Monthly Archives: March 2010

HOW IT IS 70

Narayanasamy, head and professor on department of Gandhian thought at same university where Samwell is a doctor, about 20 kms from my hunting house, we have been friends and enimies since 1995, I have also been guest- professor at his department, he know everything of the destruktion of my ashram, he is saying that I always giving love to the people. But he is a Neakar, they are not brave as Thevars

HOW IT IS 68

DSCN0332
Raja Thever, he and me on the road to Madurai.

Raja Thevar, som ömsom är min vän, ömsom min fiende talar helt öppet på två olika DVD inspelningar vi har gjort om bland annat Mothuja Anguvelas, Sai Baba, Romerska Kyrkan, alltså om all slags destruktivitet jag har utsats för här sedan begynnelsen 1993.

In english

Raja Theves, which sometimes is my friend and sometimes my enemy speak openly on two different DVD recordings we have made about particular Mothuja Anguvelas, Sai Baba, Roman Church, therefore, on all kinds of destructiveness, I have suffered here since the beginning 1993rd

How it is 67


Arulmohli, Trichy

Mitt Garuda ashram är som ett spökhus, på natten kommer det alltid några Thevars hit i mörkret och bränner en aning på några träd, så att de ska dö långsamt och häller gift i några blommor i trädgården och förstör en aning på byggnaden, jag vet vem de är, jag frågar dem varför de fortsätter att förstöra mitt ashram, de svarar att Mothuja Anguvelas i Dindigul pressar dem, och att Sai Baba pressar Mothuja,

och de säger att idag är det ett hundra-tal kinesiska buddhistiska mantra ritualister här från Dalai Lamas grupp, de flesta är i Saalems Temple bara 3-400 meter från mitt spökhus, och några är i hans hus vid Attur dam, kanske 5 kilometer bort från mig,rakt över ett mindra berg,

de är här för att göra negativ mantra puja emot mig, det är också några nambottries där och kanske femton brahminska präster, alla är dit tvingade av Sai Baba, och varje natt dör alla mantra ritualister, men nästa dag kommer det en ny grupp,

de bränner kropparna med elektrisk brännare, det tar någon sekund innan kroppen är aska, men så länge inga klaomål kommer till polisen kan de inte göra något, så officiellt dör inga mantra ritualister, och Sai Baba bekämpar mig sedan 1998, då jag kallade honom för Krokodil i mitt magasin Garuda, men när jag pratar med thevars säger de att mantra ritualisterna är avundsjuka därför att jag lyckats klättra en liten bit upp på chakra stegen och passerat fjärde chakrat, så de vill trycka ner mig igen till de lägre chakran,

och i Guruvajappa temple i Kerala sänder de negativ puja varje natt emot mig, säger dessa thevars, i går natt var det flera tusen kineser från Dalai Lamas grupp i Kerela och det är Nambottries och brahmins som håller i trådarna,

de dödade 3 elefanter,och 50 kobras i en speciell mantra puja emot mig i Kerela, och de säger vidare att i går natt dödades 70 unga kvinnor på olika lite dolda tempel-platser i India och dessa vibratrioner sändes emot mig genom dessa ritualister i Guruvajappa,

och jag frågar dem, varför de fortsätter med sitt mantra emot mig, då de ju faktiskt dör varje natt av att Gud returnerar deras vibrationer, och de svarar att de är extremt avundsjuka, men jag svarar, att jag är ju en liten myra bara, jag slåss aldrig emot någon, alltid ensam här, och ibland sticker jag upp i bergen med min lånade mahindra en eller två nätter, och de svarar, att du är god, du slåss inte med någon, de vet vi, men de är avundsjuka, dessa mantra ritualister, och Mothuja i Dindigul, han är så avundsjuk på dig, Harald, att han nästan spricker och Kalyana Sundaren, den vita Brahminska prästen på Abirami Temple i Dindigul,

men mina fiender här, jag talar till dem som vänner, och jag möter Arulmohli i Trichy, som varit min vän i snart 18 år sedan vi möttes i Puravi Palayam 1992 framför föttern på Kodi Samy,

