Monthly Archives: August 2009

WHERE IS THE DOOR TO THE MAN`S HOUSE

From the Hobbesian perspective, the precepts are consistent with and are deduced from his first principle: self-preservation, which is why ‘men’ (sic) enter into the social contract and place themselves under a sovereign power for protection

Hur befria sig från självbevarelsedriftens ego-dimma, hur komma bort från självets självhävdelse emot helheten, emot det totala, inte bli sig själv, men alla, hur ta sig igenom alla de blockeringar andras självbevarelsedrift hävdar emot en själv, hur bli fri i den ändllösa kärlekens klara ljus som det sanna, det äkta och det autentiska i alla, hur kunna dansa i alla människors hjärta extatiskt och hängivet,dansa på de tunna molnen i varje människas himmel, dansa på hennes läppar i kyssen, dansa på hennes ögonlock då hon sover, dansa i hennes drömmar, jag kommer som en främling från ingenstans, hur finna dörren till människans hus, för jag älskar människan, men var är hon, för jag älskar sanningen i henne, hennes vackra ögon, jag sökte efter människan på mina färder upp i bergen och ner i dalarna, jag såg djuren, jag gav dem alla mitt bröd från väskan, det var natt, jag sov ensam på gräset, vart hade människan tagit vägen,var jag ensam på jorden,det viskades i vinden att människan är här fast osynlig längst ner på botten av det ursprungliga vattnet skyddad av Matsya,hon väntar på att bli upptagen av kärlekens fågel fenix, Självbevarelsedriften är vårt inre fängelse, hur komma ut ur det, vi har den fysiska kroppen, den är neutral varken ond eller god, den lever sitt eget liv från födelse till död, men vi har också två olika slags kroppar till i den fysiska kroppen, många har försökt beskrivit dessa kroppar, utan att ha lyckats övertyga världen om dess existens, för normalt talar vi endast om den fysiska kroppens existens, och sedan om psykiska processer, till exempel psyket, mind,ego o.s.v. men jag menar att vi har två olika celestiska kroppar i oss,i den högra halvan av vår kropp finns en anti-skapelse och i den vänstra halvan finns en skapelse som ännu ej är avslutad, vår personlighet består alltså av tes, antites och neutralitet , tre olika tillstånden som vi har möjlighet att utveckla i oss, och ego är anti-skapelsens centrum, men självet är ej skapelsens centrum, för självet är ett magiskt begrepp,utan annan realitet än att vara synomym till ego, i Upanisaderna försöker de föra in ett nytt begrepp, alltså Atman, men det är ej Atman som är skapelsens centrum, men kärleken, finns det något namn på kärlekens centrum, för ego kan kallas självbevarelsedriftens centrum, och då skulle begreppet ALLA kunna känneteckna kärlekens centrum, för den celestiska kroppen i den vänstra kroppshalvan är oss alla, där är vi alla från samma familj, från samma ursprung, där är vi alla bröder och systrar,där finns inte judar eller Brahmins, svarta eller vita,rika eller fattiga, abetstagare eller arbetsgivare, men människan, denna underbara fantastiska varelse, som det sades en gång i tiden hade befolkat planeten jorden, som då kallades kärlekens ö i världsaltet, men människan finns inte längre, hur kunna bli människan, hur kunna bli alla, det skulle vara den totala ego-dödens känsla, och ego-döden menas då död av självbevarelsedriften, är det verkligen möjligt att leva utan självbevarelsedrift, det är möjligt, det handlar om att kunna förstå oss själva rätt,självbevarelsedriften är alltså det som hndrar oss från att bli en människa i ordets egentliga mening, det gäller att överskrida vår självbevarelsedrift ifall vi ska kunna utveckla människan i oss, göra henne till en levande realitet, genom kärlek kan vi överskrida självbevarelsedriften, hon längtade efter att få födas,i varje människo-djurs ögon kunde jag känna att den längtan att få skapa fram sig själv som människa fortfarande fanns kvar, att människan inte var död, men hade gömt sig på botten av sina spänningar djupt nere i Muladharas heliga mörker, hon var fastkedjad av neutrala dialektikens temporära process (ego-kedjad) för att därigenom undkomma att drunkna i kaos eller brinna upp i ondskans kundalini hetsande lågor, det fanns alltså ingen syntes, men en neutralitet som fungerade som en slags åskledare mellan skapelse och anti-skapelse, (är det kanske i Muladhara blixten slår ner) och skapelsen som egentligen har tio olika centrum som alla är absoluta och statiska och alltså är fria från spänningar och som generellt centrum har kärlekens centrum som alltså är oss alla, fast det tionde centrumet är ännu ej instalerat därför är skapelsen oavslutad, och anti-skapelsen som har nio olika centrum så kallade chakran, som är relativa och dynamiska och som är ett slags slagg från skapelsen och som har en inneboende spänning mellan två motsatta tillstånd självbevarelse och död som skapar den här rädslan inom människan som gör henne ständigt förvirrad och nervös, och som vi måste överskrida genom kärlek och har som generellt centrum vårt ego, och som Hobbes sa söker detta ego efter ett skydd emot döden och framkallar därigenom en social organism, ett samhälle, en tillfällig falsk ordning,och som Heidegger sa att dödsångesten är då den centrala känslan i varje människas liv, som hon på alla sätt och vis försöker skydda sig emot, men Sören Kierkegaard sa att ångest är frihetens möjlighet, och här är vi inne på någonting intressant, vi måste alltså kasta vår mask och säga nej till samhällets skydd emot döden, och leva med ett autentiskt och äkta ansikte ,men vi är all rädda och skakade i vår hybrida människo-djurets gestalt, vi söker alla efter en faders skydd (som Anna Freud kallade försvars-systemet), vi behöver någon som kan försvarar oss emot världen för den är full av faror, Nelson Mandela ville ej ha någon advokat,han försvarade sig själv, vi måste bli som honom, han var sin egen far, samhället är alltså ett skydd emot varje människas frihet att kunna bli alla,ett skydd emot varje människas försök att bli sann, att leva sant utan mask mitt i samhälls-trafiken, fortsättning följer i nästa post,

