Monthly Archives: November 2009

HOW IT IS 31

Varför kom hon inte. Jag hade väntat i 500 år. Jag hade suttit bredvid en stor stenklippa i skuggan.Hon var min själ, jag kunde inte gå någonstans utan henne. första gången vi kysstes hade jag känt orgasmens vågor stiga, det hade inte tagit mer än tre dagar för oss att ta upp ormen till huvudet, det räckte att vi tittade på varandra för att orgasmen skulle komma, och när hon åkte till Amerika, bara vi tänkte på varandra, blåste orgasmen upp till det åttonde centrumet, men plötsligt var det tomt, jag kunde inte känna henne längre, var fanns hon, och livet var meningslöst, jag hade levt tillsammans med henne och Gud i en slags helig förening,jag hade trott det skulle vara i evighet, men plötsligt var hon borta, och jag kände en outgrundlig sorg, jag kunde faktiskt sitta och gråta timmar i sträck i min ensamhet bredvid stenklippan,när hon låg i gräset bredvid mig saknade jag ingenting, för hela världen försvann, och när vi kysstes blundade jag, det kändes som om vi färdades genom hela vintergatan, ja, faktiskt rent fysiskt som om vi flög,jag var lycklig och fri,det kom en annan kvinna hit, hon sa att hon älskade mig, men jag kunde inte känna det, hon kysste mig på kinden, men jag ville bara gråta, och hon lämnade mig, jag såg hennes röda kjol försvinna in bland träden nere i dalen, jag visste att jag kunde bli 5000 år gammal, jag hade alltså tiden på min sida, och det var ingenting jag ville ha i världen, jag kände ingen längtan, jag drack en liter komjöjlk om dagen, det var allt, fast ibland åt jag frukt också, jag tyckte om att tänka,jag kunde sitta dagar i sträck och tänka,utan att direkt vara medveten om min omgivning, det räckte att jag satt i skuggan för att jag skulle vara tillfredsställd, jag var inte riktigt säker, men jag trodde att jag var 545 år gammal, jag hade slutat fira min födelsedag, jag var inte heller säker på om det var i maj eller i april jag hade blivit född, men det spelade ingen roll, jag var säker på att hon skulle komma tillbaka en dag, min själ, jag var beredd att vänta, Gud var tyst, då jag försökte prata med honom, jag kände att han undvek mig, men det var inte tomt, han var där, men på något sätt frös han ut mig , jag tänkte på historien om Job,var det samma sak jag gick igenom, men jag hade redan lidit 500 år, hur länge varade det för Job, det handlade väl om att alla önskningar skulle skulle slockna, kundalini-eldens önskningar, men när hon var här hade jag inga önskningar, min enda önskan var henne, när mamma dog, jag grät inte, hur många gånger hade jag inte försökt få henne att prata sant, men det fanns alltid något hon döljde genom något slags ljugande, hon ville inte ge upp sin makt, sin distans till mig, jag kände mig en aning förvirrad, för jag fick aldrig reda på hur hon egentligen var innerst inne, vem hon egentligen var, fast jag försökte få henne att öppna sig , men hon visade sig aldrig som den hon egentligen var, men när jag träffade Maria, hon gav mig allt första natten, jag kände mig som en Kung på morgonen, jag var älskad, jag var fri att kliva ur min rädsla för att bli förnekad, jag var 18 år, jag hade mött min själ, vi hade älskat med varandra i 5 timmar, det hade varit som en rymdresa, jag var trött, men avspänd, Maria surrade i mitt huvud då jag satt i bilen på väg hem, världen hade försvunnit, jag tänkte på Maria, hon var nu världen, och när jag satt tillsammans med mina vänner längtade jag efter henne, men hon försvann, jag vet inte varför, jag kände mig oerhört sorgsen, det handlade väl om att kunna utvecklas, jag skulle finna en ny form för min själ, men först skulle jag manglas en tid av världens maktfullkomliga auktoriteter, testas ifall deras falska visioner fortfarande hade makt över mig eller om jag var fri som fisken Matsya i vattnet, men vem hade nått Matsyas tillstånd, inte Jesus eller Socrates eller Apollonius, inte heller Krishna eller Rama, för Matsya var en totalt befriad varelse, han var faktiskt hundra procent sitt eget medvetande, det betydde att Matsya hade nått en fullständig kärleksrelation till världen, hans aggression och kamp-lust var helt borta, skulle jag bli som Matsya, var det därför jag satt ensam här? jag kände att jag skulle aldrig orka det, för att bli av med min kamp-instinkt, det skulle ta mig bortom all mänsklig förtvivlan, jag skulle inte orka det, för det skulle handla om att dö flera gånger om dagen, jag bad Gud att få slippa bli den första Matsya människan på jorden, men varför kunde inte själen ta bort min sista kamp-instinkt, min sista stora rädsla, jag hade ingen Guru som Rama, han hade inte bara Vasishta men också Laksmana, hans bror, jag hade bara mig själv att rådfråga, jag var säker på att själen skulle komma tillbaka, men i en ny form, men inte en Sita, Radha, eller Rukmani, med eller utan kropp, det spelade ingen roll, jag väntade inte på någon kvinna i världen, men på känslan, den där fantastiska känslan som kunde ta mig till Matsya-tillståndet, utan något lidande.

in english

Why did she not turned up. I had waited 500 years. I had sat next to a large stone cliff in the shadow, she was my soul, I could not go anywhere without her. the first time we kissed, I felt orgasm waves rise, the had not taken more than three days for us to take up the snake om the head, it was enough that we looked at each other to orgasm would come, and when she went to America, only we thought of each other, blowing orgasm up to the eighth center, but suddenly it was empty, I could not feel her anymore, was was she, and life was meaningless, I had lived with her and God in a kind of sacred union, I had thought it would be forever, but suddenly she was gone, and I felt an unfathomable sadness, I could actually sit and cry for hours on end in my solitude beside the stone cliff, when she lay in the grass beside me, I missed nothing, the whole world disappeared, and when we kissed, I closed my eyes, it felt like we were traveling through the entire milky way, yes, actually physically as if we flew, I was happy and free, it came another woman here, she told me she loved me, but I could not know it, she kissed me on the cheek, but I just wanted to cry, and she left me, I saw her red skirt to disappear into the trees down in the valley, I knew I could be 5000 years old, I had thus time on my side, and there was nothing I wanted in the world, I felt no longing, I drank a liter cowmilk a day, that was all, though sometimes I also ate fruit, I liked to think, I could sit days in a row and think, without actually being aware of my surroundings, it was enough that I sat in the shade because I would be satisfied, I was not really sure; but I thought I was 545 years old, I had stopped celebrating my birthday, I was not sure if it was in May or in April, I had been born, but it did not matter, I was sure she would come back one day, my soul, I was prepared to wait, God was silent, then I tried to talk to him, I felt that he avoided me, but it was not empty, he was there, but somehow he froze me out, I was thinking the story of Job, was the same thing I went through, but I had already suffer 500 years, how long did it for Job, it was good to all desires would be extinguished, kundalini-fire desires, but when she was here, I had no desire, my only desire was to her, when Mom died, I did not cry, how many times I had not tried to get her speaking true, but there was always something she hide by some sort of lying, she did not want to give up her power, her distance from me,I felt a little confused, because I never know how she really was farthest in , who she really was, though I tried to get her to open up, but she never showed herself as she really was, but when I met Mary, she gave me all the first night, I felt as a King in the morning, I was loved, I was free to step out of my fear to be denied, I was 18 years, I had met my soul, we had loved with each other for 5 hours, it had been like a space trip, I was tired, but relaxed, Maria buzzing in my head when I sat in the car on the way home, world had disappeared, I thought of Maria, she was now the world, and when I sat together with my friends, I longed for her, but she disappeared, I do not know why, I felt incredibly sad, it was good to be able to develop myself, I would find a new form for my soul, but first I would roller a time of world’s dictatorial authorities, be tested if their false visions still had power over me or if I was free as Matsya the fish in the water; but who had reached the Matsya state, not Jesus or Socrates or Apollonius, nor Krishna or Rama, the Matsya was a totally liberated being, he was actually one hundred percent his own consciousness, it meant that Matsya had reached a total love relationship to the world, his aggression and battle-lust was completely gone, I would be like Matsya, it was because I was sitting here alone? but felt that I could never cope with that, in order to get rid of my struggle-instinct, it would take me beyond all human despair, I would not be able, for it would be about to die several times a day, I asked God not to have become the first Matsya man on Earth, but why would not the soul removing my last fight-instinct, my last big fear, I had no guru as Rama, he had not only Vasishta but also Laksmana, his brother, I had only myself to consult, I was sure that the soul would return, but in a new form, but not one Sita, Radha, and Rukmani, with or without a body, it dosen`t matter,I did not wait for any woman in the world, but in a emotion, that is, a wonderful feeling that could take me to the Matsya-State, without any suffering.