Arul är faktiskt ett andligt geni, han har en intuition som är så sällsynt att kanske bara några få på jorden har den, fast hans känsloliv och sociala liv är neurotiskt, och han säger att på jorden idag är det högst 2-3000 människor som nått upp till det femte chakrat,

men det handlar alltså om en liten grupp av människor som idag lever i paradiset, och jag säger till Arul att jag måste göra allting själv, vattna trädgården, tvätta kläderna, städa, laga mat och jag har ingen hjälp med computer jobbet, jag måste översätta och kolla alla texter själv, men därigenom har jag blivit extremt oberoende,

in english

My Garuda ashram is like a haunted house, at night, there will always be some Thevars here in the dark and burned a little on some trees, so they will die slowly and pours poison in a few flowers in the garden and destroy little of the building, I know who they are, I ask them why they continue to destroy my ashram, they respond that Mothuja Anguvelas in Dindigul pressing them, and that Sai Baba pressing Mothuja,

and they say that today it is one hundred or so Chinese Buddhist mantra ritualists here from the Dalai Lama group, most are in Saalems Temple just 3-400 meters away from my haunted house, and some are in his house at Attur dam, maybe 5 kms away from me, straight over a small hill,

they are here to do negative mantra puja against me, there are also some Nambottries there and maybe fifteen brahmins priests, all of which are forced by Sai Baba, and each night all mantra ritualists dies, but the next day there will be a new group,

they burn the bodies with an electric burner, it takes one second before the body is ash, but so long as no complain come to the police, they can not do anything, so no official mantra ritualists are dead ard, and Sai Baba fight me since 1998, when I called him a crocodile in my magazine Garuda, but when I talk to thevars they say that mantra ritualists are jealous because I managed to climb a little way up the chakra ladder and crossed the fourth chakra, so they want to push me down again to the lower chakras;

and in Guruvayoorappan temple in Kerala they sends the negative puja every night against me, saying these thevars, last night, several thousand Chinese from the Dalai Lama group in kerala and it is Nambottries and Brahmins who hold the strings,

they killed 3 elephants, and 50 Kobras in a special mantra puja against me in kerala, and goes on to say that last night they killed 70 young women at

HOW IT IS 66

Dante,, i sin, komedin, försöker göra en mera andlig struktur av universum, han delar upp världen i helvetet, paradiset, skärselden och himlen och talet 100 är summan av alla Komedins strofer och detta skrevs på 1300-talet, men på den tiden hade författare, konstnärer och vetenskapsmänn kontakt med både Rosenkorset och alkemin, de levde i en mera poetisk beskrivning av verkligheten än den statistiska hård-data beskrivning vi har i dag, det är inte lätt att förstå vad Dante säger i sin komedin, det är ett mera subjektivt verk där den djupare meningen i texten verkar till viss del vara dold, men begreppet skärselden menas att de ska renas från synd genom denna eld, innan de då släpps in i det saliga riket, han delar upp människorna i tre olika grupper av synd,

och ifall de tre första chakran utgör helvetet för de levande på jorden i dag, skulle vi kunna säga att paradiset startar vid fjärde chakrat och sträcker sig upp till det tionde chakrat, och här skulle vi kunna säga, att den kärlekens kropp, som Norman O Brown beskrev i sin bok, kärlekens kropp, förresten var Norman O Brown och Herbert Marcuse goda vänner, skulle börja fungera i människans väsen då hon åter öppnat sitt fjärde chakra vid sitt hjärta,

och den kropp som bärs i helvetet skulle kunna kallas för rädslans eller hatets kropp, men det fjjärde chakrat innebär bara ett uppvaknande, den hypnotiska och magiska vibrationen som håller helvetet vid liv, släpper sitt grepp om oss då vi nått det fjärde chakrat, då vi åter öppnat grinden till paradiset,

men hela tiden hotas vi av den onda hierarkin i universum att dras ner igen till mörkret, ångesten och sorgen som trycker på inom oss just bakom det mekaniska leendet som vi visar då vi befinner oss i de tre första chakran för att hålla gråten eller rädslan borta,

Oshos böcker, men även KrisnaMurthis böcker hjälper oss att förstå varför vi måste försöka öppna det fjärde chakrat, att det varken finns kärlek eller sanning i helvetet, att alla är förvirrade och bara söker efter en slags balans för sitt ego,

en yin yang värld, som för stunden håller oss flytande i den drogmättade floden som flyter inom oss, men utan egentligt mål springer vi hit och dit, utan någon verklig tids-känsla och överlever i helvetet från dag till dag,

och skärselden som vi ej ska försöka fly från, men våga bemöta brinnande i oss då vi letar efter kärlek,

för skärselden riktas alltid emot de anklagade i samhället, som samhället pekat ut som de som håller på att befria sig ut ur helvetet, det är avundsjukans eld, hatets eld, raseriets eld över att inte kunna se någon egen lösning på fångenskapen i helvetet annan än att försöka projicera sin själv-förtvivlans heta, hatiska låga emot de som är på väg att slippa undan

och håller på att försöka att öppna den befriande grinden till paradiset,

vi ska alltså inte slåss emot skärselden, emot hatet i världen, vi måste tillåta dem att hata oss och försöka förlåta deras blinda låga,

det är inte lätt, men det är på det sättet som vi renas från synd, för den som slår tillbaka, sa inte Jesus, att den som är utan synd kan kasta första stenen.

