övermänskligt ego, som Thirumoolar, Bogard, Agestyar gjorde, de så kallade “Siddhas” från Tamil Nadus skogar där de satt och mediterade och betraktades som Gudalika av sin omgivning, du vill inte bli en siddha, en anti-människa i Shivas kropp, Bogard och hans grupp sägs ha varit sex-dårar, för Bogard reste till Kina för att införskaffa sig en slags planta som skulle kunna stimulera sexualiteten extremt, han fann den och han vätrade sig i sex-umgänge så hängivet att han glömde bort Tamil Nadu, hans grupp väntade, de sände då några lärjungar till Kina för att leta efter Bogard, de fann honom, han kom tillbaka med sina utsände, och sedan vältrade de sig i sex-umgänge timmar i sträck i Tamil Nadu skogarna, Nambootri i Kerala har Borgard som Guru, när de utför sin puja för att ha sönder ett speciellt utvalt offer, de startar då med pranayana, de blockerar chakrat i magen, stoppar offrets spontana andning, sedan gör de mantra-besvärjelser, våldtar och förstör sitt offer, du känner att du inte vill bli en Bogard eller en Nambottri, du gör uppror emot det andliga, du känner kontakt med Vishnus kropp, som består av 10 centrum, du vill utveckla Vishnu inom dig, Shiva, som är den högra kroppshalvan, fortsättning följer i nästa Post,

in english

There are three bodys, Nature, Shiva and Vishnu, (you don`t need to believe in God to read this), Vishnu is the positive, Shiva the negative and the Nature the neutral, and what are we, we are neither Vishnu, Shiva, or Nature, but the fourth, and what is the fourth, Vishnu, Shiva, and Nature are the impersonal, but we are the personal, and what is personal, it’s wholeness center, the mening of the system, then we have positive, negative, neutral, and the System`s Meaning, we are therefore our meaning of our life, the punks, instinctively, intuitively knew that, they understood that society was not the point of our lives, but we ourselves are our meaning, and no has the right to oppress that mening, the punks understood that, therefor to suppress any another is a crime, a criminal act because they felt completely free legally to scream out their hatred against their oppressors, the uprising came from the wholeness center, even if they do not hit all right every times with their hatred, though some paranoia is only natural when we relieve ourselves, as was the rebellion in-itself a real action, the human systems first sense, beyond the mening of itself is to find the soul, its own feeling, Nature, that is to say, the biological, animal and plants, physical and material, is man’s platform into chaos and in the dark, a space-civilization in the Milky Way dark appearance, though this civilization is not neutral to us humans, it is the first mistake, the first hurdle we encounter when we try to live the mening of ourselves, we are blocked, our overall center confusing, it can not understand why it is blocked, it is against its will, it begins to feel hatred because it is prevented from living its life, Shiva, consisting of 9 kundalini chakras, but the books say 6 or 7 chakras, and Sushumna its center axis of Ida and Pingala, two so-called kundalini-snakes that can erected, consisting of air from the left and right nostril, it is said that these chakras are in the astral body, we humans are therefore in wholeness center, but can not distinguish between Vishnu, Shiva and Nature,we are concentrating us on the outside, the world, we are our actions, are valued by society from our actions, we are winners or losers, or in between, but our feelings are ragged and thoughts not our own, it is our position, how to cross the first barrier, that society is not neutral, that it discriminates, it could not Mahatma Gandhi tolerate, the whole of Africa is a large-discrimination camp, why, because of evil, it is the first axiom, the neutral nature shows up EVIL, a big Cobra shows up in the garden, but flees when it sees us, it is not angry, animal consciousness has no malice, it is the second axiom, that the animals do not think evil thoughts, animals and nature is thus an independent creation with its own goals and ideas, the United Nations has given clear instructions to all members contries that discrimination based on race, color, religion, etc., must condemn, in Denmark, given 6 months imprisonment for discrimination, the third axiom, that society should be neutral, all will treated equally, but all are not equal, society confuses us, the rich are always first in the queue, society writes in its laws and regulations that everyone should be treated equal, but they think that all is not equal, and acts accordingly, it is therefore human thoughts that are evil in nature, it is the fourth axiom, the first hurdle, it is created by evil thoughts, how to overcome evil thoughts, by ourself to think evil or to rebel, to think evil suck us into society, the evil sucking up our thinking, we lose everything within us, but win the world, by rebellion, as both Martin Luther King and ahatma Gandhi did, we get the world against us,but we keep to ourselves,and oppressors shows up when its true face to us, what they really are behind their evil thoughts, both Mahatma Gandhi and Martin Luther King was assassinated; they were not desirable, they were not directly outsiders as Lenny Bruce, they were good rebels against the evil, human rebels against all forms of discrimination, they argued intuitively that each man must try become all people, in itself, that we all come from the same father and mother; same family hono sapiens sapiens, and every man is your brother or your sister, if you rebel against discrimination, you will be satisfied with yourself, your self-esteem grows and you become more true, the social tensions gives you, it just makes you more confident that you are right, that you are in a liberating relationship to the world, now you’re on the right track, now you’re on the way out of the thought-system that society tried to progamme into your head, that everyone is different, so we must also be treated differently, the community tried to convince you know that Shiva-body is the right social personality, but you felt intuitively from your heart that Vishnu-body within you is the right personality, you’re a good man, you want good, you see in the shop window to a yoga institute, that Kundalini yoga can realize yourself, you go in there, you talking to a man, maybe he is a Guru, he says that the course costs as much as a used bike, then 4 weeks of training, 5 days in week, but you will become a super-human, first breathing techniques, pranayana mixed with various mantras, you should raise your kundalini-snakes chakra to chakra, in your astral body, he says that snakes sleeping in the Muladhara; So he tries to program a new system of thought`s in your head, you listen, but you know that it is about power to control others, you know that this is the 5th axiom, that the spiritual world are trying to develop power to supress his next, that you do not, you rebel, you reject this thought-system, you know that it is about to become an anti-human, increase difference to others, increasing the tension to your neighbor, thus to develop a special and different ego, a superhuman ego, which Thirumoolar, Bogard, Agestyar did, the so-called “Siddha” from Tamil Nadus forests where they sat and meditated and were regarded as gods by their surroundings, you do not want to be a siddha, an anti-man of Shiva’s body,Bogard and his group are said to have been sex-maniacs, for Bogard traveled to China to acquire a kind of plant that could stimulate sexuality extreme, he found it and he roll in sex intercourse so dedicated that he forgot about Tamil Nadu, his group was waiting, they sent when a few disciples to China to look for Bogard, they found him, he came back with his envoy, and then rolled themselves in sex intercourse consecutive hours in Tamil Nadu forests, Nambootri in Kerala has Borgard as Guru, while performing their puja to break a certain selected victims, they will then start with pranayana, they block the chakra in his stomach, stop the victim’s spontaneous breathing, since they do mantras, incantations, raping and destroying their victim, you know that you do not want to be a Bogard or a Nambottri, you are rebelling against the spiritual, you know contact with Vishnu’s body, which consists of 10 centers, to develop Vishnu within you, Shiva, who is the right body half, continued follow in the next post,

OPPRESSION STARTS REBELLION AGAINST OPPRESSION

För gallret i bröstet är den finaste av alla gåvor, förtryckarna har valt ut dig, de känner sig hotade, rädda för dig, för det du har inom dig, de vill blockera det, hindra dig från att komma ut med ditt inre, du är farlig för dem, du skrämmer dem, skrämmer dem med din ide om kärlek, de känner att deras konkurrens kan bli fråntagen sin frihet, de är rädda att deras egen aggression ska pressas ner i dem själva av din kärlek, av dina radioaktiva kärleksvågor, som de tror ska göra anarki av deras konkurrensystem, att du kommer att förmedla ett nytt system, men det är fel, kärleken är den systemfria ordningen, helhetens harmoni, och gallret som dom stoppar in i ditt bröst, trycker in i köttet, det är ej nog, de tränger ner järnstängerna i fötterna, och upp i huvudet, du har svårt att vrida nacken, det gör ont, de har nitat dit dig nu, de hoppas du aldrig mer kan resa dig, att du begår självmord, men gallret är en gåva av förtryckarna, för nu vet du vad förtryck är, vad fångenskap är, det visste du inte innan, du trodde inte riktigt på iden om förtryckare, först när du stiger in i fägelset förstår du vad frihet är, först när du lämnar fängelset känner du vad frihet är,ditt galler ska visa dig friheten, ifall du inte har något galler, alla har galler, men ifall du inte känner ditt galler, hur kan du då bli fri, du är varken fri eller fast, du bara väntar, men inget händer, när du känner gallret, då är du född, då börjar ditt liv, innan väntade du bara, stog i kö till livet, i gallret finns allt, spår av de första förtryckarna på jorden, deras press på mänskligheten, gallret är faktiskt lika gammalt som skapelsen själv, en del av skapelsen, inte anti-skapelsen, för det är något annat, döden finns där, den pressas också in i dig, den är också galler, en del av det, och själen, den föds av galler, gallret är dess katalysator, påtändare, uppbringare, påskyndare, när du inte kan öppna dörren, då vet du att livet äntligen har startat, då vet du vad du ska göra, bli en befriare, en befriare av kärlek, nu börjar du äntligen göra rätt handling, du flyr inte, nu vill du leva det verkliga livet, ett liv utan galler, ett befriat liv, du börjar kämpa för att få ut gallret, pressa ut det, men det går ej så lätt, det sitter fast i köttet, du är ingen hare, du är ett lejon i dig, du kämpar varje dag för att bli kvitt gallret, du mediterar inte, du gör inte yoga, du försöker få ut gallret naturligt från dig själv, som du känner för stunden, du går i skogen, du andas den friska luften, du tänker, du jobbar för att få ut gallret, du åker bil, du tänker, du tittar ut genom vindrutan, ser världen , ser folket, du känner ditt galler, du jobbar för att få ut det, men du känner separations-ångest, du är rädd för att bli ensam, för ifall gallret åker ut då blir du ensam, helt fri, du är rädd för att bli fri, för att bli ensam, du håller dig fast i gallret klamrar dig fast vid det som om det vore din vän, din bäste vän, du vill egentligen inte skilja dig från dina plågoandar, från förtrycket, du är rädd att spänningen ska försvinna, och du flyta ut i intet, känna gränslöshet kring dig, och ensamhet, bli hel, bli verklig, bli du, men du vågar inte, du hänger kvar i gallret, du har inte löst din separations-ångest, det är stopp, allt hänger upp sig, men efter en tid växer modet, du vågar gå ut ensam, du vågar leka ensam, du skräms inte av att prata med dig själv, du vågar, du släpper ångesten, och nu känner du äkta kärlek, din själ är hos dig, du kan känna den, du är inte längre ensam, du och hon är tillsammans, du och din själ, och du kan kliva ut ur fängelset, släppa greppet om gallret, som lossnar helt och faller ut, ramlar ner på världen, vrider sig på gatan, dör, ditt galler förintas, själen står där bredvid dig, du känner kärlek, i kroppen, du ser gallret ligga i dödsryckningar på asfalten, vad hände, plötsligt en helt vanlig dag för många år sedan flög det in i dig, som en stor fågel , en galler-fågel kommen från var, från botten av det högsta, Fågel Fenixs galler-näste, förstod du aldrig det, att gallret var kärlekens bo,