HOW IT IS 30

Osho`s alla böcker som är en slags prat eller mjuk-data har som inriktning att försöka få människorna mera kärleksfullare och vänligare inställda till varandra för att därigenom kunna skapa en ny och bättre värld av kärlek. Men det han säger i sin underbara bok, from sex to super-consciousness, “I want to tell you that one who attains to meditation experience the same bliss around the clock which a couple experience in the moments of orgasm”, är inte sant, och han menar att alla andliga tekniker som har uppbringats sedan tidernas beynnelse, bland annat yoga, meditation osv, har alla som mål “the moments of orgasm”, det är faktiskt hela hans filosofi, varenda bok, varenda föredrag han höll så var det centrala ämnet, “the moments of orgasm”.

Och Kina som statistiskt är det land på jorden som är mest intresserad av sex menar i sin “Tao of love” att orgasmen ska skjutas upp, gång efter gång, vecka efter vecka, månad efter månad, och Wilhem Reich, denne tyske jude och marxist, som var en av Freuds främste lärjungar, och Bader-Meinhof-ligans husgud, och som då judeförföljelsen startade i Tyskland tog sig till Danmark och sen till Norge, där hans karatäranalys bildade skola för psykoanalytiker som Näsgaard, Rolf Rsmussen, Ola Raknes,och Egil Rönne-Petersen och som sedan tog sig till USA, där han behandlades av de amerikanska psykoanalytikerna som en kvackare och humbug och arresterades och dog av hjärtattack i ett amerikanskt fängelse, fast Jack Keruack, Norman Mailer och Ginsburg var oerhört influerade av honom.

Helt klart var Reich ett geni, inte bara för att han skapade ett helt nytt begrepp, alltså Orgasm-reflexen, men också för att han mycket naturligt vågade undersöka hela det sexuella spektrat utan att ha sin egen lust som motiv, hans orgasm-reflex kom att bli ett viktigt begrepp för hela den nya radikala psykoanalysen som försökte komma vidare ut ur Freuds labyrint, men också Osho är influerad av Reich. som faktiskt menade att alla psykiska störningar egentligen bottnade i en oförlöst orgasm-reflex, att den alltså var blockerad, hindrad och förträngd, och då handlade det alltså om att reparera denna naturliga orgsam-reflex, få den att börja fungera igen spontant, för att därigenom göra människan lycklig, och här kommer då Osho med sina alla andliga tekniker som han menar kan få oss att känna orgasm “around the clock”, Hur kan det vara möjligt? Det är vilseledande.

För att kunna framkalla en orgasm fodras normalt en sexuell friktion mellan en man och en kvinna. Men i den enskilda meditationen saknas den ena partnern. Det skulle då handla om en så kallad omedveten sadism, att den mediterande tränger in i omvärldens mjuka kroppar och suger i sig dessas lust.

Och mycket talar för att det ondas ursprung faktiskt kommer från sadistisk användning av andliga tekniker, speciellt den så kallade abstrakta kannibalismen, ifall omvärlden tillåts vara en fri marknad för en hänsynslös och grym exploatering av den omedvetna sadismen genom meditation, hata-yoga, kundalini-yoga, siddha-yoga och mantra puja, då kommer mänskligheten att leva i ett inre brinnande helvete dygnet runt utan annan nåd än en artificiell berusning,och är inte situationen idag på det sättet i världen.

Alla former av andliga tekniker leder faktiskt till ondska därför att medvetandet inte kommer från varat, men lusten kommer från tanken, och varje andlig eller psykologisk teknik menas att människan syndar emot sitt medvetande, att hon inte avvänder sitt medvetande fritt och spontant, men mekaniserar det tekniskt och rutinartat för att anpassa tänkandet till samhälls-livet, alltså till det sociala livet, den sociala amerikanska pseudo-ordningen,

Osho var aldrig riktigt medveten om att Gud finns i tanken, att det absoluta finns i tanken, att meditera ut sin spänning på omgivningen gör inte världen bättre, men att tänka ut sina goda tankar på världen kan göra världen lyckligare, varje ordning människan tvingas anpassa sig till betyder att hon förlorar den spontana och skapande kontakten med sitt eget medvetande och måste då mekaniserar sina tankar och sig själv för att kunna hålla sin spänning normaliserad i situationerna, fortsättning följer,

in english

Osho `s all books are a kind of talk or soft data that has been targeted to try to get people more loving and friendly attitude to each other to help create a new and better world of love. But what he says in his wonderful book, from sex to super-consciousness, “I want to tell you that one who attain to meditation experience the same bliss around the Which clock a couple experience in the moment of orgasm “is not true; and he believes that all spiritual techniques that have raised since the beginning of time including yoga, meditation, etc., all have the goal “The Moment of Orgasm” it is indeed his whole philosophy, every book, every lecture he gave so was the central theme, “The Moment of Orgasm.”

And China, which statistically is the country in the world who are most interested in sex says in their “Tao of Love” that the orgasm being postponed again and again, week after week, month after month, and Wilhelm Reich, this German Jew and Marxists, who was one of Freud’s chief disciples, and the Bader-Meinhof-league household god, and when Jewish persecution began in Germany went to Denmark and then to Norway, where his resistent-analysis formed school by psychoanalyst as Näsgaard, Rolf Rsmussen, Ola Raknäs and Egil Rønne-Petersen and then went to America, where he was treated by the U.S. psychoanalysts as a quack and humbug, and was arrested and died of heart attack in an American prison, though Jack Keruack, Norman Mailer and Ginsburg was tremendously influenced by him.