Och faktiskt är varje teknik vi använder oss av också en synd, därför är meditation och mantra en stor synd, vi måste försöka öppna vårt fjärde chakra utan att synda,

För Dante är talet 3 det viktigaste och talet 100, men vi har talet 12 som det viktigaste, fast 1+2 =3, men 7 kropps-chakran, alltså talet 7 är viktigt,

och vi har talet 5 för 5 olika aspekter av Gud, vi kan därför säga att Gud är symboliskt talet 5. Pentagramet.

In english

Dante, in his, comedy, trying to make a more spiritual structure of the universe, he divides the world into hell, paradise, purgatory and heaven, and the 100 is the sum of all comedy stanzas and this was the 1300s, but in the meantime had authors, artists and scientists contact with both the Rose Cross and alchemy, they lived in a more poetic description of reality than the hard statistical data description we have today, it’s not easy to understand what Dante says in his comedy, there is a more subjective works that the deeper meaning of the text seems to be some hidden, but the concept of purgatory is meant to be cleansed of sin through this fire, before they then put into the blessed kingdom, he divides people into three different categories of sin ,

and if the first three chakras are hell for the living on earth today, we could say that Paradise will start from the fourth chakra and extends up to the tenth chakra, and here we could say that love’s body, such as Norman O Brown described in his book, the body of love, incidentally, was Norman O Brown and Herbert Marcuse, good friends, would start functioning in human beings when she re-opened its fourth chakra, at its heart,

and the body worn in hell could be called the body of fear or hate, but the fourth chakra is just an awakening, the hypnotic and magical vibrations that are holding hell alive, releasing its grip on us when we reached the fourth chakra, then we re-opened the gate to paradise,

but the whole time we are threatened by the evil hierarchy of the universe to be drawn down again to darkness, anguish and grief that pressing within us just behind the mechanical smile as we show when we are in the first three chakras to keep crying or fear gone ,

Osho’s books, but also KrisnaMurthis books help us understand why we must try to open the fourth chakra, that there is neither love or truth in hell, everyone is confused and just looking for some kind of balance for his ego;

a yin yang world, which for now keeps us afloat in the drug-saturated river that flows within us, but without real goals, we run hither and thither, without any real-time sense and survive in hell from day to day,

and purgatory that we should not try to flee, but dare face burning in us when we’re looking for love,

the purgatory is always directed against the accused into society, as society pointed out that those who are to deliver themselves out of hell, it’s envy fire, flames of hate, rage fire over not being able to see any own solution of their imprisonment in hell other than to try to project their self-despair hot, hate flame against those who are about to escape

and is trying to open the release gate to paradise,

we are not fighting against purgatory, the hatred in the world, we must allow them to hate us and try to forgive their blind flame,

it is not easy, but it is the way that we are cleansed of sin, for anyone who fights back, did not Jesus say, that whoever is without sin may cast the first stone.

And indeed, every technique we use is also a sin, therefore, is meditation and mantra a great sin, we must try to open our fourth chakra without sin,

For Dante is number 3 the most important and 100, but we have 12 that’s the most important thing, though 1 +2 = 3, but the 7 body chakras, then 7 is most important,

and we have the number 5 as 5 different aspects of God, we can say that God is symbolically number 5. The Pentagram.

