Monthly Archives: December 2009

HOW IT IS 32

Osho säger att sex och meditation är de enda vägarna till det andliga. Men utan Guds hjälp blir alla ansträngningar ett ynkligt och uppblåst ego-projekt utan varaktigt liv, men som strax brakar ihop. Därför är Gud den centrala komponenten i all så kallad andlig transformation och förvandling emot ett permanent tillstånd av mänsklig existens.

Men hans hjälp kan inte köpas genom att smycka tempel, kyrkor och mosques i en gyllene och bländande skrud eller att dekorera statyer i vackra klädnader eller att offra frukter, blommor och pengar till präster och statyer.

Gud är de asocialas konung.

Han hjälper all de som försöker bryta sig ut ur den sociala karaktären som är kontrrollerad av samhället genom att börja starta upp den absoluta kroppen inom dem. Han hjälper dem att börja kunna dö bort från den relativa kroppen inom dem som är manipulerad och styrd från utsidan av samhällets auktoriteter .

Han är inget mantra eller prana yama eller mekaniskt kugghjul i en så kallad andlig transformation, Han är det absolutas väsen. Och han kan bli din bäste vän, din doktor, din beskyddare och din guru.

Men hur mycket du än letar efter honom kommer du aldrig att finna honom. För det är han som ska finna dig. Och hur finner han dig? Inte genom dina böner, men genom dina tankar.

För Gud upplever dina tankar. Och när du tänker på honom är ni tillsammans. Och när du längtar efter kärlek är du tillsammans med honom, Och när du vågar se det onda in i ögonen är ni tillsammans.

Gud kan uppleva alla tankar som tänks på jorden. Han vet därigenom om människans framtid.

Han vet också exakt om varje gång någon tänker goda tankar. Och det är starten på all varaktig förvandling av människans liv, att börja tänka goda tankar. Gud kommer då att omedelbart börja uppmärksamma oss,

Du behöver alltså inte göra några andliga övningar. Det räcker att du gör goda handlingar. Då är du tillsammans med Gud. Han är då beredd att göra allting för dig. Du behöver alltså inte bli en ny Jesus eller en ny Sokrates eller en ny Avatar av Vishnu. Gud rangordnar inte människorna på det sättet. För varje god handling har samma värde. För bakom den goda handlingen finns kärleken. Och den är den sanna jämlikheten. Den behandlar alla lika.

Visst är samhället ett superruttet helvete idag. Men vad kan vi göra åt det annat än börja tänka goda tankar. För då tar vi in Gud i världen, den centrala komponenten bakom all mänsklig varaktig förvandling.

In english

Osho says that sex and meditation are the only roads to the spiritual. But without God’s help, every effort will be a miserable and bloated ego-projects without long-term life, but as soon collapse. Therefore, God is the central component of any so-called spiritual transformation and the transformation to a permanent state of human existence.

But his help can not be purchased by adorn temples, churches and Mosques in the golden and dazzling attire or to decorate the statues in beautiful robes, or to sacrifice fruit, flowers and money to the priests and statues.

God is the king of the asocials.

He helps all those who try to break out of the social nature which is controlled of society by starting to boot, the absolute body within them. He helps them begin to die away from the relative body in those who are manipulated and controlled from the outside of society’s authority.

He is not a mantra, or prana yama or mechanical gears in a so-called spiritual transformation, he is the absolute essence. And he may be your best friend, your doctor, your protector and your guru.

But how much you’re looking for him, you’ll never find him. For it is he who will find you. And how he finds you? Not through your prayers, but by your thoughts.

For God feel your thoughts. And when you think of him, you are together. And when you are longing for love are you with him And when you dare to look evil in the eyes, you are together.

God can experience all the thoughts which is thought on earth. He knows therefore the future of mankind.

He also knows exactly if every time someone thinking good thoughts. And it is the beginning of any lasting transformation of human life, to start thinking good thoughts. God will then immediately begin to draw attention to us,

You do not need to do some spiritual exercises. It is enough that you do good deeds. Then you are together with God. He is prepared to do everything for you. You do not need to be a new Jesus or a new Socrates or a new Avatar of Vishnu. God does not rank the people in that way. For every good deed has the same value. For behind the good act is charity. And it is true equality. It treats all equally.

Sure, society is a super rotten hell today. But what can we do about it other than start thinking good thoughts. For then we are in God in the world, the central component behind all human lasting transformation.