Monthly Archives: January 2010

HOW IT IS 45

Den omvandling eller transformation av människans väsen som Vishnu kan genomföra av en utvald människa pågår bortom universum, den kan alltså ej manipuleras av oss människor, men den processen är en realitet, den existerar faktiskt och tempel, kyrkor, mosques, bönehus, statyer som dyrkas, prästernas existens och religösa-mytologiska-urkunder, allt detta är ett slags vittnesmål om att det finns en sådan process bortom universum som kan ta en utvald människa ut ur det dialektiska helvetet och göra henne till en absolut människa, utan spänningar, göre henne perfekt och i full harmoni med Gud (Vishnu).

Det underliga är att också Shiva verkligen existerar som en komponent i Gud, jag har haft svårt att smälta det, jag har velat sett på Brahman, (som är namnet på treenigheten, Vishnu, Brahma och Shiva, fast den kristna treenigheten, Fadern, sonen och den helige anden, saknar ett samlande namn på sin treenighet, de kallar fadern för Gud, och sonen för Jesus och den heliga anden för jungfru Maria), som att Vishnu är Gud precis som fadern är Gud i den kristna treenigheten, och att Brahma är Vishnus son, Krishna, Rama, Parasurama osv, och att Laksmi är den tredje komponenten i Gud, precis som Jungfru maria i den kristna treenigheten, och att Shiva faktiskt skulle vara Belsebub eller Satan, men jag har upptäckt nu genom min egen erfarenhet, att Shiva faktiskt är en övernaturlig komponent i Gud som överskrider Universum, och han kommer alltid som det åttonde centrumet, inte det nionde som jag brukar skriva, men det nionde centrumet är Brahma, det tionde Vishnu,

Men var är då den kvinnliga komponenten, Laksmi, som sitter vid Vishnus fötter.

Först nu förstår jag att inte bara Brahma men också Laksmi är en komponent i Vishnu.

Kvinnan existerar alltså inte som en självständig symbolisk transformation som faktiskt både Brahma och Shiva gör, men vi måste alltså skapa den kvinnliga symbolen själva.

Nyckeln till det stora mysterie-dramat som pågår bortom vårt universum är alltså kvinnan, som är den livs levande evigheten som vi kan se promenera omkring på trottoarerna i städer som t.ex. Paris, New York eller Dindigul och väcker upp inom oss att det eviga faktiskt existerar genom hennes uppenbarelse och hennes outtalade “ kom in i mig” och öppna dörren till det eviga livet som mannen då upplever som lust-vibrationer.

Hon är därför den egentliga DYNAMISK KRAFTEN. Gud på jorden.

Och Shiva är exakt detsamma som den Barmhärtige Samariten som vände andra kinden till, som Jesus berättar om.

Det vi kallar Shiva är alltså kundalini-kraftens totala medvetande eller alla de spänningar som existerar i atmosfären från både levande och döda människor, men också från djur och växter, alltså den dialektiska kroppen.

Shiva är alltså ett medvetande som är bortom universum och som har kapacitet att ta in den totala kundalini-kraften i en människas kropp, ett medvetande som har förmåga att orka genomlida den fruktansvärda förnedringen att ej vilja slå tillbaka, att kunna svälja de värsta sortens förolämpningar, kränkningar och hån från alla de i världen som inte förstår bättre.

Men Shiva har alltså två sidor, den barmhärtige samariten och den förvirrade syndaren, och världen idag är full av förvirrade syndare, men ibland dyker det upp en barmhärtig samaritoch alla försöker då avreagera sig på honom, och de kallar honom för dåren, fast det är han som håller syndarna uppe så att de åtminstonde har ledsyn.

Giftet som Shiva dricker utan att dö består av hat och aggression som alltså existerar som ett slags dialektiskt vara som strålar i atmosfären, ifall varje människa stoppade sitt hat och sin aggression emot omvärlden och blev en barmhärtig Shiva, då skulle jorden omedelbart bli ett underbart himmelrike.

