Monthly Archives: September 2009

HOW IT IS 13

han och hon låg där i det blåa gräset, solen sken och fåglarna sjöng, det var tidigt på morgonen, de visste inte riktigt hur många dagar de legat där, de kramades, han älskade att ta på hennes fingrar,de kunde höra fåglarna sjunga och vinden susa i träden, men ändå hörde de inte riktigt, för de var helt gripna av själen, av den känsla som själen gav dem, och den höll i sig, det fanns ingen mättnad, de kände sig namnlösa, för de visste att själen var deras namn, och de kände bara en själ, för hans själ var i henne, och hennes själ i honom, hur skulle de kunna skatteskriva sig, hur skulle de kunna mantalskriva sig, de levde inte riktigt i den världen, de var inte introverta som Jung kalla det, de gav sig bara fullständigt hän känslan i själen, och den ville bara mer och mer hålla dem samman, de var trogna sin känsla, de ville inte bryta upp, de ville inte gå isär, de var sanna emot varandra, de spelade inte, de låtsades inte, det fanns ingen lögn mellan dem, ingen smärta, ingen rädsla, ingen konkurrens, de var helt ärliga, helt uppriktiga emot varandra, deras kärlek var auterntisk och äkta , utan manipulation, utan kalkylering, han älskade hennes axlar, hon höll sin hand i hans hår, vi kan ligga så här i 200 dagar till, tänkte han,det finns ingen botten på känslan, och kärlek är livets mening, för mannen och kvinnan skapades för att få uppleva själens extatiska sammandragande strålning, de hade nått livets mening, det fanns inget annat mål att nå, de kramades dagar i sträck. och känslan ville bara mer och mer, de upplevde att ju mer de drack av själens känsla desto mer ville de ha, de verkade inte finnas någon ände på själens kärlek, ingen topp-upplevelse som Maslow kalla det, de kände att de hade passerat gränsen mellan det tillfälliga och det eviga, men var det möjligt, för kunde verkligen människan glida över linjen mellan tillfälligt och evigt, och efter 200 dagar till, tänkte han, vi måste vara i det eviga nu, för här är allt maximalt, fast utan slut, nu kunde de ej känna skillnad längre på en vecka eller på en månad, känslan för tiden hade börjat förlorats, vissa delar av minnet börjat blivit passivt, börjat underordna sig det eviga, och de hade börjat prata igen med varandra, de hade varit tysta för att inte störa känslan, i 600 dagar hade de varit tysta, de hade pratat med ögonen, pratat i kärlek, det stumma kärleks-språket från hjärta till hjärta, och han sa “världen”, nästan viskande, de var tysta en stund, och hon svarade, ” den är evig kärlek”, han lade ett tunt grässtrå just över hennes läppar, och sade ” planeten jordens hår”, och hon svarade, ” när människan dör suger gräset upp hennes karma”, deras kroppar graviterade inte längre på det vanliga sättet, åtminstonde kändes det så, deras personlighet graviterade heller inte längre till det materiella riket, för dragningskraften att vilja springa in i världen till civilisationens glittrande lyckohjul och kanske äntligen dra en vinstlott efter 10 nitlotter, tilldelas en prålig porslins-klocka i bruna och vitaktiga färger, var på något sätt upphävd,”himlen”, sa han, och tog bort grässtrået,”den är vårt hem”, svarade hon, ” för himlen finns överallt”, och Osho från Poona sade att den som har sex mer än en timme känner sig nöjd och belåten i en hel vecka, men den som har sex mer än 2 timmar kommer aldrig mer att tänka på sex, fast de kände att de nu hade kommit in i en ny andning efter att ha älskat i 600 dagar med varandra, varför skulle de stoppa, varför skulle de sluta att älska med varandra, där de låg i det mjuka gräset, fanns det någonting som var bättre, fanns det någonting som var viktigare, skulle de bli som Jehovas vittne, skulle de gå ut och predika sitt budskap för världen, eller kunde de ligga kvar där i gräset några hundra år till eller några tusen år till, och sedan träda in i det som ingen riktigt kunnat förklara vad det är, den eviga dimensionen, han hade funnit henne sovande under en av broarna till Seine i Paris, han var 18 år gammal, han hade liftat ensam ner till Paris på sitt sommarlov, han hade Herman Hesses tjocka bok glaspärlespelet i sin väska, han hade fått lift från Stockholm direkt ner till Malmö med en mindre långtradare, chauffören hade varit hygglig, han hade fått ligga ner mer än halva färden bakom sätet på en sängliknande bräda, hon vaknade, hon tittade upp överraskat rakt in i hans ögon, men han såg inte farlig ut, hon lugnade ner sig, hon kom från Irland, de började prata, han kände sig förälskad, de gick tillsammans tidigt på morgonen för att dricka en kopp kaffe på närmsta restaurang, när hon pratade kände han sig lycklig, han brydde sig inte om vad hon sa, han var helt upptagen med att titta på hennes ansikte, han tittade på hennes läppar, han hörde inte vad hon sa, och när han plötsligt tittade henne i ögonen blev känslan så stark, att han drog undan blicken, och nu låg hon där bredvid honom 20 år senare,hon hade funnit honom, de levde på en enslig plats uppe i bergen,

in english

he and she lay there in the blue grass, the sun shone and birds sang, it was early in the morning, they did not really know how many days they remained there, they hugged, he loved to put on her fingers, they could hear the birds sing and the wind whistling in the trees, but they heard not true, for they were all arrested of the soul,the emotion that the soul gave them ,and it persisted, there was no saturation, they felt nameless, for they knew that the soul was their name, and they knew only one soul, for his soul was in her, and her soul in him, how they could be enrolled, how would they be able to sales tracking themselves, they lived not really in the world, they were not introverted as Jung called it, they made themselves only complete reference on the feeling of the soul,and it just wanted more and more to keep them together, they were true to their feelings, they did not want to break up, they did not want to be split, they were true to each other, they did not play, they pretended not to, there was no lie between them, no pain, no fear, no competition, they were completely honest, completely frank with each other, their love was genuine and auterntisk, without manipulation, without calculation, he loved her shoulders, she held her hand in his hair, we can be like this for 200 days more, he thought, there is no bottom to the feeling, and love is the meaning of life, for man and woman was created to experience the soul’s ecstatic contractile radiation, they had reached the meaning of life, there were no other goals to reach, they hugged days in a row. and feel just wanted more and more, they felt that the more they drank to the soul’s feeling the more they wanted, they seemed to be no end to soul love, no peak experience as Maslow called it, they felt that they had crossed the border between the temporary and the eternal, but it was possible for human beings, could they actually slide across the line between temporary and eternal, and after 200 days more, he thought, we must be in the eternal now, for here is everything to the maximum, but without an end, now they could not feel difference longer in a week or a month, a sense of time had begun to lost, some parts of the memory started to become dormant, started to undergo the eternal, and they had begun talking again with each other, they had been silent for not interfere with sensation, in 600 days, they had been silent, they had talked with their eyes, talked of love, the love-dumb language from heart to heart, and he said “world”, almost a whisper, they were silent for a while, and she replied, “it is eternal love “, he laid a thin blade of grass just above her lips, and said “Planet earth’s hair,” and she replied, “when a man dies sucking grass up her karma “, their bodies gravitating no longer in the usual way, atleast it felt so, their personalities gravitating either no longer to the material realm, the attraction that will run into the world to civilization sparkling pinwheel and perhaps finally draw a winning ticket for 10 blanks, awarded to a gaudy porcelain clock in brown and whitish color, was somehow suspended, “heaven,” he said, and removed the grass straw, “it is our home, “she replied,” for heaven is everywhere “, and Osho from Pune said that having sex more than an hour feel happy and contented for a whole week, but anyone who has sex more than 2 hours will never more to think about sex, though they felt they had now entered a new respiratory having been loved in 600 days with each other, why should they stop, why would they stop loving each other, where they lay in the soft grass, there were something that was better, there was something that was important, they would be as Jehovah’s Witnesses, they would go out and preach their message to the world, or they could keep it there in the grass a few hundred years or a few thousand years, and then enter it as no one really could explain what it is, the eternal dimension, he found her sleeping under one of the bridges over the Seine in Paris, he was 18 years old, he had hitchhiked alone down to Paris on his summer holidays, he had Herman Hesse’s “Glass Bead Game” thick book in his bag, he had received a direct lift from Stockholm down to Malmö by a smaller trucks, the driver were agreeable, he had to lie down more than half journey behind the seat on a bed-like board, she awoke, she looked up surprise straight into his eyes, but he did not look dangerous, she calmed down herself, she came from Ireland, they began to talk, he felt in love, they joined together early in the morning to drink a cup of coffee on nearest restaurant, when she talked, he felt happy, he did not care what she said, he was preoccupied with looking at her face, he looked at her lips, he did not hear what she said, and when he suddenly looked into her eyes was feeling so strong that he pulled away his eyes, and now she lay there beside him, 20 years later, she had found him, they lived at a lonely spot in the mountains,