Clearly, Reich was a genius, not only because he created an entirely new concept, thus Orgasm-reflex, but also because he is naturally very daring examine the entire sexual spectrum without having his own lust as motive, his orgasm-reflex was to become an important concept for the whole of the new radical psychoanalysis who tried to advance out of Freud’s labyrinth, but also Osho is influenced by Reich. who actually believed that all mental disorders really bottomed in an unredeemed orgasm reflex, that was thus blocked, prevented and repressed, and then it is about to repair of this natural orgsam-reflex, get it to start functioning again, spontaneously, to thereby making the man happy, and here coming then Osho with his all spiritual techniques that he says can make us feel an orgasm “around the clock, “How can that be possible? It is misleading.

In order to induce an orgasm demand normally a sexual friction between a man and a woman. But in the individual meditation missing one partner. This would involve a so-called unconscious sadism, that the meditative penetrating into the outside world soft bodies and sucking their pleasure in itself.

And there are many indications that the origin of evil actually comes from the sadistic use of spiritual techniques, especially the so-called abstract cannibalism, if the world is allowed to be a free market in a ruthless and cruel exploitation of the unconscious sadism through meditation, hatha-yoga, kundalini yoga, siddha-yoga and mantra puja, when mankind will live in an inner hellfire around the clock with no other grace than an artificial intoxication, and is not the situation today in that way in the world.

All forms of spiritual techniques actually leads to wickedness, therefore, that the consciousness not come from being, but the lust comes from the thought, and every spiritual or psychological techniques meant that a man sins against his consciousness, that he not use his consciousness freely and spontaneously, but mechanized it technical and by routine in order to adapt to the thinking of society-life, thus to the social life, the social American pseudo-order,

Osho was never really aware that God is in the thought, that there is absolute in the thought, to meditate out one’s tension on the surroundings do not make the world better, but to think out ones good thoughts on the world can make the world a happier, each order man forced to adapt mean that she loses the spontaneous and creative touch with her own consciousness, and must then mechanized her thoughts and herself to keep her tension normally in the situations, continued follow,

HOW IT IS 29

Det är ett heligt uppror vi ska göra, för varje uppror på varje centrum är heligt, och vårt uppror på det andra centrumet, det så kallade sex centrumet startar inom oss med uppror emot Kadafi och terrorismen, även om vi kanske inte alls kan känna det så finns vibrationer och utstrålning från Kadafi och terrorismen närvarande i vår egen vardagliga situation i atmosfären och täcker faktiskt hela jorden, penetrerar och stimulerar både vår kropp och personlighet, dels alltså genom kundalini-kraftens strålar och vibrationer, men också telepatiskt genom att vi registrerar i hjärnan Kadafis och terroristernas budskap fast kanske inte så medvetet, det är så dessa kundalini-demoner styr oss på andra centrumets nivå.

Terrorismens orsak är alltså sexuella blockeringar. Viljan att spränga och förstöra är därför en ut projicering av dessa inre blockeringa på världen för att därigenom försöka befria sin egen sexualitet. Därför är Sigmund Freud, terrorismens fader.

För det var han som startade ide`n om att blockerad sexualitet är orsaken till bland annat hysteriska neuroser, sedan kom Wilhelm Reich, lärjunge till Freud och menade att fri sexualitet är psykisk hälsa. För det var den första deklarationen terrorismen gjorde, de sa att de ville ha ett samhälle med fri sexualitet,

Fast ingen förstod att det var Vishnu som blockerade människans sexualitet, att det var hans sätt att ge oss ett naturligt celebat. för vår sexualitet ska egentligen ej ut på världen genom samlag på andra centrumets nivå men istället ska den tas upp till det sjätte centrumet, som alltså är våra ögon, där den kan upplevas som ett strålningsfenomen och en friktionen i hela kroppen.

En kärlekens kropp kommer då att börja fungera i oss ifall vår sexualitet tas upp till huvudet. Ormen på Shivas huvud är en symbol för den, också Faraos orm på hans huvudet.

Det andra centrumet ska alltså upp till huvudet, det är så vi ska göra vårt heliga uppror emot Kadafi och terrorismen.

Osho, som jag älskar att läsa, därför att han är så humanistisk, skriver inte om detta i sin underbara bok, “från sex till super-consciousness” som alla borde läsa, han säger, att då vi har sex mer än 30 minuter har vi lämnat den sexuella upplevelsen, för då handlar det inte längre om sex men om samadhi, alltså en andlig upplevelse. Han menar att sex kan transformeras till
andlighet, Han förespråkar därför “Tantran”, som betyder att leva ut sina önskningar, som lösning på den blockerade sexualiteten, som han menar är ett moraliskt fenomen, precis som både Reich and Freud sa.

Osho tänkte aldrig att det kunde var Gud, Vishnu, som blockerar vår sexualitet, för varför skulle alltså inte Gud kunna unna oss det nöjet att älska fysiskt en kort stund med varandra, då och då. Men Gud vill göra oss absoluta, det är alltid hans ide om människan, varför ska vi spilla tid på det relativa och tillfälliga, det är bättre att försöka skjuta upp det tillfälliga lilla nöjet en tid och rikta in oss på det absoluta och försöka ta upp ormen till huvudet.

Gud vet att vårt tänkande om sexualitet då kommer att förändras helt , därför att upplevelsen på sjätte centrumet av att ha tagit upp ormen till ögonen kommer att vara så fundamentalt i vårt väsen att vi kommer att få en helt ny världsbild som är totalt annorlunda än den vi skapar genom den friktions-betingade sexualiteten i vårt sexorgan, vi kommer att få en djup kärleks-
upplevelse av världen, vi kommer att kunna känna kärlek i hela kroppen, och då kommer äntligem fred till jorden, och våldet för alltid att begravas djupt ner i intet.

Men Kadafi och terroristerna,Bin Laden och Al-Qaeda, kan inte riktigt förstå att det inte är Amerika som blockerar mänsklighetens sexualitet, men Allah,som vill att Muslims ska lyfta sitt andra centrum till huvudet, men det Amerikanska relativa och falska värde-systemet ska falla i kaos i vårt tänkande, istället för att fylla oss med ett amerikanskt tävlings-ego, dränka våra känslor i det och alltid hylla vinnarna ska vi lyfta upp det vänliga samarbetet som vårt nya ego då vi får upp ormen till huvudet.

Men även Rumi, denna härliga kärleks-poet kan inte förklara hur vi ska finna den inre kärleken. Vissa tror att genom en kundalini-yoga är det möjligt att lyfta kundalini-ormen till huvudet. Dessa tekniska individer använder mantra istället för Gud, men de upplever bara en tillfällig ego-tripp, därför att ormen kan endast lyftas permanent av fågeln, inte av magiska mantra ljud. Aourobindo sa att Gud söker efter oss högt upp i höjden från det tionde centrumet, vi kan inte söka efter honom, för vi kan inte ens se honom, men han kommer till dem som förbereder sig för en uppstigning till ögonen.

Han kommer som fågel Fenix eller Garuda eller Horus eller som Den Heliga Anden. Vad vi kan göra?

