Monthly Archives: October 2009

HOW IT IS 25

vishnu_laxmi_3

Det här är en bild av Vishnu, Laksmi och Brahma glidande fram i skyn på Naga Sesa, den lilla flotten av ormar. Men vattnet då, seglar de inte på vattnet, det är inget vanligt vatten, precis som Vishnu inte är en vanlig människa, det handlar om symboler, det första vi kan säga, att Brahman inte är där, enheten av Vishnu, Shiva och Brahma, det är bra, för Brahman är en manipulerande efterhands konstruktion gjord av Brahmins för att göra hinduismen mera säljbar, Vishnu är Gud, det goda, men Brahma som är Vishnus dynamik i världen, finns beskriven som Horus i Hermes filosofi, och Laksmi är Visnus själ, alltså Vishnu är Fadern, Brahma är Sonen och Laksmi är den heliga anden, medan kundalini är den oheliga anden, alltså ormarna här, och kanske är Shiva vattnet, kaos, för kanske är Kaos destruktivitetens ursprung,

in english

This is an image of Vishnu, Brahma and Laksmi moving up in the sky on the Sesa Naga, the small raft of snakes. But then the water, they are not flying on the water, there is no plain water, just as Vishnu is not an ordinary person, it is about symbols, the first thing we can say that Brahman is not there, the unit of Vishnu, Shiva and Brahma, it is good, for Brahman is a manipulative ex post structure made of Brahmins to make Hinduism more salable, Vishnu is God, the good, but Brahma, which is Vishnus dynamic in the world, is described as Horus in the philosophy of Hermes, and Laksmi is Visnus soul , then Vishnu is the Father, Brahma the Son and Laksmi is the Holy Spirit, while kundalini is the unholy spirit, then snakes here, and maybe Shiva is the water, chaos, perhaps because it is destructive chaos of origin,
>

HOW IT IS 24

Det naivistiska draget i människans väsen som tydligt visar sig i det lilla barnets uppenbarelse och som sorgligt nog måste kvävas av kundalini-kungarnas grymma makt och vetenskaps-männenes fyrkantiga tankar då barnet växer in i det organiserade samhället och sugs upp av det sociala omänskliga maskineriet och görs mekaniskt och kontrollerbart av de styrande auktoriterna, så att mantra ritualisterna, som ytterst är den egentliga manipulerande makten kan få berusa sig på andra centrumets nivå, där Kadafi och terroristerna styr, av den naiva rena kraften som strömmar ut ur barnet genom mantras magiska försorg och fyller upp topp skicktet i kundalini-hierarkin med äkta lust så att deras stick-kontakt får full spänning på kundalini-nätets Sodom och Gomorra under några få minuter, istället för att användas som en värdefull kapacitet i människans personlighet för att göra samhället djupare, mänskligare och kärleksfullare, fast några få lyckas dock överleva den så kallade socialiserings-processen, speciellt de som tidigt individualiserar sig utan att för den skull bli schizofrena och har då tillgång till den naivistiska inspirationen inom sig själva, men de aktar sig för att exponera den allt för livligt till exempel i grupper där avundsjukan lätt får det barbariska att börja koka, den naivistiska inspirationen är på sätt och vis den heliga graal, som vi kan läsa om i de fina böckerna om alkemi, vars enkla illustrationer faktiskt är underbart naivistiska i sin egen stil, jag skulle önska att någon kunde samla ihop alla dessa underbara naivistiska bilder som finns i de alkemiska böckerna och ha en stor utställning på moderna museet i New York City, och Fredric Hölderlin,som de lyckades strypa helt till sist då han var bara 27 år gammal och slutade skriva, är kanske den poet där den naiva inspirationen lyser klarast och t.ex. i sin dikt “vid donaus källa” ….skriver..barnens avspända allvar……och säger till gudarna………men om ni älskar någon för mycket, ger han sig inte, förrän han blir en av er, därför, snälla ni, omge mig lätt……Paul Celan, däremot, byggde hela sitt poetiska skrivande på den gränslösa sorgen att han upplevde sig avskiljd från Gud och som han aldrig kunde assimilera, hans poesi är därför själens poesi och till sist tog sorgens vatten bort honom från den jordiska skådeplatsen, han dränkte sig, han orkade inte mer, men den naivistiska inspirationen och den mänskliga själen måste beredas plats i den sociala gemenskapen som kringgärdar varje individ inte bara i Hölderlins och Celans poesi för där hamnade dessa så att säga heliga kvaliteter, därför att både Hölderlin och Celan gjorde uppror emot den då rådande kundalini-hierarkin och trots kompakt motstånd från samhället ändå lyckades att levandegöra både själ och naiv inspiration, inte bara i sig själva men också i sina texter, Edvard Munchs första målningar, skriket, ångest osv, hade en oerhörd känslomässig kraft, frigjord genom sitt gigantiska uppror emot det trista och kantiga livet folk orkade producera på den tiden i början på 1900-talet i huvudstaden Oslos småborgliga instängda sociala värld, och som en slags expressiv anti-kraft öppnade hans bilder nästan chockartat den dolda förträngda världen av ångest och sorg, som ingen vill se, och det var ett genombrott för modernismen i norden, och i början sa dom att han var galen,men Munch höll sig lugn genom att konsumera mängder av alkohol varje dag, fast vi fick aldrig någon riktigt uppföljare till Edvard Munch i kalla norden, fast i grannlandet Danmark reste sig Asker Jorn med samma slags orginella kraft som Munch, men inte så själsligt djup och dynamisk som Munch,men Jorn hade också ett rikt och äkta flöde av den naiva inspirationen som gjode att han genom sitt unika uppror emot kundalini-krafterna i huvustaden Köpenhamn lyckades producera många helt nyskapande bilder,som på ett högst påtagligt sätt gav modernismen på 1950-talet och 60- talet ett nytt genombrott i konsten över hela världen medan Munch inte orkade få fram mer än en kort serie av liknande bilder, som ångest, med den mörka svarta färgen, den blodröda och den vitaktiga så kraftfullt sammansatta, när inte den naiva inspirationen är där och motiverar människan fylls hon av den kapitalistiska drömmen, att försöka bli rik i den yttre världen,

in english

The naive feature of human nature which is reflected in the small child revelation, which sadly have to choke kundalini-kings cruel power and scientists rectangular thoughts in which the child grows into organized society, and is sucked up by the Social inhumane machinery and are mechanically and controllable by the ruling authoritarian, so that mantra ritual performer,who ultimately is the real manipulative power can get drunk on second center level, where Kadafi and terrorists govern, of the naive pure power that flows out of the child through the magical mantras providing and fills the top layer in Kundalini hierarchy with genuine desire to their stick-contact may be full tension on Kundalini network Sodoms and Gomorrahs for a few minutes, instead of being used as a valuable capacity in human personality in order to make society more deeply, more humane and more loving, though few manage to survive, however, the so-called socialization process, especially those early individualizes itself without it being necessary to become schizophrenic and has then access to the naive inspiration within themselves, but they take care not to expose it too strongly, for example, in communities where envy easy get the barbaric to begin to boil, the naive inspiration is in some ways the Holy Grail, which we can read about in those fine books on alchemy, whose simple illustrations are actually wonderfully naive in their own style, I would wish that someone could collect all these wonderful pictures naivistic found in the alchemical books and have a large exhibition on modern Museum in New York City, and Fredric Hölderlin, which they managed to strangle completely the Finally, when he was only 27 years old and stopped writing, is perhaps the poet where the naive inspiration burns brightest and such in his poem “at the source of the Danube” writes…… children’s relaxed seriously … and says to the gods …….. but if you love someone too much, providing he does not, until he becomes one of you, therefore, please, surround me slightly ….. Paul Celan, however, was in all his poetic writing on the boundless grief that he felt himself cut off from God and that he could never assimilate, his poetry is the soul of poetry and finally took the sorrow water away him from the underground scene; he drowned himself, he could not be more, but the naive inspiration the human soul must be accommodated in the social community that surrounding each individual not only in Hölderlin and Celan poetry for which got them, so to speak sacred qualities, because both Hölderlin and Celan rebelled against the then prevailing kundalini-hierarchy, and despite compact resistance from society still managed to bring to life both naive inspiration and soul , not only in themselves but also in its texts, Edvard Munch first paintings, scream, anxiety, etc., had a tremendous emotional force, released by his gigantic rebellion against the dull and angular life people able to produce at that time in the early 1900s in capital city of Oslo petty bourgeoisie enclosed social world, and as a kind of expressive anti-force opened his images almost shocking the hidden repressed world of anxiety and sadness, which no one wants to see, and it was a breakthrough of modernism in the north, and in the beginning they said that he was crazy, but Munch stayed calm by consuming quantities of alcohol each day, although we never got any real sequel to Edward Munch in the cold north, settled in neighboring Denmark rose Asker Jorn with the same kind of orginella force as Munch, but not as soulful deep and dynamic as Munch, but Jorn also had a rich and authentic stream of the naive inspiration that made him through his unique rebellion against the forces of the kundalini in the capital Copenhagen managed production of many quite innovative images, as a powerful modernism gave way in the 1950s and 60s a new breakthrough in the art worldwide while Munch was unable to produce more than a short series of similar images, such as anxiety, with the dark black color, the blood-red and whitish so powerful compound, when not the naive inspiration is there and motivates people, she filled of the capitalist dream, trying to get rich in the external world,