HOW IT IS 12

När Krishna blåser i sin flöjt är det Vishnus ande som strömmar ut över världen, dansar över vattnet, sjunger i himlen,leker i människornas hjärtan, och Gud blåste sin ande i Adam, den första människan, menade judarna, och den kärlek Adam och Eva kände till varandra för kanske 20 000 år sedan, innan de förlorade sig själva, innan deras ego började nosa på världen som en nyfiken jakt-hund, och fick hela deras fantastiska medvetande som vilade i total harmoni med Gud, att braka ihop och sjunka ner i det ursprungliga vattnet, i kaos och i anarki, geocentriskt, graviterande emot det materiella riket, pryl samhället, emot det magiska och hyptnotiska skyltfönstret i New York city, från den symboliska kärleks-upplevelsen i åttonde centrumet, och sedan ner till det sjätte centrumet, där kärleken uppträder som strålningsfriktion i blickarna, och nu stod de vid grinden till Edens kära lustgård, fast på väg ut ur härligheten, och nästa steg, det ödesdigraste av alla, var alltså att deras kärlek skulle falla ytterligare en gång. nu ner till andra centrumet och då få en stick-kontaktmässig relation till varandra för att kunna fröjda sig några minuter på det svart magiska kundalini-nätet och då “för alltid” skulle de bli utkörda ur paradiset, men första gången de möttes hade de legat bredvid varandra i en slags extatisk dröm och älskat med varandra kontinuerligt i 90 dagar, och aldrig ens en sekund hade de känt något slags motstånd till varandra, de var totalt förenade, sammansmältna genom deras själ som var bådas själ, de var treenigheten, han och hon och deras själ,och världen var död i deras tankar,i deras personligheter men deras själ fanns där, den gemensamma själ och den var deras kontakt med den yttre världen, och den ko som brukar stå bredvid Krishna då han spelar på sin flöjt symboliserar ett enkelt liv, enkelt och evigt, för de 90 dagar de låg där i sin extatiska dröm tillsammans med varandra, de drack vatten och åt något slags gräs, då de plötsligt vaknade upp ur sin extas, men på det åttonde centrumets symboliska kärleks-värld behöver de i princip ingen föda, och de kan bli 5000 år gamla, det är bland annat därför de så kallade vetenskapsmännen på våra universitet runt om i världen ej funnit något skelett av den ursprungliga människan, hon dematerialiserade sig också, så då hon lämnade sitt liv återstod ingenting av hennes kropp, men också att vissa kroppar sänktes ner i havet som begravnings-cermoni, och Jesus kom för 2000 år sedan som den andre Adam med en symbolisk kärlek i åttonde centrumet, och återigen visade människan att hon inte ville leva i Edens lustgård,att hon valt bort paradiset ur hennes medvetande, men förstod de egentligen, för sa inte Jesus “förlåt dem för de vet inte vad de gör”,hur kunde de sjunka så djupt i ha-begär, i girighet och i avund, men vem tog upp Jesus till det åttonde centrumet, det fanns fortfarande en slags andlig kunskap kvar i Egyptien och Hermes ideer var möjliga att förstå för den som hade inre kontakt med Vishnu som är fader inte bara till “Naga Sesa” men också till Hermes filosofi, men det här är ingen propagande för Vishnu, men han fanns redan för 12 000 år sedan i Altamira som det statiska och omanifesterade medvetandet som aldrig kan förstöras hur mycket kaos som än sköljs in över detta medvetande och som fisken Matsya,den förste avataren symboliserar, segern över kaoset,och Vishnu och Matsya lever kvar idag, och vad är det som gör Vishnus medvetande så suveränt obesegerbart, för vi alla har det i vårt huvud , en av förklarningarna är att Vishnu alltid kommer att vara mer Intresserad av den eviga världen än av den tillfälliga världen,mera intresserad av ensamhet än av att vara tillsammans med andra, mera intresserad av extatisk kärlek i den inre världen än av sexualitet i den yttre glamorösa, blänkande världen, för när vi faller, beror det på att vi först faller i den inre världen, fast det kan vi faktiskt motverka genom att låta den yttre världen innan falla bort, försvinna, som då Adam och Eva låg där tillsammans i ett extatiskt inre rus på gräset i Edens lustgård, och vad är ett symboliskt kärleks-medvetande, för på det sjätte centrumet handlar det om själens strålning i kroppen, vara sensitiv för den, men på det åttonde centrumet är själen och anden helt förenade , så vad anden tänker utför själen, men snart ska tonerna från Krishnas flöjt åter ljuda i människornas liv, och då kommer en helt ny typ av kärlek att träda in i det universiella dramat mellan liv och död,mellan ont och gott,och då kommer den skapelse-process som pågått sedan tidernas begynnelse och som inneburit flera olika skapelser att nå sitt slut, och den kärleken kommer att vara inte bara strålningsmässig och symbolisk,men också slutgiltigt målinriktad, för när Kalki kommer, han är den siste,

in english

When Krishna blows his flute, it is Vishnu spirit that flows out over the world, dancing across the water, singing in the sky, playing in men’s hearts, and God breathed his spirit into Adam, the first man, said the Jews, and the love Adam and Eve knew each other for maybe 20 000 years ago, before they lost themselves, before their egos began to sniff at the world as a curious hunting dog, and got all their fantastic consciousness resting in total harmony with God, to collapse and sink into the original water, into chaos and anarchy, geocentric, gravitating to the material realm, gadget society, to the magic and hyptnotiska shop window in New York city, from the token love-experience of the eighth center, and then down at the sixth center, where love appears as radiation-friction in eyes, and now they stood at the gate to the garden of Eden, was on their way out from glory, and the next step, the fateful of all, it was thus that their love would fall again. now down to the second center and then get a plug-contact relationships to each other to rejoice a few minutes on the black magic Kundalini network and then “forever” would they be driven out from paradise, but the first time they met, they had been next to each other in a sort of ecstatic dream and loved each other continuously for 90 days, and never even one seconds,they had felt some sort of opposition to each other, they were totally united, melt together through their soul that was both soul, they were the Trinity, he and she and their soul, and the world was dead in their thoughts, in their personalities, but their soul was there, the common soul, and it was their contact with the outer world, and the cow usually listed next to Krishna as he plays on his flute symbolizes a simple life, simply and forever, for the 90 days they were there for their ecstatic dreams with each other, they drank water and ate something kind of grass, when they suddenly awoke from their ecstasy, but at the eighth center’s token love-world needs in principle no food, and they could be 5000 years old, it’s partly because they so called scientists at our universities around the world not yet found any skeleton of the original man, she dematerialized herself also, so when she left her life remained nothing of her body, but also to some bodies were lowered into the ocean as funeral ceremony, and Jesus came 2000 years ago as the second Adam with a token love in the eighth center, and once again showed the man that she doesen`t want to live in the garden of Eden , she opted out of paradise out of her mind, but realized they in fact, for Jesus said “forgive them for they know not what they do”, how could they fall so deeply in greed and envy, but who raised Jesus to the eighth center, there was still a kind of spiritual knowledge remains in Egypt and Hermes ideas was possible to understand for these who had contact with the inner Vishnu who is the father not only to the “Naga Sesa” but also to the philosophy of Hermes, but this is no propaganda of Vishnu, but he was already 12 000 years ago in Altamira the static and unmanifested consciousness that can never be destroyed, how much chaos than that washed over into the consciousness and the fish Matsya, the first avatar symbolize, victory over chaos, and Vishnu and Matsya persists today, and what is it that makes Vishnu consciousness as sovereign undefeated, for we all have it in our head, one of the explanations is that Vishnu will always be more interested in the eternal world than the temporary world, more interested in solitude than to be together with other, more interested in ecstatic love in the intra world than of sexuality in the outer glamorous, glittering world, for when we fall,it’s because we only seem in the internal world, though we can actually avoid by letting the outer world before fall away, disappear, as Adam and Eve were there together in a internal ecstatic samadhi on the grass in the garden of Eden, and what is a token of love – consciousness, for the sixth center is about the soul radiation in body, be sensitive to it, but at the eighth center is the soul and spirit completely united, so what the spirit will carry the soul, but soon will strains of Krishna’s flute again resound in people’s lives, and then a completely new kind of love to enter the universiella drama between life and death, between good and evil, and then the creation process which had started at the beginning of time and which led to a number of different creations come to an end, and that love will be not only radiologically and symbolic, but also definitely targeted, because when Kalki comes, he is the last,

HOW IT IS 11

för att kunna utveckla ett autentiskt och äkta kärleks-medvetande genom blickarna, ska vi ej ta upp känslan alltför snabbt till Maslows topp-upplevelse, men träna oss i att hålla den aktiv och levande mellan oss, som vår nya relation, fast utan tvång, det är alltså en ny typ av relation vi börjar bygga upp, uppleva, gör den ej teknisk, mekanisk eller rutinartad, för då dör den, det är alltså vår själ som ska levandegöras i vår relation, låt därför inte ego försöka börja manipulera kärleken, håll ego i bakgrunden, låt själen spontant och automatisk kontrollera relationen, all förändring av människan börjar alltid med hennes tankar, hennes mentala uppbygnad, du är din helhets centrum, ditt systems mening, och du är dina tankar, du är vad du tänker,när du läser det här får du alltså nya tankar, du och jag har alltså en relation här i texten, men den är enkelriktad, jag får inga tankar av dig, hur många vänder sig inte till dig med sina tankar, teve, radio, film, teater, nyhetstidningar, magasin, annonstavlor, böcker (bara i Sverige säljer dom runt 20 millioner böcker om året) och Expressen och Aftonbladet, en upplaga varje dag runt 1 million exemplar, vi läser, vi lyssnar, vi tittar, hur ska vi kunna ha en chans emot hela detta enorma informations utbud, som fullkommligt vräker sina tankar över oss, vi kommer att drunkna, det är vad dom vill, för då blir vi förvirrade, lätt manipulerade, då kommer de att fösa in oss i deras fålla, vi kommer att gå i någon annans fotspår, vi kommer att leva någon annans liv,falska och självutplånade, den andligaste människan i Sverige var annars Jan Lindblad, en mycket speciell natur filmare som då och då gav oss unika reportage innefrån de vildaste delarna av naturen, t.ex. anacondor från Amazonas, eller Tigrar från Indien, men han hade utvecklat ett kärleks-medvetande och naturen var nästan ett paradise för honom, för han levde tillsammans med de farligast djuren i djupaste fred, hade t.ex. två tigrar i sitt bostadhus i granjärde finnmark på 80-talet, han hade alltså en själslig relation med djuren, Jan Lindblad var en mycket mera själsligt utvecklad individ än t.ex. Swedenborg, som av många kanske betraktas som en osedvanligt andlig, Thorstein Bergman denne underbara Dan Andersson tolkaren är också en äkta andlig människa, Rolf Wikström också, det finns själ i hans musik, modernismen var det andliga uttrycket i världen, inte teosoferna eller hinduistiska ashram, tantra eller den så kallade transendentala meditation, för dessa fenomen var av en annan art, ett uttryck för Black Magic, men spontant uppenbarades ändå andligheten i musiken, alla som kände andliga behov fick dessa tillfredställda genom att skaffa den senaste skivan eller CD`n, Roger Water and Bob Dylan var de egentliga andliga ledarna, inte påven, Sai Baba och Dalai Lama, och med andlig ledare menar jag att de gav till oss äkta själslig känsla.