in english

For the grating in the chest is the finest of all gifts, the oppressors have chosen you, they feel threatened, afraid for you, for what you have inside you, they want to block it, stop you from coming out with your inner, you are dangerous for them, you scare them, scare them with your idea of love, they feel that their competition can be deprived of its freedom,they fear that their own aggression should be pressed down into them by your love, your radioactive Love waves, which they believe will make the anarchy of their competition-system, you will convey a new system, but it’s wrong, love is the system free order, harmony of wholeness, and the bars that they put into your chest, press into the flesh, it is not enough, they penetrate the iron bars into the feet, and the top of your head, you have difficulty turning your neck, it hurts, they have riveted you there now, they hope you never more can come up, that you commit suicide, but grating is a gift of the oppressors, because now you know what oppression is, what captivity is, that didn`t you understood before, you did not really believed the idea of oppression, first when you enter the jail you understand what freedom is, once you leave prison do you know what freedom is, your grill will show you your freedom, if you do not have no grilles, all have bars, but if you do not know your grill, how can you then become free, you are either free or fixed, you just wait, but nothing happen, when you know the grid, then you are born, then start your life, before you simply waited, stood queued to life, in the bars are everything, traces of the initial repression of the earth, their pressure on humanity, the grid is actually as old as creation itself, a part of creation, not the anti-creation, for it is something else, death is there, it also pushed into you, it is also the grill, a part of it, and the soul, born by grill, grill is its catalyst, stoned, made use of, an accelerator, when you can not open the door, then you know that life has finally started, then you know what to do, become a liberator, the liberator of love, now you can finally begin do act, you do not flee, now you want to live real life, a life without bars, a liberated life, you begin to struggle to get out the grill, squeeze it, but it is not so easy, it is stuck in the flesh, you are no hare, you are a lion in you, you struggling every day to get rid of the grid, you do not meditate, you do not do yoga, you trying to get out the grid naturally from yourself, as you know for the moment, you walk in the forest, you breathe the fresh air, you’re thinking, you work to get out the grid, you travel by car, you think, you look out the windshield, see the world, see people, you know your grill, you work to get it, but you feel separation anxiety, you are afraid to be alone, because if the grid goes out then you will be alone, totally free, you are afraid to be free, to be alone, you stay stuck in the bars, you cling fast to the grill as if it were your friend, your best friend, you do not really distinguish you from your tormentors,from oppression, you are afraid that the tension will disappear, and you float out in nothing, feel boundless around you, and loneliness, become full, be real, be you, but you dare not, you are left in the grid, you have not resolved your separation anxiety, there is an end, everything is linked up, but after a while growing courage, you dare go out alone, you dare to play solo, you are frightened not to talk to yourself, you dare, you release the anxiety, and now do you know true love, your soul is with you, you can feel it, you are no longer alone, you and she are together, you and your soul, and you can step out of jail, let go of the bars, which come loose and fall out completely, falls down on the world, turning the street, dying, your grid is destroyed, the soul is there beside you, you feel the love in your body, you see the bars lie in death throes on the asphalt, what happened, suddenly an ordinary day many years ago, flew it into you, like a big bird, a Grid-Birds come from each, from where, from the bottom of the highest, the bird Fenixs grill-nest you’ll never understand it, that the grid was the loves nest,

THE MOST IMPORTANT OPPRESSORS OVER THE WORLD

Vi vill också vara med och leva, det är punkens motto, ett skrik från de förtyckta längst därnere, från de fattigaste kvarteren i London, från de nybyggda blänkande förstäderna till Stockholms city, God save the Queen, sjöng Six Pistols, ett aggressivt uppror emot etablissemanget, emot förtryckarna,som de upplevde hade tagit ifrån dem deras medfödda rätt till “ett liv på lika villkor för alla”, det var ett uppror som kom inifrån en hemsk förtvivlan, en djup besvikelse över att samhället gav det bästa till de rika, det sämsta till de ny-fattiga, de mest aggressiva ungdomarna fick utlopp direkt för sin besvikelse, de märkte också att de snabbt kunde vandra rakt upp emot berömmelse och rikedom, som Sex Pistol ifall de höll sin aggression vid liv, de ville vända upp och ner på de konservativa värderingarna, det var hatets uppror emot hatet, och startade på sjuttio-talet efter att det Marxistiska upproret på universiteten på 60-talet blivit revisionistiskt, sugits upp av de härskandes institutioner, vissa små ändringar hade gjorts till förmån för de Marxistiska rörelserna,då stillnade upprors glöden och de härskande kunde sitta kvar på sina troner, men punk-upproret kom direkt inifrån kroppen,från en förtvivlan och en sorg över att livet var bortkastat redan vid födelsen, att de aldrig kunde komma över barrikaderna och få sitta vid de rikas och de medelklassigas bord och njuta av livets kalas, till de fattiga ströddes små brända smulor, och för att inte tala om alla ungdomar som levde i slummen i Kenya eller i getton, de var inte ens medvetna om punk-upproret, de hade tryckts ner av hat från de vita härskarna i generation efter generation så djupt att de inte längre kunde känna varken förtvivlan eller sorg, de kunde därför inte heller kanalisera sitt hat,för de kände inte ens hat,de var förvirrade,först med de Svarta Pantrarna väckte de svarta upp sitt undertryckta hat till de vita, men i Afrika,de svarta var bedövade av förgiftad rädsla som de trängt ner i sina fötter, de rörde sig som slavar, förtrycket hade gått in i deras blod, de föddes förtryckta, redan i livmodern började de anpassa sig till förtryckarna, men punkarna fann en livgivande upprors-kanal i musiken, de kunde agitera på scenen, de kände sig helt fria att uttrycka sina ideer mitt framför ögonen på det härskande samhället till stort nöje för den dit kommna publiken som kringgärdade scenen, samhället ändrade sig en aning,punken fick sin plats i maskineriet, men förtryckarna satt kvar, den ryska revolutionen 1917 hade i alla fall gett upprorsmakarna tronen, de fick bli de nya härskarna, men punkarna jobbade inte partipolitiskt eller revolutionärt, de var ett spontant uppror från arbetarklassens ungdomar som växte upp på 1970-talet,men ändå var det faktiskt inte ett uppror från proletariatet, upproret kom från kroppen, det var i det närmaste ett biologiskt uppror, det biologiska i människan yttrade sig, dess aggressvia sida, det ville leva,inte bara överleva, men leva ut fullt, men punkarna kunde inte riktigt uppfatta vad som egentligen förtryckte dem, varför dom inte var fria att leva fullödigt, vad som egentligen hindrade dem, de slog till emot etablissemanget, men faktiskt är hela etablissemanget också förtryckt, de multinationella företagens ägare och ledarskick är faktiskt mera förtryckta än varje liten enskild punkare,de är faktiskt slavar,totalt underordnade sina rutiner,slavar i sina program som de försöker förverkliga, deras tankar handlar för det mesta om pengar, investera, de spelar då poker, leker, frigör sig, fast bara en aning, annars är de stela, byråkratiska och känslodöda, alla de förtryckare punkarna slog till emot är alltså inte mycket att hänga i julgranen, och hat emot hat, det är faktiskt det normala anti-sociala tillståndet, nummer 1 härskare i världen i dag är sathya Sai Baba, skådespelare,sångare,filosofer, psykologer, presidenter, ministrar runt hela världen har suttit vid hans fötter, han härskar mentalt och psykiskt över mänskligheten, över deras tankar och över deras känslor, nummer 2 är Namboothery i Kerala i Södra Indien, en liten grupp ortodoxa Brahminska präster, som genom olika experiment i mänsklig grymhet utvecklat sina mantra-paragrafer för att enklare och effektivare kunna förtrycka människor, speciellt på långt avstånd från deras mantra puja, de kallar sig präster, fast är i verkligheten mentala mördare, mentala psykopater, nummer 3 är Brahmins mantra präster, de flesta finns i Indien, men en del också i Amerika, England och Australien, också de brahminska mantra prästerna under Sai Babas regi av svarta vingar, nummer 4 är Dalai Lamas buddhistiska mantra präster från Laos, Kina, Tibet, Kambodja, Thailand osv, Buddha gjorde uppror emot ritualer, men Dalai Lama uppvisar en anti-Buddha personlighet, helt kallblodig och matkgalen, nummer 5 är den stora grupp av mantra präster runt Sai Baba som kallas Kali-Naiker och Kali-Chettiar,nummer 6 är Vatikanens grupp av mantra präster under Påvens regi de är ganska veka, nummer 7, Osama ben Laden,en maktgalen psykopat som mass-mördar oskyldig för att nå sina perversa syften, som ingen riktigt förstår vad de är, och Al-Qaeda, nummer 8, alla terroristorganisationer över hela världen, nummer 9,, President Obama U.S.A. hans vapen-makt, för Amerika är tydligen beredd att invadera vilket land som helst ifall det känner sig hotat, men politikerna över världen har bara den ekonomiska makten i sin hand, också naturligtvis inkluderande makten från arme` och polis, men den mentala och psykiska makten sitter i händerna på Sai Baba, därför är alla värderingar vi har idag ett resultat av Sai Baba och de prästerliga mantra gruppernas influens genom etern i tele-rymden, the Laws of Manu, som är en detalj-reglering av speciellt de Indiska människornas dagliga liv och tankar, och som håller Indien i ett järngrepp, utformades mycket skickligt av det brahminska prästerskapet för flera tusen år sedan, den finns på Penguin Classics, Nietzsche lovordade den, det är en blandning av bra och dåligt, politikerna har hand om pengarna, medan Sai Baba, Dalai Lama, Påven styr över våra tankar,