HOW IT IS 23

Du går ut i skogen, du vet att naturen är neutral, du går ut från staden, springer ut mellan bilar och bussar, ut från civilisationens bistra uppsyn av dubbel spelande människor, manipulerande vänner, falska flickvänner och alla de hänsynslösa känslorna från de som kysser de falska gudarnas fötter, du orkar inte assimilera all denna humbug och falskspeleri, du kan se de stora träden nu, du är långt ute ur staden, du kan se de höga bergen långt därborta i bakgrunden, du börjar lugna ner dig, du är inte andfådd längre, du känner att ditt hjärta börjar komma ner i takt, du torkar av svetten i händerna, du är ensam, men du känner din själ träda fram inom dig, du känner dig bättre, du och hon går in mellan träden, du kan höra vattnet porla i en liten bäck, vindsuset, och fåglarna som sjunger, du slappnar av, för naturen är din vän, den sträcker ut sin öppna känsla till dig, den ljuger inte, den manipulerar inte, den vill inte ha någonting av dig, och den förväntar sig ingen nåd från människan, för den vet hur vi kan skövla och förstöra stora skogsområden utan att ens höja på ögonbrynet, att vi är fria från medlidande till träd, buskar och vildväxande blommor, du ligger ner i gräset, det är varmt, solen skiner, du ligger i skuggan, du ser de vita molnen röra sig på den ljusblåa himmelen, var det så här Rosseau låg i skogen utanför Paris och upplevde att vi måste tillbaka till naturen, men Rosenkorset säger att den natur-bundena själen ska dö, men den gudomliga själen ska födas i dess ställe, de ser ner på naturen, därför kommer naturen att se ner på dem, Men var det kanske Rimbaud som låg så här, han som skrev så vackra dikter, om träd och floder, den profetiska upprors-diktaren som dog så ung med ena benet amputerat i Afrika, Vishnu seglar på sin flotte av ormar i den blåa luften, det är han som styr alltihopa, de falska gudarna i kundalini-pyramidens hierarki styr det onda, men det goda är starkare än det onda, för det goda är absolut, statiskt och oförstörbart och den kraften kommer från ett annan håll än kundalini-kraften, det goda kommer från kärleken, och den kommer från själen, och själen och kundalini-elden är två skiljda kraft-källor, för ormarna som utgör Vishnus flotte är kundalini-kraften, men Laksmi vid Vishnus fötter är själen, hon och ormarna är två olika skapelser, precis som det onda och goda som är från två helt olika källor, men vår civilisation har varit helt i händerna på det onda sedan gamla rikets fall i Egyptien för cirka 4000 år sedan, en citron-fjäril landar på den vitaktiga lilla blomman, dricker dess nektar och flyger iväg till nästa blomma, det är så civilisationen bygger ut sitt groteska väsen som en fjäril från blomma till blomma, och varje blomma startar från noll, precis som varje civilisation också börjar med noll, hur många nollor har vi i världen nu idag, miljontals och varje nolla har sin egen skapelse, men är det så Brahma jobbar, den skapande Guden som sitter på den skära lotusblomma som växer ut från Vishnus navel, Brahma finns också på Vishnus flotte och båda världarna, den absoluta och den relativa kontrolleras helt från denna flotte, inte från vita huset i Washington eller från Kumbakonum i Tamil Nadu eller från Tiriupati tempel i Andra eller från Guruvajur tempel i Kerala eller från Darmasala i norra Indien eller från Libyen eller från Pakistan eller från Vatikanen i Italien, men från den blåaktiga skyn där Vishnu seglar fram på sin lilla flotte av ormar, Vishnu finns, han är min vän, naturen är också min vän, men civilisationen är min ovän, jag hade alltså två fantastiska vänner, det räckte för mig, men hur skulle jag kunna bli vän med civilisationen, bli vän med det onda, för jag hade alltid ont i kroppen då jag vistades inne i stadens kylslagna blickar, det hårda tunga bullret från bussar, traktorer och alla typer av motorer som smattrade här och där, och så många människor men inte en enda vän som rörde sig framåt på trottoarer och gator, de var som stora buffel- hordar som flyttade sig hit och dit, och den bleka kunskapen som fanns inpacketerad på universiteten och som aldrig nådde fram till mitt hjärta , jag hade inga förutfattade meningar om naturen, men jag hade tidigt i mitt liv upptäckt att jag kände mig en aning befriad då jag kom ut i skogen, jag märkte att min kropp börja leva upp igen, att den förlorade kontakten med mig själv kom tillbaka efter några minuters promenad ensam ute i den tysta skogen, jag kände mig upprymd och glad och började vissla på en sång, jag förvandlades alltså av naturen, den gjorde mig mera lekfull och fri, men när jag kom ut igen från det gröna träd-riket tillbaka till staden hårdnade jag till, jag blev stel och mekanisk ,det spontana och direkta hindrades av någon osynlig kraft, jag gled alltså tillbaka in i ondskans styrelseskick, och började kontrolleras från utsidan av kundalini-konungarnas manipulerande kraft, men efter varje uppror i staden kan vi alltid samla ihop oss för en ny kraft ute i naturen, men för varje uppror kommer du närmre Vishnu, den goda kraften, och en ny kraftkälla kommer att börja göra sig gällande i dig, och jag låg där i gräset, och plötsligt kunde jag höra Vishnu prata från sin flotte, “nästa år”, sade han, alltså år 2010, “kommer den nya världen att starta upp, jag kommer att ta mig ner till jorden för att utplåna de onda, dessa armeer av mantra ritualister som förmörkat jorden de senaste flera tusen åren, tempel, kyrkor, mosqes och synagoger kommer att stå tomma, ni ska bygga en Naga Sesa flotte fritt flytande i luften, som symbol för mig”, och jag frågade Vishnu, “vad kommer att hända med alla döda, som vistas i den så kallade astrala världen eller spegelvärlden under Shivas kontroll och väntar på att födas pånytt till jorden”, och Vihsnu svarade ” jag kan inte avslöja allt nu, men först 2011 kommer vi att se resultatet av den nya världen, fast det nya kärleks-medvetandet, den som uppnår det kommer aldrig mer att dö, hon kommer att ta sig till jorden då och då som en slags turist, och uppleva den ursprungliga meningen med jorden, skönhet och kärlek”.

