Monthly Archives: January 2010

HOW IT IS 46

krishna radha
The symbolic love performed by Krishna and Radha.

De flesta människor känner inte sina spänningar, utom i starkt laddade situationer då de känner rädsla eller sexuell upphetsning, så merparten av folket ser inte världen med sina egna ögon, men med samhällets ögon, de är alltså nersövda och går omkring på sätt och vis i en hypnotisk dröm. Men dessa människor är inte direkt onda, de är mera neutrala, de har inte vågat profilera sig själva, de vill alltid vara i en grupp, kunna gömma sig själva i mängden, de vill uppträda anonymt, de vill alltid känna att de har gruppen bakom sig för sina åsikter.

Varför finns dessa människor ?

Jag har själv alltid mått dåligt av att vara tillsammans med dessa slags människor, därför att jag ej delat deras värderingar, de har alltid kritiserat mig för att vara för djup och allvarlig, som om det skulle vara något fel att tänka själv, Mem de har aldrig varit direkt onda emot mig, fast idag tror jag att dessa människor hålls nere på grund av att de annars förmodligen skulle utveckla ondska ifall de fick bättre kontakt med sina känslor, ifall de fick mera personlig makt, de tillhör en naturligt utvecklingshämmad människo-typ, och vi ska inte försöka väcka dem med olika konstgjorda medel som t.ex. meditation, jag är alltså ingen fascist eller rasist, för jag värderar inte dessa människor i sämre eller bättre, men vi ska inte försöka göra dem till något de inte är ämnade för.

I den population av människor som existerar på jorden i dag finns alla de inslag som behövs för att kunna utveckla den goda och sanna människan, som ju är skapelsens egentliga mening, den naturligt utvecklingshämmade människo-typen är ett av dessa motstånd mot utveckling som finns inbyggd i själva skapelsen för att göra den goda människan starkare och bättre, det är egentligen fel att säga att synd är något negatvt, för den skapades från allra första början av att den första skapelsen Gud gjorde, alltså skapelsen av Adam inte var perfekt, det var en ide bara som Gud hade, ett experiment, det visade sig att Adam ville ha en kvinna, och Gud testade då vad som skulle hända, men då gjorde synden sitt intåg i människans liv, fast det var ej något negativt, för Gud ville se om människan själv ville bli av med sin synd, men få ville det, t.ex. Sokrates, Jesus, Krishna osv, men vi kan inte säga helt bestämt att Sokrates var utan synd, fast han var ett verkligt försöka att utveckla den goda människan, men inte enbart utifrån sitt ego, han hade hjälp av Gud, och vi kan se på världen nu idag ifall den befinner sig nära paradiset. men det gör den inte, för den befinner sig så långt bort från paradiset den kan komma, för det är ytterst få människor som ens tänker på paradiset som ett förlorat himmelrike, och ifall dessa sista naiva drömmare skulle sluta upp att drömma om ett nytt paradis, då skulle mänskligheten vara förlorad för alltid i ett hypnotiskt mörker och sakta fördas bort emot en slutgiltig självförintelse, men att det fortfarande finns naiva drömmare som t.ex. Osho, Krishna murthy, Ronald David Laing, Jackson Pollock, Emil Nolde, Bob Dylan, Leonard Cohen, Paul Celan osv är ett tydligt tecken på att Gud fortfarande är beredd att ge tillbaka det förlorade paradiset till människan, men nu i ett mera utvecklat skick, så den nya goda människan som Gud har i åtanke är faktiskt en högre Adam och Eva, därför att den symboliska kärleken som finns i det åttonde centrumet, hur vi kan absorbera varat symboliskt fick ett smärtsamt sammanbrott för 4000 år sedan då Mantrat började praktiseras och då utvecklade en grym mental kannibalism istället för en sammansmältande symbolisk kärlek, och fick populationen av onda människor att extremt växa i omfång, faktiskt var de onda under kontroll och helt passiviserade av de goda på det gamla rikets tid i Egyptien, så på den tiden fanns det egentligen bara två grupper av människor, de goda och de utväcklingshämmade, men idag har de onda människorna vuxit extremt i omfång och utgör minst 40 procent av hela mänskligheten, och de goda människorna har blivit helt stumma, nästan.