in english

How to free oneselves from the instinct of self-preservations ego-mist, how to get away from the self`s self-assertion against the whole, against the total, not to be oneself, but ALL, how to get through all the blocks others self-preservation assert against oneself, how to become free in the endless love clear light as the true, the genuine and authentic in all, how to dance in every human heart, ecstatic and devoted, dance on the thin clouds in every person’s heaven, dancing on her lips in the kiss, dancing on her eyelids when she sleeps, dancing in her dreams, I coming as a stranger from nowhere, how to find the door to the man’s house,I love the man,but where is she, because I love truth in her; her beautiful eyes, I searched the man on my trips into the mountains and down in the valleys,I saw the animals, I gave them all my bread from the bag, it was night, I slept alone on the grass, each man had gone, I was alone on earth, it whispered in the wind that man is here fixed invisible at the bottom of the original water protected by the Matsya,she is waiting to be taking up by love bird phoenix, self-preservation is our inner prison,how come out of it, we have the physical body, it is neutral neither bad or good, it lives its own life from birth to death, but we also have two different types of bodies in the physical body, many have tried to describe these bodies, without having succeeded convince the world of its existence, for normal, we are talking only about the physical body’s existence,and then on the mental processes, such as psyche, mind,ego o.s.v. but I mean, we have two different celestial bodies in us, in the right half of our body is an anti-creation, in the left half is a creation that have not yet been completed, our personalities are made up thus of the thesis, antithesis and neutrality, three different states that we have the opportunity to develop in us, and ego is anti-creation center, but the self is not the center of creation, for the self is a magical notion, without other reality than to be synomym to the ego, in Upanishads they try to bring a new concept,thus Atman, but it is not Atman which is the center of creation, but love, there is no name for the love center, the ego can be called self – preservations center, and then the concept of ALL to characterize love center, for the celestial body in the left body half is all of us, where we are all from the same family, from the same origin, which we are all brothers and sisters, there are no Jews or Brahmins, black or white, rich or poor, employee or employers, but man, this wonderful fantastic being,as it was once upon a time had populated the planet Earth, which then called love island in the cosmos, but the man no longer exists, how to become man, how to become all, it would be the total ego-death feeling, and ego-death meant the death of self-perservation, is it really possible to live without self-preservation, it is possible, it is about being able to understand ourself right, for self-preservation is what prevents us from becoming a man in the true sense, it is all about to exceed our self – preservation if we are to develop the human being in us, make her a living reality, through love, we can exceed the self-preservation, she longed after the birth, in any human-animal eyes, I could feel the longing to create herself as human still remains,that man was not dead but had been hiding at the bottom of her tensions deep in Muladharas holy night, she was chained to neutral dialectic temporary process (ego-chained) in order to escape drowning in chaos or burn up in the evil Kundalini mongering flames, there was therefore no synthesis, but a neutrality which acted as a kind of lightning conductors between creation and anti-creation, (is it perhaps in Muladhara lightning strikes down) and creation has actually ten different centers, each of which is absolute and static and therefore are free from tension and which generally center is the love- center, which therefore are all of us, though the 10th center is yet not installed therefore is the creation unfinished, and anti-creation, which has nine different centers, so-called chakran, which is relative and dynamic, which is a kind of slag from the creation, which has an inherent tension between two opposing states self-preservation and death that creates this fear in man who makes her constantly confused and nervous, and we must exceed with love and has as generally center our ego, and as Hobbes said searching this ego after a protection against death and thereby induces a social organism, a society, a temporary false order, and as Heidegger said that death anxiety is the central feeling in each person’s life, as she in every way trying to protect herselve against, but Søren Kierkegaard said that anxiety is the possibility of freedom,and here we are at something interesting, we must throw our mask and say no to society’s protection against death, and live with an authentic and real face, but we are all scared and shaken in our hybrid human-animal gestalt, we are looking for all after a father’s protection (as Anna Freud called defense- system), we need someone who can defend us against the world for it is full of dangers, Nelson Mandela would not have a lawyer, he defended himself , we must become like him, he was his own father, the community is a protection against every person’s freedom to become all, a safeguard against any man’s attempt to be true, to live true, without any mask in the center of social-traffic continued in next post,