Vi måste försöka förändra vår personlighet, börja tänka i absoluta termer, inte jaga efter sex dagarna i ände, börja bygga upp en kärleksfull personlighet. Tro inte att Gud kommer till den som vill använda våld. Försök bli sann, för varje lögn snärjer oss fastare till den falska ordning som Amerika symboliserar, tar oss steg för steg bort från oss själva, splittrar oss,gör oss rastlösa och rotlösa, till främlingar för oss själva. Att våga vara god, att våga vara Gud i världen, Och ge av sig själv till ens omgivning. För Gud kommer alltid att vara den siste och lägste i världen. För han är här för din skull, inte för hans skull. Han är kärleken i världen. Och den är här för att ge.

Vi kan ha sex då vi känner att hon är vår själ. Då hon känner att han är hennes själ. Då vi känner att vårt hjärta bankar och slår, att det fjärde centrumet kallar på oss,att Naraisam,Lejon avataren är beredd att gå en kamp emot Vatikanen och Påven, för att befria vårt hjärta från Romerska kyrkans kundalini-demoner som dödade Jesus för 2000 år sedan och tog hans hjärta till Italien.

in english

It is a holy rebellion we shall do, for every rebellion in each center is sacred; and our rebellions on the second center, that so-called sex center starts within us to revolt against Kadafi and terrorism, even though we may not feel it that there are vibrations and radiation from Kadafi and terrorism present in our own everyday situation in the atmosphere and actually covers the entire earth, penetrates and stimulates both our body and personality, and partly thus through the Kundalini-powers radiations and vibrations, but also telepathically through that we register in the brain of Kadafis and the terrorists’ message, though perhaps not so conscious, that is how these Kundalini demons steering us on the other center level.

The cause of terrorism is thus sexual blockages.The will to blast and destroy is therefore an out projection of these inner blocks on the world in order to try to liberate their own sexuality. Therefore, Sigmund Freud is the father of terrorism.

For it was he who started the idea`s that blocked sexuality is the cause to among other things hysterical neurosis,then came Wilhelm Reich, a disciple of Freud and meant that free sexuality is mental health. For it was the first declaration the terrorism made, they said they wanted a society of free sexuality,

Though no one realized that it was Vishnu who blocked human sexuality, that it was his way of giving us a natural celibasy, our sexuality shall really not out at the world through sexual intercourse on second center level but instead shall be admitted to the sixth center, which are thus our eyes, where it can be experienced as a radiation phenomenon and a friction in whole body.

A love body will then begin to work in us if our sexuality is up to the head.The snake on Shiva’s head is a symbol of it,also Fharaoh snake on his head.

The second center is therefore up to the head, that is how we will do our sacred rebellion against Kadafi and terrorism.

Osho, who I love to read, because he is so humane,does not write about this in his wonderful book,”from sex to super-consciousness” that everyone should read, he says, that when we have sex more than 30 minutes we have left the sexual experience, because it is no longer about sex but about samadhi,Thus a spiritual experience. He believes that sex can be transformed into spirituality, He therefore advocates “Tantran”, which means to live out our desires, as a solution to the blocking of sexuality, which he believes is a moral phenomenon, as both Reich and Freud said.

Osho never thought that it could be God, Vishnu, which blocks our sexuality, why would not God be able to afford us the pleasure of physical love briefly with each other,now and then.But God wants to make us absolute, it is always his idea of man,why should we waste time on the relative and temporary, it is better to try to postpone the occasional small pleasure for some time and concentrating more on the absolute and try to take up the snake at the head.

God knows that our thinking about sexuality which will change completely, because that experience in sixth center of taking up the snake to the eyes will be so fundamentally in our nature that we will have a completely new worldview that is totally different than the one we create by the frictional induced sexuality in our sexorgan, we will have a deep love – experience of the world, we will be able to feel love in the whole body, and then finally peace will come to the earth, and violence forever be buried deep down into nothingness.

But Kadafi and terrorists, Bin Laden and Al-Qaeda,can not properly understand that it is not America that blocks human sexuality, but Allah; who want Muslims to lift their second center to their head, but the American relative and false value system to fall into chaos in our thinking, instead to fill us with an American racing-ego, drown our feelings in it and always celebrate the winners, we will raise the friendly cooperation of our new ego when we take up the snake to head.

But even Rumi, this beautiful love-poet can not explain how to find the inner love. Some believe that through a Kundalini yoga, it is possible to lift kundalini-snake into her head. These technical subjects using mantra instead of God, but they feel just a temporary ego-trip, because the snake can only be lifted permanently by the bird, not by the magic mantra sound. Aourobindo said that God searching after us high up in the height of the tenth center, we can do not look for him, for we can not even see him, but he comes to them which preparing for an ascent to the eyes.

He comes as a phoenix bird or Garuda, or Horus, or the Holy Spirit. What can we do?

We must try to change our personality, start thinking in absolute terms, not chasing after sex days of the end, begin to build a loving personality. Believe not that God comes to those who want to use violence. Try to be true, for each lies entangling us closer to the false system that America symbolizes , takes us step by step away from us, divide us, make us restless and rootless, to strangers to ourselves. Daring to be good, to dare to be God in world, and giving of oneself to one’s environment. For God will always be the last and lowest in the world.For he is here for your sake, not for his sake. He is love in the world. And it is here to give.

We can have sex when we feel that she is our soul. When she knows that he is her soul. Since we know that our heart’s banks and turn, that the fourth center call on us, that Naraisam, Lion avatar is ready to join a fight against The Vatican and the Pope, to liberate our hearts from the Roman Church Kundalini demons who killed Jesus 2000 years ago and took his heart to Italy.