in english

You go into the woods, you know that nature is neutral, you go out of town, running out between cars and buses, out of civilization grim countenance of double gambling people, manipulating friends, fake girlfriends, and all the ruthless sentiments of those who kissed the feet of false gods, you don`t be able to assimilate all this humbug and cheating, you can see the big trees now, you are far out of town, you can see the high mountains in the far yonder background, you start to calm down, you’re not breathless anymore, you know that your heart starts to come down in line, you wipe the sweat in your hands, you are alone, but you feel your soul come up within you, you feel better, you and she goes into the trees, you can hear the water gurgle of a small brook, the sighing wind, and birds are singing, you can relax, for nature is your friend, it stretches out its open feeling to you, it is not lying, it is not manipulating, it does not want something from you, and it expects no mercy from man, for it knows how we can lay waste and destroy large areas of forest without even raising the eyebrow, that we are free from compassion for trees, shrubs and wild flowers, you lying down in the grass, it’s warm, the sun is shining, you are in the shade, you see the white clouds move in the bright blue sky, was it like this Rosseau low in the woods outside Paris, and felt that we must return to nature, but Rose Cross says that the nature-bound soul will die, but the divine soul must be born in its place, they look down on nature, therefore, will nature to look down on them, but it was perhaps Rimbaud as low as this, he wrote such beautiful poems about trees and rivers, the prophetic rebel poet who died so young, with one leg amputated in Africa, Vishnu sail his raft of serpents in the blue air, it is he who controls it all, the false Gods of kundalini-pyramid hierarchy governing the evil, but that good is stronger than the evil, the good is absolute,static and indestructible and the power comes from a different direction than the Kundalini force, the good comes from love, and it comes from the sou, l and the soul and kundalini-fire are two separated power sources, for the snakes which represent Vishnu raft is Kundalini power, but Laksmi at Vishnu’s feet is the soul, she and the snakes are two different creatures, just as good and evil which are from two different sources, but our civilization has been completely in the hands of evil since the old empire fell, in Egypt about 4000 years ago, a lemon-butterfly lands on the whitish small flower, drinking its nectar and flies away to the next flower, it is so civilization builds out its grotesque creatures like a butterfly from flower to flower, and each flower will start from scratch, just like every civilization also start at zero, how many zeros we have now in the world today, millions and every zero has his own creation, but it is so Brahma work, the creative God who sits on the pink lotus flower that grows out of Vishnu navel, Brahma is also available at Vishnu raft and two worlds, the absolute and relative controlled entirely from the raft, not from the White House in Washington or from Kumbakonum in Tamil Nadu or from Tiriupati temples in Andra or from Guruvajur temples in Kerala or from Darmasala in northern India or from Libya or from Pakistan or from The Vatican in Italy, but from the bluish sky where Vishnu flying up on his small raft of snakes, Vishnu exist, he is my friend, nature is also my friend, but civilization is my enemy, I therefore had two great friends, it is enough for me, but how could I be friends with civilization, make friends with evil, for I had always pain in the body when I was staying inside the citys cool eyes, the hard heavy noise from buses, tractors and all types of engines that rattled here and there, and so many people but not one friend that moved along the sidewalks and streets, they were as large buffalo hordes who moved to and fro, and the pale knowledge were packing up in universities and that never reached my heart I had no preconceived ideas about nature, but I had early in the my life discovering that I felt somewhat relieved when I came out to the woods alone, I noticed that my body begin to live again, that the lost touch with myself, came back after a few minutes walk alone out in the silent woods, I felt excited and happy and began to whistle in a song, I was transformed of the nature, it made me more playful and free, but when I came out again from the green tree-kingdom back to the city hardened me to, I was stiff and mechanical, the spontaneous and direct hampered by some invisible force, I then slid back into the evil governance, and was controlled from the outside of the kundalini-kings manipulative power, but after every insurrection in the city, we can always gather us for a new force in nature, but for any rebellion will you come closer to Vishnu, the good power, and a new source of power will begin to assert itself in thee; and I lay there on the grass, and suddenly I could hear Vishnu talk from his raft, “next year”, he said, then in 2010, “the new world to start up, I am going to take me down to earth to eradicate the evil,these armies of mantra performers which darkened the earth in the last several thousand years,temples,churches, mosqes and synagogues will be empty, you will build a Naga Sesa raft floating freely in the air, as a symbol for me, ” and I asked Vishnu, “what will happen to all the dead, reside in the so-called astral world, or mirror-world under Shiva’s control and waiting to be born again to the earth “, and Vihsnu replied” I can not reveal everything now, but only in 2011, we will see the result of the new world, but the new love-consciousness, that which reaches it will never again die, she will get to earth from time to time as a kind of tourist, and experience the original meaning of the earth, beauty and love. ”

HOW IT IS 22

Det absoluta finns i vårt universum, men hur kan det vara möjligt, och vad menar vi då med det absoluta, det är som när vi skriver, ifall vi skriver intelligent som Sören Kierkegaard,Fredric Nietzsche och Kant, då finns det ingen plats för det absoluta i människans liv, men att mekaniskt tro att det absoluta finns där, fast vi inte kan uppleva det hjälper oss föga att integrera det i vårt liv, det räcker inte med intelligens och tro för att närma oss det absolutas värld, vi behöver faktiskt massor av naivitet för det, direkt från barnets lekfulla och glädjefulla upptäckar-lust-anda , men också en djupare kontakt med vår själ, för att försöka tänka utan själ går inte, för det är att observera, och det leder till en analytisk vetenskaplig världsbild, till en relativ upplevelse-värld, men att tänka genom själen och genom det naiva betyder att inte bara känslan och det kreativa är där men också den äkta barnsliga och lekfulla inspirationen, då handlar det inte längre om att analysera, dela upp världen i olika objekt, men att sätta samman den uppdelade världen, integrera den,göra den hel och förstå sammanhangen och helheten, och ha ett absolut perspektiv i sikte, även om det inte är möjligt att överblicka det absoluta kan vi i alla fall försöka, för det är åt rätt håll, vi försöker alltså att intuitivt sträcka ut vår blick så långt som möjligt för att i alla fall få lite rätt, även om vi ej når helheten, alltså SANNINGEN, men att sätta dit nollan och räkna upp allt det vi kan observera och säga att detta är världen hjälper oss föga då vi letar efter vår själ eller efter kärlek, därför är Jackson Pollocks målningar en sannare bild av världen än Einsteins relativitets-teori, det modernistiska måleriet,som började med de franska impressionisterna Claude Monet och Edgar Degas var alltså ett försöka att sträcka sig bortom det relativa för att om möjligt intuitivt och kreativt kunna nå fram till en slags skiss av det absoluta, faktiskt var det Gud de försökte måla, Vishnu, och det var rätt, för inte sedan grott-konstens tid för kanske 12000 år sedan har vi haft ett måleri som försökt avbilda det absoluta, alltså Gud, som ett bildlikt fenomen, vad modernisterna försökte visa genom de första impressionistiska bilderna var att vi måste försöka få upp känslan, alltså själen, till ögonen, börja se världen mera intuitivt, helare, sluta upp att fokusera in varje litet föremål med en slags strålkastar-blick, och undersöka objektet, tinget, från alla håll och kanter, men istället börja se sammanhangen mellan sakerna, hur de hänger ihop, se helheten, se den grönaktiga färgen då vi ser skogen, men istället för att titta kan vi skåda, börja se världen med en evighetsblick, se med förlåtelse i blicken, försöka se om möjligt en hel värld bortom vår trasiga vetenskapliga världsbild, bortom vår upphuggna analytiska världsåskådningen, försöka se bortom den uppstaplade och konstlade naturvetenskapliga världsbilden, och förenklat är vår vänstra kroppshalva inriktad på det absoluta, medan vår högra kroppshalvan är inriktad på det relativa, den vänstra halvan är integrativ, medan den högra halvan är analyserande, därför finns Matsya, den förste Vishnu-avataren på vänstra sidan om Muladhara och Obama på Muladharas högra sidan, det handlar alltså om två olika medvetanden, Matsya är det absoluta medvetandet, medan Obama är det relativa medvetandet, Van Gogh, Asker Jorn, Miro, Kadinsky och så vidare, försökte alla att väcka upp Matsya inom dem och börja se världen åt det absoluta hållet, de gjorde alla uppror emot den amerikanska politiska världsordningen, de började sitt arbete på den vita duken med att destruera den politiska världen då de målade , löste upp den, gjorde anarki av den, kaos av den, men samtidigt målade de fram en ny och djupare världs-ordning, mera dimmaktig impressionistisk) eller mera dynamisk och upplysande (expressionistisk), som folk inte först kunde förstå vad den liknade eller vad den betydde, för allmänheten och kritikerna gjorde faktiskt narr av de första modernistiska utställningarna, de menade till och med att konstnären bluffade, att han inte kunde måla fotografiskt, att han var en bedragare, det samma hände med Jesus, han försökte också förmedla en absolut världsbild, men han blev inte bara hånad, utvisslad och förlöjligad, de till och med mördade honom, precis som de gjorde med Sokrates,

