Monthly Archives: March 2010

HOW IT IS 78

Förstörelsen fortsätter, min mor skulle ha hjälpt mig, men hon är död,

dessa mentalt sjuka individer, Sai Baba gruppen, som består av Mothuja Anguvelas, Gandhi thever, Gunaseekaren, Murugan Thevar, Sadajandi schakliar, men som också får pengar av James Kimton, Kallipatty för att förstöra mitt ashram, Som Anan och Aajappa berättat.

in english

The destruction continues, my mother would have helped me, but she is dead,

these mentally ill individuals, Sai Babas group Mothuja Anguvelas, Gandhi Thevar, Gunaseekaren, Murugan Theva, Sadajandi schakliar, which also get money by James Kimton, Kalli Patty to destroy my ashram, as Anand and Ayappa told

HOW IT IS 77

Den vita fågeln som ska ta oss över
universums murar
sover tyst
i hennes bröst

och hennes hjärta sover i mitt

det blåa trädet
som växer i ditt huvud
ska det bli större än allt mörker

solen i dina öppna händer
ska den lysa för oss
som tappat bort stigen
till det inre röda vattnet
som ska svälla upp i oss
i våra kroppar
den dagen vi kan koka av kärlek

och
vår uppstigning
ur de mörka gravarna
startar

in english

The white bird that will take us over
Universe walls
sleeping quietly
in her breast

and her heart is sleeping in my

the blue tree
that growing in your head
it should be bigger than all the dark

the sun in your open hands
shall it shine on us
who lost the path
to the inner red water
that will swell up in us
in our bodies
the day we can boil of love

and
our ascent
from the dark tombs
starts

HOW IT IS 76

Gandhi Thevars son, Gunaseekaren och hans kusin Murugan Thevar, som är ute på bail för ett mordfall fortsätter att komma hit till mitt ashram varje natt och förstöra byggnader och bränna träd, jag mötte Nurugan och Raja för två dagar sen på gatan då jag kom med min bil, jag sa till Raja att prata med Gumaseekaren och jag skaka hand med Murugan, som lovade att aldrig mera komma till mitt ashram och förstöra, Men mothuja Anguvelas pressar dem.

in english

Gandhi Thevars son Gunaseekaren and his cousin Murugan Theves, who are out on bail for a murder case continues to come to my ashram every night and destroy buildings and burn the trees, I met Murugan and Raja for two days then on the street when I came on my car, I told Raja to talk to Gumaseekaren and I shake hands with Murugan, who vowed never again come to my ashram and destroy, but mothuja Anguvelas presses them.

HOW IT IS 75

Det råder stor förvirring idag i världen hur människan ska kunna användaalla sina förmågor hon har inom sig konstruktivt och kunna bli sig själv, en helgjuten och genomfredlig autentisk och äkta människa, det första hon drabbas av efter sin födelse är en psykisk förlamning, för den underbara frihet hon har som barn då hon leker med fjärilar i det gröna gräset under den heta sommarsolen kringskärs och kritiseras, hon hämmas inte, men hennes spontana handlingar börjar förlamas, Hon är på väg ini samhället. Men de ger henne inte en kniv, men kryckor, som en psykiskinvalid ska hon nu halta omkring i det sociala livet i den jordiska civilisationen som pågår just nu.

Vad har du gjort med dig själv, människa.

Det var tidigt på morgonen. Det kom en stor dimma. Jag hörde röster,
några pratade med mig. Jag trodde att det skulle bli något helt fantastiskt att få bli vuxen, för då skulle jag äntligen få göra allt det jag inte fick göra som barn,

För jag trodde jag var maktlös som barn, men som stor och vuxen
skulle jag äntligen få rå över mig själv och få bli en fri människa, tjäna
pengar, ha eget hus och en vacker liten trädgård där jag kunde sitta
med vänner och familj och dricka kaffe mitt på sommaren.

Jag lyssnade till samhällets sociala röst, men jag trodde inte på den,
jag spjärnade emot, jag protesterade, jag tjurade, jag stod ensam flera
timmar i den mörka garderoben, där kläderna hängde, jag ville inte in i
samhället, men vart skulle jag ta vägen, jag var ingen fågel som kunde
flyga bort från hela den här hemska processen, fast det var då jag
upptäckte min fria vilja och dess speciella dynamik, jag behövde inte
ge upp mig själv och ikläda mig en roll i den sociala teatern,maktdramat i världen regisserat av presidenter, kungar och påvar, och de byråkratiska manusförfattarna inkluderande då journalister och alla typer av mediafolk , jag upptäckte att jag kunde låtsas att jag spelade en roll, men inte direkt ett dubbel-spelande, för det innebär väl att man är en Judas i sin roll , jag valde alltså att vara kvar i mig själv genom min makt i min fria vilja, för jag kände tydligt att det var fel att ge upp sig själv och slukas i en löjlig roll i det världsliga dramat, fast detta förfarande skulle betyda att jag måste gå emot hela den sociala strömmen av övergivna människor som höll sig samman genom något slags yttre mått och som var fullproppade av självhat och vrede och förmåga att projicera det på något som enligt dem var fel i sin omgivning, men det gjorde ingenting för jag kände att jag hade den dynamiska kraften i min fria vilja att orka gå emot hela denna demoniserade vattenmassan,

