Monthly Archives: February 2010

How it is 61

Sankara, Buddha och de andra upplevde aldrig den icke-dialektiska världen, de hade kanske en suddig ide om den rent teoretiskt som de fått från andra, men själva var de fångar i den sociala världen, Buddha nådde inte ens åttonde chakrat, Sankara, som var en god poet, han är alltså fader till det religösa sociala systemet som praktiseras idag i Indien genom Brahminska präster, dog ung, 32 år gammal, vad visste han om världen, Nicolaus Cusanus var en av dessa byråkratiska kardinaler i Katolska Kyrkan, den största mördarorganisationen i världen, hur många katarer brände de inte på bål i södra frankrike, och det sista som brann var deras ögon, han har sneglat på Eckert som var bättre, men de var bara intellektuella ordvrängare, inte ens Jesus upplevde den icke-dialektiska världen, för den världen saknar FADERN, för den icke-dialektiska världen saknar helt motsättningar, där finns ej manligt/kvinnligt, eller fader/moder osv…den kraft du kan uppleva där reagerar ej på omgivningen,den är totalt fri från affekter till omvärlden, du får ej längre några spänningar i kroppen, det finns inte längre något motstånd från omvärlden till dina reaktioner och den kraften kommer från ett parallellt universum eller rike, den kraften börjar komma upp i kroppen då du öppnar det tolfte chakrat, Nirguna Brahman, alltså den formlösa Gud, jag vet inte om någon människa någonsin mött den formlösa Gud, Krishna nådde det tionde chakrat, Vishnu, men den kraften har fortfarande en kvinnlig energi, också Jesus och Rama nådde troligtvis det tionde chakrat, den statiska Gud Vishnu, men de visste inte om hur den formlösa Gud kan upplevas, det åttonde chakrat är Shiva, som är den celestiska kroppen för den dialektiska världen, han är den förste Gud vi stöter på, han är SKAPELSEN, och nästa chakra, det nionde är Brahma, Skaparen, och det tionde chakrat är den statiska Gud, Vishnu, en orubblig kraft som håller världen på plats, men sen kommer vi till det elfte chakrat, Saguna Brahma, som är den totala och egentliga Gud, fast med form, ingen människa har set honom, de har anat honom, Kung cheops osv…och det tolfte chakrat, den formlösa Gud, Nirguna..

in enghlish

Sankara, Buddha and the others never experienced the non-dialectical world, perhaps they had a blurred idea of that theoretical that they have received from others, but were themselves the prisoners of the social world, the Buddha did not even reach eighth chakra, Sankara, who was a good poet, he is thus the father of the religious social system that is practiced today in India by Brahmins priests, died young, 32 years old, what he knew about the world, Nicholas of Cusa was one of those bureaucratic cardinals in the Catholic Church, the largest killer organization in the world, how many Cathars they burned at the stake in the South of France, and the last thing that burned was their eyes, he glances at Eckert who was better, but they were just a wordsmith intellectuals, not even Jesus experienced the non-dialectical world , this world has no father, for the non-dialectical world lacks completely conflicts, where there are no male / female, or father / mother, etc. … the power you can feel where, does not react on the surroundings, it is totally free from the affects on the outside world, you may no longer feel any tension in your body, it is no longer any resistance from the outside world to your reactions and the power comes from a parallel universe, or kingdom, the power starts to come up in your body when you open the twelfth chakra, Nirguna Brahman, Thus the formless God, I do not know if anyone ever met the formless God, Krishna reached the tenth chakra, Vishnu, but the power still has a feminine energy, also Jesus and Rama reached probably the tenth chakra, the static God Vishnu, but they did not know how the formless God can be experienced, the eighth chakra is Shiva, who is the celestial body of the dialectical world, he is the first we encounter God, He is the Creation, and the next chakra, the ninth is Brahma, the Creator , and the tenth chakra is the static God, Vishnu, an unyielding force that keeps the world in place, but then we come to the eleventh chakra, Saguna Brahma, which is the total and true God, but with the form, no human has seen him , they have imagined him, King Cheops, etc. … and the twelfth chakra, the formless God, Nirguna ..

HOW IT IS 60

ISTAGURU3

Ista Guru från Coimbatore, är visserligen en traditionell Guru, fast på ytan har han tagit efter Osho, men inte i budskapet, men verkar inte vara så skadlig som de andra ashram-cheferna här i Indien.

in english

Ista Guru from Coimbatore, is certainly a traditional Guru, fixed on the surface, he has taken after Osho, but not in the message, but does not seem to be as harmful as the other ashram-heads here in India.