IS SAI BABA ABOVE THE LAW

Hej Harald.
Du frågar i din blog “varför anmälde aldrig Conny till Puttaparthi polisen etc. Vi, de besudlade av Sai Baba upprättade affidavits som det heter i respektive land där vi vittnade om Sai Babas förförelse av oss alla och hans fysiska och andliga missbruk av våra kroppar och själar. Dessa stämplades av Notarius Publicus i respektive land och var alla på engelska och respektive landsspråk. De sändes sedan genom den indiske advokatens försorg till CBI (central byrå of investigation i indien samma som CIA i USA). Dåvarande chefen som ej var Sai Babian såg till att courtcaset kom direkt upp i Supreme court i Dehli. Där var nr 1 i Sathya Sai trust fonden Supreme highcourt judge Anand chief-justice. Han ändrade samma dag rättegången skulle vara domarna och böt ut till lojala hejdukar till Sai Baba. Efter 20 minuters förhandling så dismissed hejdukarna till domarna hela rättsaken och kastade ut advokaten och la ner hela court-caset. Allt finns dokumenterat och finns även på nätet på exbaba.com om du läst allt som står där hade du sett detta. Så vi försökte allt men inte gick vi till en sketen polisstation i Puttaparthi inte, vi trodde naturligtvis som CBI-chefen att rättsväsendet i Indien skulle fungera bara man hade torrt på fötterna så att säga. Men icke, Gud vad vi bdrog oss. I Indien världens största demokrati fungerar ingen rättvisa bara korruptionsmänniskor hela vägen från Gudar, gurus till presidenterr m.m. Alla är med rätt ord endast förljugna skitstövlar och helt osanna rakt igenom som de flesta människor ändå är. Hoppas annars att du har det bra. Skriv in i bloggen att vi försökte med rättsligt godkända affidavits men att Annand med sina inplockade tjyv-gubbar till domare lade ner hela caset. Vilket innebär att det aldrig går att ta upp mer från den utgångspunkten som är oss pojkar och det sexuella missbruket som Sai Baba ägnade sig åt.
Kram
Conny

