Monthly Archives: April 2010

HOW IT IS 89

Hon drömmer dina läppar levande

känner lukten från hennes
tjocka hår
i de tysta vindarna

hon är där
som blodet i mitt hjärta
som händerna
i mina händer

vintern är slut
det fanns en väg
från hennes öga
till mitt
det var den sista vägen vi skulle gå

vi skulle finna varandra till sist
vi skulle leta efter lukten

jag hade gett henne mitt öga
då jag lämnade henne

du kan följa mitt vatten
som rinner från
mina fingrar

in english

She dreams your lips live

feeling the smell from her
thick hair
in the silent winds

she is there
as the blood in my heart
as the hands
in my hands

winter is over
there was a way
from her eye
to my
it was the last way we would go

we would find each other at last
we were looking for the smell

I had given her my eye
when I left her

you can follow my water
flowing from
my fingers

HOW IT IS 88

Du som är
född av
mörker

Den svarta nålen du gav oss
djupt in i våra ögon

håller mig borta från hennes röda mun
jag kan inte se hennes händer

Det blåa ljuset från hennes brinnande
hår slukar mig
jag kan inte se hennes hjärta dansa
på läpparna

Mörkret virvlar upp i oss
ut ur ögonen
det kom från en annan slags sorg
vi kände oss lemlästade

Dödens fåglar lämnar vårt bröst
flyger ut ur vår öppna mun
vi andas tillsammans
i samma blod

Mörkret kan inte stanna
det har inget rum
allt har brunnit upp

vi är ensamma i elden
vi är inte rädda

jag ser hennes röda kjol
vårt blod kastar sina vågor
upp mot huvudet
upp mot solen

in english

You are
born of
darkness

The black needle you gave us
deeply into our eyes

stay away from her red lips
I can not see her hands

the blue light from her burning
hair devour me
I can not see her heart dance
on the lips

The darkness swirls up in us
out of eyes
it came from a different kind of grief
we felt mutilated

the death birds leave our chest
flying out of our open mouths
we breathe together in
the same blood

Darkness can not stay
it has no place
everything has been burned

we are alone in the fire
we are not afraid

I see her red skirt
our blood throws its waves
up to the head
up to the sun

HOW IT IS 87

Det är frågan om 3 olika transformationer som är meningen med människans liv, en i medvetandet, den mellan ont och gott, och en i själen, den mellan manligt och kvinnligt och en i handlingen, den mellan abstrakt och konkret.

Den mellan ont och gott, den handlar om värderingar. och den mellan
manligt och kvinnligt handlar om kärlek, och den mellan abstrakt och
konkret handlar om andlighet.

De tre överordnade komponenterna i människans uppenbarelse är alltså, värderingar, kärlek och andlighet.

Men vi kan alltså välja det onda, som Sai Baba, Dalai Lama och Påven gjort, de har valt att utveckla sin andlighet genom svart magi, det handlar om en värdering, de har alltså valt bort det goda och naturlig kärlek, men de går från konkret till abstrakt i sin handling, och de har valt en uppslukande kärlek istället för en sammansmältande, de går den abstrakta kannibalismens väg, och de använder mantra, yantra, tantra och alla former av black magic i sin puja. Det kallas också för andlighet. Därför har jag inte velat använda begreppet andlighet
därför att det kan missförstås.

Men om jag nu använder begreppet andlighet, så finns det en god andlighet, som kan utvecklas genom en sammansmältande transformation av manligt och kvinnligt, den själsliga förvandligen och genom att gå i sin transformation från konkret till abstrakt menas att man kan uppleva sin sammansmältande kärlek mera som en kosmisk universiell transformation av kärlekens egentliga
väsen än enbart en direkt konkret samlagsupplevelse.

Den onda andligheten styr världen idag Sai Baba är ibland faktiskt i nionde chakrat, alltså liknande en Brahma-skapare,fast genom black magic, fast då måste unga flickor offras och dödas i hans tillfälliga puja och alla former av grym, grotesk och sadistisk magi tillämpas, Nambottries i Kerala, dessa puja-utformare är experter i grym puja,
så tillsammans med Nambottries kan Sai Baba kanske materialisera vibuti, och därmed få en ond makt över sin omgivning.

Det första vi måste göra ifall vi vill utveckla en god andlighet är att mentalt skissa fram ett värde-system, vi kan göra det i vår dagbok, att försöka undvika våld, försöka vara ärliga och öppna, undvika att hata tillbaka ifall vi blir kränkta och förolämpade, alltså vara förlåtande,
försöka orka bära vår smärta och vår ångest utan att alltför ofta bedöva oss med psykofarmaka och alkohol, våga visa sin sorg för människorna, gråta offentligt, osv.

Vi preparerar oss då mentalt för en andlig förvandling, sedan behöver vi en katalysator för vår själ, för en man en kvinnlig upplevelse som får honom att koka av kärlek på alla nivåer, vi måste alltså ha en förälskelse.