in english

to develop an authentic and genuine love-consciousness through eyes, we will not take up too quickly to feel Maslow’s peak experience, but train us to keep it active and live among us, as our new relationship, but without compulsion, it is therefore a new type of relationship we begin to build up, experience, making it not a technical, mechanical or routine, because then it dies, so it is our soul that will be living in our relationship, albeit not ego trying to start manipulating the love, keep the ego in background, let the soul spontaneously and automatically control the relationship, all change in the man always begins with her thoughts, her mental constrruction, you are your centre of the whole, your system’s mening, and you’re your thoughts, you are what you’re thinking, when you read this, you will therefore get new ideas, you and I have therefore a relationship here in the text, but it is one way, I have no thoughts of you, how many is not aimed at you with his thoughts, TV, radio, film, theater, newspapers, magazines, billboards, books (only in Sweden they sell about 20 million books a year) and Expressen and Aftonbladet, a circulation every day around 1 million copies, we read, we listen, we watch, how can we have a chance against the whole of this enormous range of information, which carry communication manner drags their thoughts on us, we will drown, that’s what they want, because then we become confused, easily manipulated, then they will push us into their fold, we will go into someone else’s footsteps, we will be living someone else’s life, false and self-erasure, the most spiritual man in Sweden, where else Jan Lindblad, a very special nature filmmaker who occasionally gave us a unique reports from inside the wildest parts of nature, such as anacondas from Amazon, or the Tigers from India,but he had developed a love-consciousness and nature was almost a paradise for him, for he lived together with the most dangerous animals in the deepest peace, had such two tigers In his dwelling-house in Granjärde in Sweden in the 80s, he had thus a spiritual relationship with animals, Jan Lindblad was a lot more mentally developed individuals than as Swedenborg, of which many might be regarded as a unusually spiritual, Thorstein Bergman this wonderful Dan Andersson interpreter is also a true spiritual man, Rolf Wikström also, there is soul in his music, modernism was the spiritual expression of world, not theosophists or Hindu ashram, Tantra, or the so-called Transcendental meditation, these phenomena were of a different nature, an expression of Black Magic, but spontaneously manifest anyway spirituality in music, all of which felt spiritual needs were those satisfied, obtain the latest record or CD `s, Roger Waters and Bob Dylan were the true spiritual leaders, not Pope, Sai Baba and the Dalai Lama, the spiritual leader, I think they gave us true soulful feeling.

HOW IT IS 10

men genom blickarnas friktion kände de sexualitet i hela kroppen, i armarna, i benen, på kinderna och på läpparna, de fångades in av en stark attraktions-kraft som försökte dra dem tillsammans, försökte förena dem, smälta dem samman,men handlade alltså om en känsla, en kärleks känsla, det var inte det biologiska, deras fysiska kroppar som ville förenas, men känslan, alltså själen, för på alla platser inom dem kände de själen, som hade expanderat från ett nästan obefintligt centrum nere vid sexual organet till att börja virvla runt i kroppen, dansa runt och genom en nyväckt kraft dra dem tillsammans, och de såg på varandra, såg in i varandras ögon, och strålen mellan dem,det var alltså själens osynliga substans som stålade in mellan deras ögon och drog dem tillsammans, det var en högsta sortens dynamisk känsla, men sammandragande, inte bortstötande och inte ego bildande, men förenande och ego-upplösande, det var alltså deras själar som förenades, och som skapade en helt ny typ av relation mellan dem som de aldrig hade haft tidigare i världen, för där handlade allting om att försöka låtasas vara neutral, låtsas vara socialt objektiv, och vid speciella tillfällen, men endast då, ta fram sin stick kontakt, stoppa in den, och tända strömmen på kundalini-nätet häftigt i några få utvalda minuter och skiljas, separera, stöta bort, fly iväg och ego bilda sig själv, kanske höras av, pratas vid, på telefon efter en vecka, hon satt i den rosafärgade fotöljen avspänt, men inte tillgjort, inte konstlat, inte någon minsta känsla av falskhet,fast naturligt, öppet och skådande, hon tittade inte, men såg med en slags evighetsblick på honom, där han satt på andra sidan bordet, fast mitt emot henne, i en mjuk stor fotälj, det var en enkel stämning, inga konstgjorda effekter från lampor och spotlights, men inte så spartant och ursprungligt som i en grotta i Pyrineerna, musiken från det porlande vattnet som man alltid kunde höra uppe i bergen saknades, men var ej utbytt mot ett aquarium, men något av blue grass fanns där, fast ohörbart, men en stämningen som att de satt tillsammans där i det gräs som Walt Whitman diktade om, att de äntligen var nära livet, hennes själ som nu fanns i honom, hans själ i henne, och det var skönt, den nya själen som de skapat tillsammans, som höll dem ihop, det var Kurma, Vishnus andra avatar, sköldpaddan, den ursprungliga själen, dynamikens källa, livets begynnelse, varats födelse, de hade alltså vänt tillbaka till det ursprungliga kaoset, anarkins källa, och åter-skapat sig själva i universum med en sann och äkta relation till sig själva och sin omvärld, den urspårning som anti-skapelsen hade öppnat i deras personlighet och fått dem att sprida sin själ på glitter och prål och hypnotiserats av skyltfönstrens magiska attraktion och förföriska prylar för att försöka bli en jet-människa i innerörelsens glamorösa och orgastiska kick-värld stängdes för alltid, världens attrakltionskraft säckade ihop och var på väg att dö, och det all-medvetande som fanns där sedan tidernas begynnelse och kallades för Karma och var Shivas celestiska medvetande, där alla falska handlingar registrerades,alla anti-sociala handlingar,alla kriminella handlingar, de tryckte på en knapp, de läste listan på alla misstag de gjort, som de alltså måste rätta till, de tryckte på en annan knapp, de fick en ny lista, det var Vishnus celestiska all-medvetande som informerade dem om alla sanna och äkta handlingar de hade utfört, och på slutet kunde de läsa att de nått det sjätte centrumet tillsammans i kärlek,

in english

but through gazes friction they felt the sexuality in the whole body, in arms, in legs, on cheeks and on lips, they were captured by a strong attraction force that tried to pull them together, trying to reconcile them, melt them together, but this would be a feeling, a feeling of love, it was not the biological,their physical bodies that wanted to join but the feeling, that is, the soul, for all locations within them they felt the soul, which had expanded from a almost zero near the center of the sexual organ to begin swirling around in body, dance around and through a renewed force pull them together, and they looked at each other, looked into each others eyes, and beam between them, it was thus the soul’s invisible substance that radiate between their eyes and drew them together, it was a sort of maximum dynamic sense, but concentrating, not expeling and not ego formating, but annexation and ego-dissolving, so it was their souls that were united, and that created an entirely new type of relationship between them as they had never had earlier in the world, for there was always try to pretend to be neutral, to be social objective, and on special occasions, but only then, take up the plug, insert it and turn on the power of kundalini network smartly in a select few minutes and divorce,separation, alienating, fly away and ego establish itself more, perhaps heard of, talk to you, on the phone after a week, she sat in the pink chair relaxed, but not unnatural, not artificial, no slightest sense of hypocrisy, though natural, open, and beheld, she did not look, but looked with a kind of perpetual look at him as he sat on the other side table, was opposite her in a soft large armchair, it was a simple mood, no artificial effects from the lamps and spotlights, but not so spartan and pristine as in a cave in Pyrineerna, music of the rippling water that you could always hear in the mountains were missing, but was not exchanged to an aquarium, but someting of Blue Grass was there, though inaudible, but a spirit which that they sat together there in the grass which Walt Whitman write poetry about, that at last they were close to life, her soul now was in him, his soul in her, and it was nice, the new soul they created together, which kept them together, it was Kurma, Vishnu`s second avatar, the Turtle, the original soul, dynamics source, beginning of life, being of birth, they had then turned back to the initial chaos, anarchy source, and re-created themselves in the universe with a true and authentic relationship with themselves and their world, the derailment anti-creation had opened in their personalities and made them disseminate their soul to glitter and ostentation and hypnotized of shop windows magic attractive and seductive stuff to try to become a jet-man in the movement include glamorous and organic decisive kick-world were closed for ever, the world’s attraction-power break down, and was about to die, and the all-consciousness that was there earliest times and was called Karma and was Shivas celestial consciousness, where all the fake actions were recorded, all anti-social acts, all criminal acts, they pressed a button, they read the list of all mistakes they did, they then have to fix, they pressed another button, they received a new list, it was Vishnu celestial all-consciousness that informed them about all true and genuine actions they had done, and at the end, they could read that they reached the sixth center together in love,