Jag får ett email av Conny Larsson, han säger att deras petition emot Sai Baba blev dismissed av Supreme Court i Delhi, varje dag står vi alla faktiskt inför ett egentligen ofattbart mirakel, vi tittar oss i spegeln, hur kan vänster sida förvandlas till höger sida, detta fenomen är ett av dynamikens hemligheter, det är därför djuren har sex bakifrån, för då blir det vänster emot vänster, och detta fenomen är ett viktigt bevis på att anti-skapelsen är ett specifikt mänskligt fenomen, alltså ingen vet egentligen varför djuren existerar, ingen har någonsin gett en acceptabel förklaring, djurens sex är utan dynamisk förvandling, människans sex är i de flesta fall dynamiskt, den andre är som en spegel-bild av oss själva, vänster emot höger, och detta mirakel skapar maximal spänning, vi måste ge en rättvis bild av Sai Baba, i “exbaba.com” kan vi läsa om alla anklagelser emot honom, alla vitnesmål, jag har inte läst det tidigare, jag läser det idag, det känns oklart och förvirrande, jag hittar inget skarpt fokus, vad har han gjort, egentligen, jag kände mig lurad då jag kom till Puttapathi första gången 1986 och fick en lång intervju med honom, direkt, men jag kände att han åt på mig, strax under mitt vänstra öga, jag upplevde honom som en hungrig krokodil och när jag frågade honom ifall han kunde ta in min spänning i sin kropp kom han i total affekt, lyfte sina båda armar upp i luften och såg både frågande och anklagande ut, men jag fortsatte att pressa honom och då upplöstes hela intervjuen och vi som var där i hans rum motades ut, inte bryskt men en aning nervöst, och jag betraktades som en hög inkarnation av alla de som satt där ute på tempelgården och väntade , därför att han gett mig en lång intervju omedelbart jag kom till Puttaparthi, men det var ej sant deras tänkande, för de spelade bara med i Sai Babas spel, de tänkte så därför att de trodde Sai Baba tänkte så, de följde hans tankar bara, men jag upplevde det som ett hemskt bedrägeri hela situation, jag var lurade, Sai Baba var alltså ingen Jesus som det påstods, men en lömsk krokodil, och när jag kom in på ett av matställena utanför ashramet, kom det fram en del Sai Baba fans till mitt bord, de såg glada ut, de ville gratulera mig, men när jag sa att Sai Baba var en krokodil stelnade deras ansikten, de titta på mig som om jag vore en mentalt sjuk, jag tittade in i deras förvirrade ögon och sade “Sai Baba saknar kärlek”, strax blev jag helt ensam därinne, vardför fryser dom ut mig, tänkte jag, har jag inte rätt att säga vad jag känner, men det har vi inte i det här samhället, vi har inte ens rätt att känna, vi ska vara tysta och följa anti-skapelsens gudar tätt i fothälarna, följa dem helt okritiskt till världens ände, kyssa deras fötter med svansen mellan benen, jag gillar ej Sai Baba därför att han ger mig smärta, och när han säger att han är en avatar av Vishnu, då vet jag att han ljuger, därför säger jag att han är en lögnare, och år 1998 då jag publicerade min artikel om honom i Garuda började han sände mantra präster till Kalippa garden just 400 meter från mitt Ashram för att genom mantra ritualer trycka ner mig i skoskaften, förstöra mig både psykiskt och fysiskt, Bakium och Ponnataj som jobbade här gav sig iväg varje dag till Kaliappa garden för att skrämma iväg dessa perversa mantra präster, vi tog fotografier av dem i flykt och registreringsnummer på deras bilar och motorcyklar, gav dessa bevis till polisen i Sempatty och Dindigul, men inget hände, för 4 år sedan kom det också hit Kineser från Tibet och Kina, det var Dalai Lama som i samabete med Sai Baba och Shankaracharya i Kanchi puram sände dem till min ensliga plats nära bergen till Kodaikanal, även idag är det 25 kineser här i Kaliappa garden och Sai Baba har några egna mantra präster där, men också en liten grupp Brahmins präster från Sankaracharya i Kanchipuram, jag vet inte varför de försöker plåga livet av mig, och jag vet inte varför alla dessa människor från västern började besöka Sai Baba, det hela startade redan på 1960-talet, vad de ville ha av honom, kärlek kunde de i alla fall inte få, men kanske var det därför han onanerade helt öppet åt unga män, det var hans sätt att visa kärlek, för Sai Baba befinner sig på de tre första centrumens nivå, fast genom mantra kan han faktiskt operera på högre nivå, det är faktiskt möjligt att nå ända upp till det nionde centrumet med hjälp av mantra, men mantra fungerar som alkohol, när de slutar uttala mantra sjunker den konstgjorde kraften ner igen till de första tre centrumen, därför saknar Sai Baba kärlek, vi måste först upp till hjärtat, det fjärde centrumet med hjälp av Vishnu för att vår kärleken ska börja fungera autentiskt och mera permanent, därför upplever jag alla dessa vittnesmål emot Sai Baba för att han onanerat åt vissa beundrare som ett slags missförstånd, att de ej förstått Sai Babas egentliga personlighet och avsikt, att det kanske är hans måhända en aning primitiva och enda möjlighet att visa sin kärlek, men samtidigt blir det faktiskt vilseledande och förledande, därför att hans beundrare saknar egna tankar, en swamy utanför Chennai har påstått att han är Kalki avatar och i mer än 10 år samlat på sig nära nog en million troende, är det nog, att som Sai Baba påstod att han är en inkarnering av Krishna för att flera millioner beundrare ska komma till honom, faktiskt är fenomenet Sai Baba en test, Vishnu ville visa hur blind mänskligheten är och hur långt bort från sanningen hon tagit sig, att det räcker med att en liten troll-gubbe som Sai Baba lyfter på hatten och en hare plötsligt hoppar fram för att millioner från väst ska dyrka honom, och då hamnar förstås hans agerande under the criminal act emot abuse, min kritk av Baba är att han använder sig av mantra för att manipulera sina beundrare och förstöra sina fiender, och hota sin omvärld, och då handlar det om Black Magic, och då är hans brottsregister offantligt mera graverande än Swamy Premananda, så varför låter inte polisen i Puttaparthi under D.G.P`S kommando i Bengalore Sai dela cell med Premananda,de kommer båda från samma källa, fast Premanande är mera som en clovn och Sai Baba en arrogant krokodil, jag läser om Black Magic fall i “exbaba.com.” de känner sig totalt penetrerade på natten av Sai Baba, och då handlar det om att Sai Babas präster utför mantra puja emot vissa utvalda offer, Premananda, som jag besökte och som jag upplevde som en mini-Sai Baba sitter alltså i fängelse för bland annat abuse av sina devotees, jag läser i exbaba.com om anklageser för sexuell abuse emot en Swami Vishwanada, men här kommer min kritik emot Sai Babas beundrare och exbeundrare,att varje genuin kärleks-sökare skulle omedelbart ha förkastat Sai Baba som Guru, för Sai Baba är en så kallade Guru för Asuras, för de onda, en black magic mantra Guru totalt emot Vishnu, men Dalai Lama, Påven, Sankaracharya i Kanchi puram och alla de bramhinska prästerna är av samma virke som Sai Baba, de är alla mantra-ÄCKEL, och hur kunde Norge ge fredspriset till en humbug som Dalai Lama, men de värsta äcklena av alla mantra äckel är Namboodiris in Kerela, de mest ortodoxa Malayalee Brahmins, alla dessa kallar sig för präster och i association med Gud, fast de är i verkligheten mentala mördare,