Fast först ska jag berätta för dig hur du kan överleva som dig själv,
då byråkraterna kör oss till slakthuset, det sjätte chakrat ögonen bär på en stor hemlighet som bödlarna och slaktarna i samhället ännu inte upptäckt,

även om dina tankar och värderingar trycks ner till första chakrat och
även om dina känslor pressas ner till andra chakrat och även om dina handlingar dras ner till det tredje chakrat, magen, så produceras hela tiden nya, fria tankar uppe på sjätte och sjunde chakrats nivå, och det är denna produktion av tankar som är din fria vilja

men du försöker meditera bort din fria vilja
du försöker håna din fria vilja genom zen
och du försöker fly din egen dynamik genom
att anlita en främmande kraftkälla, en mantra-reaktor,

in english

There is much confusion today in the world, how man can use all their talents,she has within in a constructive way and be able to be herself; a seamless and peaceful authentic and genuine man, the first her face after birth is a mental paralysis, for the wonderful freedom she has as a child when she is playing with butterflies in the countryside grass during the hot summer sun encircled and criticized, she is hampered no, but her spontaneous acts begins paralyzed, she is entering in society. But they give her not a knife, but the crutches, as a mental disability, she is now limping around in the social life in the earthly civilization going on right now.

What have you done to yourself, man.

It was early morning. It was a big fog. I heard voices, some talked to me.I thought it would be something quite amazing to become an adult, because then I would finally get to do everything I could not do as a child,

Because I thought I was powerless as a child, but as large and adult
I would finally get crude about myself and become a free man, made
money, have my own house and a beautiful little garden where I could sit with friends and family and drinking coffee in the middle of summer.

I listened to the voice of the social, but I did not believe it; I resisted, I protested, I was sulky, I stood alone more then 3 hours in the dark closet where clothes were hanging, I did not want to enter society, but where could I go, I was not a bird that could fly away from this whole horrible process, though it was then that I found my free will and its specific dynamics, I did not give up myself and put me a role in the social theater,the powerdrama in world directed by the presidents, kings and popes, and the bureaucratic screenplay writers including when journalists and all types of media professionals, I discovered that I could pretend that I played a role, but not exactly an double-gambling, because it does well that man is a Judas in his role, I chose
thus, to remain in myself through my power of my free will, because I knew clear that it was wrong to give up on myself and swallowed up in a ridiculous role in the social drama, though this procedure would mean that I must go against all the social tide of abandoned people who stayed together by some sort of external dimensions, which was stuffed full of self-hatred and anger and the ability to project it on something as they felt wrong in their surroundings, but it did not matter because I knew that I had the dynamism of my free will to go against the whole hurricane, this demonized water mass,

Although, first I’ll tell you how to survive as yourself,
when bureaucrats are running us into the slaughter house,
the sixth chakra carrying a big secret that the executioners and
butchers in the community have not yet discovered,

even if your thoughts and values are pressed to the first chakra and
even if your emotions are pressed down for second chakra and
even if your actions be drawn down to the third chakra, belly,
as always being produced new, free thoughts reside in sixth
and seventh chakrats level, and this is the production of thoughts
who is your free will

but you try to meditate away your free will
you are trying to mock your free will by zen
and you try to escape your own momentum by
the employment of a foreign power source, a mantra-reactor,

HOW IT IS 74

Jag var den förste miljö-kämpen i Dindigul districts historia, jag avskydde dessa horn-högtalare som sattes upp lite här och där på alla möjliga platser och skrek och skränade dagar i sträck, jag gick till domstolen och två polis-inspektörer blev arresterade,
här på bilden har Wellasamy chef för cheru trust just hållit ett hyllningstal till mig som sitter där i röd jacka efter en avslutad demonstration vi hade i Dindigul, Vice -Chancellor Karonakaran Gandhigram university i vita kläder och Paul Basker peace trust, den största N.G.O. i Dindigul, Narayanasamy var också med

in english

I was the first eco-warrior in Dindigul districts story, I hated these horn speakers that were set here and there in all sorts of places and screamed and yell days in a row, I went to court and two police inspectors were arrested,
here at the picture Wellasamy, the head of Cheru trust, has just held a tribute speech to me sitting there in the red jacket after a complete demonstration we had in Dindigul, Vice-Chancellor Karonakaran Gandhi Gram University in white robes and Paul Basker Peace Trust, the largest NGO in Dindigul, Narayanasamy was also included.