HOW IT IS 9

samtidigt som de då kliver in i Vishnus celestiska värld,anarkins värld, känner helhetens underbart befriande känsla inom dem, känner konturerna av en ny värld börja växa fram inom dem,en abstrakt osynlig personlighet växa fram inom dem av kärlek och av att alla är lika, centrum för centrum, uppåt till det högsta centrumet, det tionde,som är bortom anti-gudarnas kundalini-värld,ifall en man och en kvinna som känner för varandra, sitter mittemot varandra, då är det liksom lättare att öppna sitt hjärta, det finns sexuella förväntningar i bakgrunden, men om vi öppnar ett sådant tränings-läger för män och kvinnor, då kallas det strax för ett tantra-institut eller för ett Osho ashram, och då är ej steget långt till att det ska förvandlas till en bordell, ett horhus, ifall vi öppnar ett annat tränings-institut i kärlek enbart för män och ett enbart för kvinnor, fast inte långt bort ifrån varandra, då kallas det för kloster, och då utbildar vi munkar och nunnor, det var Buddhas modell att träna folk i kärlek utan sexuella förväntningar, normalt följer folk sin känsla, ifall de har någon, de kallar det för att lyssna till sig själva, och känslan är deras själ, så normalt följer folk alltså sin själ, fast de inte direkt är medvetna om det, att det är själen som leder dem,fast känslan de har,de flesta känslor är dock förträngda, men några vissa känslor har de kvar, de kan meka med bilen, spela schack, lyssna på musik, promenera i skogen, titta på modern konst, läsa poesi, plantera rosor i trädgården, osv, och sex-känslan är känslornas känsla,den ger de inte upp så lätt, för den finner alltid något uttryck i världen, och de vill så snabbt som möjligt nå målet för sin känsla,vad Abraham Maslow kallade för peak-upplevelsen, toppen på känslan, alla har bråttom när de älskar,varför har de så bråttom att nå till sitt mål, vad är det som driver dem, verkligen få kan vänta på sin peak-upplevelse, men det är dessa som börjar kontrollera sin känsla, och varför ska vi kontrollera känslan, för då har vi gjort den till vår, då är den inte längre under omständigheternas villkor, vi behöver inte vänta på en gynsam situation för känslan, vi börjar bli fria med vår själ, med vår han och hon, med vårt medvetande och vår själ, vi har alltså då börjat befria oss ur den världsliga formen, ur det världsliga förtrycket, vårt medvetande har liksom blivit starkare, blivit djupare,det abstrakta inom oss har börjat leva sitt eget liv, har ryckt sig loss från världen, från samhällets pseudo-tänkande, från civilisationens spår i vår hjärna, hur vi ska gå, hur vi ska tänka, hur vi ska leva,vårt medvetande är mera oberoende av världen,det statiska i vårt tänkande, det absoluta har ökat i styrka, men bara en aning, men nu kan vi känna att vi är på väg loss, vi är alltså inte stimuli och respons längre, ingen Pavlos hund, vi känner vår vilja, vi känner att konsten att älska inkluderar konsten att kunna dö bort från världen, att lämna det biologiska, lämna det sociala, vända oss till den abstrakta, till den vertikala världen, den ursprungliga människan som bodde i grottor i Pyrineerna i Spanien bland annat i Altamira för 12 000 år sedan älskade med varandra genom blickarnas friktion, deras sexualitet var upptagen till det sjätte centrumet, de var en liten population, flera av dem var 700 till 800 år gamla, de älskade inte med varandra för att producera barn, men för att känna kärlek befolknings-expolsionen kom först för 7000 år sedan då sexualitet hade fallt ner till andra centrumet, alltså fallit i full synd, Krishna som hade sin sexualitet upptagen till det åttonde centrumet, när han älskade med en kvinna upplevde alla hans så kallade Gopis att han också älskade med dem, på det åttonde centrumet kan de älska med varandra symboliskt, Jesus blev korfäst för att han hade en symbolisk kärlek, det judiska prästerskapet avundades Jesus kärlek, men det förstod inte att när kärleken kommer upp till det åttonde centrumet, månen, då blir den helt opersonlig, helt utan ego, ges då till alla, för själva hade dom en självisk sexualitet på andra centrumet. stick-kontaktmässig på kundalini-nätet för att stimulera sin egoism,

in english

at the same time as they then climbs into the Vishnu celestial world, the world of anarchy, feel wholeness wonderfully liberating feeling within them, feel the contours of a new world begin to emerge within them, an invisible abstract personality emerge within them of love and that all are equal, center by center, upwards to the top center, the tenth, which is beyond the anti-gods kundalini world, if a man and a woman who know each other, sit opposite each other, then it’s like easier to open one`s heart, there is sexual expectations in the background, but if we open up such a training camps for men and women, then called it just a tantra institute or an Osho ashram, and which is not far from the stage that it will turn into a brothel, one whorehouses, if we open another training institute in love just for men and only for women, though not far away from each other, then called it for the monastery, and then we train monks and nuns,it was the Buddha’s model to train people in love without sexual expectations, normally follow people its feeling, if they have any, they call it to listen to themselves, and feeling is their soul, as usual with people, therefore,they follow their soul, though they are not directly aware of it, that it is the soul that leads them, though the feeling they have, the most feelings, however repressed, but some have some feelings they left, they can tinkering with the car, play chess, listen to music, walking in the woods, looking at modern art,read poetry,planting roses in the garden, etc., and sex-feeling are the feelings emotion, it gives those not up so easily, for it is always something expression in the world,and they want as quickly as possible target for their feelings, what Abraham Maslow called the peak-experience, the tip of the feeling, all have hurry when they love, why are they in such a hurry to reach their goal, what is it that drives them, indeed very few have to wait for their peak experience, but it is those that begin controlling their feelings, and why should we control the feeling, because then we have made it to our, when it is no longer under the circumstance of conditions, we need not wait for a favorable situation for a feeling, we are becoming free with our soul, with our he and she, with our consciousness and our soul, so when we have begun to free ourselves from the worldly form, from the wordly oppression, our consciousness has grown stronger as well, become deeper, the abstract in us have started to live its own life, has pulled its away from the world; from society’s pseudo-thinking, from the traces of civilization in our brains, how we should go, how we think, how we live, our consciousness is more independent of the world, the static in our thinking, the absolute increase in strength, but only a little, but now we know that we are moving away, we are not stimuli and feedback anymore, no Pavlos dog, we know our will, we feel that art of loving includes the art to die away from the world, leaving the biological, leaving the social , turn to the abstract, to the vertical world, the original people who lived in caves in Pyrineerna in Spain in particular in Altamira for 12 000 years ago loved each other through the gaze-friction, their sexuality was admitted to the sixth center, they were a small population, several of them were 700 to 800 years old, they loved not with each other to produce children, but to feel the love, population expolsionen came first in 7000 years ago, when sexuality was folded down to the second center, therefore, fallen into complete sin, Krishna who had occupied his sexuality in the eighth centre, when he loved a woman experiences when all his so-called Gopis that he loved them, at the eighth center they can make love to each other symbolically, Jesus became crusifed because he had a symbolic love, the Jewish clergy was envious of Jesus’ love, but it did not understand that when love comes up to the eighth center, the moon, when it becomes completely impersonal, completely without ego, which is given to all, for themselves had a selfish sexuality in the second center. stick-contact rate of Kundalini network to encourage their egotism;