in english

Hello Harald.
You ask in your blog “why notified never Conny to Puttaparthi police etc. We, the POLLUTE of Sai Baba prepared affidavit as it is called in the respective country where we testified Sai Babas seduction of all of us and his physical and spiritual abuse of our bodies and souls. The stamps of Notaries Public in each country and were all in English and each country language. They then sent by the Indian lawyer to the CBI (Central Bureau of Investigation in India the same as the CIA in the U.S.). The then head not was Sai Baba devotee saw that the court case came directly up in the Supreme Court in Delhi. There was No 1 in the Sathya Sai Trust Fund Supreme High Court Judge Anand “Chief-Justice”.He changed the day the trial would be the judges and dealing out to loyal henchmen to Sai Baba. After 20 minutes of negotiation as dismissed of henchmen to judges throughout the case and threw out the lawyer and put off the whole court case. Everything is documented and is also available online at exbaba.com if you read all of it had you seen this. So we tried everything but we never went to a dumb police station in Puttaparthi , we thought of course as CBI chief that the legal system in India would work because we were dry on feet, so to speak. But otherwise, God, how we made a mistake. In India, the world’s largest Democracy works no justice only corruption the people all the way from Gods, gurus to president etc. All are with the right words only dishonest assholes and completely untrue straight through which most people still are. Hope else that you are well. Enter in the blog that we tried with legally approved affidavit but that Annand with his put together one-sidedness-old men to judges dropped the whole Case. Which means that it is never going to pick up more from the starting point as our boys and sexual abuse by Sai Baba was involved in.
Hug
Conny

I get an email of Conny Larsson, he says that their petition against Sai Baba was dismissed by the Supreme Court in Delhi, every day, we all actually facing an actual incredible miracle, we look ourselves in the mirror, how can the left side turns into the right side, this phenomenon is one of the secrets of the dynamics, that is why animals have sex from the rear, for then it will be left against the left, and this phenomenon is an important evidence that anti-creation is a specific human phenomenon, therefore no one knows really why animals exist, no has ever given an acceptable explanation, animals sex are not dynamic transformation, human sex are in most cases dynamic, the other is that a mirror-image of ourselves, left against right, and this creates miracles maximum tension, we must give a fair picture of Sai Baba, in “exbaba.com” we can read about all the accusations against him, all evidence, I have not read the past, I read it today, it seems unclear and confusing, I find no sharp focus, what has he done, really, I felt cheated when I came to Puttapathi first time in 1986 and had a long interview with him, directly, but I felt that he was eating on me, just below my left eye, I saw him as a hungry crocodile and when I asked him if he could bring in my tension in his body, he came in total affected, highlighting both his arms up in the air and looked both questioning and accusatory, but I continued to push him and then dissolved the interviews and we who were there in his room were drive out, not a jolt, but a slightly nervous, and I was considered as a high incarnation of all these who sat out there in the temple courtyard and waited, because he gave me a long interview immediately I came to Puttaparthi, but it was not true their thinking, because they played only in Sai Babas game, they thought so because they thought Sai Baba thought so, they followed his thoughts only, but I experienced it as a terrible fraud whole situation, I was deceived, Sai Baba was not a Jesus that was claimed, but a sly crocodile, and when I came into one of the hotels outside ashrame, a Part of Sai Baba fans came to my table, they looked happy, they wanted to congratulate me, but when I said that Sai Baba was a crocodile froze their faces, they look at me as if I were a mentally ill, I looked into the bewildered eyes and said, “Sai Baba has no love”, just, I was all alone in there, why they freezing me out , I thought, I have no right to say what I feel, but we have not in this society, we do not even have the right to feel, we should be silent, and follow anti-creation gods dense in the heels, follow them completely uncritical to the end of the world, kiss their feet with our tail between our legs, I not like Sai Baba, because he gives me pain, and when he says he is an avatar of Vishnu, then I know that he is lying, it is why I say he is a liar, and in 1998 when I published my article about him in Garuda he sent mantra priests to Kalippa garden just 400 meters from my Ashram to perform the mantra rituals pushing me down in shoe-legs, destroy me both mentally and physically, Bakium and Ponnataj who worked here left each day to Kaliappa garden to scare away these perverse mantra priests, we took photographs of them in flight and number of their cars and motorcycles, gave this evidence to the police in Sempatty and Dindigul, but nothing happened, for 4 years since they came here also Chinese from Tibet and China, it was the Dalai Lama in cooperation with Sai Baba and Shankar Acharya in Kanchi puram who sent them to my lonely place near the mountains of Kodaikanal, even today, 25 Chinese people are here in Kaliappa garden and Sai Baba have some own mantra priests, but also a small group of Brahmins priests from Sankaracharya of Kanchipuram, I do not know why they are trying to torment the lives of me, and I do not know why all these people from the West began to visit Sai Baba, it all started in the 1960s, what they wanted from him, love, they could actually not get, but perhaps it was because of that he was masturbating quite open to young men, it was his way of showing love, for Sai Baba is on the first three centers level, fixed by the mantra, he can actually operate at a higher level, it’s actually possible to reach up to the ninth center using the mantra, but the mantra acts as alcohol, when they ends pronounce mantra drops the artificial power down again to the first three centers, therefore, lacks Sai Baba love, we must first be up to the heart,the fourth Center with the help of Vishnu, then our love begin to start work authentic and more permanent, because I feel all these testimonies against Sai Baba that he masturbate to some fans as a kind of misunderstanding, they do not understand Sai Babas actual personality and intention, that it might be his perhaps a bit primitive and only opportunity to show his love, but at the same time, it is actually misleading and lead astray, because his fans do not have their own thoughts, a Swamy outside Chennai has stated that he is Kalki avatar, and in more than 10 years acquired nearly one million believers, it is enough, what Sai Baba claimed that he is a incarnation of Krishna to make several million fans to come to him, actually the phenomenon of Sai Baba is a test, Vishnu wanted to show how blind humanity is and how far from the truth, she is now, that it is enough that a small troll – magician as Sai Baba lifting his hat and a rabbit suddenly jumps out that million from the West will worship him, and then of course his actions become put under the criminal act against the abuse, my critic of Baba is that he uses the mantra to manipulate his fans and destroy his enemies, and threatening his environment, and when it is Black Magic, and then his criminal record is much more damning than Swamy Premananda, so why not let the police in Puttaparthi in the DGP `S command in Bengalore, Sai share cell with Premananda, they both come from the same source, although Premanande is more like a clovn and Sai Baba arrogant crocodile, I read about Black Magic in the cases “exbaba.com.” they feel totally penetrated at night of Sai Baba, and when it is the Sai Babas priests performing mantra Puja against selected victims, Premananda, which I visited and I felt like a mini-Sai Baba is thus in imprisonment for, inter alia, abuse of his devotees, I read in exbaba.com on accusations of sexual abuse against a Swami Vishwanada, but here is my criticism against Sai Babas admirers and ex-admirers, that any genuine love -seeker would have immediately rejected Sai Baba as Guru, because Sai Baba is such a called Guru of Asuras, the evil, a black magic mantra Guru total opposite to Vishnu, but the Dalai Lama, Pope, Sankaracharya of Kanchi puram and all the bramhins priests are of the same wood as Sai Baba, they are all the mantra-STINKERS, and how Norway could give the peace prize to a humbug as the Dalai Lama, but the most worst stinkers of all mantra disgusted are Namboodiris in Kerela, the most orthodox Malayalee Brahmins, all these call themself for priests and in association with God, though they are really mental killer,