HOW IT IS 65

I Kabbalah kallas Chakra för Sefirot, och Muladhara som är Sanskrit för det första chakrat befinner sig vid Anus och Shekhinah är alltså den motsvarande Sefirot,

och det andra chakrat beläget vid könsorganet kallas Svadhisthana på Sanskrit och motsvarande Sefirot är Yesod,

och det tredje chakrat vid magen på Sanskrit Manipura och Sefirot är Hod,

och det fjärde chakrat vid hjärtat på Sanskrit Anahata och Sefirot Nezah,

och det femte chakrat vid halsen på Sanskrit Visuddha och Sefirot Tiferet,

och det sjätte chakrat vid ögonen på Sanskrit Aina och Sefirot Din,

och det sjunde chakrat vid hårets fäste på Sanskrit Sahasrara och Sefirot Hesed

och det åttonde chakrat som är arketypiskt, Shiva, som är skapelsen och Sefirot Binath,

och det nionde chakrat som är Brahma, skaparen och Sefirot Hokhmah,

och det tionde chakrat, Vishnu som är det statiska och Sefirot Keter,

och det elfte chakrat, Saguna Brahman, den personliga Gud, men här saknas någon Sefirot

och det tolfte chakrat, Nirguna Brahman, den formlösa Gud, också här saknas någon Sefirot.

Det är alltså Judar och Brahmins, som båda tillhörde samma grupp av präster för lite mer än 4000 år sedan i gamla riket i Egyptien, innan de splittrades, fast vi kan se att deras tänkande är likartat och i världen idag ingen annan andlig, religös eller filosofisk modell kommer ens i närheten av deras skapelse.

Och ifall det finns någon judisk kabbalahist som läser detta, var har ni elfte och tolfte Sefirots?

In english

The Kabbalah call Chakra for Sefirot, and Muladhara which is Sanskrit for the first chakra is situated at the anus and Shekhinah is thus the equivalent Sefirot,

and the second chakra located on the sex organ is called Svadhisthana in Sanskrit and is Sefirot corresponding Yesod,

and the third chakra at the stomach in Sanskrit Manipur and Sefirot is Hod,

and the fourth chakra at the heart in Sanskrit Anahata and Sefirot Nezah,

and the fifth chakra at the neck on Sanskrit Visuddha and Sefirot Tiferet,

and the sixth chakra in the eyes on Sanskrit and Aina Sefirot Din,

and the seventh chakra at the hair drew on Sanskrit Saharara and Sefirot Hesed

and the eighth chakra, which is archetypal, Shiva, who is the creation and Sefirot Binath,

and the ninth chakra, which is Brahma, the creator and Sefirot Hokhmah,

and the tenth chakra, Vishnu is the static and Sefirot Keter,

and the eleventh chakra, Saguna Brahman, the personal God, but here no one Sefirot

and the twelfth chakra, Nirguna Brahman, the formless God, again missing a Sefirot.

Thus, it is Jews and Brahmins, who both belonged to the same group of priests for little more than 4000 years ago in the old kingdom of Egypt, before they split up, although we can see that their thinking is similar and in the world today, no other spiritual, religious or philosophical model is even close to their creation.

And if there is any jew kabbalahist who reads this, where have you eleventh and twelfth Sephirot?

HOW IT IS 64

Från början då Adam kadmon levde ensam i Paradiset tillsammans med Gud befann han sig med sin tanke, känsla och handling uppe i tionde chakrat, i det statiska och orubbliga som håller allt på plats, men idag lever mänskligheten längst nere i de tre första chakran, alltså, det första chakrat där våra egna fallna tankar är förträngda, men ersatts med ett falskt medvetande och ett falskt värde-system och detta chakrat kallas Muladara men i Kabbala för Shekhinah, och det andra chakrat som utgörs av vårt sex organ och som är sätet för vår fallna känsla och det tredje chakrat som alltså är vår mage där vår fallna handling har sin källa,

mänskligheten är alltså fångad i de tre första chakran och detta rummet som de tre första chakran tillsammans utgör upplever mänskligheten alltså som om det vore hela universum, men varje människa föds faktiskt uppe i sjätte chakrat, fast på grund av att hela mänskligheten förutom de nyfödda befinner sig i det lägre rummet, i de tre första chakran, som vi skulle kunna kalla för helvetet så kommer också den nyfödde efter en viss tid att dras ner till de andra i helvetet,

och det är detta som kallas för synda-fallet, men synda-fallet är alltså inte nedärvt, men helt miljö-betingat.