in english

The absolute existe in our universe, but how can it be possible, and what do we mean with the absolute, it is that when we write, if we write intelligently as Søren Kierkegaard, Fredric Nietzsche and Kant, then there is no place for the absolute in human life, but the mechanistic belief that the absolute is there, although we can not experience it. helps us little to integrate it into our lives, it is not enough, intelligence and faith to move closer to the absolute world, we actually need a lot of naivety to do it. directly from the child’s playful and joyous detect-lust-spirit, but also a deeper contact with our soul, to try to think without a soul can not work, for it is to observe, and it leads to an analytical scientific world view, to a relative-world experience, but to think through the soul and the naive mean that not only feeling and the creativity is there, but also the genuine childlike and playful inspiration, then it is no longer about to analys, dividing the world into different objects, but to bring together the divided world, integrate, make it full and understand the connections, and wholeness, and have an absolute perspective in sight, even if it is not possible to predict the absolute can we at least try, because it is the right direction, we are therefore trying to intuitively stretch out our eyes as far as possible to at least get some right, even if we do not reach the whole, therefore the TRUTH, but to put zero there and count up everything that we can observe and say that this is the world helps us little when we look for our souls, or for love, that is why Jackson Pollock’s paintings are a truer picture of the world than Einstein’s relativity theory, the modernist painting, which began with the French impressionists Claude Monet and Edgar Degas was therefore an attempt to go beyond the relative to that if possible intuitive and creatively to could reach at a sort of sketch of the absolute, in fact, it was God they tried to paint, Vishnu, and it was right, for not since the cave-art time perhaps 12,000 years ago, we had a painting that tried to depict the absolute, thus God, as a picture like phenomena, as modernists tried to show through the first Impressionist pictures was that we should try to get the feeling, thus the soul, to the eyes, begin to see the world more intuitive, healer, to stop the focus in any small object with a spotlight-gaze, and examine the object, the thing, from all sides, but instead begin to see relationships between things, how they connected, see the whole, see the greenish color when we see the forest, but instead to watch, we can look, start to see the world with a perpetual look, see with forgiveness in the gaze, trying to see if possible a world beyond our tattered scientific world view, beyond our chopped-up spent analytic philosophy, try look beyond the piled-up and artificial scientific worldview, and simplified our left body half focuses on the absolute, while our right body half is focused on the relative, the left half is integrative, whereas the right half is analytical, so therefor is Matsya, the first Vishnu-avatar on the left side of the Muladhara and Obama on Muladharas right side, it is, then, two different consciousnesses, Matsya is the absolute consciousness, while Obama is the relative consciousness, Van Gogh, Asker Jorn, Miro, Kadinsky and so on, all tried to bring up Matsya in them and begin to see the world to the absolute direction, they did all revolt against the american political world order, they began their work on the white canvas by destroying the political world when they painted, dissolved it, made anarchy of it, chaos of it, but at the same time painted a new and deeper world order, more misty (Impressionist) or more dynamic and bright (expressionist), that people not could understand what it was like or what it meant, for the public and the critics in fact, made a mockery of the first modernist exhibitions, they meant even that the artist were bluffing, that he could not paint photographically, that he was an impostor, the same happened to Jesus, he also tried convey an absolute worldview, but he was not only mocked, hiss and ridiculed, they even killed him, just as they did with Socrates,

HOW IT IS 21

För handlingen är det stora mysteriet i människans liv, är den menad för människans egen njutnings skull, utan att hon ska behöva tänka på dess konsekvenser, ett slags drönar liv, i sus och dus eller är den kanske menad som en gåva eller förlåtelse för att vi gjort något dumt och orätt och att vi ges en ny chans att rätta till det, men samhällets auktoriteter tror inte på att människan är god, för samhället är inte uppbyggt på att frigöra det goda, men att hindra det onda, vi har tjocka lagböcker och domstolar för att förhindra och för att straffa grövre ondska, vi har bibeln och Manus lag och så vidare för att inte bara civilisera det vilda i oss, men också predika om ett slags himmelrike dit vi kan komma ifall vi följer vissa handlings-mönster,men människans verkliga himmelrike är alkoholen, prostitutionen, narkotikan, nervlugnande tabletter, sömntabletter, marijuana och opium, det är visserligen ett konstlat himmelrike, men det struntar hon i, därför har vi också fått en psyk-vård som tar hand om och behandlar en akut sorg eller en akut ångest som uppstått därför att dörren till det äkta himmelriket varit tillbommad i 4000 år av en svart magi, jag stötte på en kristen socialarbetare i Dindigul, “min far dödades av 3 dagars mantra-puja, sa han upphetsad, ” då tog min mor ner den stora inglasade bilden av Jesus och krossade den emot golvet”, “du ska veta”, sa han, “att det onda är starkt idag”, jag kunde höra himlen sucka djupt över den bedrövelse som den hierarkiska kundalini-ordningen framkallat här på jorden de senaste tusen åren genom dess falska gudar, genom dessas grymma och svarta magi, som nu idag styrs av Obama, Kadafi och alla terrorister, Ben Laden, Påven Bendict XVI, de lägre hinduistiska mantra-ritualisterna och woodoo ritualisterna i Afrika och i Latinamerika, Dalai Lama och hans buddhistiska mantra arme, Shankaracharya Kanchi, Jayendra Saraswathi Swamy och hans brahminska mantra arme över hela världen, Nambottris mantra krigare och sist på det nionde centrumet, vår tids Ravana, alltså Sai Baba, och alla dessa kunalini-magiker är alltså det tjocka, svarta mörkret framför dörren till himmelriket och du måste kunna passera dem centrum efter centrum för att kunna komma ut ur den trånga samhälls-buren som stänger in oss i vårt torra och kalla ego och då få en chans att lukta på den egentliga friheten, alltså den rätta handlingen är alltid att försöka befria sig från kundalini-kungarnas falska sken, alltså alltid uppror emot det onda, det falska och det groteska, det är vad livet handlar om, du måste kasta yxan rakt in i kundalini-gudarnas magiska hierarki, precis som Parasurama avataren gjorde, och ” don`t think twice, it`s all right” som Dylan sjunger, för din första tanke är alltid den bästa, var inte rädd, för Vishnu finns, han kommer att skydda dig, det börjar med uppror emot Obama, det är den första egentliga handlingen varje människa måste göra ifall hon inte vill försöka tillbringa sitt liv som en ortodox drönare, men Sodom och Gomorra är inget att ha, det är som det grådaskiga diskvattnet vi släpper ut till reningsverket, menade Isaia, Men Obama betyder den jordiska politiska ledaren, men Mao Tse Tung, Lenin, Fidel Castrro och Che Guevara gjorde aldrig något uppror emot kundalini-hierarkin, de var själva falska gudar helt besatta av kundalini-eldens gnistrande friktion på det andra centrumet och genom sin makt hoppades de kunna få en chans missbruka sin omgivnings sexuella kraft för egen njutning, men om du tagit dig upp till nionde centrumet, då står du öga mot öga med både början och slutet av vårt universum, då kan du förstå att noll och nio hänger ihop, att när nollan, alltså ingenting skapas, så skapas samtidigt allting, alltså nian, som är alltings slut, men då kan vi säga att nollan är Shiva, det destruktiva, alltså det första som skapades, men Shiva är också nian, därför att det är alltings slut, alltså det destruktiva, eller döden, men nollan är ej livet, men döden, därför är vårt universum från början till slut dödens rum, livet är alltså bortom vårt kosmos, alltså evigt, det människan upplever från födelse till död är inte liv, men ett långsamt döende, en oerhört sorgsen process, varför, det handlar om att försöka förstå att lyckan aldrig kan delas, för allt som delas kommer att dö, det är därför ensamheten är vägen till livet, vägen ut ur vårt kosmos, att våga ta steget från det nionde centrumet upp till det tionde där alla bokstäver och siffror löser upp sig,

in english

For the action is the great mystery of human life, is it meant for humans own enjoy sake, without her having to think about its consequences, a kind of drone life, dissipation, or is it perhaps meant as a gift or forgiveness because we did something stupid and wrong and that we be given another chance to correct to it, but society’s authorities do not believe that man is good for society is not structured to unlock the good, but to prevent evil, we have thick codes of laws and courts to prevent and to punish more serious evil, we have the Bible and Manus law and so on to not only civilized, the savage in us, but also preach a kind of heaven where we can get if we follow some action patterns, but the real man’s heaven is alcohol, prostitution, drugs, nerve tranquilizers, sleeping pills, marijuana and opium, it is admittedly an artificial heaven, but it ignores her in, because we have also got a mental-health care that takes care of and treat an acute grief or an acute anxiety caused because the door to the true kingdom of heaven been barred in 4000 years of a black magic, I came across a Christian social workers in Dindigul, “my father was killed by 3-days mantra-puja, he said excitedly, “then my mother took down the large glazed picture of Jesus and crushed on the floor “,” you know, “he said,” that evil is strong today, ” I could hear heaven, sighing deeply about the grief that the hierarchical Kundalini-order provoked here on earth in the last thousand years, through its false gods, by their cruel and black magic, which is now currently governed by Obama, Kadafi and all terrorists, Ben Laden, Pope Bendict XVI, the lower Hindu mantra-ritualists and Woodoo ritualists in Africa and in Latin America, the Dalai Lama and his Buddhistic mantra army, Shankaracharya Kanchi, Jayendra Saraswathi Swamy and his army of brahmins mantra-ritualists worldwide, Nambottris mantra warriors and finally on the ninth center, our time, Ravana, thus Sai Baba, and all these kunalini-magicians are therefore the thick, black darkness in front of the door to the heavenly kingdom, and you must be able pass them the center after the center to get out of the narrow socio-cage that imprisons us in our cold and dry ego and then obtain a chance to smell the real freedom, then the act is always to try to free ourselves from the kundalini-kings false impression, that is always rebellion against evil, the false and the grotesque, this is what life is all about, you, must throw the axe straight into the kundalini-gods magical hierarchy, just as Parasurma avatar did, and “don` t think twice, it `s all right” as Dylan singing, your first thought is always the best, do not be afraid, for Vishnu is there, he will protect you, it begins with the revolt against Obama, it is the first real action every person should do if she does not try to spend her life as an orthodox drone, but Sodom and Gomorrah is not to be, it’s like the dingy dishwater we emit to the treatment plant, “said Isaia, but Obama means the earthly political leader, but Mao Tse Tung, Lenin, Fidel Castrro and Che Guevara did never rebelled against the kundalini-hierarchy, they were themselves false gods completely obsessed with kundalini-fire sparking friction at the second center and by their power they hoped to get a chance to abuse their environment sexual power for their own enjoyment, but if you taking your up to ninth center, when you stand face to face with both the beginning and end of our universe, then you can understand that zero and nine are related, that when zero, then nothing created, so simultaneously everything created, thus the nine , which is all things end, but then we can say that zero is Shiva, the destructive, therefore, the first created, but Shiva is also the nine, because that is all things end, then it is destructive, or death, but zero is not life but death, that is why our universe from beginning to end is the place of death, life is thus beyond our cosmos, that is eternal, it human experience from birth to death is not life, but a slowly dying, a very sad process, therefore, it is about trying to understand that happiness can never be shared, for everything that is shared will die, that’s why solitude is the way to life, the way out of our cosmos, to dare take the step from the ninth center up to the tenth, where all the letters and numbers will dissolve itself,