Att gå i psykoanalys, yoga-träning, meditations-övning eller besöka kyrkor,tempel, mosgue, bönehus, ashram, andliga centre osv, betyder bara att hon blir mera förvirrad syndare. För den spänning som Shiva orkar ta in i sin kropp blir omvandlad till äkta och autentisk personlig makt som kommer direkt inifrån vårt hjärta, men den makt som kommer från t.ex. meditation är magisk och falsk. För om Shiva är den dialektiska kroppens medvetande, spännings-kroppen, så är Vishnu den absoluta kroppens medvetande, den spännings-fria kroppen. Och när Shiva är barmhärtig och dricker världens gift då ger Vishnu honom sin Kärlek, alltså Shiva fylls upp av Laksmis kärlek. Och då går Shivas spänning ut ur hans kropp som en god personlig makt.

In english

The change or transformation of human beings that Vishnu can carry of a designated person going beyond the universe, it can not be manipulated by us humans, but the process is a reality, it exists in fact and Temples, Churches, Mosques, Chapels, statues worshiped , the existence of priests and religious-mythological-documents, all this is a kind of testimony about the existence of such a process beyond the universe who can take a chosen person out of the dialectical hell and make her an absolute man, without tensions, hereby make her perfect and in full harmony with God (Vishnu).

The strange thing is that also Shiva does exist as a component of God, I have found it difficult to digest it, I wanted to have seen on Brahman, (which is the name of the Trinity, Vishnu, Brahma and Shiva, although the Christian Trinity, the Father, Son and the Holy Spirit, lacks a unifying name for the Trinity, they call the father for God, and the son for Jesus and the Holy Spirit for the Virgin Mary), as that Vishnu is God just as The Father is God in the Christian Trinity, and the Brahma is the son of Vishnu, Krishna, Rama, Parasurama, etc, and that Laksmi is the third component of God, just like the Virgin Mary is in the Christian Trinity, and that Shiva would actually be Beelzebub or Satan, but I’ve noticed now by my own experience, that Shiva is actually a supernatural component of God which exceeds the Universe, and he will always be in the eighth center, not the ninth, which I usually write, but the ninth center is Brahma, Vishnu the tenth,

But where is the female component, Laksmi, who is sitting at Vishnu’s feet.

Now I understand that not only Brahma, but also Laksmi is a component of Vishnu.

The woman exist not as an independent symbolic transformation as actually both Brahma and Shiva are, but we must therefore create the female symbol ourself.

The key to the great mystery-drama going on beyond our universe is, therefore, the woman, who is the living life of eternity that we can see walking around us on the sidewalks in cities such as Paris, New York or Dindigul and raise up in us that the eternal really exist through her appearance and her unspoken “came into me” and open the door to eternal life as the man then experience as pleasure -vibrations.

She is the real dynamic force. God on earth.

And Shiva is exactly the same as the good Samaritan who turned the other cheek, as Jesus talks about.

What we call Shiva is therefore Kundalini energy’s overall awareness, or all the tensions that exist in the atmosphere from both living and dead people but also animals and plants, therefore, the dialectical body.

Shiva is therefore a consciousness that is beyond the universe and who has the capacity to absorb the total Kundalini energy in a person’s body, a mind that is capable of bear the suffer of terrible humiliation that will come from not fight back, to swallow the worst kind of insults , disrespect, scorn from all around the world who does not understand better.

But Shiva has thus two sides, the Good Samaritan and the Confused Sinner, and the world today is full of confused sinner, but sometimes it will turn up a merciful samaritan and all trying to let off steam on him, and they call him the fool, even though it is he who keeps up the sinners so that they atleast have low vision.

The poison which Shiva drank without dying is made up of hatred and aggression, therefore, exists as a kind of dialectical being radiating in the atmosphere, if everyone stopped their hatred and aggression against the outside world and became a merciful Siva, then the earth would instantly become a wonderful heaven .

Going into psychoanalysis, yoga, meditation practice or to visit churches, temples, mosgue, prayer houses, ashram, spiritual centres, etc., simply means that she becomes more confused sinner. For the tension Shiva can take into his body gets changed into genuine and authentic personal power that comes directly from within our hearts, but the power that comes from such Meditation is magical and false. For if Shiva is the dialectical body consciousness, the tension-body, so is Vishnu, the absolute body consciousness, the tension-free body. And when Shiva is merciful and drink the poison the world gives him, thenVishnu give him his Love, then is Shiva filled up by Laksmis love. And Shivas tensions goes out of his body as a good personal power.

HOW IT IS 44

My Garuda statue

DSCN0010

Garuda, min staty håller en orm i var sin hand, kundalini-ormen, och det betyder att bakom Shivas power som Vishnu tagit ut efter att Shiva druckigt allt giftet i världen befinner sig Garuda, det goda.

