Monthly Archives: September 2009

HOW IT IS 3

Det femte centrumet på vänster sida om halsen är Vamana-avatar och på höger sida, i anti-gudarnas hierarki är Sathya Sai Babas lägre mantra besvärjare, Kali Neikar och Kali Chettiar, här börjar andligheten, alltså det abstrakta livet, för vad är det abstrakta livet, det är att börja bli osynlig, alltså att börja dö från världen, alltså ego-dö, alltså börja möta sin ensamhet, de fyra första centrumen är Världen, utsidan, Vishnu står på lotusblomman, som är hjärtat, det femte centrumet Vamana är den andliga osynliga abstrakta expansionen,insidan, det andliga förtrycket, alltså förtrycket av våra tankar startar här genom att vi blockeras av mantras vibrationer från den lägre sortens mantra präster, men Påven, är inte han också en präst, han befinner sig på högra sidan av hjärtat, men han har mera släktskap med ben Laden än med Sai Babas mantra präster, genom inkvisitionen visade Vatikanen sitt rätta ansikte, de var mera politiker än präster, de ville styra direkt i världen, vara en synlig konkret materialistisk maktfaktor i samhället, de mördade helt öppet på torgen, utan minsta skuld eller skam alla de kärleksfulla och helt oskyldiga Katarerna, som hade gjort uppror emot Katolska kyrkan för dess ritualistiska och politiska engagemang, de oskuldsfulla Katarerna ( läs “på väg till den heliga gral”, av Antonin Gadal, som finns att köpa genom det gyllene rosenkorset) hade tagit ut Jesus från den världsliga kyrkan och placerat honom i hjärtat, de brändes på bål för detta hemska upprors skull, som av Vatikanen betraktades som en värsta sortens kätteri eller ett oförlåtligt brottet emot deras konkreta och låga tanke-system,Vatikanens tjänare hade egna rättegångar, så kallade inkvisitioner, där de använde helt otroligt falska anklagelser, som de tvingade den anklagade att under omänsklig tortyr erkänna som verkliga och sanna,men som ingen annan domstol i världen skulle ha accepterat och dömde så många till döden utan allra minsta lilla bevis för sanningshalten i deras anklagelser, det handlade om ett sadistiskt blodtörstigt drickande, av godhetens känsla som blödde i de anklagades hjärtan, utav dessa grymma och groteska kardinalers och prästers krokodilaktiga insida, deras vampyristiska läggning och perversa böjelser för sadistiska handlingar fick härmed ett konkret uttryck i världen på de små torgen i södra Frankrike, och Påven själv kan betraktas som den högste anti-kristna vampyristiska anti-guden som i sitt matta pudrade och full sminkade ansikte försöker dölja sin kundalini-orms blodtörstiga uppresande för omvärlden, men Bogard och terroristerna är alltså slavar under sex-friktionens retande känsla,medan Vatikanens tjänstemän genom sin missionära mentala våldtäcktsrörelse över hela världen söker tillfredsställa en sadistisk och perverst grym sexualitet där det abstrakta blodet från deras offret skall stimulera känslan i deras hjärta, så att de kan få uppleva den mentalt sjuka extatiska kicken av ett omänskligt maktvansinnet bubbla och gäsa inom dem i deras annars så kallblodiga kroppar, få dem att börja koka av härskar-lust är vad de djupast sett söker efter, inte efter Gud eller Jesus, vårt uppror emot Påven är ett fundamentalt uppror, vi behöver då hjälp från Narasima, lejon-kraften från Vishnus Celestiska kropp, fast upproret i det andra centrumet, emot terroristerna, I.R.A. osv görs genom att ta kontakt med Kurma, vår själ, vi vänder oss alltså till skönheten, men Platon kunde aldrig hitta en bra förklaring på skönheten, fast istället för att vara besatta av sex-friktionens gnistrande spänningar känner vi oss mycket mera dragna till skönheten, Sigmund Freud kallade det sublimering att komma bort från den iden att sex-spänningar alltid måste förlösas genom fysisk sex-intercourse, men han såg aldrig Skönheten, Mozarts pianomusik är Skönhet, Saties också, hans mjuka,känsliga vibrationer,vågorna på stranden,vindsuset i träden, vi försöker lyfta sexualiteten upp till Skönhetens rike, det skadar inte att vara lite romantisk, men när vi kommer upp till Påven som härskar i hjärtat, då skräms vi av en ondska vi inte trodde kunde existera, och var är sången om Vatikanens anti-gud, Påven, den störste av vampyrer,Pete Segers ” we shall overcome” räcker inte här, Men plötsligt framträder din själ som en kvinna, hon kommer till dig som en slags vibration och ljus, du satt ensam vid köksbordet en dag, du drack kaffe, det var i Stockholm City, du kände en skönhet plötsligt i ditt hjärta, en helt ny känsla, du blev betagen, som om denna känsla kom från något slags kvinnligt väsen från någonstans bortom bortom, du kände dig upprymd, en underbar känsla, livs-inspirerande och upplyftande, men det var Narasima som kom, den lejonhuvade Vishnu avataren, fast nu som kvinna, och du blev förälskad i Narasima, en osynlig abstrakt förälskelse, men en större känsla än den du annars kände till kvinnorna på stockholms city`s gå-gator, och nu har du stigit in i Osiris-myten, det var Isis som kom, hon lovar dig ta dig förbi Påven och hans vampyristiska patrask, hon lovar dig ta dig ända upp till det femte centrumet, vid halsen, fast Narasima kom som Laksmi, Vishnus gemål,