HOW IT IS 28

Eric Neumann, lärjunge till Carl Gustav Jung och en av de största filosoferna någonsin sedan Platons tid, kallade det för centroversion, att befinna sig mellan den yttre och inre världen med sin personlighet eller med sin tanke, och han menade att centroversionen skulle kunna vara hjälten i oss som då skulle kunna befria medvetandet från inre omedvetet liv och från yttre hot och förstörelse, och han kallade sin utvecklingsmodell av den mänskliga personligheten för hjälte-kampen: han har alltså en trialektisk modell, men han kallar den inte för Fadern, Sonen och Den Heliga Anden eller för Vishnu, Brahma och Laksmi, eller för Osiris, Isis och Horus, men för ego som är den yttre världen och för självet som är den inre världen och den som rör sig mellan dessa två världar skulle alltså vara centroversionen eller Hjälten, alltså Sonen, Horus, Brahma skulle då vara hjälten. och den inre världen, då Vishnu, Osiris eller Fadern, (men också Shiva, det destruktiva, Satan eller djävulen, min klassificering) det intressanta här är att i den yttre världen som personifieras av en kvinnlig symbol, Laksmi, Isis eller Den Heliga Anden, har Neumann placerat ego , ifall du följer Neumanns ideer, kan du försöka se dig själv som hjälten som vill befria sig från den yttre världen, alltså den Amerikanska pseudo-ordningen, men också försöka väcka upp sin inre värld, (som är dels absolut, Vishnus celestiska kropp och dels relativ, Shivas kundalini kropp,) försöka göra den mera medveten, och när du går ensam ute i skogen och känner dig som hjälten för ditt eget liv, att hjälten nu är tänkaren i din egen inre världen, då ska du veta att du är inte den förste som gått så, men också Fredric Hölderlin, Sokrates. Herakleit, Paul Celan,Fjiodor Dostojewski, Sören Kierkegaard, Frans Josef Kafka, Jackson Pollock, Edvard Munch, Kadinsky, Jesus, Kodi Samy, Krishna, Erik Lindegren,Lars Noren, Hans Christian Rosenkors, Jacob Böme, Gunnar Ekelöf, Jan Fridegård, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Dan Andersson, Gustav Fröding, Mozart, Ravel, Albinoni, Asker Jorn, Apollonius av Tyana, Eric Neumann, Sigmund Freud, Rama, Platon, Hegel, Schiller, Kant, Paulus, Ernst Josefsson, Hill, Egil Rönne-Petersen, Roger Water, John Lennon, Mahatma Gandhi, Lao Tse, Buddha, Milarepa, Abraham Maslow, Ronald David Laing, Nelson Mandela, Monet, Van Gogh, Leonard Cohen, Selma Lagerlöf, Brodsky, Wiliam Faulkner, Marlon Brando, James Dean, Tommy Berggren, osv, har gått ut i naturen och fått sin inre värld öppnad sin inre dialog aktiverad, alla dessa sökare kan du se som bröder, dina vänner, du kan bekanta dig med dem genom vad de gjort och hur de levt, men du måste ändå leva ditt liv själv, fast då vi går ut i mörkret helt ensamma, även om vi har en stark intuition behöver vi några röster från världen, från böcker, från filmer eller CD`s som pratar eller sjunger för oss i våra tankar,så vi inte känner oss helt ensamma, men har några vänner med oss, även om vi kanske aldrig träffat dom i levande livet, så är de våra vänner, vi har själen med oss, och den naiva inspirationen, för att tänka är en lek, därför kan vi faktiskt uppleva skönhet då vi tänker, speciellt då vi tänker spontant, naturligt och utan ego, men du kan inte gå omkring som en luffare, då kommer polisen att haffa dig, och dom kommer att ställa underliga frågor, därför är det bäst att du inte syns så mycket, men å andra sidan kan du bli en riktig kämpe, en Prometheus, men då är chansen stor att de mördar dig, som de gjorde med Sokrates, John Lennon och Jesus, fast att bli som Rosenkorsets medlemmar totalt osynliga, tysta och anonyma i världen, du får välja själv, ifall du går rakt emot målet, alltså rakt emot den egentligen makten i världen, som Jesus gjorde då kommer du att få reda på hur det verkligen står till på jorden bakom ridåer och draperier, för de skåde-spelande, dubbelspelande och ondskefulla kundalini-demonerna kommer då att avslöja sig, vilka de faktiskt är bakom sina colgat-leenden, glittrande blickar och duperande prat, men det verkar som att det faktiskt handlar om minst en “tetra-lektik”, att det är minst 4 komponenter , inte 3, som är den egentliga helheten, för jag upplever att det absoluta, som Adi Shankar försökte utreda men aldrig fick någon riktigt ordning på, inte direkt och omedelbart är orsak till det relativa, för det absoluta är Vishnu och finns som 10 centrum i oss, men det relativa som är Shiva i vår inre värld och består av 9 olika centrum, är de falska subjekten i oss och de falska objekten utanför oss, 9 olika ego-medvetanden, som är relaterade till 9 olika klasser av ego-objekt, som skapar vår ego-spänning, i vår pseudo-ordning som slingrar sig fram som en orm-elds-kraft, en kundalini-energi i tillvaron, onskans monster, men naturen är neutral, ego-objekten och naturen är helt skillda åt, den fysiska naturen skapar inga spänningar till oss, men fred, hela det fysiska universumet med galaxer och stjärnor är totalt neutralt, men människans spänning är mer än den mellan hennes ego-medvetande och hennes ego-objekt, men i första rummet är människans världsuppfattning begränsad till hennes ego-medvetande och de ego-objekt, både positiva och negativa,som hon vill ha och inte vill ha,det är alltså en värld som sträcker sig upp till det tredje centrumet, alltså magen, men ego når aldrig det fjärde centrumet, hjärtat och de tre kundalini-demoner som styr hennes värld är först Obama och den Amerikanska pseudo-ordningen, på nästa centrums nivå, alltså sexualiteten som befruktningsorgan, där alltså Kadafi och terroristerna styr och på det tredje centrumets nivå, alltså magen, där Ben Laden styr i kundalini-hierarkin, men för att komma upp till hjärtat måste vi ta kontakt med det absoluta i oss, det är inte självet, men olika inkarneringar av Gud, Vishnu, alltså Matsya, och Kurma och Varaha, och hur kontaktar vi Matsya, det medvetande som rör sig helt fritt i kaos, i oordning, finns Gud inkarnerad i Matsya, kan det absoluta inkarnera i det relativa,