Garuda, my statue holding a snake in his both hands, kundalini-snake, and that means that behind Shivas power which Vishnu took out after Shiva drunk all the poison in the world is Garuda, the good

HOW IT IS 42

Köket, som jag försökte blanda gammalt och nytt är totalt förstört, jag har min egen uppfattning om Vishnu, om Gud, men folket här i Indien är super-konservativa, men var är välståndet, folket i byarna lever som de levde på stenåldern, oerhört fattiga, Sai Baba säger han är kalki-avatar, okey, men var är välståndet som en avatar kan skapa, varför har inte Sai Baba lyft upp India till det rikaste landet i världen, ifall han är kalki-avatar kan han göra det genom sin LAKSMI-POWER, varför tigger han pengar av Amerika, Italien osv, är Vishnu verkligen en tiggare, och dessa Brahmins som kom från Babylonien till Indus-dalen för 3500 år sedan med sitt mantra, de skapade kast-systemet och mantra-ritualerna, men var är deras välstånd, har dessa Brahmins gjort India rikt.

in english

The kitchen, as I tried to mix old and new is totally destroyed, I have my own opinion on Vishnu, God, but people here in India is super-conservatives, but where is the prosperity, people in the villages live as they lived in the stone age, extremely poor, Sai Baba says he is the kalki avatar, OK, but where is the wealth as an avatar can create, why did the Sai Baba not lift up India to the richest country in the world, if he is kalki avatar can he do it by his LAKSMI-power, why he begging money of America, Italy etc, is Vishnu really a beggar, and these Brahmins who came from Babylonia to Indus Valley of 3500 years ago with the mantra, the created caste system and mantra-rituals, but where is their prosperity, these Brahmins made India to a rich country.

HOW IT IS 41

My SIGN-BOARD struck by the “robbers around my ashram” already a year ago, their final idea, which is forward-manipulated by Sai Baba and his leaders in Dindigul, Mothuja Anguvelas and kalian Sundaram, Brahmin priest Abrahami Temple, is to steal the whole my ashram, with land and buildings and equipment, but just before they murder me in the dark.

HOW IT IS 40

Så här såg Garuda ashram ut för 3 år sedan, idag är det vandaliserat och förstört, jag har ej tagit emot någon de senaste 6 månaderna,

In this way looked Garuda ashram for 3 years ago, today it is vandalized and destroyed, I have not received any person in the last 6 months

how it is 39

Det här ett gäst-hus i garuda ashram, min vision om en konst –upplevelse ute i naturen, en viss lysande upplevelse, men den fick inte leva här i Indien, existera, för den skulle förstöras, trampas ner, suddas ut, och jag frågade rövarna varför de attackerade min konst-upplevelse, ifall jag hade gjort dem något ont, och de svarade att jag inte gjort dem något, att jag var god, men de var PORRAMI, som betyder avundsjuka
in english
This is a guest-house in Garuda ashram, my vision of an art experience in the wild, a brilliant experience, but it was not allowed here in India, exist, it would be destroyed, trampled down, blurring, and I asked why the robbers attacked my art experience, if I had done them any harm, and they replied that I did not make them something that I was good, but they were PORRAMI, which means jealousy

HOW IT IS 36

My Mahindra Jeep

Vad är en människa?
Jag umgås för det mesta med hundar, ger dem mat, t.ex. kex men i bland också med aper, chimpanser tror jag, som sitter på sidan av vägen upp emot kodaikanal som är en liten stad uppe på berget just bakom mitt ashram dit jag åker ganska ofta med min vita Mahindra Jeep för att tillfälligt slippa pressen på mig från Sai Babas mantra-terrorister som faktiskt kontinuerligt genom olika grupper håller på med sina destruktiva mantra-ritualer emot mig.

Jag sitter ensam tillsammans med en grupp aper och delar ut kex och apelsiner, men de är aldrig aggressiva eller ilskna på mig, de sitter lugnt och sansat och äter sitt kex jag ger dem, hundarna är också välbalanserade och mycket vänliga.

Men människorna från byarna Mallya Puram, Akkaraipatty och Attur runt mitt ashram kommer inte upp till den nivån som aperna och hundrna har, för ifall jag ger dem någonting, en ny skjorta, nya skor, bröd, ris eller vad som helst, så kommer de senare på natten upp till mitt ashram för att stjäla eller för att förstöra träd eller blommor, de är som ett rövarband, alla de 15 000 som lever här runt ashramet.