has anybody seen the synthesis

Vad vi kan göra är att förbereda oss för det nya vibrations-fältet som snart ska bli uppenbarat här på jorden, men ingen vet exakt när, Vishnu är hemlighetsfull, det handlar till viss del om tal och nummer, jag orkade aldrig läsa igenom Nostradamus profetior, de kändes som att de kunde tolkas hur som helst, saknade precision och skärpa, Johannes uppenbarelse är som ett julgransträd, glittrande och pråligt, att Kalki avatar ska komma är logiskt, har inget med profetior att göra, Kopernikus sade inget om att skapelsen ej var fullbordad, inte heller Albert Einstein, men de kanske anade att deras beräkningar var som att försöka fånga in vinden, för i morgon har ljuset kanske en annan hastighet, de nya vibrationerna som ska komma rör sig fortare än de gamla, men hur ska de kunna samarbeta med de gamla, de nya vibrationerna bygger på fusion, de gamla på fission, i Osiris-myten heter det att Horus föds ur Isis kropp själv-befruktande och besegrar Seth, anti-skapelsens gud som är en produkt av fission, men Horus är fram-skapad av fusion, och sedan försonas Seth med Horus, hur går det till, hur kan fission försonas med fusion, hur kan skapelsen försonas med anti-skapelsen, hur kan tes försonas med anti-tes, det finns ingen förklaring på det, Carl Gustav Jung lämnade dialektiken och pressade in sin teori i vad han kallade synkronitet, andra kallar det för korrespondens, fungerade Karl Marxs teori i verkligheten, fick vi en försonande syntes efter revolutionen, ett samhälle utan spänningar och konflikter, dialektiken kommer från Platon hävdas det, men den är lika gammal som anti-skapelsen, och anti-skapelsen uppenbaras i samma ögonblick som själen börjar fungera, för då startar det dynamiska i universum, men det dynamiska är en tillfällig process, som enligt fysikerna pågått 7 billioner år minst, sedan den påstådda big-bang inträffade, vi genom vårt ego har skapat begreppet syntes,det är människans dröm om försoning och fred att den kan realiseras, det är människans finaste mål med skapelsen,vår vackraste ego-dröm, men freden efter det andra världskrigets slut skapade ett kallt krig mellan Amerika och Rysslan, andra kallade det terror-balans, som kanske är det rådande tillståndet idag, Vishnu testar, och observerar vad som händer, faktiskt är Vishnu själv den eftersökta syntesen mellan skapelse och anti-skapelse mellan manligt och kvinnligt, mellan kapitalism och kommunism, mellan fusion och fission, mellan ont och gott, mellan sant och falskt, hans all-medvetande som finns inom oss alla är vår enda möjlighet till varaktig syntes, i alla böcker om Vishnu kan vi läsa att han sänder en avatar till jorden för att döda ondskan, vad menas med det, den onda handlingen är ett symtom bara , men tanken bakom handlingen, medvetandet bakom handlingen är det verkligt onda, hur dödar vi det, vissa påstår att det räcker med utbildning, men krig, terrorism, sadism och härskandet försvann ej på 1900-talet, då utbildningen blev obligatorisk, den enda väg som är framkomlig är faktiskt att försöka lyfta upp de3 första centrumen till huvudet, både skapelsens 3 absoluta centrum och anti-skapelsen 3 relativa centrum som också kallas för kundalini-chakran,