in english

We also want to live, it’s the punk motto, a scream from the opressed furthest down there, from the poorest neighborhoods in London,from the newly gleaming suburbs of Stockholm city, God save the Queen, sang the Six Pistols, one aggressive rebellion against the establishment, against the oppressors, which they felt had taken away their birthright to “a life on equal terms to all”, it was a rebellion that came from inside a horrible despair, a deep disappointment that society gave the best to the rich, the worst to the new-poor, the most aggressive young people received direct outlet for their disappointment, they also noticed that they fast could walk straight up to fame and fortune, as the Sex Pistol if they held its aggression alive,they would turn upside down on the conservative values, it was hate rebellion against hatred, and started in the seventies-century after that the Marxist insurgency in universities in the 60s has become revisionist, been absorbed by the ruling institutions, some small changes had been made to favor of the Marxist movement, then stilled rebel fire, and the ruling could be left on their thrones, but punk-insurgency came directly from within body, from despair and grief that life was wasted already at birth, they never could get over the barricades and allowed to sit at the rich and the middle class table and enjoy life’s feast, to the poor scattered small burned crumbles, and not to mention all the youngsters who lived in the slums of Kenya or in ghettos, they were not even aware of punk-insurgency, they had pressed the hatred from the white rulers for generations so deeply that they could no longer feel either despair or sadness,they could therefore not channel their hatred, for they knew not even hate, they were confused first the Black Panthers brought the black up his repressed hatred for the white, but in Africa, the Blacks were stunned by the poisonous fear that were penetrated down in their feet, they moved as slaves, oppression had gone into their blood, they born oppressed, already in the womb, they began to adapt to the oppressors, but the the Punks found a life-giving rebel channel in music, they could agitate on the scene, they felt quite free to express their ideas in front of the dominant society to the great amusement of the audience that get there surrounded the stage, the community changed slightly, the punk got its place in the machinery, but oppression remained, the Russian Revolution of 1917 gave in all cases the rebels the throne,they had become the new rulers,but the punks worked not party political or revolutionary,they were a spontaneous uprising working class young people who grew up in the 1970s, but it was actually not a revolt of the proletariat, the uprising came from the body, it was almost a biological revolt,the biological in man spoke,ts aggressvia side, it wanted to live, not just survive,but live out fully,but punks could not really understand what is really oppressed them, why they were not free to live fully, what really prevented them, they struck the establishment,but actually the whole establishment also oppressed, the multinationals’ ownership and management condition is actually more oppressed than any small individual punks, they are actually slaves, total subordinate their routines, slaves to their programs as they attempt to realize, their thoughts are acting for the most about money,invest,when they play poker, playing, release themselves, though only slightly, otherwise they are rigid, bureaucratic and emotionally dead, all the oppressors the punks strike against are not much to hang in the Christmas tree, and hatred against hatred, it is actually the normal anti-social condition, number 1 opressor in the world today is satthya Sai Baba, actors, singers, philosophers, psychologists, presidents, ministers around the world have sat at his feet, he reigns mentally and psychologically over humanity, over their thoughts and feelings, the number 2 is Namboothery in Kerala in Southern India, a small group Brahminska Orthodox priests, who through various experiments of human cruelty developed their mantra-sections for easier and effectively to oppress people, especially at large distances from their mantra puja, they call themselves priests, though in reality mental killer mental psychopaths,number 3 is the mantra Brahmins priests,most are in India,but some also in America, England and Australia, also the brahmins mantra priests in Sai Baba’s direction under his black wings, number 4 is Dalai Lama’s buddhist mantra priests from Laos, China,Tibet, Cambodia, Thailand etc,Buddha rebelled against rituals, but the Dalai Lama shows an anti-Buddha’s personality,completely cold-blooded and power-mad, number 5 is the large group of mantra priests around the Sai Baba called Kali-Naiker and Kali-Chettiar, number 6 is the Vatican group of mantra priests under the Pope direction.they are quite weak, Number 7, Osama ben Laden,a power mad psychopath mass-murdering innocent to achieve his perverted purposes, no one really understands what they are, and Al-Qaeda, number 8, all the terrorist organizations Worldwide, the number 9,, President Obama USA his arms-power, America is apparently ready to invade any country if they feel threatened, but politicians across the world have only the economic power in his hand, also, of course, including forces from the army and police “, but the mental and psychic power is in the hands of Sai Baba, thus all values we have today is a result of Sai Baba and the priestly mantra groups’ influence through the ether in the telecom space, the Laws of Manu, which is a detail-specific regulation of the Indian people’s daily lives and thoughts, and that keeps India in an iron grip,was designed very cleverly by brahmins clergy for several thousand years ago, it is on Penguin Classics, Nietzsche praised it, it is a mixture of good and bad,the politicians in charge of money, while Sai Baba, Dalai Lama, Pope rules over our thoughts,

CYBER-PUNKS REBELLION

Det finns ett dynamiskt spänningsfält mellan människa och kosmos, detta fält kan framkalla praktiskt taget vad som helst, huvudvärk, stress, nervositet, psykos, sociofreni, alkoholism, ingen har gett en korrekt beskrivning eller förklaring av detta fenomen, den moderna ekologin pratar om en inre-relation mellan människa och naturen, de pratar alltså om att allt hänger ihop, men de vet inte vad det är som hänger ihop, det har inte gjorts några mätningar eller vetenskapliga tester om detta dynamiska spänningsfälts realitet, men utan detta spänningsfält vi skulle aldrig kunna känna oss sexuellt upptända, vi skulle överhuvudtaget inte ha några känslor alls, för utan detta spänningsfält skulle det inte finnas någon orsak för oss att födas, vi ser att solen stiger upp varje morgon och ger ljus, vad är det för kraft som får solen och jorden att samarbeta så perfekt och positivt varje dag, varför börjar inte jorden att vika av från sin bana, en aning varje år, men hur många millioner år har inte fullmåne och nymåne inträffat här på jorden tidsmässigt perfekt, varför finns det ingen evolution mellan jorden och solen, och varför finns det inga säkra beräkningar på när solen ska kollapsa, vilket år det ska hända, men vi kan inte se någon evolution i planetsystemet, det tycks vara en perfekt skapelse,men hur skulle det kunna finnas en utveckling i det perfekta, det samma var det när de första människorna dök upp på jorden, de var perfekta, det är kanske inte mer än 15 000 år sedan, ingen vet exakt, inte ens ungefär, nu är vi inne i det cybernetiska samhället ( grekiska, menas “rorsman”), dator-samhället, men den perfekta människan lyser helt med sin frånvaro, vad hände, den perfekta människan förlorade sin kurs, spårade ur och anti-människan utvecklades, men den perfekta människan finns kvar, fast idag finns hon bara inom oss, som en möjlighet för oss att utveckla det perfekta i oss och komma tillbaka till utgångsläget, men i detta dynamiska spänningsfält som brusar och vibrerar mellan oss har nya makter dykt upp, konstgjorda och magiska, och dessa makter försöker hindrar oss från att snabbt komma tillbaka till den perfekta människans tillstånd, men cyberpunkarna gör uppror, de vill befria sig från alla förtryckande makter i världen snabbt och effektivt för att kunna få utveckla sitt eget tänkande helt fritt framför sin dator, låta tankarna flöda ut fritt på nätet från deras oförtryckta hjärnor utan censur eller en storebro som hindrar, de lever i “telerymden”, som kanske är det nya rummet för den perfekta människan att födas, för det första steget emot det nya kärleks-medvetandet, att släppa fram sina egna tankar ut på världen, utveckla det subjektiva, men i denna processen, i detta upproret i telerymden, var är själen, ser du den, känner du den, för i varje sant uppror emot språket,emot de härskandes tankar,emot döden, emot det konservativa och traditionella, din själ ska komma fram, bakom röken på slagfältet ska du se din själ träda fram, och när du ser henne,känner du kärlek i ditt hjärta, känner du att du funnit en viktig pusselbit i din personlighet, och att den passar perfekt in i det som håller på att befria dig från allt förtryck, att du äntligen kan ta kommandot ( bli rorsman) över dig själv och dina kropp, att du nu bestämmer över dig själv, att du tror på dig själv,att du tror att du är på rätt väg emot det du alltid drömt om att nå, och hur många håller på att befria sig just nu i telerymden, hur många har sett sin själ, pyramiderna i gamla Egyptien och yogis och gurus i det brahmin influerade Indien och Sufi-dansare i gamla Persien, Babylonien och kors-riddarna från Kung Arthurs hov,rosenkorsarna, Teosoferna som drack te med madam Blawatsky, och den modernism som trycktes upp emot väggen, och Freud, Marx, Marcuse, Abraham Lincon, de röda indianerna, och pyramiderna i Mexico, allt detta kan begravas, dö, lösas upp i det meta kosmiska kaos som vibrerar i det dynamiska spänningsfältet, för då de egna tankarna finner sin själ, sin känsla brakar hela samhället ihop, en hälsosam anarki häver sig då in på den ihopfallna arenan, ursprungets vatten, sköljer upp, och ditt inre fängelse sjunker ner i havet, ett slagskepp ihopnitat av ångest, rädsla, sorg och vansinne, dess tid är över, slut, du behöver inte längre skydda dig, ditt försvars-skepp behövs inte mer,för istället för självbevarelsedrift har du nu själen, och vad ska vi kalla det dynamiska spänningsfältet för, kanske “bruset i telerymden” som vi måste släppa in i oss utan att förgås av det, men koncentrera oss på våra tankars fortsatta befrielse,