Och Sai Baba manipulerar dessa rövare till att vandalisera och terrorisera mitt Garuda Ashram. Och i bakgrunden runt ashramet har han portionerat ut flera mantra-grupper för att utföra sina ritualer emot min personlighet och försöka pressa ner mig.

Sai Baba pressar också Tamil Nadu government, speciellt i Dindigul district, att inte hjälpa mig, men se mellan fingrarna på alla dessa övergrepp som rövarna begår emot mig.

Men jag spelar ABBA`s största hits som jag köpte i Trichy för några veckor sedan, fast då jag bodde i Sverige spelade jag aldrig ABBA, men nu har jag upptäckt att det är bra musik, Benny Anderssons piano-och-orgel-sound och Angetas och Angefrids sköna röster. Och jag hör ring-ring-sången då jag sitter tillsammans med schimpanserna på kanske 800 meters höjd på en låg stenmur som slingrar sig genom kurvan och ska skydda emot att bilarna ej ska fall ner i stupet ifall de kör av vägen.

Och det är alltid sol och blå himmel, fast ibland händer det faktiskt att det regnar och är mulet, fast mycket sällan.

Och jag frågar Gud Vishnu varför får jag inte åka till Jylland i Danmark, för där vill jag leva och höra vågornas brus från det rena vattnet från nordsjön och vandra på de milsvida sandstränderna och höra måsarna skrika,

Men Gud Vishnu svarar att jag måste först ta in alla de onda spänningarna i min kropp, alltså dricka allt giftet som Shiva gjorde, och här i Akkaraipatty skogen är ondskan maximalt ond, jag behöver ej leta efter ondskan, här kan jag bada i det onda dygnet runt.

Och när jag tagit in all ondska ska han ta ut den spänningen på världen säger Gud Vishnu och då kommer alla onda människor att bli genomborrade och passiviserade av den spänningen, Och ondskan är då under kontroll.

In english

What is a man?

I hang out mostly with dogs, giving them food, such as biscuits, but sometimes also with monkeys, chimpanzees, I am sitting, on the side of the road up to Kodaikanal, which is a small city on the hill just behind my ashram where I go quite often with my white Mahindra jeep to temporarily escape the pressure on me from Sai Baba’s mantra-terrorists who actually continuously by various groups are doing their destructive mantra-ritual to me.

I sit alone with a group of monkeys and handing out biscuits and oranges, but they are never aggressive or angry at me, they sit calmly eating their biscuits I give them, the dogs are also well balanced and very friendly.

But the people from the villages Mally Puram, Akkaraipatty and Attur around my ashram will not be up to the level monkeys and dogs have, for if I give them something, a new shirt, new shoes, bread, rice or whatever, they’ll later at night come up to my ashram to steal or to destroy trees or flowers, they are as a band of robbers, all the 15 000 who live here around the ashram.

And Sai Baba manipulates these bandits to terrorize and vandalize my Garuda Ashram. And in the background around the ashram, he has entertained several portions mantra-groups to perform their rituals to my personality and try to push me down.

Sai Baba also presses Tamil Nadu government, especially in Dindigul district, that does not help me, but a blind eye to all these atrocities committed by the bandits to me.

But I play ABBA `s greatest hits, which I bought in Trichy for a few weeks ago, but when I lived in Sweden I never played ABBA, but now I’ve discovered that there is good music, Benny Andersson’s piano-and-organ sound and Agnetas and Angefrids beautiful voices. And I hear the ring-ring-song when I sit with chimps at maybe 800 meters altitude on a low stone wall that winds its way through the curve and to protect against the cars not to fall into abyss if they drive off the road.

And there is always sunshine and blue skies, though sometimes it actually happens that it rains and is cloudy, though very rarely.

And I ask God Vishnu why am I not going to Jutland in Denmark, for there I want to live and hear the waves from the clean water from the North Sea and hike on the miles and miles of sandy beaches and hear the gulls cry,

But God Vishnu replied that I must first take all the bad tension into my body, then drink all the poison which Shiva did, and here in Akkaraipatty forest is evil maximum angry, I do not look for evil, here I can swim in evil around the clock.

And when I brought in all the evil he will remove the tension to the world says God Vishnu and then all the evil people will to be pierced and passivated by these tensions, and evil is then under control.