HOW IT IS 20

Den ursprungligaste länken mellan medvetandet och själen, mellan tanken och känslan är intuitionen, det är precis som om medvetandet plötsligt började lyssna efter en röst, utan att ännu ha öron eller hörselnerver, utan att ännu ha en ide om vad hörsel är, inte ens en skissaktig och lös ide, det handlade om att medvetandet råkade producera en tanke hur det var möjligt,ingen vet,och plötsligt centrifugerade denna tanken, och tänkaren och tanken skiljdes åt, och tanken började röra sig runt tänkaren, som jorden runt solen, tänkaren började alltså förlora kontrollen över sin tanke, och han tänkte, “var är min tanke”, fast han kunde ha tänkt, “var är min själ” för det var så själen blev till, inte skapad, men helt enkelt den första tanken som tänktes i det som sedan kallades vårt kosmos, och varje människa idag, hennes första tanke är alltid, var är min själ, fast hon tänker, “var är min hustru”, “var är min älskarinna”, “var är min bil”, han letade efter sig själv, vem han var, men han visste redan vem han var, för annars kunde han ju inte leta efter sig själv, vi vet alltså alla vem vi är, medvetande och själ tillsammans i kärlek, vi är alla denna helhet, enhet, men när vi säger att vi letar efter oss själva menar vi alltså att vi söker efter denna kärleks-förening av tanke och känsla, av medvetande och själ, av han och hon, och då medvetandet började leta efter sin tanke skapades intuitionen som är den högsta länken mellan tanke och känsla, och när intuitionen skapades formades också den första relationen och den var negativ, för den formades av tanken, “var är min själ”, att något var förlorat, att en skiljsmässa hade inträffat, det är därför den första känslan var sorgen, hela universum är alltså skapat av tårar och förtvivlan, men lycklig den som kan känna denna ursprungliga sorg, för utan den känslan är vi faktiskt förlorade, sorgen är detsamma som den känsla Noa hade till det förlorade landet han letade efter genom att sända iväg sina duvor då han ensam drev omkring i sin ark på syndaflodens vågor, för den sorgsena känslan var hans intuitiva kontakt med sin ursprungliga kärleks-förening mellan hans medvetande och själ, och duvan var hans intuitiva vägledning tillbaka till den förlorade kärleken, du måste sända iväg din fågel, sade han till henne, sänd den nu och alltid, för när den aldrig mer kommer tillbaka vet du om att du funnit din kärlek,för medvetandet skapade plötsligt det ursprungliga ögat, för han ville se var hans tanke befann sig, och då skapades det ursprungliga rummet, inte som det ser ut idag, nu kan vi se hela huset, nu har vi bosatt oss i världen, i rymden, men då hade det inga dörrar eller fönster eller tak, bara ett slags golv, och det var Naga Sesa, den flotte av ormar som seglade fram i världsrymden och som blev Vishnus hem, ögat är rymden, vårt ursprungliga hem, men hörseln som skapades därefter är du, för hörseln är människan, och sången är den mänskliga själen, och när Dylan sjunger “knockin on heaven`s door” känner jag själslig kontakt med världen, intuitionen är de ursprungliga nerverna mellan tänkaren och tanken, och känslan är sorg och förtvivlan, sorg över den ursprungliga skiljsmässan mellan tänkaren och tanken, och för att kunna hitta hem till din Ark eller till den flotte av ormar ute i världsrymden som väntar på dig måste du våga känna den djupaste sorgen inom dig, för sorgen är fågeln, och vattnet från tårarna är hennes vingar som börjar slå och vill flyga ut ur tusentals år av fångenskap i människans kropp, släpp ut din fågel, släpp ut ditt vatten, släpp ut ditt kaos, din anarki,

in english

The most primordial link between the consciousness and soul, between the thought and the feeling is intuition, it is as if the consciousness suddenly began listen for a voice, without yet having ears or auditory nerves, without having yet an idea of what hearing is, not even a sketch-like and loose idea, it was about that the consciousness happened to produce a thought, how it was possible, nobody knows, and suddenly centrifuged this thought, and the thinker and the thought parted, and the thought began to move around the thinker, as the earth around the sun, the thinker began then losing control of his thought, and he thought, “where is my thought”, although he might have thought, “where is my soul” because it was so the soul came into existence, not created, but simply the first thought which was conceived in what then was called our cosmos, and every human being today,her first thought is always,where is my soul, although she thinks, “where is my wife,” “where is my imstress,” “where’s my car”; he was looking after himself, who he was,but he already knew who he was, for otherwise he could not look after himself, we know that all of us we are consciousness and soul together in love, we are all that whole, the unit, but when we say we’re looking after ourselves, we mean that we are looking for this love-union of thought and feeling, of onsciousness and the soul of him and her, and when consciousness began to look for his soul the intuition was created which is the highest link between thought and feeling, and when intuition was created also the first relationship took the form and it was negative, it was shaped by the thought, “where is my soul”, something was lost, that a divorce had occurred, it is the reason the first feeling was sadness, the whole universe is thus created by the tears and despair, but happy he who can feel this initial grief, because without this feeling we are actually lost, this grief is same as the feeling Noah had to the lost country he was looking for by sending his pigeons when he alone drove around in his Ark on the Flood waves, for the sorrowful feeling was his intuitive contact with his original love-union between his consciousness and soul, and the dove was his intuitive guidance back to the lost love, you must send off your bird’, he said to her,sending it now and always, when it never comes back, you know that you found your love, for consciousness suddenly created the original eye, for he wanted to see where his thought was, and then created the original space, not as it stands today, now we can see the whole house, now we live in the world, in space, but since it had no doors or windows or roofs, only a kind of floor, and it was Naga Sesa, the Raft of snakes, which sailed in space and who became Vishnu home, the eye is the space, our initial home, but hearing that was created atfter that are you, because the hearing is the man, and the song is the human soul, and when Dylan sings “Knocking on Heaven `s door” I feel emotional and soulful contact with the world, intuition is the initial nerves between the thinker and thought, and feeling sad and despair, grief over the initial separation between the thinker and the thought , and to find homes to your Ark or to the Raft of snakes out there in space which waiting for you, you dare to feel the deepest sorrow within you, for grief is the bird, and the water from the tears, her wings which begins to beat and want to fly out from thousands of years of captivity in the human body, Let out your bird, let out your water, let out your chaos, your anarchy,