För transformationen från konkret till abstrakt, ifall vi kan skjuta upp handlingen, ifall vi blir förolämpade att vi inte reagera direkt med våld eller hat, ifall vi känner en sexuell upphetsning, att vi kan vänta med handlingen, alltså abstrahera den.

in english

It is a question about 3 different transformations which is the mening of mans life, one in consciousness, the one between good and evil, and one of the soul, between the male and female, and one in the action, between the abstract and concrete.

That between good and evil, it’s about values. and between male and female is about love, and between the abstract and concrete is about spirituality.

The three main components of human creature is thus, values, love and spirituality.

But we can choose the evil, as Sai Baba, the Dalai Lama and the Pope made, they have chosen to develop their spirituality through black magic, this is about a value, they have thus dropped the good and natural love, but they go from concrete to the abstract of their action, and they have chosen an absorbing love instead for merging, they go the the way of abstract cannibalism, and they using mantra, yantra, tantra and all forms of black magic in their puja. It is
also known as spirituality. Therefore, I have not wanted to use the concept of spirituality because it could be misleading.

But if I use the concept of spirituality, there is a good spirituality,
that can be developed through a merging of the male with female,
the transformation of soul, and its transformation from concrete to abstract “means that you can experience your melting love more as a cosmic universal transformation of real love than being solely a direct practical experience intercourse.

The evil spirituality rules the world today, Sai Baba is sometimes actually in the ninth chakra, like a Brahma-creator, but fixed by black magic, but then, young girls must become sacrificed and killed in his temporary puja and all forms of cruel, grotesque and sadistic magic applied, Nambottries in Kerala, the puja-performers are experts in cruel puja, so with Nambottries can Sai Baba might materialize vibuti, and
thereby causing a vicious power over his surroundings.

The first thing to do if we want to develop a good spirituality is to mentally sketch up a value system, we can do it in our diary, trying to avoid violence, try to be honest and open, to avoid the hate back if we get offended and insulted, that is to be forgiving, try able to bear our pain and our anguish, but not too often stun us with psychotropic drugs and alcohol, dare show our sorrow for the people, crying in public, etc..

We have prepared us mentally for a spiritual transformation, then we need a catalyst for our soul, for a man, a female experience that makes his love to cook at all levels, we must have a love affair.

For the transformation from concrete to abstract, if we can put off the act, if we become insulted that we did not directly react with violence or hatred, if we feel a sexual arousal, that we can postpone to act, thus abstracting it.

how it is 86

Vi dansade i trädet
Hon var i blodet

vi rann bort från världens kokande droger
vi älskade gräset
vi sov i himlen

jag gav henne min kropp
långt in
i hennes mjuka milda mörker
Hon lyfte oss upp från trycket på bröstet
som hållit oss nere
tysta och pinade
i svetten
i torkan
då vi hölls fångna i den inre öknen
av ångest och skräck för att vi verkligen var overkliga
mitt i folksamlingen på torget
i den stora vackra staden
vi grät alltid då vi kom tillbaka

ljuset
lyste från hennes
sorgsna fingrar
hon hade legat begravd i de stora sjöarna
Jag såg henne en morgon
hon bländade mig
den branden skulle förinta mig
Jag skulle bli aska
ögonen skulle överleva
vi skulle flyga bort från tomheten
och det falska skenet från skyltfönstren längs de moderna gatorna
ljugeriet de blåste i vårt ansikte
som gjorde oss stela
och uttorkade
vi behövde inga trappor
vi kastade oss rakt in i elden
vi brände bort mörkret
från våra barnsligt överkänsliga
ögon

in english

We danced in the tree
She was in the blood

we ran away from the world’s boiling drugs
We love grass
we slept in the sky

I gave her my body
well into
in her soft gentle darkness
She lifted us up from the pressure on the chest
that kept us down
silent and tortured
in sweat
in drought
when we were held captive in the inner desert
of anxiety and fright that we really were unreal
in the middle of the crowd in the square
in the big beautiful city
we wept always when we came back

light
shone from her
sad fingers
She had been buried in the Great Lakes
I saw her one morning
She dazzled me
the fire would destroy me
I should be ashes
eyes would survive
we would fly away from the emptiness
and the false glow of shop windows along the modern streets
telling lies they blew in our face
that made us rigid
and dehydrated
we required no stairs
we threw us straight into the fire
We burned away the darkness
from our childish oversensitive
eyes