in emglish

What we can do are prepare ourselves for the new vibration field soon to be revealed here on earth, but no one knows exactly when, Vishnu is mysterious, it is part of numbers and codes, I could never read through Nostradamus prophecies, they felt like they could be interpreted in any case, lacked precision and sharpness, Johannes revelation is like a Christmas tree glittering and gaudy, that Kalki avatar will come is logical, is not with prophecies to do, Copernicus said nothing about that creation was not complete, nor Albert Einstein, but perhaps suspected that their estimates were to try to catch the wind, for tomorrow is light perhaps a different speed, the new vibrations moving faster than the old, but how will they be able to cooperate with the old, the new vibrations are based on fusion, the old on fission, in the Osiris-myth states that Horus born of Isis body self -fertilized and defeats Seth, the anti-creation god is a product of divisions, but Horus is up-created by fusion, and then Seth reconciled with Horus, how does it work, how can the divisions be reconciled with the merger, how can the creation reconciled with the anti-creation,how can the thesis be reconciled with the anti-thesis, there are no explanation for it, Carl Gustav Jung gave up dialectic and pressed in his theory into what he called synchronicity, others call it correspondence, Karl Marxs theory worked in reality, we received a conciliatory synthesis after revolution, a society without tensions and conflicts, dialectics will come from Plato, it is argued, but it is as old as the anti-creation, and anti-creation, revealed in the same moment as the soul begins to operate, for then start the dynamic of the universe, but the dynamic is a temporary process, which according to the physicists lasted 7 billions years at least, since the alleged big bang occurred, we, through our ego has created the concept of synthesis, it is Man’s dream of reconciliation and peace that can be realized, it is Man’s finest goal of creation, our beautiful ego-dream, but peace after the Second World War created a cold war between America and Rysslan, others called it terror-balance, which is perhaps the prevailing state today, Vishnu test, and observe what happens, actually Vishnu himself is the sought synthesis between creation and anti-creation between male and female, between capitalism and communism, between fusion and fission, between good and evil, between true and false, his all – consciousness that is within us all is our only option to lasting synthesis, all books on Vishnu, we read that he sends an avatar to earth to kill the evil, what is meant by it, the evil action is a symptom only, but the thought behind the act, the consciousness behind the action is the truly evil, how we kill it, some claim that education is enough , but war, terrorism, sadism and rule did not disappeared in the 1900s, when education was made compulsory, the only way is accessible is actually to try to lift up the first 3 centers to the head, both the creations 3 absolute centers and anti-creations 3 relative centers also known as Kundalini-chakran,

What do we do here on earth

Vad ska vi göra här på jorden, vad är meningen med vårt liv, det handlar om ett test, vi är alltså ett slags försökskaniner, Vishnu finns i varje människa, även i de onda, men Shiva finns också i varje människa, det destruktiva, alltså anti-skapelsen, men anti-skapelsen är skapad efter skapelsen, anti-skapelsen är det andra, nummer 2, och skapelsen är nummer 1, astronomerna säger att dom funnit anti-materia i rymden, vad är skillnaden mellan anti-skapelsen och anti-materia, det är svårt att förstå vad de menar, för anti-materia skulle vara detsamma som vakum, men anti-skapelsen är alltså en kraft som är emot att skapa, det är alltså en anti-sexuell kraft, Grekerna kallade den “Thanatos”, döds-driften, och den skapande kraften “Eros”, och då är Thanatos detsamma som viljan att vilja leva, och Eros förmågan att kunna överskrida den viljan att vilja leva, för sann kärlek är beredd att dö för den som den älskar, därför kunde Kodi Samy ta in min spänning i sin kropp, därför han var beredd att dö en smula för att ge mig sin kärlek, men ego säger alltid att vi ska tänka på oss själva först, för hur kan jag bygga ett hus till någon annan innan jag har ett själv, varje människa som sätter en gräns mellan sig själv och den andre är styrd av thanatos, för gränsen mellan dig och mig är den största synden av alla, för den dödar Eros, och Eros är mer än liv, den är det enda mått vi har på att vi gör rätt, att vi går rätt, att vi tänker rätt, när Eros dör är allting tillåtet, vi kan skapa en oändlig massa ordningar, en oändlig massa olika variationer på civilisation och samhälle, men allt kommer att bli ett uttryck för Thanatos, av det destruktiva, och varje ordning kommer att bli falsk därför att Eros är död, och om Eros är död kommer allting att handla om en självhävdelse av ego och av viljan att vilja leva, hur många människor är redo att gå rakt fram emot det destruktiva, hur många är beredda att bära sin kärlek genom helvetes brinnande eldar, utan att slukas av alla de demoniska flammorna, Sokrates var beredd, flammorna hade ingen makt över honom, han visste att varje steg han tog var rätt, att varje tanke han tänkte var rätt, hans kärlek var så stark att han kunde inte gå fel, och när han dog tog han sig till platsen just över havsytan där alla helgon vistas, viljan att vilja leva är på sätt och vis detsamma som självbevarelsedriften, och begreppet självbevarelsedriften är ett försök att ge människan en förklaring av en ego-reflexaktig form där hennes omedelbara behov ej hämmas eller undertrycks t.ex. behovet av vatten, av föda, av att kroppen ej skadas, behovet av att röra sig, men alla dessa behov ska upp till huvudet, men Eros skönhet kan få oss att släppa vårt självbevarelse behov,få oss att obehindrat och nyfiket slå följe med Eros en bit på vägern in i verkligheten, och den sköna känslan i kroppen kan få oss att glömma världens sorger och bekymmer som om vi sjunkit in i en annan mera viktlös värld, få oss att glömma bort för en stund våra rutiner, vanor och mekaniska upprepningar, glömma bort vårt ego och dess självbevarelsedrift om blott för några få minuter, för när Eros stiger upp i oss försvinner vi alla, både jag och du, vi formar ett gemensamt kärleks-medvetanden,men anti-skapelsen, Shiva, lurar alltid bakom knuten, t.ex.den katolska kyrkan vars hörnsten, som håller detta perversa monster upp vid liv är dess totala fördömelsen av Eros, av all äkta och autentisk kärlek som fortfarande existerar i universum, utan detta groteska och perversa hat till den skapande kraften,till den skapande människan, till den autentiskt älskande människan som offrat allt för att följa sin eros i sitt hjärta, skulle denna anti-skapelsens demoniska auktoritet som kyrkan utgör förinta sig själv genom sin totala brist på autentisk kärlek och autentiskt kärleks medvetande i sitt inre framför hatets altare där de döda i anden predikar för alla de oskyldiga, som råkar stiga in i detta hatets centrum som bara har sitt like i Puttaparthi, i den stund då kärlekens pilar tränger igenom dess granit-hårda murar; men när eros pilar träffar ett kärleks-längtande hjärtat stiger kaosets vågor uppåt emot huvudet , Noas vågor, Matsyas vågor och samhället skälver då i sin bistra självbevarelse-attityd,