HOW IT IS 19

Du är tänkaren av dina tankar, och när du tänker känner du då var du är någonstans, ifall du nått halvvägs på dina djupaste önskningar, att din dröm om dig själv är på väg att slå in, på nätterna vandrade du rastlöst längs trottoarerna i skenet av de neon-upplysta skyltfönstren, du sökte henne, hon var din största dröm, du trodde att hon skulle kunna spegla en sann bild av dig, utan avundsjuka, utan manipulation, men i kärlek, din mor gav dig aldrig sanningen om dig själv, hon hade makt i sina ögon, i skolan kunde du aldrig fråga, vem du var, ingen var intresserad av den sortens kunskap, men du tänkte ofta och undrade över vem du egentligen var, men du kände dig osäker, för du fick inget riktigt grepp om dig själv, för den bild de hade av dig, ville de inte ge dig, du såg ut som en drömmare, en profet, du var lång och gänglig, du vinglade fram över det nyklippta gräset, du hörde en humla surra i en båaktig blomma, du var barfota, det var sommar, men du visste inte vem du var,fast ständigt letade du efter dig själv, men inte direkt, du letade efter henne, hon skulle finna dig, hennes kärlek skulle berätta om dig, skulle lysa upp dig, du letade efter din själ, men det visste du inte, ingen ville säga det till dig, för de visste kanske inte själva om det, men du letade efter henne, det var rätt, fast du visste inte att hon var din själ, du letade efter Isis, Laksmi, Saraswati, Maria i storstads-djunglens träsk, men inte på folketsparks dansbanor, du letade efter kärlek, du längtade efter kärlek, men du visste inte om ifall din djupaste önskan var henne eller själen eller kärleken, för du kunde inte skilja dem åt, fast nu färdas du allt djupare in i ditt hjärta, kan du känna det, kan du känna Isis dansa i hjärtat, du är tänkaren, men du kan också känna, hur är det möjligt, därför att du är en skapande tänkare, hur är det möjligt att skapa utan att känna, det är det inte, hur är det möjligt att tänka utan att känna, det går inte, för det är inte att tänka, det är observera, följa strömmen, hålla sig i mitten, observera vartåt strömmen går, vara massans kropp, som då Mao Tse Tung red på sin häst och soldaterna följde honom, han var floden, men du tänker, du har egna tankar, du använder dina känslor som en frekvens för dina tankar, som en sändare för dina ideer, mellan ditt hjärta och världens alla hjärtan, för det är känslan som kan binda oss tillsammans, hålla oss ihop, men också plötsligt stöta bort oss från varandra. separera oss, alienera oss, utan känslan har vi bara tomheten, som fylls upp av massan, av flocken, av kollektivet, av gruppen, av organisationen, av horden, känslan är din själ, du och din själ, du och Kurma avataren, men att finna Kurma, det är en slingrande väg, du läste Rosenkorsets filosofi, på varje sida såg du ordet själ, men inget om att kärlek var vägen till själen, och Atman som förknippas med Gud, inget om att den är kärleken, att skapa är en själslig akt, du kan tänka ifall du har kontakt med själen, men politik är istället för själ, Obama, kundalini-guden på Muladharas nivå, han tänker inte, han observerar, hela amerikanska försvars-departementet observerar, de är kikar-människor, radar-människor, det var därför Martin Luther King och John Lennon blev mördade, deras själar mördades, deras känsla, för när du har känslan i din hand är du inte ensam mera, då är du som Prometeus, han som tog elden från Gudarna, men det var egentligen inte elden som Prometeus höll i sin hand, det var själen, han tog den aldrig ifrån Gudarna, men han hade sträckt sin hand ända upp igenom himlen, och drog ut svärdet från stenen som kung Arthur,och befriade därmed sin symboliska kärlek på åttonde centrumet , men Gudarna blev avundsjuka för själva hade de inte orkat dra ut svärdet, de kallade honom därför tjuv, fast det var de som var tjuvar, Prometeus straffades också av de världsliga kundalini-gudarnas avundsjuka anti-själs-kraft, symboliskt satt han kedjad vid en klippa, men det var indirekt en test av Gud, för Gud använder ibland sin motståndare för att testa de sina, ifall de är värdiga att bära det opersonliga helt fritt i sin hand, och kung David som höll ormen i sina hand, menas alltså baksidan av själen, han vågade se det onda i ögonen,

in english

You are the thinker of your thoughts, and when you think you know then you are somewhere, if you reached the halfway mark of your deepest desires, your dream of yourself is about to embark, on the nights you wander restlessly along the pavement by the light of the neon-lit shop windows, you examined her, she was your biggest dream, you thought she could reflect a true picture of yourself, without envy, without manipulation, but in love, your mother never gave you the truth about yourself, she had power in her eyes, at school, you could never question who you were, no was interested in that sort of knowledge, but you often thought and wondered who you really were,but you felt insecure, because you did not get a true grip about yourself, for the image they had of you, they would not give you, you looked like a dreamer, a prophet, you were tall and lanky, you wing moved over the new-mown grass, you heard a bee buzzing in a bluish flower, you were barefoot, it was summer, but you did not know who you were, was constantly looking after yourself, but not exactly, you were looking for her, she would find you, her love would tell you, would brighten up you, you were looking for your soul, but you did not knew , nobody wanted to tell you, for they knew perhaps not themselves about it, but you were looking for her, it was right, though you did not know she was your soul, you were looking for Isis, Laksmi, Saraswati, Mary in urban jungle swamp, but not at the parks people were dancing, you are looking for love, You longed for love, but you did not understood if your deepest desire was her or soul or love, because you could not separate them, though now you travel deeper and deeper into your heart, you know it, you know Isis dancing in the heart, you are a thinker, but you also feel, how is it possible, because you are a creative thinker, how is it possible to create without feelings, it is not, how is it possible to think without feeling, you can not, for it is not to think, it is to observe, go with the flow, stick in the middle, observe where the flow going, as a body-mass, then Mao Tse Tung rode on his horse and the soldiers followed him, he was the river, but you’re thinking, you have your own thoughts, you use your emotions as a frequency for your thoughts, as a transmitter for your ideas, between your heart and all the world’s hearts, for there is a feeling that can bind us together, stick together, but also suddenly repel us from each other. separate us, alienate us, but without feeling we have only emptiness, which is filled up by the mass, of the flock, by the collective, of the group, the Organization, of the Horde, the feeling is your soul, you and your soul, you and Kurma avatar, but to find Kurma, there is a winding road, you read Rose Cross philosophy, on each side you saw the word soul, but nothing about love was the way to the soul, and Atman, which is associated with God, not that it is Agape, to create is a soul act, you can think if you have contact with the soul, but the politics is in place of soul, Obama, kundalini-god on Muladharas level, he thinks not, he observes, the entire U.S. Defense Department observing, they are binoculars-man, radar-people, so it was the reason Martin Luther King and John Lennon was murdered, their souls were murdered, their feelings, because when you have the feeling in your hand, you are not alone more, then you are like Prometheus, he took the fire from the Gods, but it was not really the fire that Prometheus held in his hand, it was the soul, he never took it away from the Gods; but he had stretched his hand up through the sky, and pulled out the sword from the stone as King Arthur, and thereby liberated his symbolic love at eighth center, but the Gods became jealous, they had not managed to pull out the sword, they called him a thief but though it was they who were thieves, Prometheus was punished also by the secular kundalini-gods envious anti-soul-force, symbolically, he sat chained to a rock, but it was indirectly a test from God, for God sometimes uses his opponents to test his people , if they are worthy to bear the impersonal completely free in his hand, and King David who kept the snake in his hand, therefore, meant the back of the soul, he ventured to see the evil eyes,

HOW IT IS 18

men om det är en Gud är det också en anti-gud, men den Gud vi talar om är bortom den dialektiska världen, namnlös, alltid då vi talar om honom blir han dialektisk, men han är utan orsak, han är fortfarande precis som han alltid varit, alltså perfekt, det som vi kallar för oneness, hel, utan öppning och slut, och att noll är början på allting, men noll är förnekelse, negation, destruktion, förstörelse,så hur kan hela vårt universum bygga på en förnekelse, alltså på en förnekelse av det väsen som skapat kosmos, alltså en själv-förnekelse, för först skapade han ingenting, och hela matematiken och alla våra ordningar bygger på just denna skapelse av noll, alltså på en förnekelse av tillvaron, det är alltså den första stora lögnen som håller vår världsbild några millimeter över vatten ytan, men tar vi bort den lögnen då rasar kanske vår ordning djupt ner i mörkret, men denna lögnen kanske är en sann lögn, att förnekelsen är orsaken till vårt kosmos, vad betyder då Petrus förnekelse av Jesus, tre gånger, det betyder tre gånger noll, alltså förnekelse av Fadern, Sonen och Den Heliga Anden, alltså var det den ordningen Jesus skapade, alltså en anti-Jesus, vi väntar alltså på en ny Einstein som ska ge oss den dialektiska matematiken, hur vi kan mäta hur mycket kraft Jesus hade efter han kom tillbaka från berget efter hans samtal med Fadern och lärjungarna sov, för Sai Baba är den starkaste kraften idag, men hur kunde jag mäta Lenas kärlek, genom känslan i min själ, därför är Shiva människornas Gud, han är noll, skapare av varje ordning, och varje mönster, varje rutin, varje vana, alltså det destruktiva, alltså en förnekelse av den namnlösa skapelsen som är den underliga ark Noa seglade bort på och som på sätt och vis också är Naga Sesa, den flotte av ormar där Vishnu bor, varje människa måste bygga sin egen flotte av tillvarons ormar, för det är hennes egentliga hem, för i varje människa finns den namnlösa Gud som ingen kan sätta fingret på, men som plötsligt kan vakna upp, varför, din kärlek till själen har kanske blivit så stark att denne namnlöse Gud känner att han är välkommen , känner att du inte längre vill skapa noll, annat än för att komma tillbaka till noll ego eller till det nionde centrumet som är slutet på den shivianska världs-ordningen, för att göra uppror emot Sai Baba, att du gett upp den matematiska nollan som centrum för kosmos, varje försök du gjort tidigare, du mediterade, men du upptäckte att din spänning ej löstes upp, den kom ut på världen, du försökte låsa in den i andra människors kroppar, kallade dem vid hemska namn, men på kvällen kom din spänning tillbaka, du försökte på nytt meditera ut den, men den ställde sig bredvid dig som din skugga, som ditt mörker du inte ville lysa upp, men fly, för den dialektiska spänningen kan ej lösas upp i det dialektiska helvetet, men den namnlöse Gud i dig kan vakna, du fylls av liv, utan begränsning, du känner en frihet utan slut, alla murar har rasat, alla kanoner har tystnat, det handlar ej om fred, men om att gravitationen vänt riktning mentalt och går uppåt emot rymden, ditt medvetande expanderar, du känner jordklotet färdas runt solen, du känner det i dina tår,