in english

The Fifth center on the left side of the neck is Vamana-avatar and on the right side, the anti-gods hierarchy are Sathya Sai Baba’s mantra lower conjurer, Kali Neikar and Kali Chettiar, here begins the spirituality, thus the abstract life, for what is the abstract life, it’s starting to become invisible, thus begin to die from the world, thus ego-death, thus begin to face their loneliness, the first four centers are the world, the outside, Vishnu standing on the lotus flower, which is the heart, the fifth center Vamana is the spiritual invisible abstract expansion, the inside, the spiritual oppression, thus, the repression of our thoughts will start here in that we are blocked by mantras vibrations from the lower sort of mantra priests, but Pope, is not he also a priest, he is on the right side of the heart, but he has more affinity to bin Laden than with Sai Baba’s mantra priests, through the Inquisition showed Vatican’s true colors, they were more politicians than priests, they wanted to control direct in the world, be a visible concrete materialistic power in society, they murdered openly in the squares, without the slightest guilt or shame, all the loving and totally innocent Cathars, who had rebelled against the Catholic Church for its ritualistic and political commitment, the innocent Cathars (read “on their way to the holy gral ‘, by Antonin Gadal, which can be purchased through the Golden Rose Cross) had taking out Jesus from the secular church and put him in the heart, they were burned at the stake for this terrible rebel’s sake, which by the Vatican was seen as a worst sort of heresy or an unforgivable crime against their concrete and low thought-systems, the Vatican’s servant had their own trials, known as the Inquisition, where they used incredible false accusations, which they forced the accused to inhuman torture recognize as real and true, but that no other court in the world would have agreed and sentenced so many to death without the slightest little evidence veracity of their allegations, it was about a sadistic bloodthirsty drinking, the feeling of goodness that were bleeding in these accused hearts, out of these cruel and grotesque kardinalers priests crocodile-like interior; their vampiristic temperament and perverted proclivities of sadistic acts received in this connection a concrete expression in the world at the small squares in the south of France, and Pope himself can be considered as the chief anti-Christian vampiristic anti-god in his subdued powdered and fully painted face trying to hide his kundalini-serpent bloodthirsty erection to the outside world, but Bogard and the terrorists are, therefore, slaves to sex friction irritating feeling, while Vatican officials, through their missionary mental rape movement all over the world looking to satisfy a sadistic and perverted cruel sexuality in which the abstract blood from their victim will stimulate the feeling in their hearts, so that they can experience the mentally ill ecstatic kick of an inhuman power madness bubble and ferment within them in their otherwise very cold-blooded bodys, make them start to boil of power-lust is what they most deeply seen looking for, not for God or Jesus, our rebellion against the Pope is a fundamental rebellion, when we need help from Narasima, lion-power of Vishnus Celestial body, though the rebellion in the second center, against the terrorists, I.R.A. etc. are made by contacting the Kurma, our soul, we turn then to Beauty, but Plato was never find a good explanation of Beauty, though instead of being obsessed with sex friction sparking tension we feel much more drawn to Beauty, Sigmund Freud called it sublimation to get away from the idea that six-tension must always be redeemed by physical sexual intercourse, but he never saw Beauty, Mozart’s piano music is Beauty, Satie`s also, his soft, delicate vibration, the waves on the beach, the wind sighing in the trees, we try to raise the sexuality up to the Beauty Realm, it does not hurt to be a bit romantic, but when we get up to the Pope who reigns in the heart, when we are frightened by a evil we did not believe could exist, and where is the song of the Vatican anti-God, the Pope, the greatest of vampires, Pete Seger’s “We Shall Overcome” is not enough here, but suddenly appears your soul as a woman, she will come to you as a kind of vibration and light, you sat alone at the kitchentable one day, you drank coffee, it was in the Stockholm City, you felt a sudden beauty in your heart, a whole new feeling, you were charmed, as if this feeling came from some kind of female beings from somewhere beyond the beyond, you felt yourself excited, a wonderful feeling, life-inspiring and uplifting, but it was Narasima who came, the Lionhead Vishnu avatar, although now as a woman, and you fell in love with Narasima, an invisible abstract love, but a greater sense than you would otherwise feel for the women in Stockholm city `s walk-streets, and now you’ve gone into the Osiris-myth, it was Isis who came, she promise you get past the Pope and his vampiristic scum, she promises you take you right up to the fifth center, the neck, although Narasima came as Laksmi, Vishnu’s wife,