in english

What do we do here on earth, what is the meaning of our life, it is about a test, we are a sort of guinea pigs, Vishnu exists in every human being, even in the evil, but Shiva is also found in every human being, the destructive, thus anti-creation, but the anti-creation is created after creation, anti-creation is the second, number 2, and creation is the number 1, astronomers say hereby found anti-matter in space, what is the difference between the anti-creation and anti-matter, it is difficult to understand what they mean, for anti-matter would be same as the vacuum, but the anti-creation is a force that is against that to create, it is an anti-sexual force, the Greeks called it “Thanatos”, the death – urge, and creative power “Eros”, and when Thanatos is the same as the desire to want to live, and Eros the ability to exceed the willingness to want to live, for true love is willing to die for that which it loves, therefore, could Kodi Samy take my tension in his body because he was prepared to die a bit to give me his love, but ego always say that we should think of ourselves first, for how can I build a house to someone else before I have one self, each man who put a border between himself and the other is driven by Thanatos, for the boundary between you and me is the greatest sin of all, for it kill Eros, and Eros is more than life, it is the only measure we have that we do right, that we are right, that we think right, when Eros dies, everything is permitted, we can create a infinite mass systems, an infinite mass variation of civilization and society, but everything will be an expression of Thanatos, the destructive, and each order will be false because Eros is dead, and if Eros is dead everything will focus on a self-assertion of ego and a willingness to want to live, how many people are ready to go straight forward toward the destructive, how many are willing to bear their love through hell flaming fires, but not swallow of all the demonic flames, Socrates was prepared, the flame had no power over him, he knew that each step he was right, that every thought he thought was right, his love was so strong that he could not go wrong, and when he died, he took to the spot just above sea level where all the saints reside, the desire to want to live is, in a way same as self-preservation, and the concept of self – preservation is an attempt to give the man a declaration of an ego-reflex form in which her immediate needs is not inhibited or suppressed eg the need for water, of food, the body is not injured, the need to move, but all of these needs be up to the head, but Eros beauty can make us drop our self-perservation needs, make us to join unhindered and curiously with Eros a part on the way into reality, and the beautiful feeling in the body can make us forget the world concerns and needs that we have fallen into another more weightless world, make us forget for a moment our routines, habits and mechanical repetition, forget our ego and ourself on only for a few minutes, when Eros rise up in us disappear, we all, both I and you, we form a common love-consciousness, but the anti-creation, Shiva, always lurking behind the corner, for example,the Catholic Church, whose cornerstone, which keeping this perverted monster up alive is its total condemnation of Eros, of all genuine and authentic love that still exists in the universe, without this grotesque and perverse hatred against the creative power, the creative man, the authentic-loving man who sacrificed everything to follow his eros in his heart, this anti-creation demonic authority which the church form is destroying itself by its total lack of authentic love and authentic love consciousness of its inner hatred in front of the altar where the dead in spirit preaching to all the innocent, who happens to get into this hatred center which only has its equal in Puttaparthi, in the moment that the love darts penetrate through its hard granite walls, but when eros arrows hits a love-longing heart than the chaos waves rise up against the head, Noas waves, Matsyas waves and society tremble when in its grim self-attitude,