HOW IT IS 8

då försvinner den yttre världen, men bara i deras tankar, i deras personlighet precis som när en vacker sång t.ex. Atlantic city av Bruce Springsten eller de dystra fiolerna i Albinonis musik når oss från en liten transistorradio tidigt på morgonen, då vi sitter och äter frukost, och plötsligt dras in i en inre musikens värld som fyller oss med en vacker skön känsla, och får känslan där ute i världen att försvinna helt, om den överhuvudtaget fanns, om vi överhuvudtaget fanns då vi satt där vid det fyrkantiga träbordet, men ändå hur som helst väcktes vi av musiken, vaknade vi äntligen upp i morgonens gråa dim-sus, men fanns kanske ändå inte något slags stimuli kvar därute i världen trummande på vårt sinnet, ett slags bultande från någon anonym byggnads-jobbare långt borta i bakgrunden, ett hamrande på ett plåttak, som försöker stjäla vår uppmärksamhet, han och hon sitter ensamma i det tunna regnet sent på hösten under ett gammalt ekträd, det liknar trädet som Buddha satt vid då han blev upplyst, i Afrika gräver de sina gravar redan i livmodern, judarnas gravar i Spanien skändas,Spinoza var ensam, när modern inte längre kom, de sa på telefonen att hon dog klockan 3 på natten, vem ville älska honom då, han sa att hans fingrar kunde se i mörker, hon trodde honom inte, en abstrakt andlig relation träder fram i dem, förenar dem, håller dem tillsammans i en känsla av kärlek, som alltid är möjlig, men som motarbetas av kundalini-eldens anti-gudar,för kärlek är Vishnu och förbjuden i anti-skapelsens konkurrens-inriktade omänskliga konstruktion för att hålla livet över vattenytan på medborgarna, hålla dem flytande, genom anti-gudarnas pseudo-värderingar, alltså,mantra prästernas värde-system som vi tvingas sätta i oss, görs vi falska och hatiska, men vi skulle kunna öppna tränings-institut över hela världen (fast idag kallas dessa tränings-institut för familjen) och träna oss i att älska, sitta mitt emot varandra och undersöka blickarnas friktion, hur det känns att komma in i varandra genom ögonen men utan att skada varandra, träna medmänsklighet, träna medlidande och träna kärlek, sitta där mitt emot varandra och försöka dö bort från världen med sin känsla, det andliga menas ens tankar och själen är alltså ens känsla, sexualiteten på andra centrumet är alltså väldigt kroppslig, en slags fysisk stick-kontakt för att få strömmen att flyta på högsta spänningsnivå mellan två älskanden, fast på sjätte centrumet, våra ögon, kan samma upplevelse av sex-friktion faktiskt också uppnås men helt trådlös, för sexualiteten är då till en viss grad abstraherad, förandligad och medvetandegjord, det är då möjligt att upleva sexualitet som ren strålnings-friktion t.ex. mellan hans och hennes ögon, mellan hans och henns känsla, mellan deras själsliga känsla, fast först måste vi ta upp det andra centrumet till det sjätte centrumet, och utan Vishnus hjälp är detta inte möjligt, vi måste ta tillbaka känslan från fångenskapen i världen, där den används för att blåsa liv i omänsklighetens pseudovärderingar, men varje gång du sitter framför henne och ni känner varandras inre värld förenas befriar du din känsla en aning från förtrycket i världen, och skön musik är upplyftande, inte bara att den levandegör vår inre värld, men också tar upp själen några promille från dess förtryckande och utprojicerande plats i andra centrumet, Brahmins upptäckte detta, att ljud hade en upplyftande effekt på vårt inre liv, det hände redan för mer än 4000 år sedan i gamla riket i Egyptien, det var bara en enda präst grupp från början, en blandning av vad som nu kallas Brahmins, Judar, Altamira-konstnärerna, Sokrates grupp, osv, jag skulle vilja lyssna till en CD där dessa präster pratar med varandra, vad de hade för språk, de präster som började forma mantra paragrafer på ett slags pre-sanskrit språk kallades senare för Brahmins, men först då de kom till norra Indien, de ville ha makt, ville dominera över andra, det geniala här, de konstruerade ett tal-språk som faktiskt ljudmässigt kunde förtrycka alla andra grupper som inte kunde sanskrit, för varje ord hade noggrant sorterats ut för att skapa ett lyft ljudmässigt i dessa brahmins inre liv, genom att prata med varandra pressades omgivningen ner, men deras mening med sitt sanskrit eller sitt mantra språk var att ge Brahmins suverän makt över alla andra, men om vi lyssnar till skön musik, den lyfter oss, det är sann andlighet, och spontant och automatiskt går vi då in i oss själva och lyssnar och då kommer också känslan tillbaka in i oss,idag ska jag spela Dylans “Mr Tambourine man”,

in english

when disappears the external world, but only in their thoughts, in their personality just like when a beautiful song for example Atlantic City by Bruce Springsteen or the gloomy fiddles in Albinoni music reaches us from a small transistor radio in the early morning, when we sit and eat breakfast, and suddenly drawn into an inner musical world that fills us with a pretty nice feeling, and get the feeling out there in the world will collapse, if at all there,if we at all was when we sat at the square table, but how any time we brought the music, we finally woke up in the morning’s gray dim-murmur, but was perhaps not any kind of stimuli remain out there in the world drumming on our mind, a kind of throbbing from an anonymous building worker far away in the background, a pounding on a tin roof, trying to steal our attention, he and she sits alone in the thin rain late autumn under an old oak trees, it looks like the tree that Buddha sat at which he became enlightened, in Africa, undermines their graves already in the womb, Jewish graves in Spain violated, Spinoza was alone, when the mother is no longer came, they said on the phone that she died at 3 am, who wanted to love him then, he said that his fingers could see in the dark, she did not believe him, a abstract spiritual relation emerges in them, unites them, keep them together in a sense of love, which is always possible, but discouraged by Kundalini fiery anti-gods, for the love is Vishnu and is forbidden in the anti-creation competition-oriented inhumane design to keep the life above the water surface of the citizens, keeping them afloat, the anti-gods’ pseudo-values, thus, the mantra priests value system that we have put in us, which make us false and hateful, but we could open training institutes around the world (although now known as the training institution for the family) and train us in love, sitting in the middle against each other and explore the glances friction, how it feels to get into each other through their eyes,but without harming each other, practice human feeling, practice compassion and training in love, sitting there opposite each other and try to die to the world with ones feelings,it spiritual means your thoughts and the soul is thus emotion, sexuality in the second center is, therefore, very physical, a sort of natural stick-connector to get power to flow at the highest voltage level between two lovers, although in sixth center, our eyes, the same experience of sex-friction actually achieved, but completely wireless, for the sexuality is then to some degree abstract, spiritualized and made aware, it is then possible to experience sexuality as pure radiative friction such as between his and her eyes, between his and her feelings, between their souls feelings, although first we must take up the second center to the sixth center, and without Vishnu`s help it is not possible, we must take back the feeling of captivity in the world, where it used to breathe life into inhumanity pseudo-values, but every time you sit in front of her and you feel each other’s inner world unite relieves your feelings a little bit from oppression in the world, and beautiful music is uplifting, not only that it gives life to our inner world, but also raises the soul a few per thousand from the oppressive and out-projected place in second centre, Brahmins discovered this, that sound had an uplifting effect on our inner life, it happened already for more than 4000 years ago in the old kingdom of Egypt, there was only one block priests from beginning, a mixture of what is now known as Brahmins, Jews, Altamira – artists, Socrates group, etc., I would like to listen to a CD in which these priests are talking to each other, what they had for type of language, the priests which began to shape mantra paragraphs in a sort of Pre-Sanskrit language was called later Brahmins, but only when they arrived in northern India, they wanted power, wanted to dominate others, the genius here, they designed a speech-language actually aurally that could suppress all the other groups who could not Sanskrit, for each word had carefully sorted to create a lifting aurally in these Brahmins inner life, by talking to each other were the surroundings pressed down, but their merningen by sanskrit and their mantra language was to give Brahmins the sovereign power over everyone else, but if we listen to beautiful music,it lifts us,it’s true spirituality,and spontaneously and automatically when we go into ourselves and listening and then will also the feeling return back to us from the world, today, I will play Dylan’s “Mr. Tambourine Man “,

HOW IT IS 7

Att våga älska sin nästa äkta och autentiskt är annars det största upproret emot anti-gudarnas (i Hinduismen benämnda som “Asuras” eller “Rakshasa”, alltså dessa kundalini-broilers, Sai Baba, Dalai Lama, Påven Benedikt XVI, Jayendra Saraswathi Sankaracharya i Kanchy Puram, Nambootries samt alla de övriga mantra prästerna över hela världen ) omänskliga värld, det är egentligen vad Mahatma Gandhi kallade för Sathyagraha, för den som tittar med kärlek i blicken på sin medmänniska då blickarna t.ex. råkar mötas kanske i en gammal buss som är på väg emot en mindre stad ute på landsbygden, och tänker i sitt öga, att vi är “alla”, bringar i det ögonblicket universum i kaos, och den andre, ifall hon utan rädsla vågar öppna sig och modigt möta denna uppdykande kärleks känsla, hon utför då ett kosmiskt gräsrots uppror, faktiskt kan varje människa öppna sig, om hon vill, hon har den nyckeln att släppa in andra i sig själv, men det är alltid en risk att hon då ska få känna smärta, för andra kan ehuru låtsas sin kärlek genom ett mjukt och vänligt ansikts-uttryck, men under den polerade masken döljer sig istället en hyena eller en shakal eller en folkilsken hund eller som i Idi Amins och Sai Babas fall en krokodil, eller som i Påvens fall en vampyr eller som i Nambootries fall en anaconda som försöker klämma luften ur sitt offer, eller som i Brahminska prästernas fall en sexuell våldtäkts förbrytare på jakt efter ett nytt offer för att få tömma i sig ett glas sex-shakti och kicka upp sin kropp häftigt några få minuter, Chandrasekara Saraswati, Shankaracharya i Kanchy Puram som dog 1993 öppnade sig frivilligt för mig, gav mig varje dag privata dharsan i sitt tempel-komplex tog då in mig i sin kropp, alltså, tog in mitt inre i sitt inre, men spänningen han fick av mig, det dynamiska mellan mig och omvärlden var faktiskt plågsam, för han fick alltså inte kontakt med mig vid sitt första intag av min inre värld, men med mitt förtryck som ondskan i min omvärld hade pressat dit (ondskans projektioner emot en upprorisk kraft de försökt stävja), men också förtryckarnas förtryck var faktiskt egentligen en del av min personlighet, för utan detta förtrycket hade jag aldrig försökt att utveckla min personlighet, det vill säga, försökt gjort mig av med förtrycket, det vill säga, försökt befriat mig från min omgivning och försökt gjort mig till en ursprungligt befriad varelse, jag hade alltså vägrat underkasta mig samhällssystemets programmering, men jag var inte kriminell, men hade makten att avstå makt, jag ville alltså inte sälja mig utan vidare till en slaskig omgivning av shakaler, hyenor och krokodiler, det måste finnas en slags riktning i den trassliga så kallade samhälls-ordningen men jag kunde inte se den, faktiskt är samhället styrt av en samling känslokalla intellektuella manipulatörer helt besatta fast dolt för världen av sexualdriftens gnistrande spänning som lyser i deras annars så tomma hjärnor dygnet runt, jag ville bli fri från sex-spänningens gnidande konservatism och kliva ut ur denna stick-kontakternas kundalini-värld upp till en annan värld, en inre skönhetens värld av milda och kärleksfulla tankar som kunde få mig att sväva bort som en ljusgul falkliknande fågel på den blåa tomma skyn, jag hade alltid betraktats som en mentalt spetälsk ( lyssna inte på honom) av min omgivning och levt i en slags ingemansland mellan de styrande och dess allmänhet, mellan de härskande och de förtryckta, men Chandrasekara Saraswati, shankarycharya,som då var 101 år gammal, och hade svartbågade glasögon, en tunn liten man på inte mer än 42-43 kilo, och då jag kom in i honom med min personlighet hostade han till två gånger, mina spänningar passerade då hans centrum vid magen, och jag kände genast skuld, för varför måste han lida för min skuld, men det var alltså en konsekvens av att han gav kärlek till mig,