in english

There is a dynamic tension-field between man and cosmos, this field can produce virtually anything, headaches, stress, ervousness, psychosis, sociofreni, alcoholism, no one has given an accurate description or explanation of this phenomenon, the modern ecology talking about an inner-relationship between man and nature, they are talking thus that everything hangs together, but they do not know what is connected, there have been no measurements or scientific tests on this dynamic tension-fields reality, but without this tension, we would never be able to feel sexually excite, we would at all, have no feelings at all,for without this tension, it would be no reason for us to be born, we see that the sun rises each tomorrow and gives light,what is the force that make the sun and the earth to cooperate so perfect and positive every day, why not the earth begins to swerve from their orbit, a little each year, but how many millions of years has not been a full moon and new moon occurred on earth in time perfectly, so there is no evolution between the earth and sun, and why there is no reliable estimates when the sun will collapse, what year it will happen, but we can not see any evolution of the planetary system, it seems a perfect creation, but how would there could be a development of the perfect, the same it was when the first people appeared on earth, they were perfect, it is perhaps no more than 15 000 years ago, no one knows exactly, not even around, now we are integrated in the cybernetic society (in Greek, means “helmsman”), computer-society, but the perfect man lit entirely by his absence,what happened,the perfect man lost its course, derailed and anti-humans evolved, but the perfect man is left, though today she is only within us, as an opportunity for us to develop the perfect in us and come back to the starting position, but in this dynamic tension that roars and vibrates between us have new powers emerged, artificial and magic, and these forces trying to prevent us from quickly back to the ideal state of man, but the cyber-punks rebellion, to free oneself from all oppressive powers in the world quickly and efficiently to get develop ones own thinking completely free in front of ones computer, let the thoughts flow out freely on the Web from their inconsistent printed minds without censorship or a bigbrother that prevent, they live in “tele-space,” which is perhaps the new room for the perfect man to be born, for the first step to the new love-consciousness, to let their own thoughts on the world, develop the subjective, but in this process, in this rebellion in the telecommunications space, where is the soul, you see it, feel it, for in every true revolt against language, against the ruling ideas, against death, against the conservative and traditional, your soul will come forward, behind smoke on the battlefield, you should see your soul come forward, and when you see her, feel you love in your heart, you feel that you have found an important part of your personality, and it fits perfectly into it being free you from all oppression, that you can finally take command (be the helms) on yourself and your body, you now decides about yourself, that you believe in yourself, you think you are right on track against what you always wanted to achieve, and how many are free right now in the “tele-space”, how many have seen his soul, the pyramids of ancient Egypt and yogis and gurus in the Brahmin influenced India and Sufi dancers in ancient Persia, Babylonia and cross-Knights of King Arthur’s Court, Rose Cross, theosophists who drank tea with Mrs. Blawatsky, and the modernism that was printed up against the wall, and Freud, Marx, Marcuse, Abraham Lincon, the red Indians, and pyramids in Mexico, all of which may be buried, die, be dissolved in the meta-cosmic chaos that vibrates in the dynamic tensions, for when your own thoughts finds its soul, its sense, crashing the whole community together, a healthy anarchism rise when entering the stadium which falled in, the origins water, wash up, and your internal prison sinking into the sea, a battleship riveted together of anxiety, fear, grief and madness, its time is over, finally, you no longer need to protect yourself, your defense-ship needs not more, for instead of self-preservation, you now have the soul, and what shall we call the dynamic tension of, perhaps “the noise in the tele-space,” which we must admit in ourselves but to perish by it, but concentrate us on our thoughts continued relief,

THE META-COSMIC CHAOS IS THE DEATH

Varifrån kommer döden, den finns bara i anti-skapaelsen, inte i skapelsen, det är den totala destruktionen av någonting, det imperfekta, så vi måste utveckla det perfekta för att slippa döden, är det möjligt, det är det, men tar tid, att möta döden menas att inte skydda sig emot den, för hela vår självbevarelse är ett skydd emot döden, vi måste utveckla en annan personlighet, lämna självbevarelse-personligheten och börja skapa fram en ny personlighet, en kärleks-personlighet, vi måste ta steget ut ur samhället och dess självbevarelse-behov, ge oss ut i det okända, helt ensamma, vi börjar den resan med våra tankar, våra subjektiva tankar, och följer vår längtan efter kärlek, det blir vårt nya val, vårt nya liv, vi kommer då att konfronteras med döden, det destruktiva, och hur ska vi förhålla oss till döden, hur ska vi möta döden, vi ska låta den besegra oss, begrava oss på botten av ursprungets vatten, bli ner kastade i Muladara, nertrampade i Muladara, men vi ska försöka falla mjukt, vi ska ej kämpa emot dödens yttringar, vi ska låta döden förstöra oss ända ner till botten av vår personlighet, hela samhället kommer att projicera sin död på oss, en helt automatisk reaktion, människorna kommer att sända sina spänningar efter oss, emot oss, ner i oss, vi ska inte skydda oss, vi ska ta in spänningarna, för de utgör ett meta-kosmiskt kaos, som människorna ständigt skyddar sig emot, flyr, håller sig undan, besvärjer, folk kommer att projicera sin död på oss, sin förstörelse på oss, det sker helt spontant, helt naturligt i varje konkurrens-samhälle, för varje människa har sin död utprojicerad på omvärlden, vi ska låta dessa hemska och plågsamma spänningar tränga in i oss, detta meta-kosmiska kaos slå in i vår kropp, det är att möta döden,dessa spänningar kommer att tränga ner i oss, ner i Muladara, djupt ner till ursprungets vatten, till det heligaste av allt, ner till Matsya, Osiris blir totalt destruerad av Seth, civilisations konung, men Isis föder Horus, Osiris son, han besegrar Seth, ingen vill ha spänningar i sin kropp, ingen vill ha döden i sin kropp, men vi ska alltså frivilligt ta in döden, ta ner den i vår kropp, ner i föttern, under fötterna, ner i undervärlden, vi ska alltså inte slå tillbaka, vi ska vända andra kinden till, vi måste förlåta alla dem som slår oss, förlåta all våra bödlar, alla våra plågoandar, våra förstörare, våra sadister, våra perversa och kallblodiga big brothers, det räcker inte med icke-våld, vi måste också försöka älska de som förstör oss, det sa också Mahatma Gandhi, det är godhet, du måste ha mycket godhet i dig, att ta steget ut ur samhället är det värsta av alla brott, av alla förbrytelser,det är att gå emot hela den konstruktion av civlisation som våra förfäder slitigt fram genom blod, svett och tårar kämpat och byggt upp genom årtusende av hårt och koncentrerat hjärn-arbete, hur kan du gå emot all deras möda de offrade för att vi skulle få det bra, hur kan du förkasta tusentals års hårt arbete i deras anletes slit för att bygga upp den fantastiska och glittrande civlisationen vi har nu med teve, bilar, satelliter och moderniteter, hur kan du förkasta allt detta, du uttrycker höjden av otacksamhet, du går till doktorn, för du har värk i huvudet, du säger att du känner stress, han ger dig ett recept på lugnande tabletter, men du är ej sjuk, för i själva verket lider du av ett meta-kosmiska kaos som trängt in i din hjärna och skapat spänningar, du tar pliktskyldigt din valium på morgonen, du känner dig bättre, du känner att dina spänningar släpper, löser upp sig, du känner dig lyckligare i kroppen, nästan förlöst, du mår bättre, ditt humör blir bättre, men du har förträngt döden,du har skyddat dig emot den,flytt den genom psykofarmaka du känner dig orolig, du sitter i soffan, din familj sitter och tittar på teve,du korkar upp en flaska vitt vin,du känner dig genast bättre, du blir gladare, men du har flytt döden, flytt det meta kosmiska kaoset, som är orsaken till de flesta av våra sjukdomar, det handlar om ett val, ett ödesval,samhället är proppfullt av skydd emot döden , emot att slippa känna dödens vara som spänningar i kroppen, du kan välja att leva i samhället, du kan då försöka hantera din döds-ångest på ditt eget speciella sätt, för du orkar jobbar hårt, i alla fall några dagar, åt gången, ta den smärtan eller det tråkiga slitet,men bara några dagar, sen behöver du en kick, en uppmuntran, en känsla av att komma bort ifrån hela situationen, du tar några öl, du kanske går på bio,det kanske är nog för dig för att känna dig upplyft från vardagens trestess, känna dig nöjd med dig själv , uppåt, men en film är ganska svag stimulans, en start bara, du behöver en flaska vin, du och dina vänner drar iväg till en restarung efter filmens slut, dricker upp några flaskor rött vin,kanske också äter en kött-bit,sen försvinner ni var och en hem till sig sent på natten, hem till graven där ni ska sova ut, sova ruset av er, vakna upp på morgonen i den gråa vardagens trista ljus, men plötsligt gör du som Buddha, lämnar alltihop, tar steg fullt ut ur samhället, sent på kvällen då alla sover, du kommer aldrig tillbaka mer, du går och går i mörkret, djupare in i meta-kaos, du söker efter kärlek, du har läst i böcker om detta, att det ska finnas kärlek, men var, du vet inte, du söker, din kärleks-längtan är stark, du kommer aldrig att ge upp, aldrig börja om från början igen i samhället, och försöka skydda dig emot döden, du struntar i dödens spänningar, de går in i din kropp, du bryr dig inte, du bryr dig inte heller vad andra säger, du liknar en tiggare, en luffare, du som hade ett stort företag, flera bilar, ett stort hus i centrum av storstaden och ett gammal hus ute på landet, dit ni åkta för att koppla av, för att stressa av er, du var på den tiden helt fången i anti-människans livsföring, men du vaknade, plötsligt en dag såg du allt som det egentligen var, du villa ha kärlek, det visste du, men du kunde inte få det, för alla omkring dig,hade bara döden att ge dig, de visste inte bättre, du har aldrig gått till kyrkan efter att du blivit vuxen,, du gifte dig borgerligt, du gilla aldrig prästerna, men du kände innerst inne att det fanns en större makt som du inte kunde få grepp om, men du funderade aldrig djupare över det, du var ointresserad av religion, du trodde inte ens på dessa indiska yogis, som ibland dök upp på teve,