in english

but if there is a God, it is also an anti-god, but the God we are talking about is beyond the dialectical world, nameless, always when we talk about him, he becomes dialectical, but he is without cause, he is still just like he always has been, thus, perfect , what we call for oneness, full, but without opening and final, and that zero is the beginning of everything, but zero is denial,negation,destruction, demolishing,so how can our entire universe, based on a denial, then a denial of the being that created the cosmos, thus a self-denial, first he created nothing,and the whole mathematics and all our systems are based on precisely this creation of zero, thus a denial of existence, it is thus the first big lie that keeps our world a few millimeters above the water surface, but we will remove the lie then maybe our system is raging deep in darkness, but this falsehood is perhaps a true lie, that denial is the reason for our cosmos, then what does Peter’s denial of Jesus three times, it means three times zero, then the denial of the Father, Son and Holy Spirit; thus, it was the order Jesus created, thus an anti-Jesus, we wait thus, for a new Einstein to give us the dialectic of mathematics, how we can measure how much power Jesus had after his return from the mountain after his conversation with the Father and the disciples were asleep, that Sai Baba is the strongest power today, but how could I measure Lena’s love, the feeling in my soul, therefore, the people`s God, “Shiva”, he is zero, the creator of each order, and every pattern, every routine, every habit, then it is destructive, thus a denial of the nameless creation that is the strange ark Noah sailed away on and that in some ways also Sesa Naga, the raft of snakes, where Vishnu live, each man must build his own raft of snakes of existence, for it is her true home, for in every human being is the nameless God as no can put your finger on, but suddenly wake up, why, your love for the soul may have become so strong that this nameless God knows that he is welcome , know that you no longer want to create zero, except to get back to zero ego or the ninth center that is the end of the shivianska world-order to rebel against Sai Baba, you have given up the mathematical zero as the center of the cosmos, any attempt you made earlier, you are meditating, but you discovered that your excitement is not dissolved, it came out in the world, you tried to lock it into other people’s bodies, called them the awful name, but the evening was your tensions back, you tried again and meditate it out, but it stood beside you as your shadow, your dark as you do not wanted to illuminate, but to flee, the dialectical tension can not be dissolved in the dialectical hell, but the nameless God in you could wake up, you are filled with life, without limitation, you feel a freedom without end, all the walls have crumbled, all guns have fallen silent, it’s not about peace, but that gravity reversed direction mentally and go up to space, your consciousness expands, you feel globe travel around the sun, you feel it in your toes,

HOW IT IS 17

Conny Larsson, en duktig svensk skådespelare som redan vid unga år plötsligt vigde sitt liv åt en indisk Gurus verksamhet, Yogi Maharishi, (grundaren av trancendental meditation) och blev hans sekretarare i ett antal år innan han av full misstro för Maharishis rörelse drog sig ut ur hans organisation och öppnade ett eget lite bättre hotell inte långt från Åmeberg i Sverige där han brukade sitta och meditera tillsammans med Clas Appelquist, (som gett ut några intressanta böcker om bl.a. “fred)” men snart sålde han sitt hotell och reste till Sri Lanka och köpte mark där och hade en ide om att öppna en stugby för så kallade andliga människor där, men plötsligt fick han höra om Sai Baba som skulle vara en fantastisk mirakel-guru, han åkte då dit till honom i södra Indien till hans ashram i Puttaparhi och fick en lång intervju med honom, och Sai Baba blev hans nya Indiska Guru, men på hösten år 2000 vände han sig plötsligt emot sin Mästare och anklagade honom för att ha missbrukat honom homosexuellt, men också våldtagit hans själ och ande och kvävt hans andliga inspiration, – allt detta finns att läsa om i Conny Larssons debutbok, “bakom clovnens mask” ( du kan beställa den på de flesta språk, ifall du sänder mail till conny@email.com), en självbiografisk och totalt självutlämnande berättlese på 250 sidor, ibland kändes den åt Fridegårds hållet, en aning “Lars Hård” för sin humorn och för sin självdistansen men också någonting av Milarepa finns där, hans självbiografiska bok, fast Conny tar aldrig steget ut i det okända, för han flörtar hela tiden med olika sociala krafter, han känner kanske att han behöver mera ego, vi kan därför inte se något andligt lyft i hans liv, Milarepa däremot satt ensam 11 år i en igenmurad grotta i Tibets bergstrakter, varför, för han var helt övertygad om att det fanns en god kraft i tillvaron som hade möjlighet att transfigurera fram en ny hållbar personlighet i honom fri från social bindning, men det Conny avslöjar om Sai Baba och hans liv är oerhört viktiga sanningar, som faktiskt alla som är intresserade av det andliga borde ta del av, vi kan därför enkelt säga att Conny är en sannings-sägare av internationell klass fast han vinklar det mesta till sociala kategorier, för att rädda sitt eget skinn socialt, hur det kom sig att han kunde acceptera en sådan grym och hänsynslös Guru, som Sai Baba faktiskt är under 15 års tid utan att försök stöta bort honom, måste han kalla Sai Baba för sektledare, men Sai Baba är ingen sektledare, men den störste black magic gurun på jorden, och Connys rännande efter ett socialt skydd från den Svenska Läkarkåren får mig att må illa, för läkarna vet ingenting om det andliga, de vet vad fysisk sjukdom är, men inte vad hälsa är, och absolut ingenting om en andlig transformation, för det som kallas schizofreni, alltså inre försvar, är bara ett uttryck för det andliga som plötsligt aktiveras inom dessa schizofrena fast på grund av rädsla och av avundsjuka från omgivningen tillåts inte den så kallade schizofrene att leva ut sin transformation, istället sätter omgivningens auktoriteter ett lock över den processen, men vi väntar på att Conny ska tvätta sig ren från den ‘vediska mantra-meditationen” och slänga ut den Brahminska smutsiga byken från sitt inre tempel, och avslöja för hela världen i sin nya kommande bok om sitt liv tillsammans med Yogi Maharishi att vad Yogi Maharishi introducerade under Beatles tiden i västvärlden var den brahminska svarta magin, alltså att lyfta sig uppåt steg för steg på kundalini-stegen genom magiska ljud, mantra och därigenom tillförskaffa sig personlig makt, men den processen är totalt emot Gud, emot Det Goda,