in english

Eric Neumann, a disciple of Carl Gustav Jung and one of the greatest philosophers ever since Plato’s time, called it centro version, that stand between the outer and inner world with ones personality or ones thougt and he said that centro version could be the hero of us who would liberate the consciousness from unconscious inner life and from external threats and destruction, and he called his developmental model of human personality for the hero-fight: he has thus, a trialectic model, but he calls it not for Father, Son and Holy Spirit, or Vishnu, Brahma and Laksmi, or Osiris, Isis and Horus, but the ego which is the external world and self is the inner world and the moving between these two worlds together would thus be centro version or the hero, thus The Son, Horus, Brahma would be the hero. and the internal world, rhen Vishnu, Osiris, or Father, (but also Shiva, the destructive, Satan or the devil, my rating) the interesting here is that in the external world as personified by a female symbol, Laksmi, Isis, or the Holy Spirit, has Neumann placed the ego, if you follow Neumann’s ideas, you can try to see you yourself as the hero who wants to liberate himself from the external world, ie, the American pseudo-order, but also try to awaken their inner world, (which are both absolutely, Vishnu celestiska body and partly relative, Shivas Kundalini body) try to make it more aware, and when you go solo out in the woods and feel like the hero of your own life, the hero now a thinker in your own inner world, then you know that you are not the first who passed that way, but also Fredric Hölderlin, Socrates. Herakleit, Paul Celan, Fjiodor Dostojewski, Søren Kierkegaard, Franz Joseph Kafka, Jackson Pollock, Edvard Munch, Kadinsky, Jesus, Kodi Samy, Krishna, Erik Lindegren, Lars Noren, Hans Christian Rose Cross, Jacob Böme, Gunnar Ekelöf, Jan Fridegård, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Dan Andersson, Gustav Eroding, Mozart, Ravel, Albinoni, Asker Jorn, Apollonius of Tyana; Eric Neumann, Sigmund Freud, Rama, Plato, Hegel, Schiller, Kant, Paul; Ernst Josefsson, Hill, Egil Rønne-Petersen, Roger Waters, John Lennon, Mahatma Gandhi, Lao Tse,Buddha,Milarepa, Abraham Maslow, Ronald David Laing, Nelson Mandela, Monet, Van Gogh, Leonard Cohen, Selma Lagerlof, Brodsky, William Faulkner, Marlon Brando, James Dean, Tommy Berggren, etc., has been released into the wild and had their inner world opened, its internal dialogue enabled, all these viewfinder you can see as brothers, your friends, you can get acquainted with them through what they did and how they lived, but you still have to live your life yourself, but then we go out in the dark completely alone, even if we have a strong intuition, we need some voices from the world, from books, from movies or CD `s who speak or sing for us in our thoughts, so we do not feel completely alone, but have some friends with us, although we maybe they never met in real life, they are our friends, we have soul with us, and the naive inspiration, to think is a game, therefore we can actually experience the beauty when we think, especially when we think spontaneously, naturally and without ego, but you can not go around like a bum, which will police to grab you, and they will be asking strange questions, therefore, is it is best that you do not been seen much, but on the other hand, you can become a real fighter, a Prometheus, but the chances are high that they kill you, that they made by Socrates, John Lennon and Jesus, but to become Rose Cross members in total invisible, silent and anonymous in the world, you may choose, if you go straight towards the goal, thus, towards the actually power in the world, which Jesus did then you will know how things really are on the earth behind the curtains and draperies, for the actor-gambling and double-gaming Kundalini evil demons will show themselves, what they actually are behind their colgate-smiles, sparkling eyes and duped talk, but it seems that it is really about at least a “tetra-lectic”,it is at least 4 components, not 3, which is the real overall, because I feel the absolute, as Shankar Adi tried to investigate but never got any real track of, not directly and immediately is the cause of the relative, the absolute is Vishnu and is as 10 centers in us, but the relative who is Shiva in our inner world and consists of 9 different centers, are the false subjects in us and the false objects outside us, 9 different ego-consciousness, which is related to 9 different classes of ego-objects, which creates our ego-tension, in our pseudo-order that winds its way like a snake-fire-force, a Kundalini energy in life, a evil monster, but nature is neutral, ego-objects and nature is completely separated, the physical nature does not create tensions for us, but peace, throughout the physical universe with galaxies and stars are completely neutral, but the man’s tensions are greater than that between her ego-consciousness and her ego-objects, but in the first place is man’s worldview confined to her ego-consciousness and ego-items, both positive and negative, as she wants and does not want, so it is a world that stretches up to the third center, thus, your stomach, but the ego never reach the fourth center, heart and the three Kundalini demons that control her world are first Obama and the pseudo-American system, on the next level the center is sexuality as reproductive organ, which thus Kadafi and terrorists rule and the third center level, thus the stomach, where Ben Laden rules in the kundalini-hierarchy, but to come up to the heart, we must connect us with the absolute, it is not self, but different incarnations of God, Vishnu, thus Matsya, Kurma and Varaha, and how can we contact Matsya, the consciousness that is entirely free in chaos, in disorder, is God incarnate in the Matsya, can the Absolute incarnate in the relative,

HOW IT IS 27

Alla uppror ska ske i icke-våld och i kärlek, det första upproret, det emot den amerikanska pseudo-ordningen,som den amerikanska presidenten står för som symbol, alltså Obama, du behöver inte åka till USA för det, därför att den amerikanska pseudo-ordningen genomsyrar alla jordiska civilisationer, Amerika är alltså det dominerande landet, därför är det svenska samhället en slags son till det Amerikanska samhället och Indien och de Asiatiska länderna en slags dotter till Amerika, fast Japan skulle inte hålla med om det, inte heller kanske Kina, fast Amerika är inget dåligt samhälle, det är det starkaste och kanske bästa, för hur skulle det annars kunna dominera världen, Tyskland under Hitlers ledning dominerade världen några år, det var en dålig ordning, därför föll den sönder snabbt, Amerika har dominerat världen i över 60 år, allt sedan andra världskrigets slut, det har överlevt både kommunismen och terrorismen och hållit den kinesiska errövrings-lusten passiv och är fortfarande ohotat som styrande centrum för den så kallade världs-ordningen, alltså på högra sidan om Muladhara, vi ska göra uppror emot denna ordningen, inte för att den är den dåligaste ordningen, men för att den är den starkaste och stabilaste, vi ska alltså inte försöka bygga upp en ny pseudo-ordning, vårt uppror är alltså inte ett politiskt, men vi vill skifta makten från Vita huset i Washington till Naga Sesa, Vishnus lilla flotte av ormar, vi vill att det goda ska börja styra världen, vi vill alltså ha ett maktskifte från det relativa till det absoluta, från Kundalini-kungarnas falskspelande styrelseskick till Vishnu-avatarernas rättfärdiga, dharmiska ordning, vi vill att kärlek ska börja styra världen, inte den aggressiva konkurrensen, vi vill att själen ska beredas en viktig plats i den sociala sfären, att den helt självklart ska få finnas med i det sociala mötet människor emellan, vi vill att den naiva inspirationen, alltså tänkandet för dess egen skull, för dess glädjes skull, för dess entusiasm skull, ska hållas som någonting heligt och mycket värdefullt för den mänskliga uppenbarelsens skull, i Kabbalha heter centrumet vi ska göra uppror emot Malkuth, och den första upprorts-handlingen betyder att skapa inre kaos, vi vänder oss alltså till en inre värld, men vi vet att den Amerikanska pseudo-ordningen redan finns indoktrinerade och socialiserad i oss, i vårt tänkande, i vårt kännande och i vårt handlande, men innan vi kan göra anarki av vår inre värld, måste vi ha funnit vår inre värld, alltså börjar det med att söka efter sig själv, sin inre värld, men det är något naturligt, det finns i alla att vara intresserad av sig själv, för den som inte är intresserad av sig själv, hur kan hon vara intresserad av andra, alltså vi söker efter oss själva därför att vi är intresserade av oss själva, men vi behöver inte ritualisera detta sökandet, göra det mekaniskt och rutinartat, genom att t.ex. börja meditera eller börja med yoga eller börja med att gå i psykoanalys, vi behöver heller inte göra en religion av det eller en psykologi eller en sociologi eller kalla det för andlighet, för att söka efter sig själv är faktiskt helt naturligt, det ska komma spontant och direkt, helst genom den naiva inspirationen, vi behöver inte inviga oss i Rosenkorsets filosofi för att söka efter oss själva, vi behöver inte heller läsa Bibeln, Vedas, Koranen eller Gilgameseposet för att börja söka efter vår så kallade intre värld, det räcker med att använda vårt tänkande, och för att aktivera vårt tänkande och göra det mera befriat från trycket i världen, konformitets-trycket, så är ensamhet det bästa sättet att komma igång med sökandet efter den inre världen, för när vi är ensamma börjar vi ofta prata med oss själva på insidan, vi startar en dialog med oss själva i våra tankar, den är kanske inte så formell och klar alltid, mera som en slags brain-storming, och denna brain-storming vi har med oss själva då vi är ensamma och ostörda är det enklaste och bästa sättet att upptäcka sig själv och sin inre värld, och få mera kunskap om sig själv, vad vi ytterligare kan göra är att skriva dagbok, inte bara om våra handlingar men också om våra tankar, men om du går ensam ute i naturen startar den här inre dialogen upp helt spontant och nya tankar och ideer kommer fram samtidigt som den här Amerikanska pseudo-ordning börjar lösas upp, men varför ska vi göra uppror, vi känner en djup sorg över att inte få uppleva en spontan kärlek i det sociala livet, men alltid få känna oss omgivena av aggression och tomhet, och då tänker vi, varför känner jag mig alltid ledsen då jag promenerar i Stockholms innerstad och ser alla dessa människor flimra förbi, för att atmosfären där är fri från kärlek, och jag känner spontant att jag vill gråta, och jag vill fråga alla dessa människor,”hur kunde det bli så här, att vi liksom tvingas leva i vår egen grav innan vi dött, för livet var en sådan fantastisk upplevelse den första tiden efter vår födelse,och vi såg ut som det nyfödda barnet på omslagsbilden till ‘att födas utan våld” av Frederic Leboyer,