in english

From where comes the death, it is only in the anti-creation,not in creation,i t is the total destruction of anything, the imperfect, so we must develop the perfect to avoid death, is it possible, it is, but takes time, to meet death meant not to protect ourselves against it, for our whole self-preservation is a protection against death, we must develop a different personality, leave self-preservation personality and start to build up a new personality, a love-personality, we must take the step out of society and its self – preservation-needs, go out in the dark, completely alone, we begin the journey with our thoughts, our subjective thoughts, and complies with our desire for love, it becomes our new choice, our new life, we will be confronted with death, the destructive, and how should we conduct ourselves to death, how do we face death, we will let it beat us, bury us in the bottom of the origin of water, be thrown down in Muladara, down-trodden in Muladara, but we’ll try to be soft, we should not fight against death expressions, we will let death destroy us down to bottom of our personalities, the whole society will be projecting the death on us, a fully automated response, people will send their tension for us, against us, down in us, we will not protect us, we take in tension, for they constitute a meta-cosmic chaos, as people constantly defend themselves against, fleeing, kept away, conjure up, people will project their death on us, its destruction on us, it is completely spontaneous,completely naturally in any competitive society, for every human being has his death out-projected on the world, we should allow these terrible and painful tensions penetrate us, this meta-cosmic chaos to enter our bodies, it is to meet death, these tensions will seep into us, down in Muladara, deep down to the origin of water, to the holiest of all, down to the Matsya, Osiris becomes totally destroyed by Seth, civilization king, but Isis breed Horus, Osiris’s son, he defeats Seth, no one wants to get tensions in her body, nobody wants death in her body, but we must therefore voluntarily take in death, take it down in our bodies, down in the feet, under our feet, down in the underworld, we should not fight back, we should turn the other cheek, we must forgive all those who strike us, forgive all our executioners, all our tormentors, our destroyers, our sadistsd, our perverse and cold-blooded big brothers, it is not enough non-violence, we must also try love those who are destroying us, it also said Mahatma Gandhi, it is goodness, you must have much goodness in you, to take the step out of society is the worst of all crimes, all violations, it is to go against the whole of the construction of civlisation which our ancestors hard way through blood, sweat and tears fought and built up by millennium of hard and concentrated brain work, how can you go against all their effort they sacrificed so that we would get it right, how can you reject thousands years of hard work in their visage wear to build up the fantastic and glittering civlisationen we have now with television, cars, satellites and modernity, how you can reject all this, you express the height of ingratitude, you go to the doctor, for you have pain in your head, you say you feel stress, he gives you a prescription at calming tablets, but you are not ill, for in fact you are suffering of a meta – cosmic chaos that entered your brain, creating tensions, you are taking duty bound your Valium in the morning, you feel better, you feel your tension release, dissolves itselves, you feel happier in the body, almost delivered, you feel better, your mood is better, but you have repressed death, you protect yourself against it, escaped it through psychodrugs, you feel anxious, you sit on the sofa, your family sit and watch on TV, you uncork a bottle of white wine, you feel immediately better, you become a happier, but you have escaped death, fled the meta-cosmic chaos, which is cause of the most of our diseases, it is a choice,a fatal choicel, society is cramed of protection against death, against not to know the being of death as tensions in the body, you can choose to live in society, you can then try to deal with your death anxiety in your own special way, you can work hard, at least a few days, at a time, take the pain or the sad worn, but only a few days, then you need a kick, an encouragement, a sense of to get away from the whole situation, you take some beer, you may go to the movie, the might be enough for you to feel lifted from everyday gloominess, feel satisfied with yourself, upward, but a movie is rather weak stimulus, a starting only, you need a bottle of wine, you and your friends heads off to a restarung after the film’s end, drink up a few bottles of red wine, may also eat a meat-bit,then disappears each one to his own home late at night, home to the grave where you are going to sleep out, sleep of your drinks, wake up in the morning in the gray everyday dull light, but suddenly, you do as Buddha, leaving it all, take the steps fully out of society, late in evening when everyone is asleep, you will never come back more, you go and go in the dark, deeper into the meta-chaos, you are looking for love, you have read in books about this, that it must be love, but where, you do not know, you are searching, your love-longing is strong, you will never give up, never start from the begining again in society,and try to protect you against death, you ignore the tension of death, they enter your body, you do not bother, you care not what others say, you looks like a beggar, a bum, you had a large company, several cars, a big house in the center of the big city and an old house on the country, where you went to relax, to stress you off, you were at the time, completely trapped in anti-human life, but you woke up, suddenly one day did you see things as they really were, you want love, that knew you, but you could not get it, for all around you, only death to give you, they knew not better, you have never gone to church after you become an adult, you got married before the registrar, you never like priests, but you knew deep down that there was a greater power you could not get a grip on, but you never thought deeply about it, you were disinterested in religion, you thought not even in these Indian yogis, who sometimes appeared up on TV,