in english

Conny Larsson, a talented Swedish actor who is already at a young age suddenly devoted his life to an Indian Gurus activities, Maharishi Yogi (the founder of trancedental meditation) and became his secretary in a number of years before the complete distrust of Maharishis motion pulled out of his organization and opened own a little better hotel not far from Åmeberg in Sweden, where he used to sit and meditate with Clas Appelquist, (who has published some interesting books about the particular “peace)” but soon he sold his hotel and traveled to Sri Lanka and bought land there and had an idea to open a holiday village for so-called spiritual people there, but suddenly he heard about Sai Baba would be a fantastic Miracle-guru, he went thither to him in southern India at his ashram in Puttaparhi and had a long interview with him, and Sai Baba was his new Indian guru, but in autumn 2000, he turned suddenly to his master and accused him of having abused him homosexual, but also raped his soul and spirit and stifled his spiritual inspirationm, – all this is to read about the Conny Larsson’s debut, ” the clown behind the mask” (you can order it in most languages, if you send mail to conny@email.com), a autobiographical and totally self-disclosure story at 250 pages, sometimes I felt on the Fridegårds direction , a swedish writer, a little “Lars Hard” for its humor and its self-distance, but also something of Milarepa is there, his autobiographical book, though Conny never step into the unknown, for he flirts all the time with different social forces, he may know that he need more ego, we can not see something spiritual lift in his life, Milarepa contrast, sat alone 11 years in a walled cave in the Tibetan mountains, why, because he was absolutely convinced that there was a force for good life who had the opportunity to trans-figure out a new sustainable personality in him free from social bonding, but its reveals ofConny on Sai Baba and his life is extremely important truths, in fact anyone who is interested in the spiritual should take note of, we can easily say that Conny is a truth-men of international standard, though he angles mostly to social categories, in order to save his own skin socially, how it was that he could accept such a cruel and ruthless Guru, Sai Baba who is actually over 15 years without attempts to repel him, he must call the Sai Baba a cult leader, but Sai Baba is not a cult leader, but the biggest black magic guru on the earth, and Conny running for a social protection from the Swedish medical profession makes me feel sick, the doctors know nothing on the spiritual, they know what the illness is physical, but not what health is, and absolutely nothing about a spiritual transformation, for what is called schizophrenia, that is, internal defense, is just one expression of the spiritual as suddenly activated in these schisofrena was due of fear and envy from the environment does not allow the so-called schizophrenic to live out their transformation; rather, the authorities surrounding a lid over the process, but we are waiting for Conny to be washed clean of the ‘Vedic mantra-meditation ” and throw out the Brahmins dirty linen from his inner temple, and reveal to the whole world in his new forthcoming book about his life with the Maharishi Yogi to what Yogi Maharishi introduced during the time by Beatles in the Western world was the brahmins black magic,that is to lift oneself up step by step kundalini-step through the magic sound, mantra and thereby adds to acquire personal power, but the process is totally against God, against the Good,

HOW IT IS 16

Du kan göra uppror emot alla de nio kundalini-centrumen som håller oss fjättrade i den dialektiska dynamiska pseudo-ordningen som styrs av anti-skapelsens relativa och falska auktoriteter i ett sken från kundalini-eldens heta låga utan någon som helst plats för kärlekens milda nåd från konfliktfyllda smärtor och bottenlösa förtvivlan men helt i händerna på hatets härskare alltifrån Pentagon upp till Puttaparthis beslutsfattande styrelserum, du låter dig inte hunsas av dessa ondskans groteska uppenbarelser, även om de kallar sig Obama, Kadaffi, Ben Laden, Påven, Sai Babas lägre mantra-ritualister, Dalai Lamas Buddistiska mantra-ritualister, de Indiska Brahmins mantra-ritualister, Nambottries i åttonde centrumet eller slutligen den äckligaste av alla dessa falska kundalini-monster, Sai Baba i Puttaparthi, som den sexuella naturkrften som förlustar sig med unga pojkar på andra centrumets nivå i total avsaknad av rättfärdighet i sitt grymma och själviska hjärta, du känner ingen rädsla inför dessa härskande monster,du vet att Vishnu är starkare än denna mentalt barbariska ondska, du söker därför skydd i Vishnus barmhärtiga och skyddande ljus, som emanerar ifrån en helt annan källa än kundalini-eldens brinnande flamma,du står där mitt i den brinnande världens hatiska eld. men oberörd av dess maktgalna hetta tryggt omsluten av ett annat slags ljus, du känner dig totalt fri från världen hypnotiska attraktion och dess i bakgrunden manipulerande förtryckande makt, du känner att du smältit ihop totalt medf din själ, du känner inte längre kundalini-eldens brinnande helvete tränga ner dig i Muladhara, pressa ner dig emot jorderikets botten, tungt graviterande, för idag är 79 procent av Vishnus celestiska kärleks-kropp aktiv inom dig, du vet att den kraften är sprungen ifrån en helt annan värld än kundalini-världen, du står där på plattformen till järnvägs-stationen i Lakså i gamla Sverige och väntar på att Kristina ska komma, du är nästan 90 år gammal men ser ut som 30, du har en mörblå skjorta på dig och nytvättade jeans, du nynnar på Dylans Mr Tamborine man, för fortfarande har du inget hem att gå till,alla dessa åren levde du rotlös ute i vildmarken och ibland inne stortstadens fuktiga träskmarker, men i naturen kände du i alla fall en botten, en slags fast mark under dina tortyrerade fötter, du var 20 , du kom med tåget till Lakså, hon väntade på perrongen, du kände kärlek, ni gick ut i skogen, det var sommar, ni kysstes 10 timmar i sträck, hon var din själ i världen, ni skiljdes, Vishnu hade visat dig själen, sen tog han bort den, denna gång skulle tåget gå bortom allt och ingenting, det här skulle bli er sista resa, du ser henne komma, hon har en vit blus, ljusgrön kort skjol, hon ser ung och vital ut, hon ler mjukt, ni sätter er i vagnen, tåget försvinner bortom molnen, Adi Shankar kom med en självständig tolkning av Gud, skapelsen och världen, han menade att medvetandet är skiljt från världen, men finner ingen riktigt trovärdig bild av Advaita, för varje människas medvetande är faktiskt bortom världen, varje människa är därför redan i det evigas hägn, där vi har vårt egentliga hem, vi bor ej i världen, men i evighetens rike, men på grund av prestige, maktbegär, avundsjuka och hämd engagerar vi oss i världen genom att använda vår kropp till att operera som en slags stand in för våra önskningar och när vår kropp förlorar blockeras vi i världen, arresteras och hålls fast, vi kommer inte tillbaka till vårt egentliga centrum i vårt medvetande, vi sitter fast i en minnesbild som håller oss bundena till ett visst fragment i världen, genom förvirrade bilder skapar vi en massa olika bindningar till världen för vi har inget klyftigt centrum som kan lösa upp bindningarna, vi har vårt ego, men det kan ej förstå hur en re-integrering av uppsplittringen kan ske, istället för att lösa upp bindningarna fötränger vi dem, vårt uppror slocknar, vi resignerar under vårt egos förvirrade tankar, 0 i vår tidräkning menas Jesus födelse, men 0 menas ingenting, varje människa måste först bli 0, det är hennes födelse, och med 0 menas egentligen 0 ego, och efter vi blivit 0 kan vi bli 1, det som Adi Shankara menar är advaita, och sedan kan vi bli 2, det handlar om individualitet och kvalitet, så nummer 2 är världen, du behöver inte 10 eller 100 för det menas kvantitet, ifall du har en kvinna du älskar fullkomligt, hon är din värld, du behöver inte tänka på att bilda familj och skapa barn, det är kvantitet, för om du behöver 2 kvinnor eller 3 kvinnor, då handlar det inte längre om kärlek, men om förlustelse och kollektivitet och kvantitet, Jusus var noll ego, som korsfästelsen symboliserar, men år 1000 skulle nummer 1 ha skapats, alltså en re-integrering av det eviga medvetandet, men vi har ingen sådan situation i världen, modernismen var på sätt och vis denna re-integrering, år 2000 nu skapades nummer 2, alltså en re-integrering av själen, för 2 är själen i varje människa, men människan kan inte riktigt förstå att hon ser världen från en position bortom världen, att hon alltid är bortom världen, att hennes tankar tänks bortom världen, alltså Gud menas ett perfekt medvetande, det är bortom liv och död, bortom skapelse och anti-skapelse, av någon anledning som är bortom människans förstånd skapade detta perfekta medvetande plötsligt ingenting, alltså 0, faktiskt kan detta medvetande också helt överraskansde skapa ingenting av vårt universum, och då är plötsligt vårt universum, vårt kosmos bortsuddat, ingenting återstår, inte ens aska, ungeför som en såpbubbla som blåstes upp och skapade kosmos med alla galaxer och stjärnor, men lika snabbt som såpbubblan spricker kan vårt kosmos förintas, detta fantastiska och perfekta medvetande skapade sedan 1, vilket var Matsya, den förste avataren, som är grunden för vårt medvetande och Matsya skapade själen, Kurma, nummer 2, varför Matsya skapade själen, ingen vet, och själen, nummer 2 skapade nummer 3, alltså Varaha, avataren, som är kroppen, och handlingen, och då kom anti-skapelsen in i bilden, Obama,Sai Baba,Ben Laden,som rent magiskt försökte ta över auktoriteten över vårt universum,

in english