in english

To dare to love one`s neighbor genuine and authentic is otherwise the biggest uprising against anti-gods (in Hinduism known as “Asuras” or “Rakshasas”, thus the kundalini-broilers, Sai Baba, the Dalai Lama, Pope Benedict XVI, Jayendra Saraswathi Sankaracharya in Kanchy Puram, Nambootries and all the other mantra priests worldwide) inhuman world, it’s really what Mahatma Gandhi called for Sathyagraha, for viewing with love in his eyes on his neighbor when the eyes such as might happen to meet in an old bus which is on the way to a small town in the countryside, and thinking in his eye, that we are “all”, bringing in that moment the universe into chaos, and the other, if she fearlessly dares to open up and boldly face this emerging feelings of love, she performs a cosmic grassroots uprising, indeed,every human being can open themself, if she wants, she has the key to let others in itself, but it is always a risk that she will feel the pain, the others can pretend though his love through a soft and friendly facial expressions, but under the polished mask conceals rather than a hyena or a shakal or people-angry dog or in the Amins and Sai Baba’s case, a crocodile, or as the Pope’s case, a vampire or as in Nambootries case an anaconda trying to squeeze the air out of his victim, or Brahminska priests in cases where a rape sex offenders covered in search of a new victims to get empty a glass of sex-Shakti and kick up her body quickly a few minutes, Chandrasekara Saraswati, Shankaracharya of Kanchy Puram who passed away in 1993 opened up optional for me, gave me every day private dharsan in his temple complex took me into his body, therefore, took my inner within him, but the tension he got by me, the dynamic between me and the world, were actually worse, for he did not got contact with me at his first intake of my inner world, but with my oppression, which the evil in my surrounding had been pushed there (evil projections to a insurgent force they trying to curb), but also the oppressors oppression was actually really part of my personality, but without this repression, I had never tried to develop my personality, that is, attempts made me off with the repression, namely, trying to liberate me from my surroundings and tried to made me to a original liberated being, I had therefore refused to submit me to the social systems programming, but I was not a criminal, but had the power to renounce power, I would not sell me, without further ado to a slushy surroundings of shakaler, hyenas and crocodiles, there must be a kind of direction in the tangled so-called social order but I could not see it, in fact, society is ruled by a collection of callous intellectual manipulators completely possessed although hidden from the world, of the sexualdrives sparking tension lights in their otherwise very empty brains around the clock, I wanted to be free from sex-tensions rubbing conservatism and step out of this stick-contacts Kundalini-world into another world, an inner beauty world of gentle and loving thoughts that could make me float away like a light yellow hawk-like bird on the blue empty sky, I had always been regarded as a mental leper (don`t listen to him) of my surroundings and lived in a kind of no-man’s-land between the rulers and generally, between the rulers and the oppressed, but Chandrasekara Saraswati, shankarycharya, who was 101 years old, and had blackframed glasses, a thin little man of no more than 42-43 kilos, and when I came in at him with my personality, he coughed twice, my tension passed the centre at his stomach, and I immediately felt guilt, for why he must suffer for my guilt, but that was thus a consequence of that he did love me,

HOW IT IS 6

Det sjätte upproret är alltså emot Dalai Lama och hans buddhistiska mantra präster, hur utför vi det, anti-guden Dalai Lamas kundalini-makt sitter i höger öga och i vänster öga har vi Vishnu avataren Parasuramas kärleks-makt, vårt uppror är emot Dalai Lamas bild-tänkande, hans konstuppfattning, hans världs-åskådning, vi ska ta kontakt med anarkins gud i vänster öga, hans söner, Asker Jorn och Jackson Pollock, öppna det modernistiska ögat, se bildens helhet som det primära, undvika att fokusera allt för mycket på detaljer, följa helhetens blick och evighetens blick i vårt seende, Dalai Lamas bild-tänkande handlar om makt, hans makt-system buddhismen, hålls ihop av regelbundna mantra ritualer, som är det primära i hans religion, men detta system är också ihopkopplat med det Brahminska makt-systemet, som är buddhismens Store-bror,men Dalai Lamas mantra ritualister når aldrig Brahmins nivå, deras demoniska mantra-maskin saknar viktiga mantra paragrafer för att kunna fungera som ett självständigt makt-system, som skulle kunna ta över kontrollen av våra tankar och bli den yttersta kundalini-makten på jorden, för den är i händerna på Sathya Sai Baba, och hans kropp är således kundalini-eldens världsliga källa, detta vet Dalai Lama om, han samarbetar därför på gränsen till underkastelse med både Sai Baba och den ortodoxa brahminska gruppen i Kerala, alltså Nambottries och den mera frigjorde Stora Brahminska gruppen av mantra präster i Indien, Dalai Lama bor i norra Indien på gränsen till Tibet, i Dharamsala, Indien gav honom fristat där då Tibet invaderades av Kina, det var en humanistisk handling, men sanningen var att det Brahminska prästerskapet med sin ledare, Sai Baba ville äta upp, sluka det buddhistiska prästerskapet, förslava det, och ha det för egna syften, och därigenom kunna använda den perverst grymma buddhistiska mantra själen för att bättre kunna kontrollera övriga världen, det var en mycket användbar mantra-arme`, den buddhistiska, den kanske största i världen för 10 år sedan, Sai Baba drömde alltså om att försöka bli den ledande religösa figuren i världen, symboliserande alla religioner i en, alltså Sathya SaI Babas egen rörelsen, men vi kunde sa att ingridiensen i hans religion i huvudsak var Brahminsk mantra religion, för vi kunde aldrig se Sai Baba i jeans och t-shirt, han bar alltid traditionella hinduistiska kläder, men Sai Baba stötte på patrull från Vatikanens högkvarter, Påven ville också vara den samlande symbolen för Gud på jorden, Den Katolska kyrkan och Sai Baba med sin Brahminska mantra grupp kunde därför aldrig förlika sig med varandra, det var en falsk vänskap, men Påven fruktade Sai Baba, för Vatikanen har också en grupp mantra präster med samma sensitivet och profetiska tankar som Saraswathi swamys grupp i Kumbakonum i Tamil Nadu, som genom att utföra en viss sorts puja kan observera och undersöka den inre kvaliten i varje utvald människas väsen på vilken plats som helst på jorden, Påven visste därför att Sai Baba var den högsta kundalini-makten i världen, men hela det religösa världs- dramat gled Sai Baba ur händerna, klagomål började strömma in emot hans agerande, fast redan på 60-talet började faktiskt Sai Babas black magic imperium sjunka i dy och i slam, genom att vräka in massor av pengar i olika projekt lyckades han hållas masken uppe, och dyrkades då mera för sitt sociala engagemang än för sitt andligt-religösa förmedlande, Dalai Lama, som alltid hålit sig borta från skandaler, för allt det otillåtna han gör sker i djupaste mörker och har alltid haft en personlig präst grupp omkring sig som varit beredd att dö för honom, men Sai Baba däremot fick alltid judas flockande omkring sig som personliga assistenter, som ofta läckte ut information till press och massmedia, alltså redan på 60-talet, “att Sai Baba saknade medmänsklighet” i sin uppenbarelse,Dalai Lama såg alltså Sai Babas förfall, men då han är en pragmatiker,kunde han samarbeta för stunden med Sai Baba, och de senaste 5 åren har Dalai Lama faktiskt sänt hit mantra präster tll den platsen där jag befinner mig, till bland annat Kaliappa Garden inte mer än just 400 meter från mitt hus och till ett nybyggt litet temple här inte mer än 300 meter från min plats fast på motsatta sidan av Kaliappa,som ligger just vid infarten från Attur till den lillla byn Mallya Puram, medan det nya templet som en muslimsk affärsman i Dindigul, Saleem byggt för några år sedan med det syftet att inhysa en mindra grupp mantra präster kontinuerligt för att bekämpa mig med sin puja, ibland är det inte mer än 8 av Dalai Lamas mantra präster i Kaliappa garden och 12 i Saleem tempel, dessa kineser avlönas med 3000 rs dagligen för dessa mantra ritualer emot mig, de säger att Vatikanen står för kostnaderna,jag vet inte riktigt, men Dalai Lamas mantras präster har ett hårt tryck i sin genomborrande mantra kraft som de alltid försöker tränga in i vänstra ögat och slå en slags knut runt tandbenet med sin kundalini-orm-kraft och låsa spänningen, det är alltså en kvalificerad black magic vad de gör, och har alltså ingenting med kärlek och broderskap att göra, de vill ha makt, det är allt, deras black magic menas att det sker i mörker, utan vetskap för omgivningen, och Dalai Lamas uppgift som den sjätte anti-guden, att på ett direkt och konkret vis försöka förtrycka, alla de bilder som det vänstra ögat vill förmedla till vårt medvetande, de bilder som kommer upp i vårt tänkande från Vishnus celstiska kropp,Dalai Lamas uppgift är således att hindra Vishnu från att träda in i världen, och vårt uppror,jag försöker alltså ge en grov skiss av hur makten fungerar i stort i världen, och vårt hår utgör det sjunde centrumet, här skiftar det, för på höger sida har vi nu Vishnu avataren Rama, och på vänster sida kundalini-guden, som är ett kollektiv,alltså,det Brahminska prästerskapet, men ett ansikte för denna gruppen kan vara Shankaracharya i Kanchy Puram, Saraswath swamy, och på det åttonde centrumet, som är ett arketypiskt transpersonellt centrum bortom vår kropp, alltså månen där själen fått sin slutgiltiga stöpning, har vi på vänster sida Nambottris, de ortodoxa brahminska prästerna och på höger sida Krishna, men allt det här är över huvudet på Obama Amerikas president som upphåller sig i Muladara,