NORMAL ANTI-MAN

Anti-människan lever och frodas, hon projicerar döden på sin nästa, det kallas konkurrens, hon lever i denna spänning mellan självbevarelse och död dag och natt, det är hennes normala tillstånd, hon är materialistisk, hon bygger ett pryl-samhälle, hon är anti-människans son och dotter, hon undviker alltid döden, vägrar konsekvent att filosofera över detta mysterium, ifall någon familjemedlem tar upp döden som ämne tystas hon ner omedelbart, kasta inte bort din tid genom att tänka på sådant du inte kan förstå, var rationell lev i verkligheten, det är anti-människans värden, hennes värde-system, lev nu,gå inte omkring och dröm, hela den västerländska civilisationen är totalt handlings inriktad, gör något, sitt inte där och fundera, för när du gör något glömmer du bort dig själv, och inga onödiga tankar dyker upp, som t.ex. vad är meningen med livet, denna fras är skapad genom medvetande om döden,för när vi tänker på döden undrar vi varför döden finns, vem har skapat något så grymt som döden, att plötsligt kunna ryckas bort från dramat vi lever, att inte finnas mer, varför är det på det sättet, och då kommer frågan om livets mening upp, och här väntar prästerskapet bakom knuten, de är beredda att lyssna på dina frågor, men de har inget svar, de pratar inte med dig som en medmänniska, men det är det du söker, någon som kan lyssna från sitt hjärta och svara från sitt hjärta, prästerna pratar mekaniskt, de försöker leda in dig på deras religion, värva dig som aktiv medlem till kyrkan eller templet eller till mosquen, du sitter runt köksbordet tidigt på morgonen med din familj, radion är på i bakgrunden, den berättar om de senaste nyheterna, förhandlingar i EU, en bomb har exploderat, en tågolycka. du ska iväg till jobbet, dina barn ska till skolan och din hustru tar hand om hemmet, din dag är inrutad, även lunchen då du ska möta en gammal vän, du kommer hem på kvällen, du är en aning trött, din familj sitter framför teven, du sätter dig i soffan, nyheter kommer på teve, de pratar om Irak, hela världen är i ert rum, den kommer genom teven,ni sätter er vid köksbordet, ni ska äta, ni lever år 2009, ni bor i Amerika, i Boston, ert fina stora trähus har 10 rum,ni har två bilar, din son ska bli läkare, ni är framgångsrika, vad mer behöver människan än ett inrutat program där hon känner framgång, du heter Bill, det är ett bra namn, din familj är kanske den perfekta familjen, ni har inga problem, allt flyter bra, varför ska ni då föra in döden i era tankar, varför ska ni krångla till det, självbevarelse instinkten fungerar,den har framgång, Bill är ingen förlorare, han vinner varje dag, han är en säker vinnare, omtyckt, hygglig och normal, utan scandaler, de är ej extremister, inte hippies eller flower power människor, de är inte hatiska eller hämndgiriga, de är demokrater, röstade på Obama, allting går som de önskar, varför skulle de vilja bli alla, varför skulle de bränna sitt bo och som Fågel Fenix flyga upp med libido till himlen, anti-männsikan verkar ha det bra, men i Indien på landsbygden, där är det inte lika härligt, de som bor där är förlorare, de har inga pengar att strö omkring sig, de är fattiga, de sitter på golvet och äter sin frukost på ett ljustgrönt banan-löv, de äter risbullar, de har en liten svartvit teve som de fått gratis av staten, de lever nästan som stenålders-människan, de flesta sover på golvet, de är födda förlorare, de få som kommer upp sig och får ett bra jobb i t.ex. Bengalore,skaffar hus och möbler och färgteve och ny motorcykel, de skär av kontakten med de fattiga på landsbygden, ingen vill ha med dem att göra, för de fattiga vill ha pengar, men de rika vill inte ge det till dem, de fattiga saknar egentligt värde-system, de lever med döden hängande över dem förjämnan, deras självbevarelse instinkt är svag, utan större aggressiv kraft, de lever sitt liv i förstörelsens bistra ljus, mannen kan inte skydda sin familj emot stöld och våldtäckt, de måstre svälja de grövsta förorättelser, de skändas dagligen till kropp och själ, de försöker skydda sig genom black magic t.ex. ta på sig helig aska på kroppen, viboti, men ingenting hjälper, vissa skryter med att de har kokosnötträd på sitt land, att de tjänar pengar, men det är mest prat, de dricker förorenat vatten, de har ständigt någon infektion i kroppen, som gör dem trötta, de är i det närmsta immuna emot förstörelse, ifall staten ej ger elektrisk ström en hel dag,de reagerar ej, de förväntar sig inget från världen, de spelar med stora horn högtalare från toppen av det lillla vattentornet med så hög volym att det kan höras 7 km från byns centrum och nerverna i örat gråter, men de är helt avtrubbade deras självbevarelseinstinkt fungerar ej, döden tar dessa fattiga i ett djupt grepp tidigt i deras liv, de kommer inte undan, de förintas, går in i en stor depression och blir passiva, och hur skulle dessa människor kunna tro på kärlek, de har matats oavbrutet sedan sin födelse med anti-kärlek,

in english

Anti-man alive and well, she projects the death on her neighbor, it is called competition, she live in this tension between self-preservation and death day and night, it is her normal state, she is materialistic, she builds a widget-society, she is anti-humans son and daughter, she always avoids death consistently refuses to philosophise over this mystery,if any family member raises death as subject silenced her down immediately, do not throw away your time to think of things you just can not understand, was rational, live in reality, it is anti – human values, her value-system, living now, do not walk around and dream, the whole western civilization is totally action-oriented, do something, sit not there and consider, for when you do something you forget yourself, and no unnecessary thoughts arise, such as what is the meaning of life, this phrase is created by awareness of death, for when we think of death, we wonder why the death is there, who have created something as cruel as death, suddenly be snatched away from the drama which we live, not to be more, why is it that way, and then the question of the meaning of life up, and this waiting clergy behind linked, they are prepared to listen to your questions, but they have no answer, they’re talking not with you as a fellow man, but it is what you are looking for, someone who can listen from his heart and respond from his heart, the priests talk mechanically, they trying to lead you in their religion,to solicit you as an active member of the Church or temple or mosque, you sit around the kitchen table early in the morning with your family, radio is on in the background, it tells about the latest news, negotiations in the EU, a bomb has exploded, a train accident, you should go to job, your children going to school and your wife takes care of the home, your day is regular, including lunch when you meet an old friend, you come home in evening, you are a bit tired, your family sitting in front of the television, you put yourself in sofa, news, on TV, they talk about Iraq, the whole world is in your room, it comes through your TV, you sit at the kitchen table, you should eat, you are living the year 2009, you live in America, in Boston, your fine-sized wooden house have 10 rooms, you have two cars, your son will become a doctor, you are successful, what more needs to man than a regular programs where she feels success, your name is Bill, it is a good name,your family is perhaps the perfect family, you have no problems, everything runs good, why should you bring death into your thoughts, why should you bother with it, the instinct of self-preservation works, it has success, Bill is no loser, he wins every day, he is a sure winner, popular, reasonable and normal, without scandals, they are not extremists, not hippies or flower power people, they are not hate or revenge greedy, they are Democrats, voted for Obama, everything goes as they wish, why would they want to be all, why would they burn its nest and bird Phoenix flying up to heaven with libido, anti-man seems to have it good, but in India in the countryside, where it is not as great, they who live there are losers, they have no money to bedding around them, they are poor, they sit on the floor and eat their breakfast on a bright green banana leaves, they eat ricerolls, they have a little black and white TV that they received free from the state, they live almost as stone age man, most sleeping on the floor, they are born losers, the few that come up and get a good job in for example Bengalore, buy house and furniture and colour television and new motorcycle, they cutting off the contact with the poor in rural areas, no one wants to do with them, for the poor want money, but the rich do not want to give it to them, the poor have no real value system, they live with death hanging over them always, their self-preservation is weak, without any bigger aggressive force, they live their lives in the destruction harsh light, man can not protect his family against theft and rape, they must swallow the most serious injure, they become violated every day in body and soul, they try protect themselves by black magic such as take the holy ash on the body, viboti, but nothing helps, some boast that they have coconut trees on their land, that they make money, but it is most talk, they drink contaminated water, they have ever an infection in the body, which makes them tired, they are in the nearest immune against the destruction, if State not give electric power for a whole day, they react not, they expect nothing from the world, they play with the big horn speakers from the top of the small water tower with such high volume that it can be heard 7 km from the village center and the nerves in the ear crying, but they are quite blunt their self-preservation does not work, death take these poor people in a deep approach early in their lives, they will not escape, they are destroyed, go into a large depression and become passive, and how would these people be able to believe in love, they have been fed continuously since their birth with anti-love,
l

HOW TO BE ALL

Hur bli alla, det är möjligt, inte bli dubbelgångaren som Dostojevski och Gogol skriver om, jag vet inte varifrån de fick deras ide`, kanske från deras ego, om vi frågar oss, vem vi är, vi kan då säga att vi är på ego-nivån, vi försöker förstå vad en människa är, vi har ett ego-medvetande, allting är centrerat till ego, och vi har support av hela samhället, för det sociala är uppbyggt av ego, men vi ärinte subjektiva, det skulle annars kunna vara fallet, men ett ego är inte subjektivt, det är inte uppbyggt på våra känslor, men framskapat av ett socialt allmänt medvetande, vårt ego är därför en social konstruktion, att inordna oss utan större komplikation i ett givet samhälls-syustemet, vi ska bli en duktig konsument i det utbud av prylar som erbjuds oss, och ges ett fritt medlemskap i konsumtions-samhället, det är att vara ego,subjektet är någonting annat, det är knutet till insidan, ego kommer från utsidan, samhället säger att “så här ska du vara”, men du känner att “du inte vill det”, att du inte vill slukas av det sociala objektiva medvetandet som skuggar dig för jämnan överallt där du går, en storebror, som Orwel kallar det, du försöker altså att hävda dig gentimot storebrors övervakande attityd genom att vända dig inåt till ditt subjekt, du försöker att hävda dig emot utsidan, emot det socialt objektiva på din utsida, du vill vara subjektet, inte samhälls-objektet, subjektet i dig känner du vill kunna gå emot hela samhälls-ordningen, du är på ditt subjekts sida, och du ska veta, att subjektet är Matsya, det första centrumet på den celestiska kroppen Vishnu, och är absolut, men det vet du inte, fast du är på Matsyas sida nu, på Vishnus sida, på det absolutas sida, men hur länge orkar du spjärna emot, hur länge har du kraft kvar, hur länge är ditt subjekt viktigt för dig, är du beredd att dö för det, för om du släpper taget om ditt subjekt kommer du att drunkna i den sociala välfördens ide`er och bli en duktig och socialt pliktskyldig anti-människa som irrar omkring i kundalini ljusets gnistrande helvete förvirrad, nervös och otillfredsställd, det vill du inte, men du kan gå vidare, börja söka efter alla i ditt subjekt, för ditt subjekt är absolut, och i det absoluta finns alla, ego, anti-skapelsens generella centrum sitter fast i en egen konflikt, den mellan sjävbevarelse och död, det är denna konflikt folk normalt jobbar med att försöka lösa, samhället är utvändigt dialektiskt, och den dialektiken gäller enbart för anti-skapelsen, ditt försök bli alla är en helt annan väg, du vänder dig då till det absoluta, till skapelsen vars generella centrum är kärlek, och kärlek finns ej i anti-skapelsen, den har konkurrens istället för kärlek, det handlar om ett val, fast vi kan faktiskt ha både kärlek och konkurrens sida vid sida, men bara ifall kärleken har besegrat konkurrensen och styr samhället, då kan konkurrensen leva kvar genom att underordna sig kärlekens vilja, om du och din kvinna känner kärlek för varandra, då kommer aldrig svartsjuka in i bilden, för svartsjuka är en effekt av konkurrens, och konkurrens och kärlek kommer från två olika världar, anti-skapelsen är en värld av konkurrens och skapelsen är av kärlek, men naturen som är neutral görs genom anti-skapelsen till redskap för ondska, de mantra ritualer som började experimenteras fram i gamla Egyptien för 4000 år sedan hade ingenting med skapelsen att göra, dessa ritualer laborerade med att använda naturen som överförande länk för ritualernas projektion av mantra-kraft på långt avstånd utan att behöva förlora nämnvärd styrka och kraft i de destruktiva spännings- projektioner de frambesvärjer genom sina mantra för att destruera en utvald person, de tar också kraft direkt från naturen, våldtar den, suger ut naturens neutrala kraft, ifrån t.ex. myror och träd, för egna demoniska och grymma syften, prästerskapet har de senaste 4000 åren varit helt anti-Gud, det är dags att stoppa deras förgiftning och destruktion av människans själ och tankar, alltså bland annat deras besvärjande mantra-ritualer, det skulle omedelbart lagstiftas om detta, världen måste rensas ifrån den black magic som dessa maktgalna psykopater doppat både människor och prylar i för att i smyg kunna celebrera sitt perversa maktmissbruk och tillfredställa sitt abstrakta kannibalistiska behov i botten, de dödade Jesus för att han inte var anti-Gud och för att han inte var en anti-människa, men verklig och sann, hur många Katarer brände inte kyrkan i hjäl på torgen i södra Frankrike, vad var deras brott, de sökte efter människan,