in english

Any rebellion will take place in non-violence and love, the first rebellion, that against the American pseudo-order, which the American president stands as symbol for, thus Obama, you do not need to go the U.S. for it, because the American pseudo-order permeates all eartly civilizations; America is therefore the dominant country, that is why the Swedish society is a sort of son of the American society and India and the Asian countries, a sort of daughter to America, though Japan would not hold with it, perhaps not China nor, though America is not a bad society, it is the strongest and perhaps best, for how else would it be dominate the world, Germany during Hitler’s leadership-dominated world few years, it was a bad order, because it fell apart quickly, America has dominated the world for over 60 years, ever since the Second World War, it has survived both communism and terrorism, and kept the Chinese lust of capture passive and remains unchallenged as the governing center for the so-called world order, then on the right side of the Muladhara; we must rebel against this order, not because it is the most poor order, but because it is the strongest and most stable, we must therefore do not try to build a new pseudo-order, our rebellion is not a political, but we want to shift power from the White House in Washington to Naga Sesa, Vishnu small raft of snakes, we want the good to start controlling the world, we would therefore have a power shift from relative to absolute, from Kundalini – Kings false gaming governance to the Vishnu-avatars righteous, dharmic order, we want love begin to rule the world, not the aggressive competition, we want the soul to be prepared an important place in the social sphere, that it wholly obviously must be included in the social meeting people together, we want the naive inspiration, therefore, thought for its own sake, for the sake of joy, enthusiasm for its own sake, to be held as something sacred and valuable for the human revelation sake, in Kabbalha the Center we will revolt against is called Malkuth; and the first rebel action means to create internal chaos, we turn us thus, to an inner world, but we know that the American pseudo-order already indoctrinated and socialized in us, in our thinking, in our feelings and in our actions, but before we can make anarchy of our internal world, we must have found our inner world, thus it begins to search for oneself, ones inner world, but it is something natural, there are all to be interested in himself, for those who are not interested in himself, how can he be interested in others, so we are looking for ourselves because we are interested in ourselves, but we do not have to ritualized this quest, make it mechanical and routine formed, for example by begin to meditate or start with yoga and start to go in psychoanalysis, we need not do a religion of it or a psychology or sociology, or call it spirituality, to search for ourself is actually quite natural, it will come spontaneously and directly, preferably by the naive inspiration, we do not need to dedicate us in the Rose Cross philosophy to search for ourselves, we do not need to read the Bible, Vedas, Koran or Gilgameseposet to start looking after our so-called INTERNAL world, it is enough to use our thinking, and to turn our thinking and make it more liberated from the pressures of the world, conformance-pressure, so is loneliness, the best way to get started the search for the inner world, for when we are alone we often start to talk to ourselves on the inside, we start a dialogue with ourselves in our thoughts, it is perhaps not so formal and clear always, more as a kind of brain-storming, and this brain-storming we have with ourselves when we are alone and undisturbed is the easiest and best way to discover ourself and our inner world, and get more knowledge about ourself, what more we can do is to write a diary, not only our actions but also on our thoughts, but if you go solo outdoors in the nature begins this internal dialogue come up quite spontaneously and new thoughts and ideas will be presented in conjunction with this the American pseudo- order begins dissolve, but why should we revolt, we feel a deep sadness over that we cann`t experience a spontaneous love in social life, but always get to feel us surrounded of aggression and emptiness, and then we are thinking, why do I feel always sad when I walk in Stockholm city and see all these people flicker past, because the atmosphere there is free from love, and I feel spontaneously that I want to cry, and I want to ask all these people, “how could it be like this, we are somehow forced to live in our own grave before we die, for life was such an amazing experience the first time after our birth, and we looked like the newborn child of the cover image of ‘being born without violence “by Frederic Leboyer,