HOW IT IS 59

kodi samy21

Kodi Samy, som jag satt bredvid hela dagarna ett helt år i Puravi Palayam, utanför Pollachy här i Tamil Nadu, var en helt annorlunda guru, han var helt ointresserad av att predika, han satt hela dagarna nersjunken i en mjuk fotölj och gav sin välsignelse till de personer som besökte honom uppe på terassen till ett stort palats som ägdes av en land-lord som hade gett honom fritt uppehälle där. Han hade inte Oshos kapacitet att förmedla det andliga, men hans kärlek var totalt ren och rörde just vid det nionde chakrat. Kode Samy var kanske den högsta inkarneringen av kärleken någonsin i Tamil Nadus histoiria, Thirumular som rörde sig mellan sjätte och åttonde chakrat, var väl mera en predikant än en kärleksbegåvning som Kodi Samy. Fast Mayama. ett kvinnligt helgon från Seelam i Tamil Nadu, som dog ett år tidigare än Kodi Samy alltså 1993, var också en hög kärleks-inkarnation.

in english

Kodi Samy, who I sat next to the all days a full year in Puravi Palayam, outside Pollachy here in Tamil Nadu, was a completely different guru, he was completely uninterested in preaching, he sat all days comfortably in a soft armchairs and gave his blessing to the people who visited him on top of the terrace to a large palace, which was owned by a land-lord who had given free accommodation at Kodi Samy there. He did not have Osho’s capacity to convey the spiritual, but his love was totally clean and were great, nearly at the ninth chakra. Kode Samy was perhaps the highest incarnation of love ever seen in Tamil Nadus history, Thirumular that moved between the sixth and eighth chakra, was maybe more like a preacher than a love-talent that Kodi Samy. Although Mayama, a female saint from Seelam in Tamil Nadu, who died one year before than Kodi Samy, though in 1993, was also a high love-incarnation.

How it is 58

Osho var den förste modernistiska gurun i Indiens historia och de senaste 2-3 hundra åren har ingen nått upp til hans klass, alla hans böcker och föredrag är en god hjälp, orientering, för den som försöker nå det fjärde chakrat, hjärtat där kärleken startar och vill utveckla ett kärleksfullare och vänligare samhälle där humanistiska relationer råder, Osho dog för 20 år sedan, men hans ashram i Poona är fortfarande mycket aktivt, fast jag mötte honom aldrig och besökte aldrig hans ashram, men jag älskar att läsa hans böcker och hans två magasin som ges ut av hans lärjungar, Osho Internationell och Osho world, brukar jag köpa i Trichy.

in english

Osho was the first modernistic guru in India’s history and the last 2-3 hundred years, no one reached up to his class, all his books and lectures are a great help, guide, for those who are trying to reach the fourth chakra, the heart where the love starts and to develop a loving and friendly society where humanistic relationship exists, Osho died 20 years ago, but his ashram in Pune is still very active, though I never met him and never visited his ashram, but I love to read his books and his two magazines published by his disciples, Osho International and Osho world, I usually buy in Trichy.

How it is 57

Min bäste vän är död, han finns inte mer, han dödades av kristna mantra-ritualister i Batalagundo, här i Tamil Nadu under press av Sai Baba, först bröt de av lårbenet på hans vänstra bakre tass, och gjorde mantra puja emot mig, för de har försökt pressat ner mitt vänstra lår med hjälp av mantra en längre tid, sedan skar de ett djupt sår i vänstra sidan av hans halsen, till sist skar de av honom huvudet.

Jag känner mig skyldig, för hade jag inte publicerat bilden av honom här i min Blog och sagt att han var min vän skulle de aldrig ha dödat honom, de trodde att jag omedvetet skulle ta på mig hans smärta och skada.

in english

My best friend is dead, he is no more, he was killed by Christian mantra, ritualists in Batalagundo, here inTamil Nadu, under pressure of Sai Baba, first they broke femur of his left rear paw, and did mantra-puja against me, for they have tried to drive down my left thigh using the mantra for a long time, since they cut a deep wound in the left side of his neck, at last they cut off his head.

I feel guilty, because I had not published the picture of him here in my blog and said that he was my friend, they would never have killed him, they thought that I would unconsciously take on his pain and injury.