in english

How to be all, it is possible, should not be double Dostojevski and Gogol write about, I do not know where they got their idea “, maybe from their ego, if we ask ourselves, who we are, we can then say that we are on ego-level, we try to understand what a man is, we have an ego-consciousness, everything is centered to the ego, and we have the support of the whole society, the social is made up of ego, but we are not subject, it would otherwise be the case, but the ego is not subjective, it is not based on our feelings, but the creation of a social general awareness, our ego is a social construction, to classify us without major complication in a given community syustemet, we are going to be a good consumer in the range of stuff offered to us, and given a free membership of the consumer society, it is to be ego, the subject is anything else, it is linked to the inside, ego comes from the outside, society says, “so you should be,” but you know that “you do not want it”, that you do not want to devour of the social objective consciousness as shadowing you all the time everywhere you go, a big brother, who Orwel call it, you try thus to assert yourself against big brother supervisory attitude by turning you inward to your subject, you try to assert yourself against the outside, against the social objective of your exterior, you want to be subject, not social-object, the subject in you know you want to go against the whole social order, you are on your subjects side, and you should know that it is Matsya, the first center on the celestiska body Vishnu, and is absolutely, but you do not know, though you is on Matsyas side now, on Vishnus side, on the absolute side, but how long can you spurn against, how long have you force to go, how long is your subject important to you, are you prepared to die for it, because if you lose your grip of the subject, you will drown in the social welfare idea `s and become a good and social duty bound anti-human as wandering around in Kundalini beam sparkling hell confused, nervous and unsatisfied, that you do not want, but you can move forward, start looking for all in your subject, your subject is absolute, and in the absolute, all, ego, anti-creation general center stuck in a own conflict, between the self-preservation and death, it is this conflict people normally work with to try to resolve, society is external dialectic, and this dialectic is only for anti-creation, your attempt to become all is a completely another road, you turn up then to the absolute, to the creation, whose general centre is love, and love is not in the anti-creation, it has competition instead of love, it is a choice, but we can actually have both love and competitive side by side, but only if love has beaten competition and control society, then the competition can stay through subordinate itselves to the will of love, if you and your woman feel love for each other, then never jealousy enters the picture, for jealousy is an effect of competition, and competition and love come from two different worlds, anti-creation is a world of competition and the creation is love, nature is neutral but made by anti-creation as tools for evil, the mantra rituals which began experimented in ancient Egypt for 4000 years ago, had nothing to do with creation, these rituals experimented with to use nature as a transfer link for the rituals projection of mantra-force at long distances without needing to lose significant strength and force of the destructive tension-projections they conjure up through their mantra to destroying a designated person, they also take force directly from nature, rapes it, sucks out nature’s neutral force, for example ants and trees, for their own demonic and cruel purposes, the clergy the last 4000 years has been completely anti-God, it is time to stop their poisoning and destruction of the human soul and thoughts, thus including their incantatory mantra-rituals, it would immediate legislation on this, the world must be purged from the black magic that these power mad psychopaths dipped both people and stuff in order to surreptitiously to celebrate their perverted abuse of power and satisfy their abstract cannibalistic needs at the bottom, they killed Jesus because he does not was anti-God and that he was not an anti-human, but real and true, how many Katara burned not the Church to death in the squares in the south of France, what
were their crimes, they searched the man,

WHAT HAPPENED TO MODERNISM?

De senaste flera tusen åren har prästerskapet haft hand om “hur vi ska vara”, format till vårt ego, stöpt fram en mer och mer grotesk anti-människan som inte på minsta sätt kunde samverka med den möjliga moderna människa som försökte bryta fram på 18oo-talet i konst och i psykologi, det var alltså skapelsen själv som tryckte på, som initierade den moderna människan vars första representant kan sägas vara Sokrates, som vågade tala sanning helt öppet mitt på torget i Aten, därför kapsejsa hela det modernistiska projektet som faktiskt var en test av Vishnu, han ville veta hur människan reagerade på sanningen, det var en kollektiv variant av Jesus korsfästelse, var är modernismen idag, den är inte död, fast den post-modernism som kom var egentligen en anti-modernism, ett desperat försök av anti-människan att försöka pressa ner den modernistiska vågen i en dold positivistisk,empirisk filosofi som var den nya post-modernismens ide-innehåll, modernismens ide var annars att människan skulle bygga sitt liv helt på sina känslor och förkasta det traditionella, det var en individualistisk filosofi, vars mål var att varje individ skulle försöka hitta alla individer i sig själv, inte en objektiv filosofi, för det skulle handla om att bli du eller det, vårt ego skulle därmed få en plats bland du, det och jag, modernismen handlade om något annat, att återfinna människan i sig själv, och inte längre leva i ett anti-förhållande med sin nästa, men i ett kärleks-förhållande, prästerskapet och hela den religösa rörelsen vars enda egentliga intresse, att försöka ta ifrån Gud, hans symboliska makt,göra den till sin egen och framställa sig själva som gudalika, och indirekt styra mänskligheten och dess presidenter och kungar, men inte som goda härskare, men som demoniskt onda,var de egentliga fienderna till ett modernistiskt genombrott på 1900-talet, Sigmund Freud, psykologins främste modernist, såg tydligt faran med religionen, men hade inget annat vapen än att förkasta den som en magisk och vidskeplig instution som han helst ville förinta, Karl Marx, samhällsbyggarnas främste modernist, försökte också attackera den religösa instutionen, Herbert Marcuse. Wilhelm Reich, Carl-Gustav Jung, Eric Neumann, Otto Fenichel, Eric Fromm, Ronald David Laing, Eugen Bleuler, Leopold Szondi, Egil Rönne-Petersen, Näsgaard, Ola Raknes, Sullivan, Melanie Klein, Edvard Munch, Jackson Pollock, Henri Matisse, Arthur Rimbaud, Asker Jorn, alla dessa modernister jobbade i häftig strid (konflikt) emot den kompakta religösa globala rörelsen (buddister, Brahmins präst klan, Vatikanens katolska kyrka) och dess människo-ideal, alltså anti- människan, men försökte trots allt skapa någonting som var äkta och autentiskt mänskligt spontant från den inre människas djup och användbart för att göra världen mera själslig och sensitiv till varje individs rätt att få utveckla sina egna känslor, Car Gustav Jung blev hårt attackerad och faktiskt utfrusen av etablissemanget för sin teori om det kollektivt omedvetna, han började då utveckla leken, han satte sig pånytt i sandlådan och började måla och teckna, han blev ett barn på nytt, han överlevde utfrysningen, Bob Dylan, musikens kanske störste modernist, när han klev in på scen, en 20 åring, han uppförde sig som en människa, det måste ha varit en chock för hela den religösavärlds-rörelsen, speciellt för Vatikanen i Rom, han sjöng sina egna sånger direkt från hjärtat, den så kallade religösa globala rörelsen måste ha skakat i knävecken, Dylan, i hela sitt agerande, påminde faktiskt om Guds son, men det var ej en sådan son de religösa väntade på, de väntade på en anti-guds-son, en socialt städad, lugn och ordnad i sina konservativa värderingar, en ku kux klan inspirerad uppenbarelse som kunde upphöja deras anti-mänskliga värderingar till högsta ideal och göra dem helt fria från allt ansvar för skapelsen och dess absoluta värden, det sanna, det goda, det heliga ,det sköna, det var i det ljuset som Sai Baba klev fram på scen och deklarerade att han var Guds son, men varje konstnär och varje sensitiv kunde se att han liknade en kriminell kåkfarare på flykt, han var dessutom svart, det kunde inte Vatikanen riktigt smälta, han var ingen bra ulv i fårakläder, hans demoniska insida lyste igenom hans sociala religösa klädespynt, de ville ha någon med mera baby-liknande ansikte som helt kunde dölja den anti-mänskliga insidan, Billy Gtraham gick inte riktigt hem,