HOW IT IS 26

Brahna är ingen självständig Gud, men Vishnus son, han är skapad genom en symbolisk kärleksakt på det åttonde centrumets nivå, där den mogna själen dveller, alltså Laksmi, exakt på det sättet som varje avatar är skapad, men riktigare, att Brahma är prototypen för varje avatar, men det är inte riktigt rätt, men nästan, för Brahma är faktiskt skapad först då den tredje avataren skapas, alltså Boer avataren, Varaha, och då kan vi förstå att den första skapelsen, alltså Matsya avatare, som är det absoluta medvetandet, den första uppenbarelse utanför Vishnu eller Gud, var mer av en test än en färdig ide om ett homogent framskapat kosmos, och den andra skapelsen, alltså sköldpaddan avataren. Kurma, som Matsya själv skapade, alltså själen,men i samarbete med Vishnu,var alltså skapad utav Matsyas längtan efter en kärleks-relation, han var väl kanske i samma situation som Adam, som kände sig ensam i Paradiset, Adam symboliserar det första medvetandet, och varför både Adam och Matsya längtade efter en själ, ingen vet, vi kan bara gå till oss själva,hur vi känner oss då vi är ensamma, det är kanske inte riktigt samma upplevelse som Matsya och Adam hade, men någonting åt det hållet, fast de hade ännu ingen känsla, hur kunde de då längta efter kärlek, och hur kunde de då uppleva sig ensamma, Gud kom och gick till Adam, det menas att Adam, som medvetande inte alltid kände kontakt med Gud som medvetande, som Jesus sa på korset, “fader, fader, har du övergivigt mig”, både Adam och Matsya måste ha upplevt att det fanns två väsen, även om de inte kände sig själva måste de ha haft en uppfattning om det andra väsendet, Gud, och känt sig underlägsna och beroende av detta väsen,det var kanske därför de kände sig ensamma då de inte hade kontakt med Gud, de upplevde alltså ett slags tomrum när Gud inte var där, de förstod inte att Gud alltid var där, att han aldrig lämnade dem, att de upplevde tomrum berodde på att de började använda sitt medvetande fel, för egentligen fanns det fyra väsen, Gud och Matsya, men också deras medvetanden, fast det är lätt att tänka att deras medvetanden var objekt, ungefär som en Concord och de själva var subjekt, piloter, men vem är det som egentligen befinner sig i Guds medvetande, och vem i Matsyas medvetande, och den som befinner sig i Guds medvetande upplevde Matsya som påtagligt närvarande från sitt centrum i sitt medvetande, därför att han kunde tydligt uppleva Gud genom sitt eget medvetande, fast det helt saknade känslor, nerver, kropp, öga och hörsel, men ändå kunde uppfatta, varsebli från sitt centrum det andra medvetandet så tydligt att han kunde börja längta efter en ny relation då han upplevde att det andra medvetandet inte var där, det måste alltså finnas en slags ursprunglig samhörighet mellan människors medvetande men ännu inte erkänd som är någonting fundamentalt i varje människas varseblivning av sin omgivning, det handlar alltså inte om intuition, för den kommer in senare i skapelse, och inte heller direkt om någon pre-intuition, men en slags ursprunglig och grundläggande varseblivning om att vi människor som medvetanden utgör ett enda sammanlänkat och homogent medvetande och att utifrån den relationen kan vi uppleva väldigt starkt ifall det medvetandet som vi uppfattar oss starkast relaterat till i världen plötsligt slår av sin inter personella länk eller frekvens till oss, så att vi känner tomhet och ensamhet och sorg och saknad, men hur kan någon manipulera denna upplevelse av fullhet mellan två människors medvetande, och slå av och slå på den upplevelsen, som då Gud kom och gick till Adam, att slå på kontakten så båda medvetandena känner att tomhet och ensamhet försvinner skulle vi kunna kalla för en god relation och slå av kontakten för en destruktiv relation, men då Adam kände sig ensam var det inte för att Gud var destruktiv emot honom, så att han därigenom började längta efter ett substitut till Gud, fast det destrruktiva är där för att aktivera och stimulera självständighet, men varför blev det en kvinna, det var för att just en man och en kvinna anses som lämplig konstruktion för att kunna skapa en gudomliga relation till varandra, men den relationen är inte riktigt lika samanfogande och hel som den mellan människa och Gud, därför måste vi säga att den relationen till Gud är sannare och äktare än den mellan man och kvinna, fast redan på det sjätte centrumet, kärlek som strålnings-fenomen, kan gudomlighet börja upplevas mellan man och kvinna i deras sammansmältnings-process, som ju faktiskt är en slags generell re-integrering av den ursprungliga relationen mellan Adam och Eva, fast det är först på det åttonde centrumets niva, då den symboliska kärleken börja att ta form ordentligt som de älskande är tillbaka i paradiset, och vi menar då att deras kärlek är skyddad av Gud och om de inte gör något nytt misstag med sitt medvetande kan de faktiskt leva i en kontinuerlig upplevese av kärlek, fullhet, närhet osv. men snart kommer denna paradisiska kärleks-process att ges en möjlighet att fortsätta att integreras på det slutgiltiga planet i det tionde centrumet, där kärleken kommer att förändras,förädlas från paradisisk till en slags omedelbar skiftning mellan evigt och tillfälligt där de kan röra sig helt fritt mellan två världar, men i Sverige tar folk livet av sig ifall de upplever en allt för stark ensamhet, utan att förstå att de blivit utvalda till att få sin självständighet starkt aktiverad, utvalda till en hyper-aktivering av befrielse av deras oberoende till sin omvärld, av deras självständighet och helhet, men i Indien är det sällsynt att någon tar livet av sig för att hon känner sig ensam, därför att här ges ytterst få en chans att få uppleva ensamhet och tomhet, därför att varje litet hus här är för det mesta överbefolkat.

in english

Brahna is no separate God, but Vishnu’s son, he is created through a symbolic act of love in the eighth center level, where the mature soul dveller, therefore, Laksmi, exactly the way that each avatar is created, but more correctly, that Brahma is the prototype for each avatar, but it is not quite right, but almost, for Brahma is actually created only when the third avatar is created, thus Boer avatar, Varaha, and then we can understand that the first creation,thus Matsya avatar,which is the absolute consciousness, the first revelation outside of Vishnu or God, was more of a test than a finished idea of a homogeneous created cosmos, and the second creation, thus Turtle avatar. Kurma, , which Matsya itself created, thus the soul, but in conjunction with Vishnu, was thus created out of Matsya longing for a love relationship, he was well maybe in the same position as Adam, who felt alone in Paradise, Adam symbolizes the first consciousness, and why both Adam and Matsya longed for a soul, nobody knows, we might just go to ourselves, how we feel when we are alone, it is perhaps not quite same experience as Matsya and Adam had, but something about this direction, though they still had no feeling, how could they long for love, and how could they then feel themselves alone, God came and went to Adam, it refers to Adam, that awareness did not always connect with God as consciousness, as Jesus said on the cross, “Father, Father, are you forsaken me “, both Adam and Matsya must have felt that there was two creatures, even if they did not know themselves, they must have had an idea on the other entity, God, and felt inferior and dependent of this nature, it was perhaps because they felt lonely because they do not had contact with God, they felt a kind of vacuum when God was not there, they did not understand that God was always there, that he never left them, that the perceived gap was because they started using their consciousness wrong, for in fact there were four beings, God and Matsya, but also their consciousness, though it is easy to imagine that their consciousness were objects, like a Concord and they were subject, pilots, but who is it who really is in God’s consciousness, and who in the Matsya consciousness, and who is in God’s consciousness experienced Matsya with strong presence from his center in his consciousness because he could clearly experience God through his own consciousness, though it was devoid emotions, nerves, body, eye and ear, but could perceive, perceive from his center the other consciousness so evident that he was beginning to yearn for a new relationship when he saw that the other consciousness was not there; it must be some kind of initial affinity between people consciousness but not yet recognized as something fundamental in any person’s perception of his environment, it is not about intuition, for it entering later in the creation, and not directly on any pre -intuition, but a kind of initial and basic perception that we people as consiousness is a single interconnected and homogeneously consciousness and the basis of this relationship we can experience very strong if the consciousness as we understand us most strongly related to, in the world, suddenly switch off its inter personnel link or frequency to us so that we feel emptiness and loneliness and sorrow, but how can someone tamper with this experience of fulness between two people’s minds, and turn off and turn it on the experience, that when God came and went to Adam, to turn the connector on that both consiousness feel that emptiness and loneliness would disappear we could call a good relationship and turn the switch off as a destructive relationship, but when Adam felt alone, it was not because God was destructive to him, and he thereby began to crave a substitute for God, though it destrruktiva is there to enable and encourage independence, but why there was a woman, it was to play a man and a woman regarded as proper design to create a divine relationship to each other, but the relationship is not quite as put together and full as the man and God, so we must say that the relationship with God is truer and real than that between man and woman,but already at the sixth center,love radiation phenomena, can divinity begin to experience between man and woman in their melting together process, which in fact is a kind of general re – integration of the original relationship between Adam and Eve, though it is first on the eighth center level, when the symbolic love begin to take really form as the lovers are back in paradise, and we mean that their love is being protected by God and if they do not make any new mistakes with the their consciousness, they can actually live in a continuous experience of love, fulness, proximity, etc.. but soon this paradise love-process that provides an opportunity to continue to be integrated in the final planet in the tenth center, where love will change,is refined from paradise to a kind of instant shifting between eternal and temporary, where they can move quite freely between two worlds, but in Sweden people suicide if they experience a too strong loneliness, without understanding that they have been selected to receive their autonomy strongly activated, selected for a hyper-activation of the liberation of their independence to the world around them, their originality and totality, but in India, it is rare that someone will kill herself because she feels lonely, because this is very few given a chance to experience the loneliness and emptiness, because every little houses here are mostly overcrowded.