Image 4

Jag kallade detta rum för Laksmi, men nu när jag känner kontakt med Nirguna kan jag kalla det för …det som inte finns, men ändå finns i allt.

I called this place Laksmi, but now when I feel contact with Nirguna can I call it … that which not is, but still is in all

HOW IT IS 73

saibaba-sm2[1]
Sai Baba

Idi Amin

Samwell från Kenya säger,att den enda gången Sai Baba varit utomlands var då han flög ner till Idi Amin i Uganda och höll personlig mottagning för Idi Amin två gånger om dagen,

men Sai Baba är andlighetens Idi Amin.

För Han och Nambottries och Dalai Lamas kinesiska mantra ritualister borde tillsammans få nobelpriset i grymhet ifall någon vill instifta det.

Sai Baba är den psykiskt starkaste människan på jorden i dag, för ingen har en sådan stark genomborrande kraft som han,

jag kände av den just under vänstra ögat då jag mötte honom första gången, och jag tänkte genast på en krokodil, och det sa jag naturligtvis till alla jag mötte i Puttaparthi och blev självklart helt utfrusen,

han befinner sig i det åttonde chakrat, men genom teknik, mantra, och anväder sig dessutom av astrala kroppar från den så kallade spegelvärlden, Shivas osynliga värld,

han är en black magic Guru,

och hans stora intresse de senaste 30 åren har varit att leka med sitt sexorgan,

han är alltså konung för alla demoner på jorden,

men hela Inden fruktar honom, han är den huvudsakliga kraften bakom all destruktivitet på mitt ashram,

Påven är rädd för honom, så han samarbetar alltid med Sai Baba, likadant med Dali lama.

in english

Samwell from Kenya say that the only time Sai Baba had been abroad happen when he flew down to Idi Amin in Uganda and held a personal dashran with Idi Amin twice a day,

but Sai Baba is spiritualitys Idi Amin.

For He and Nambottries and Dalai Lama Chinese mantra ritualists together should get the Nobel Prize in cruelty if someone wants to institute it.

Sai Baba is the mentally strongest man on earth today, because no one has such a strong piercing power that he,

I felt that just below the left eye when I met him the first time, and I thought immediately of a crocodile, and I said of course to everyone I met in Puttaparthi and was obviously completely frozen out,

he is in the eighth chakra, but through technology, mantra, and uses the addition of the astral bodies of the so-called “mirror world, Shiva invisible world;

he is a black magic guru,

and his great interest the last 30 years has been to play with his sexorgan,

He is thus the king of all demons on earth,

but the whole Inden fear him, he is the main force behind all the destructiveness of my ashram,

The Pope is afraid of him, so he always cooperates with Sai Baba, the same with the Dali Lama.

How it is 72

DSCN0199
Guna Seekaren Thevar

Det Raja säger att Mothuja Anguvelas ger unga college-girls från sitt college 2 gånger i veckan till Gnadhi Thevar som jag köpte mitt land av 1993 för mitt Garuda Ashram,

och därför pressar Gandhi sin son Gunnaseekaren att varje natt komma hit till mitt spökhus och förstöra träd och byggnader och Guna Seekaren har med sig sin cusin Morgan Thevar och Sadajandi schaklar som varit anställd hos Gandhi kommer också,

Raja säger vidare att Mothuja Anguvelas anväder sina studenter, som är flera tusen unga kvinnor på hans Mothukja College in Dindigul, för fri sex till alla de han vill använda emot mig,

Raja säger att Mothuja sänder college girls till Forest department, det är därför Forest är helt emot mig. På de två DVD inspelningarna berättar Raja bl. annat om Mothuja, Odhya Kumar talar också fritt på en av inspelningarna, och Mr Ayappa.

in english

What Raja says, that Mothuja Anguvelas gives young college girls from his college 2 times a week to Gnadhi Theves which I bought my own land of 1993 for my Garuda Ashram,

and Gandhi, therefore pushing his son Guna Seekaren, that every night come to my haunted house and destroy trees and buildings and Guna Seekaren has with him also his Cusin Morgan Theves and Sadajandi Schaklar who were employed by Gandhi also coming,

Raja says that Mothuja Anguvelas using his students, which is thousands of young women at his Mithuja College in Dindigul, for free sex to all those he wants to use against me,

Raja says that Mothuja sends college girls to the Forest Department, which is why Forest are totally against me. On the two DVD recordings says Raja, for example about Mothuja, Odhya Kumar also talk freely on one of the recordings, and Mr. Ayappa.