in english

the last several thousand years, the clergy has been responsible for “how to be”, shaped our ego, cast to a more and more grotesque anti-man as no way could interact with the feasible modern man who tried to break up in the 18oo’s in art and psychology, it was the creation itself which pressed, that initiated the modern man whose first representative can be said to be Socrates, who dared to speak the truth openly middle of the square in Athens, therefore capsize the whole modernistic project, which actually was a test of Vishnu, he wanted to know how people reacted to truth, it was a collective version of Jesus crucifixion, where is modernism today, is not dead, although the post-modernism who came was actually an anti-modernism, a desperate attempt by the anti-man to try to drive down the modernistic wave in a hidden positivistic, empirical philosophy which was the new post-modernist ide-content, modernism ide was otherwise the man would build his life entirely on her feelings and reject the traditional, it was an individualistic philosophy, whose aim was that each individual would try to find all individuals in himself, not an objective philosophy, for it would be to be you or it, our ego would have a place among you, and I, modernism was about something else,to find man in himself,and no longer live in an anti-relationship with her next, but in a love relationship, the clergy and the entire religious movement whose only real interest, to try to take away from God, his symbolic power, make it their own and themselves as godlike, and indirectly steer humanity and its presidents and kings, but not as good rulers,but as demonic evil,was the actual enemies of a modernistic breakthrough in the 1900s, Sigmund Freud, psychology greatest modernist,saw clearly the danger of religion, but had no other weapon than to reject it as a magical and superstitious instution he likes to destroy, Karl Marx, the builder of society`s leding modernist, also tried to attack the religious instutionen, Herbert Marcuse. Wilhelm Reich, Carl-Gustav Jung, Eric Neumann, Otto Fenichel, Eric Fromm, Ronald David Laing, Eugen Bleuler, Leopold Szondi, Egil Rönne-Petersen, Näsgaard, Ola Raknes, Sullivan, Melanie Klein, Edvard Munch, Jackson Pollock, Henri Matisse, Arthur Rimbaud, Asker Jorn, all these modernists worked in fierce battle (conflict) against the compact global religious movement (Buddhists, Brahmins priests, Vatican Catholic Church) and its human ideal, that is anti-man, but after all, tried to create something that was genuine and authentic human spontaneously from the single person’s depth and useful in making the world more spiritual and sensitive to each individual’s right to develop their own feelings, Car Gustav Jung was heavily attacked and actually frozen out of establishment of his theory of the collective unconscious, he then started develop the game, he sat again in the sandbox and began to paint and to draw, he became a child again, he survived the proscription, Bob Dylan, the music`s perhaps greatest modernist, when he stepped into the scene, a 20 year old, he behaved himself as a man, it must have been a shock to the entire religious world movement, particularly for the Vatican in Rome, he sang his own songs directly from the heart, the so-called global religious movement must have shaken in the hollw of the knee, Dylan, in his response, reminded the fact of God’s son, but it was not such a son they were waiting for the religious, they were waiting for an anti-God-son, a socially tidy, quiet and orderly in their conservative values, a ku kux clan inspired revelation that could elevate their anti-human values to highest ideals and make them completely free from all liability for creation and its absolute values, the true, the good, the holy, the beautiful, it was in this light as Sai Baba walked up on stage and declared that he was the Son of God, but each artist and each sensitive could see that he resembled a criminal jailbird on the run, he was black, the Vatican could not really digest, he was not a good wolf in sheep’s clothing, his demonic inside shine through his social religious garment decorations, they wanted someone with more baby-like face which could completely hide the anti-human inside, Billy Gtraham did not really home,

ANTI-MAN IS AN ANTI-SEXUAL BEING

De samlag folk har är i de flesta fall baserat på självbevarelsedrift och konserverar självhävdelse och fysisk skillnad mellan dem, det är sällsynt att någon har modet att överskrida detta instinktiva moment genom en innerlig kärlekskänsla från sitt hjärta men inte bli den andre utan bli alla i den andre och om båda gör det då handlar det alltså om en aktivitet av sexualitetens helhet, och lustkänslan upplevs då i hela kroppen, två kroppar flyter ihop till en gemensam kärlekskropp, det är inte tantra eller kärlekens tao, men handlar om känslan, om en själsliga känslo-upplevelse som då är äkta och sann i båda, det är ingenting vi kan manipulera fram genom t.ex. pornografi eller genom att spela speciell musik som anses aktivera eller stimulera sexualiteten eller utföra vissa mekaniska rörelser eller använda olika oljor, allt handlar om känslan,den är sexualitetens livsnerv, det börjar alltså med att söka efter känslan, för all äkta utveckling av sexualitet börjar med att försöka finna själen, du söker efter en kvinna, men i själva verket söker du efter din själ, du söker efter Kurma, själarnas själ, hur finna henne, hur finna Kurma, hur finna själen, du måste försöka bli Matsya, det ursprungliga medvetandet, för Matsya vet, han är Kurmas skapare, Osho sa att dansaren ska bli dansen, men det är ej nog, du måste gå bortom handlingen, bortom det som är, du måste försöka bli alla i din älskarinna, är hon alla, hon kanske bara är en självbevarelseinstinkt, ett hål i den mörka natten där du i bästa fall kan begrava din rädsla för döden, hur kan du då bli alla i henne, hon kommer att hindra dig, du kan inte komma in i henne som alla, men hon släpper in dig ifall du är en instinkt, en reflex, hon vill känna en slags statisk elektrisitet, en friktionsrörelse, en instinktiv, reflexmässig och isolerad upplevelse i anti-skapelsens andra centrum, vad ni utför är i själva verket anti-sexualitet, ni är emot sexualitet, ni är emot leken, emot skapelsen, ni gör det för att skydda er emot den egentliga sexualiteten, emot det egentliga livet, känslan är för svag, det är misstaget, mjölken är full av vatten, ni är anti-människan, ni är emot människan, ni skyddar er emot människan, emot kärlek, emot att bli alla i er, ni håller på i några minuter, gnider er statiska elektrisitet i andra centrumet, ni når en utlösning, en ände på er ambition, men ej någon orgasm, bara ett slut, anti-människan är ett slags sidoskott på utvecklings-trädet, hon vill ej gå vidare uppåt emot krönet, till Cheops-pyramidens topp, dit fågel Fenix flyger efter ha bränt sitt bo, genom sin kärlek bränt upp sin sjävbevarelseinstinkt, hur många skelett har grävts fram av arkeologer av en människoliknande varelse, Neanderthal-människan, Cromagnon-människan, inte ens trettio väl bevade skelett för att kunna ha en acceptabel kontrollgrupp,hur många skelett är mer än 15 000 år gamla, några få påstår de, och sedan säger de att människan är millioner år gammal,homo homo sapiens, de mixar sanning och lögn, djur och människa kommer ej från samma familj, men anti-människan är ej ett djur, hon är det ondas skapelse, en naturbunden, instinktiv och självisk varelse, utan kärlek, anti-människan har ockuperat jorden, för kärlekens fågel Fenix lyser med sin frånvaro, men en gång i tiden var jorden kärlekens planet, människan levde där utan någon diskrimminering av sin nästa, utan utsugning av sin nästa, utan hat, utan hämnd, utan våld, utan stöld, utan att håna sin nästa, utan avundsjuka, utan girighet,utan falskhet,utan ONDSKA, fortsättning nästa post.

in english

The people have sex is in most cases based on self-preservation and preserve self-assertion and physical difference between them, it’s rare that someone has the courage to override that instinctive moment by a fervent love feeling from his heart but not become the other, but becoming all in the other and if both do that then it is therefore an activity of a whole sexuality, and the feeling of lust-experience then in the whole body, two bodies flowing into a common lovebody, it is not tantra or tao of love, but about feeling, about a soulful emotional experience which is then authentic and true in both, it is nothing we can manipulate through eg pornography, or by play special music which is considered to activate or stimulate sexuality or perform certain mechanical movements or use of various oils, it is all about the sense, it is the lifeblood of sexuality, it begin with the search by feeling, for any real development of sexuality begins to try to find the soul, you are looking for a woman, but in reality, search for your soul, you are looking after Kurma, the Soul of souls, how to find her, how to find Kurma, how to find the soul, you must try to become Matsya, the original consciousness, Matsya know, he is Kurmas creator, Osho said that the dancer will be the dance, but it is not enough, you must go beyond the act, beyond what is, you have to try to be all in your lover, she is all, perhaps she is just an instict of self-preservation, a hole in the dark night where you can, at best, bury your fear of death, how can you then be all in her, she will stop you, you can not get into her as all, but she let you in if you’re an instinct, a reflex, she wants to know a kind of static electricity, a friction movement, an instinctive, reflex, automatic and isolated experience in anti-creations second center, what you are doing is in fact work anti-sexual, you are against sexuality, you are against the game, against the creation, you do it to protect you against the actual sexuality, against the actual life, the feeling is too weak, it is the mistake, the milk is full of water, you are anti -human, you are against man, protects you against the man, against love, against to be all in you, you are in each other for a few minutes, rubbing your static electrisity in the second center, you reach a trigger, an end of your ambition, but no orgasm, only an end, anti-human is a kind of offshoot of the tree of creation , she would not go further up against the top, to the Cheops-pyramid peak, which the love bird Phoenix flies after having burnt its nest, by its love burning up the instinct of self-preservation, how many skeletons are dug up by archaeologists of a human-like creature, Neanderthal-man, Cromagnon-man, not even thirty well bevade skeleton in order to have an acceptable control group, how many bones are more than 15 000 years old, a few claims they, and then they say that man is million years old, homo sapiens sapiens, they mixes truth and falsehood, animals and humans will not be from the same family, but anti-man is not an animal, she is the evil creature, a natural bound, instinctive and selfish creature, without love, anti-man has occupied the earth, for love bird Phoenix lit by its absence, but once upon a time was earth the love planet, humans were living there without any discrimination of his neighbour, without exploitation of people, without hatred, without revenge, without violence, without the theft, without to mock his next, without jealousy,without avarice, without falsehood, without EVIL, continued next post