För var kan vi höra en god röst i världen idag?

Amerika klarade inte av att Osho vistades i sitt lilla öken-land i Oregon, jag vet inte hur många falska fall de registrerade emot honom, han utvisades, men inget land ville ge honom uppehållstillstånd, fast till sist fick han komma tillbaka till Indien, Osho var den förste modernisten i Indisk gurus historia.

Hur som helst, är Gud beredd att ge oss en helt ny form av kärlek, i det tionde centrumet och det skulle betyda att han är redo att åter öppna dörren till sitt paradis, men nu i ett helt nytt skick.

Men vilka kommer att släppas in? Fast det kommer inte dröja så länge innan dörrarna öppnas, så håll dig beredd.

In english

Most people do not know their tension, except in highly charged situations where they feel fear or sexual arousal, so most people do not see the world with their own eyes, but with society’s eyes, they are therefore nersövda and walking around in a way, in a hypnotic dream. But these people are not exactly evil, they are more neutral, they have not dared to profile themselves, they would always be in a group, to hide themselves in the crowd, they want to act anonymously, they will always feel that they have the group behind for their views.

Why exist these people?

I myself have always felt unwell to be with these kinds of people, because I do not share their values, they have always criticized me for being too deep and serious, as if it would be a mistake to think for oneself, But they have never been directly evil against me, though now I think these people are kept down because otherwise they would probably develop evil if they had better touch with their feelings if they had more personal power, they belong to a natural development- inhibited human-type and we should not try to bring them up with various artificial means such as meditation, I am therefore not a fascist or a racist, because I do not value these people in worse or better, but we should not try to make them into something they are not intended for.

The population of people who exist on earth today have all the elements needed to develop the good and true man, which of course is the real meaning of creation, the natural development- inhibited human type is one of those opposition to development that is in-built in the creation itself to make the good man stronger and better, it’s really wrong to say that sin is something negatvt, for it was created from the very beginning of the first creation God made, thus the creation of Adam was not perfect, it was just an idea that God had, an experiment, it turned out that Adam wanted a woman, and God then tested what would happen, but then the sin entered the man’s life, though it was not a bad thing, because God wanted to see if man himself wanted to get rid of his sin, but few wanted it, eg Socrates, Jesus, Krishna, etc., but we can not say quite strongly that Socrates was without sin, though he was a genuine attempt to develop the good man, but not merely with his ego, he had the help of God, and we can look at the world today if it is close to paradise. but it is not, for it is so far away from paradise, it might, for there are very few people who even think of paradise as a lost kingdom of heaven, and if these last-naive dreamers would stop dreaming about a new paradise , then humanity would be lost forever in a hypnotic darkness and slowly took off against a final self-destruction, but there are still naive dreamers like Osho, Krishna Murthy, Ronald David Laing, Jackson Pollock, Emil Nolde, Bob Dylan, Leonard Cohen, Paul Celan, etc. is a clear sign that God is still willing to give back the lost paradise of man, but now in a more developed state , so the New good Man that God has in mind is actually a higher Adam and Eve, because the symbolic love that exists in the eighth centre, how we can absorb the being symbolically received a painful collapse for 4000 years ago when the mantra was practiced and then developed a cruel mental cannibalism instead of a merging symbolic love, and got the population of extremely evil people to grow in size, actually the bad guys were under control and completely passivated at the old kingdom time in Egypt, so at that time there were really only two groups of people, the good and the development-inhibited, but today the bad people have grown extremely in size and constitute at least 40 percent of all humanity, and the good people have become completely silent, almost.

For where can we hear a good voice in the world today?

America could not tolerate that Osho stayed in his small desert-land in Oregon, I do not know how many false cases they registered against him, he was expelled, but no country would give him a residence permit, although ultimately he was coming back to India, Osho was the first modernistic guru in Indian history.

Anyway, God is willing to give us an entirely new form of love, in the tenth center and it would mean that he is ready to re-open the door of his paradise, but now in a brand-new condition.

But who will be admitted? Though it will not take as long before the doors opened, so stay ready.