in english

The sixth rebellion is thus opposed the Dalai Lama and his Buddhist mantra priests, how we perform it, the anti-god Dalai Lama Kundalini power is in the right eye and in the left eye, we have Vishnu avatar Parasuramas love-power, our rebellion is against Dalai Lama’s image-thinking, his understanding of art, his world opinion, we must connect to the god of anarchy in the left eye, his sons,Asker Jorn and Jackson Pollock,open the modernistic eye,see the whole picture as the primary,avoid focusing too much on details, follow the wholeness gaze and the gaze of eternity in our vision, the Dalai Lama’s picture-thinking is about power, his power system Buddhism, held together by regular mantra rituals, which are the primary in his religion, but this system is also paired with the Brahminska power system,which is Buddhisms Big Brother, but the Dalai Lama’s mantra rituals never reach the level of Brahmins, their demonic mantra machine lacks important mantra sections in order to function as an independent power system, which could take control of our thoughts and become the ultimate Kundalini power on earth,for it is in the hands of Sathya Sai Baba, and his body is, therefore, kundalini-fire secular source, it knows the Dalai Lama,he cooperates therefor at the border of submission both with Sai Baba and the Orthodox brahmins group in Kerala, thus, Nambottries and the more liberated Large Brahmins group of mantra priests in India, the Dalai Lama lives in northern India on the border with Tibet, in Dharamsala, India gave him sanctuary where when Tibet was invaded by China,it was a humanist action, but the truth was that the Brahmins clergy with their leader, Sai Baba wanted to eat up, devour the Buddhist clergy, enslave it, and have it for their own purposes, and thereby be able to use the perversely cruel Buddhist mantra soul in order to better control the other world, it was a very useful mantra-arme “, the buddhist, perhaps the biggest in the world 10 years ago, Sai Baba was dreaming thus, try to become the leading religious figure in the world, symbolizing all religions in one, thus, Sathya Sai Baba’s own movement, but we were told that ingredient in his religion was essentially the mantra Brahmins religion, for we could never see Sai Baba in jeans and t-shirt, he always wore traditional Hindu clothes,but Sai Baba met with patrol headquarters of the Vatican, the Pope also wanted to be the unifying symbol for God on earth, the Catholic Church and Sai Baba by his mantra Brahmins group could never reconcile themselves with each other, it was a false friendship, but the Pope feared Sai Baba, the Vatican has also a group of priests with the same mantra sensitivity and prophetic thoughts as Saraswathi Swamy group in Kumbakonum in Tamil Nadu, who by performing some kind of puja can observe and examine the internal quality of each selected human beings at any location on earth, the Pope knew that Sai Baba was the highest-kundalini power in the world, but the whole religious world drama slipped Sai Baba out of the hands, complaints began to pour in against his actions, although already in the 60s began really Sai Baba`s black magic empire sink in mud and sludge, by throwing in tons of money in various projects, he managed to place the mask up, and was worshiped as more of its social engagement than for his spiritual-religious intermediary, the Dalai Lama, who always keep away from the scandals, for everything illegal he does is in the deepest darkness and have always had a personal priest group around him who were willing to die for him, but Sai Baba however, always had a flock of Judas as personal assistants,often leaked information to the press and mass media, is already in the 60s, “that Sai Baba had no compassion” in his revelation, the Dalai Lama, saw thus Sai Baba decay, but since he is a pragmatist, he was able to work together for the moment with Sai Baba, and the last 5 years has Dalai Lama actually sent hither mantra priests tll the place where I am, to Kaliappa Garden no more than just 400 meters from my house and into a newly built small temple here not more than 300 meters from my place fixed on the opposite side of Kaliappa, which lies just at the entrance from Attur to the village Mally Puram, while the new temple as a Muslim businessman in Dindigul,Saleem built a few years ago with the purpose to accommodate a smaller group mantra priests continuously to fight me with their puja, sometimes no more than 8 of the Dalai Lama’s mantra priests in Kaliappa garden and 12 in Saleem temple, these Chinese people paid with 3000 rs / day for those mantra rituals against me, they say that the Vatican bare the cost, I know not really, but the Dalai Lama’s mantras priests have a lot of pressure in their piercing mantra force as they always try to penetrate into the left eye and turn a kind of knot around the dentine with the Kundalini serpent power and lock the tension, so it is a qualified black magic what they do, and have therefore nothing to do with love and brotherhood, they want power, that’s all, their black magic meant that it takes place in darkness, without knowledge of their surroundings, and the Dalai Lama’s role as the sixth anti-god, in a direct and concrete way, trying to suppress, all the pictures that the left eye try to communicate to our consciousness, the images coming up in our thinking from Vishnu`s celstial body, the Dalai Lama’s role is thus to prevent from Vishnu to come into the world, and our rebellion, then I try to give a rough sketch of how power works at large in the world,and our hair is the seventh center, this shift is, on the right side, we now has Vishnu avatar Rama, and on the left side Kundalini-god, which is a collective, ie, the Brahmins clergy, but a face for this group may be the Shankaracharya of Kanchy Puram,Saraswath Swamy,and on the eighth center, which is a archetypal trans-personal center beyond our body,therefore the moon,where soul received its final casting, we have on the left side Nambottris, the brahminska Orthodox priests and on the right side Krishna, but all this is over the heads of Obama America president who stay in Muladhara,

HOW IT IS 5

Det är alltså 9 uppror vi ska göra innan vi når vårt mål, hundra procent abstrakt, osynlig och ensam, det är alltså inte vår fysiska kropp som ska bli osynlig, men vår personlighet, som alltså är helhetens centrum eller systemets mening, för genom den Amerikanska pseudo-ordningen som styr civilisationen och håller oss fjättrade till Muladhara är vår personlighe då inte mycket mer än ett frö, för de flesta människors personlighet skiljer sig inte mycket från deras fysiska kropp, de flesta är ganska neutrala, passiva och underkuvade av grupptrycket, den modell som Skinner skisserade, att människan är stimuli och respons är inte helt ogiltig på det första centrumet, att det inte finns någon nämnvärd personlighet mellan stimuli och respons, fast detta gäller främst i offentliga situationer, för när människan är tillsammans med sin familj är hon mera öppen lekfull och personlig, normalt rör sig de flesta av oss mellan första och tredje centrumet på anti-skapelsens hierarki och om vår utvecklig uppåt är en linjär proportionerliga process från centrum till centrum, att om vi befriar oss från den Amerikanska pseudo-ordningen, fått kontakt med själen, Kurma, i andra centrumet har vi alltså därmed en tjugo procentig abstrakt personlighet, som vi kan röra oss fritt med oberoende av det Amerika inspirerade samhällets tryck på oss, men så enkelt är det inte, för då vi gjort vårt uppror emot de amerikanska pseudo-värderingarna, förkastat dem, och börjat utvecklat nya värderinga, men utifrån vår själs väsen, värderingar knytna till kärlek, betyder inte detta att vårt uppror emot Obama måste vara hundra procentigt, det kanske inte ens är tio procentigt, eller ens en procentigt, vi faller alltså ner igen i Muladhara, och måste gör ett nytt uppror emot Obama, så håller det på, vi kan även göra ett uppror emot sathya Sai Baba, som är anti-guden på det nionde centrumets nivå, alltså en inkarnering av en demoniserad Shiva, och solen är det nionde centrumets substans, alltså stjärnan i vårt planetsystem, vi kan åka til Puttapathi och visa för människorna där vårt ogillande av Sai Baba, vi kan köpa en bok om honom, riva sönder den framför ögonen på hans beundrare, det skapar kaos, men du får en massa spänningar in i dig från hans beundrare, fast dessa spänningar löser du upp senare, och de blir då din egen kraft i din personlighet, men du kan inte kliva upp direkt till det tionde centrumet, men kommer omedelbart att tryckas ner i Muladharas botten av Sai Babas fans, fast upproret finns kvar i dig, du har gjort en sann handling, som aldrig kan förstöras, för den är absolut,och varje sann handling vi utför kommer helt säkert att registreras och integreras i Vishnus celestiska kropp, och medföra hjälp av Vishnu för din fortsatta uppstigning, du behöver alltså inte bygga något tempel eller kyrka eller mosque, eller mekaniskt upprepa olika böner, varje sann handling registreras i hans all-medvetande, plötsligt en dag när du ligger på sängen och bläddrar i dags tidningen känner du att spänningar i vänstra låret löser upp sig och en ny kraft röra sig sakta uppåt, det kanske handlar om 10 minuter, det är Vishnu som jobbar, men du kan förstås fråga honom t.ex. “snälla Vishnu, hjälp mig”, men du känner inget gensvar, för det är ej tid för din befrielse just då,