Det skulle betyda, att ifall Gud sände en ny syndaflod till jorden och dränkte alla människor förutom en ny Noa som fick överleva därför att Gud hade utvalt honom för att han befann sig i sjätte chakrat med tanke, känsla och handling, så skulle synden helt försvinna,

och om Gud skapade en kvinna till den nye Noa, så skulle de kunna leva som Adam och Eva i paradiset igen här på jorden,

men Gud skulle istället kunna sända en ny Vishnu-avatar till jorden, för att totalt förinta synden i mänsklighetens väsen, men vad hände med Jesus, tog han bort synden,

han misslyckades, de judiska prästerna manipulerade de romerska härskarna att registrera ett falskt fall emot Jesus, och han avrättades, inte ens folket ville ha honom, för de valde att befria Barabas istället för Jesus, fast synden fanns sprid över hela jorden, hur skulle Jesus ha kunnat tagit bort den,

och om Jesus kommer tillbaka som kyrkans representanter tror, skulle han då ha mera framgång, skulle inte prästerskapet idag omedelbart försöka registrera ett nytt falskt fall emot honom,

och Sokrates, han försökte också ta bort synden med sin speciella dialog, men detta hände bara i Aten, och han hade inte någon större framgång, också emot honom registrerades ett falskt fall, och han avrättades,

men mänskligheten måste ha nått sin ände nu, de har börjat experimentera med de tre lägsta chakran, vårt helvete, genom gen-manipulation och gen-teknik, och genom att experimentera bio-kemiskt med olika typer av droger som kan influera hjärnans olika centra i viss önskad riktning och därmed är de på gång att skapa ett nytt och djupare synda-fall, ett slags konstgjort drog-influerat underjordiskt helvete här på jorden socio-tekniskt och bio-kemiskt som aldrig någon frälsare kan frälsa dem ifrån,

dessutom har energi och miljöförstöring av natur och atmosfär nått sitt klimax, så vi står inför slutet på mänsklighetens själv-destruktion av homo homo sapiens.

Men det är faktiskt möjligt att genom en ny inkarnering av Gud i någon viss speciellt utvald människa att totalt utradera synden på jorden, och om vi tittar på Sai Baba i Puttaparthis web-site, han påstås vara en inkarnering av kalki-avatar, men har han tagit bort synden,

faktum är att Vishnu kommer aldrig mer att sända någon avatar till jorden,

in english.

From the beginning when Adam Kadmon lived alone in paradise with God, he was with his thought, feeling and action evident in the tenth chakra, in the static and inflexible that keep everything in place, but now living humanity at the bottom of the first three chakras, Thus, the first chakra, where our own fallen thoughts are repressed, but replaced with a false consciousness and a false value system and this chakra is called Muladhara but in Kabbalah for Shekhinah, and the second chakra, which consists of our sex organ and the seat for our fallen feeling and the third chakra, which then is our stomach with our fallen action has its source,

humanity is thus caught in the first three chakras, and this room as the first three chakras are together experiencing humanity, then, that if it were the whole universe, but every man is born in fact up in the sixth chakra, though because of all of humanity except the newborns are in the lower room, in the first three chakras, which we might call hell, so will the newborn after a certain time to be drawn down to the other in hell

and this is what is called the fall of man, but the fall of man is not inherited, but the whole environmental.

That would mean, that if God sent a new deluge of the earth and drowned all people except a new Noah who did survive because God had chosen him because he was in the sixth chakra with thought, feeling and action, it would completely disappear all sin ,

and if God created a woman to the new Noah, so they could live like Adam and Eve in paradise again here on earth,

but God would rather be able to send a new avatar of Vishnu-earth, to a total destruction of sin in human beings, but what happened to Jesus, he took away sin,

he failed, the Jewish priests manipulated the Roman rulers to registering a false case against Jesus, and he was executed, not even the people wanted him, for they chose to release Barabas instead of Jesus, though the sin was spreading across the earth, how would Jesus have removed it,

and if Jesus is coming back that church representatives believe, would he have more success, would not the priesthood today immediate efforts to register a new false cases against him,

and Socrates, he also tried to remove sin by his special dialogue, but this happened only in Athens, and he had no great success, also received him registered a false case, and he was executed,

but humanity must have reached its end now, they have begun to experiment with the three lowest chakras, our hell, through gene manipulation and gene technology, and by experimenting with bio-chemically different types of drugs which can influence various brain centers in given the desired direction and thus they are in the pipeline to create a new and deeper fall of man, a kind of artificial drug-influenced underground hell on earth socio-technical and bio-chemically as a savior can not save them from,

Moreover, the energy and pollution of nature and the atmosphere reached its climax, as we face the end of mankind’s self-destruction of Homo homo sapiens.

But it is actually possible by a new inkarnering of God in a certain specially chosen humans to completely wipe out sin on earth, and if we look at the Sai Baba of Puttaparthis web-site, he claimed to be a incarnation of Kalki-Avatar, but has He took away sin,

the fact is that Vishnu will never send an avatar to earth,