HOW IT IS 56

Allting förändrades i Oktober, jag hade tidigare sagt att Brahman var en ide från Brahmins präster, men plötsligt fick jag själv kontakt med Saguna Brahman och samma dag också med Nirguna Brahman, då måste jag ju förstås ändra min ide om Gud.

Samtidigt bekämpade mig Sai Baba extremt intensivt, jag upplevde flera gånger hans astrala kropp brottandes över mig för att dra ner mig, han använde då alltid Nambottries i Kerala, dessa mantra-ritualister och Kineser från Dalai Lamas buddhistiska mantra-grupp, jag såg Sai Babas ilskena ansikte och hans buskiga hårprynad, men jag spjärnade emot, han fick inte ner mig, men alla mantra ritualister dog plötsligt under ritualen av att deras spänning returnerades, men jag var inte ensam, jag fick hjälp av Nirguna Brahman. Fast jag kunde inte förstå varför Sai Baba överlevde, men jag talade med Brahmins präster samma dag här, som står i kontinuerlig kontakt med Puttaparthi, Sai Baba hade fått några små hjärtattacker, men inte allvarliga,

och jag började också diskutera filosofiska frågor på ett mail-forum i Sverige, det kändes skönt att få skriva direkt på svenska det hade jag inte gjort på 17 år, jag fick alltså träna upp svenska språket igen, jag hade glömt bort vissa grammatiska regler osv..och så fick jag då veta hur svenskarna såg på det andliga dagsaktuella klimatet i världen just nu,

men jag hade faktiskt upplevt Nirguna mer eller mindra hela förra året utan att själv veta att det var Nirguna, han fyllde faktiskt upp mig en ny sorts kraft som inte orsakade några reaktioner i mig till omvärlden, det kändes som om han fyllde upp mig i varje cell i min kroppen, det kändes så bara, och jag hade inget ord för den kraften, för Nirguna skulle alltså vara en formlös Gud, var alltså bortom både manligt och kvinnligt, vi kan se att Vishnu har sin Laksmi, en kvinnlig shakti, men hos Nirguna finns inte den typen av shakti, det finns alltså inga motsättningar i Nirgunas kraft, en gång låg jag ner i baksätet på min Mahindra och det var en intensiv trafik på kodaikanal-vägen, men Nirguna startade upp sin kraft, fast den påverkades inte alls av omgivningen, det var som om den kraften tillhörde ett parallellt universum, som var totalt utan dynamik, utan dialektik och utan dualism..

in english

How it is 56

Everything changed in October, I had previously said that Brahman was an idea from Brahmins priests, but suddenly I got myself contact Saguna Brahman and the day also with Nirguna Brahman, then I did of course change my idea about God.

Simultaneously Sai Baba was fighting me extremely intense, I experienced several times that his astral body wrestling over me to pull me down, he always used then Nambottries in Kerala, the mantra-ritualists and Chinese from the Dalai Lama’s Buddhist mantra group, I saw Sai Baba angry face and his bushy hair-decoration, but I resisted, he could not put me down, but every mantra ritualists died suddenly during the ritual, their own tension was returned, but I was not alone, I got help from Nirguna Brahman. Though I could not understand why Sai Baba lived, but I spoke with Brahmin priests on the same day here, which is in continuous contact with Puttaparthi, Sai Baba had got a few minor heart attacks, but not serious,

and I also began to discuss philosophical questions in an e-mail Forum in Sweden, it felt nice to write directly on Swedish, I had not done for 17 years, I was then train Swedish language again, I had forgotten some grammatical rules, etc. .. and so did I then know how the Swedes looked at the spiritual current climate in the world right now,

but I had actually experienced Nirguna more or less the whole last year without knowing that it was Nirguna, he actually filled me up a new kind of power that did not cause any reaction in me to the world , it felt as if he filled me up in every cell of my body, it felt just so, and I had no words for that power, for Nirguna would thus be a formless God, was thus beyond both male and female, we can see that Vishnu has his Laksmi, a female Shakti, but in Nirguna is not that type of Shakti, there are no contradictions in Nirgunas force, once I lay down in the backseat of my Mahindra and there was an intense traffic at Kodaikanal Road, but Nirguna started up his force, though it was not affected at all by the surroundings, it was as if the power belonged to a parallel universe, which was totally without dynamic, without dialectics and without dualism,