in english

It is therefore 9 spiritual rebellion we should do before we reach our goal, one hundred percent abstract, invisible and alone, it is not our physical bodie to become invisible, but our personality, which is thus the center of wholeness or the system’s mening because by the American pseudo-regime governing civilization and are us chained to the Muladhara is our personality then not much more than a seed, for most people’s personality is not much different from their physical body, most are fairly neutral, passive and subjugated by peer pressure, the model that Skinner outlined, that man is the stimuli and the response is not completely void of the first center, that there is no significant personality between stimuli and responses, though this particularly the case in public situations, when people are together with her family, she is more open, playful and personal, normally make up most of us between the first and third center of anti-creation hierarchy and about our developments up is a linear proportional process from center to center, that if we relieve ourselves from the American pseudo-order, made contact with the soul, Kurma, the second center,we heve therefore thus a twenty percent abstract personality, which we can move freely independent of the American-inspired community pressure on us, but so simple, it is not, because then we made our rebellion against the American pseudo – values, rejected them,and begin to develop new valuation, but based on our soul essence, values attach to love, this does not mean that our rebellion against Obama must be hundred percent, maybe not even ten percent, or even one percent, thus, we fall then down again in the Muladhara,and must make a new uprising against Obama, so keep it on,we can also make a rebellion against Sathya Sai Baba, who is anti-god on the ninth center level, thus an incarnation of a demonized Shiva, and the sun is the ninth center’s substance, then the star of our planetary system, we can go til Puttapathi and show the people there our disapproval of Sai Baba, we can buy a book on him, to tear it in the front of his admirers, it creates chaos, but you get a lot of tension in you by his admirers,though these tensions resolve up later, and they will then be your own force of your personality, but you can not climb directly to the tenth Center, but will immediately pressed into Muladharas bottom of Sai Baba’s fans, though the rebellion remain in you, you’ve made a true act that can never be destroyed, for it is absolute, and any true action we perform will certainly recorded and integrated into Vishnu celestial body, and bring the help of Vishnu to your continued ascent, you do not need to build a temple or church or mosque,or mechanically repeat the various prayers, every true act recorded in his all-consciousness,suddenly one day when you lie in bed and look through newspaper, do you feel that tension in the left thigh dissolves and a new impetus to move slowly upward, maybe about 10 minutes, it is Vishnu who work, but you can of course ask him such “Vishnu please, help me ‘, but you feel no response, because it is not time for your relief at that moment,

HOW IT IS 4

Första centrumet, alltså, Muladhara, menas att vi lever till 100 procent i den utvändiga världen, maximalt konkreta, utan någon skillnad mellan vår insida och vår utsida, vi är då nästan som den tysta majoriteten som Finansminister Gunnar Sträng, i Sverige och Lyndon Johnsons vice president, Spiro Agnew i U.S.A kallade det, men Vishnu är beredd att ta oss upp till det tionde centrumet bortom allt-och-inget och då befinner vi oss till 0 procent i den utvändiga världen, men till 100 procent i den inre så kallade andliga världen, den abstrakta och osynliga världen, alltså handlar det om ett steg för steg bortdöende från den utvändiga världen med dess civilisation och olika samhälls-system, ett modigt dö bort från vårt ego, från den biologiska modern och fadern, till den ursprungliga fadern och modern, alltså Matsya och Kurma, anarkins fader och moder, istället för att dö som i en plötslig chock i en gammal säng i ett rum i ens eget hus eller på ett sjukhus och kanske födas pånytt, kan vi börjar dö som unga redan , lite grand varje dag och efter kanske 20 år har vi dött bort från den utvändiga världen och lever då helt i den inre världen, fast med den fysiska kroppen fortfarande vid liv, och när den fysiska kroppen dör lever vi vidare i den andliga inre kroppen i det tionde centrumets dimension i evighet och behöver aldrig mer återfödas, det är därför egypterna i Gamla Riket kallade sin tjocka bok om Osiris för ” konsten att dö”, det är en sorgsen process att skiljas från världen,att sträva emot,hänga kvar,klamra sig fast vid de lägre centrumen, vi känner separations-ångest, men vi måste packa våra enkla saker i en ryggsäck, och säga farväl till vår sociala situation,men vi behöver inte resa bort geografiskt, vi ska klättra uppåt, men vi behöver ett eget rum och en känsla av att få vara i fred, vi ska göra uppror emot det första kundalini -centrumet på Muladharas högra sida, alltså emot Amerikas president, vi börjar med att försöka finna Matsya inom oss, anarkins förste gud, kaosets gud därför att Matsya befinner sig i det ursprungliga vattnet, och att kunna stiga upp till nästa centrum, Kurma och kundalini-centrumets terroristorganisationer, vi hindras av Obama, därför måste vi först skapa kaos, och hur skapar vi kaos, vi måste lösa upp situationen, ifall vi känner oss fastklämda, kanske nästan katatona i våra kropps-rörelser, i Köpenhamn finns det en vacker park med stora tträd och massor med gräs och en liten konstgjord damm med svanar och gräsänder, jag gick dit så ofta som möjligt och matade svanar och gräsänder rmed små brödbitar jag hade handlat i ett bageri strax vid ingången till parken, det var ett behagligt kaos, skogar och parker är normalt neutrala platser dit vi kan gå och tänka mera avslappnat anarkistiskt, det är ej att fly, för den neutrala naturen hjälper oss att förstå vad som händer med oss, den kan vara vår Guru, en neutral och förstående Guru, som inte försöker sätta sig på vårt huvud, alltså ut ur kundalini-centrumet, den ordning Amerikas President gett oss,och in i naturen, det neutrala, för att klarna i tankarna och kolla upp känslan, och sedan in i Vishnus celestiska kropp, in i Matsyas medvetande, läsa t.ex. idioten av Fjodor Dostojewski eller kanske Joan Grants underbara böcker om gamla Egyptien, se Midnight Cowboy som var en bra upprorsfilm med bra musik, och t.ex. “dom kallar oss mods”, dokumentären om Kenta och Stoffe, men vi ska inte bli anti-sociala, driva omkring i samhället med kriminella ideer, den ordning vi har i världen, som är på Muladharas nivå, ska lösas upp, och fångas in av oss själva och tas upp till nästa centrum, det som lyfter oss ur den falska ordning som Amerika står för är alltså Sanningen, vi måste bli kritiska, vi måste bli mål-orienterade, vi kan t.ex. börja skriva dagbok och försöka undersöka meningen med vårt liv, för vi är själva systemets mening, vi måste försöka börja ta kommandot över vårt eget tänkande, inte följa mönster, rutiner, vanor och mekaniska tankar,

in english

First center, therefore, Muladhara, means that we are living at 100 percent to the outer world, the maximum concrete, without any difference between our inner and our outside, we are then almost like the silent majority as Minister of Finance Gunnar Sträng, in Sweden and Lyndon Johnson’s Vice President, Spiro Agnew in the U.S. called it, but Vishnu is ready to take us up to the tenth center beyond all-and-nothing, and when we are at 0 percent in the external world, but 100 percent in the inner so-called spiritual world, the abstract and invisible world, thus it is a step by step dying from the external world with its civilization and various social systems, a courageous dying by our ego, from the biological mother and father, to the original father and mother,thus Matsya and Kurma,father and mother of anarchy, instead of dying in a sudden shock in a old bed in a room of one’s own house or in a hospital and may be born again; can we begin to die as young already, a little each day and after maybe 20 years, we have died away from the external world and live as fully in the internal world, but with the physical body still alive, and when the physical body dies, we live on in the spiritual inner body in the tenth center in the dimension of eternity and you need never again be reborn, that is why the Egyptians in the old kingdom called their thick book about the Osiris for the “art of dying”, it is a sad process to be separated from the world, to strive against, hang, cling to fixed at the lower centers, we feel separation anxiety, but we must pack our simple things in a backpack and say goodbye to our social situation; but we do not go away geographically, we are going to climb up, but we need own room and a feeling of being in peace, we are going to rebel against the first Kundalini Muladharas Center on the right side, thus, against the America President, we are beginning to seek Matsya within us, the god of anarchy, god of chaos because Matsya is in the original water, and be able to ascend to the next center, Kurma and the kundalini-center terrorist organizations, we are constrained by Obama, so we must first create chaos, and how we create chaos, we must resolve the situation, if we know us trapped, perhaps almost catatonic in our bodily movements, in Copenhagen there is a beautiful park with big enhanced and lots of grass and a small artificial pond with swans and mallards, I went there as often as possible, and fed the swans and mallards by small pieces of bread I had bought in a bakery just at the entrance to the park, it was a pleasant chaos, forests and parks are normally neutral places where we can go and think more relaxed anarchic, there is no escape, for the neutral nature helps us to understand what happens to us,it can be our Guru,a neutral and sympathetic Guru,who does not try to sit on our head, thus out off the Kundalini Center, the order that America president gave us, and into the nature, the neutral, to become clearer in thoughts and check the feeling, and then enter the Vishnus celestial body,into the Matsya consciousness, such as read “the idiot” by Fyodor Dostojewski or maybe Joan Grant’s wonderful books about old Egyptian,see Midnight Cowboy,which was a great revolt film good music, and such “they call us mods”, a documentary film about Kent and Stoffe, but we must not become anti-social, running around in society with the criminal ideas,the arrangements we have in the world, which is on Muladharas level, should be dissolved, and captured by ourselves and taken to the next center, that which raises us from the false regime that America stands for is THE TRUTH, therefore, we must be critical, we must become goal-oriented, we can eg start writing diary and try to explore the meaning of our lives, for we are the system’s mening, we must try to begin to take command of our own thinking, not to follow patterns, practices, habits and mechanical thoughts,