HOW IT IS 85

sjöarna är fulla av rök
ditt svarta hår brinner i vattnet

mina händer är fulla av vinter
jag skakar i kroppen
jag ligger i snön
din hand är borta

du försvann i mörkret
jag gråter när du inte finns
jag gråter i mitt blod
jag fryser

svanarna sover under isen
en dag ska de ta mig bort från den här luften
när jag kan gå i vinden

hon sover under gräset
jag letar efter hennes fingrar
hon letar efter sitt hjärta
det finns hos mig

jag finns i henne
vi sover tillsammans i etern
vi andas inte
vi håller oss utanför luften
vi är i eterns gula
kropp

vi känner fingrarna från den stora namnlösa kroppen
lysa i den gula röken
det brinner längst därinne
där ute

in english

Lakes are full of smoke
Your black hair is burning in the water

my hands are full of winter
I shake in the body
I lie in the snow
your hand is gone

you disappeared into the darkness
I cry when you are no longer
I cry in my blood
I’m cold

swans are sleeping under the ice
one day they will take me away from this air
when I can go in the wind

she sleeps under the grass
I’m looking for her fingers
she look for her heart
it is with me

I am in her
we sleep together in the ether
we do not breathe
we stay off the air
we are in the yellow ether
body

we feel the fingers from the great nameless body
glow in the yellow smoke
it burns at the inside
out there

HOW IT IS 84

Den gula röken från våra brinnande huvuden sjunker
långsamt ner som en dimma
över världens
tomma rollspelande
kroppar

läpparna brinner

vi har inga relationer
vi har fötts ur samma ägg

Ljuset från elden på himlen som hållit mänskligheten uppe sedan begynnelsen
strålar djupt in våra förvirrade kroppar genom de barnsligt öppna ögonen

alla de åren vi låg tillsammans
nere vid stranden bakom stenarna
tysta under de rullande vågornas plask
i sorgtagna krampfyllda kroppar

ta upp mig, Maria
vi är förlorade i ljuset
ge mig dina läppar tillbaka
den blåa fukten
från det öppna hålet i himlen

in english

The yellow smoke from our burning heads drop
slow down like a fog
over the Worlds
empty roleplaying
bodies

burning lips

we have no relations
we have been born from the same egg

The light from the fire in the sky that kept humanity up since the beginning
rays deep into our confusing bodies through the childish open eyes

all those years we were together
down by the beach behind the stones
silent over the rolling waves splash
in sorrow captured cramp-filled bodies

take me up, Mary
we are lost in the light
give me your lips back
the blue moisture
from the open hole in the sky

HOW IT IS 83

Jag har fått höra av några få väl underättade personer att socialarbetaren, James Kimton, engelsman, som bor i Kallipatty, en liten by strax bortom Batalagundu på vägen upp mot Kodaikanal är den ledande kraften bakom förstörelsen av mitt ashram och av min person.
För sedan året 1993 då jag började bygga mitt lilla Garuda ashram här cirka 20 km från Batalagundu har han gett stora belopp till vissa viktiga personer hos den lokala allmänheten för att blockera mitt ashram-bygge och dessutom försöka destruera mig.

Jag är en ganska enfaldig och naiv människa, jag försöker ha en positiv människosyn, så det är ganska enkelt att lura mig, jag har alltså under 17 års tid försökt bygga upp ett litet ashram här ute på landsbygden i södra Indien tillsammans med människor som varit köpta av Kimton att uppföra sig som en blockerande kraft emot mig, fast jag kunde inte ens i min vildaste fantasi ana att det förhöll sig så då vi startade bygget 1993, jag hade alltså inte en enda människa på min sida, alla var emot mig, fast jag förstod inte det då, men jag har alltså försökt byggt upp ett litet mini-ashram tillsammans med mina värsta fiender,

James Kimton har alltså gett 5000 rs i månaden till Gandhi Thever, som jag köpte marken av att blockera och destruera mitt bygge och mig, 5000 rs till Jesuraj i Attur för att till viss del organisera blockaden, 5000 rs till Kanckaraj, hans kusin som fält-arbetare emot mig, men Mothuja Anguvelas i Dindigul, som manipulerar 3500 V.I.P. emot mig tar ej emot pengar av Kimton, fast Mothuja tillhör Kimtons lokala maffia-grupp,

det är alltså två olika grupper som bekämpar mig, Kimtons maffiagrupp och en mantra-puja grupp som består av Sai Babas ledarskap tillsammans med Sankaracharyas i Kanchy Puram, Saraswati swamy och Romerska kyrkans Kardinal för Tamil Nadu, fast i praktiken är det James Kimton som är Romerska Kyrkans representant här, och han får stora belopp från Vatikanen till sin Bank här i Indien för att kunna betala alla dessa lokala kriminella, men också betala till Mantra-puja-utformare från Kerala, Nambottris som får 10 000 rs för en dags puja emot mig och hans egna kristna mantra-puja-utformare.

Han har dessutom fått Stina Vasu från mitt Konsulat i Chennai att bekämpa mig och ge felaktig information till ambassaden i Delhi, så att jag ej ska få hjälp från ambassaden, han har mycket skickligt totalt omringat mig från alla hålla och kanter

Men varför håller jag mig kvar i denna omöjliga situation år efter år?

Det är alltså inte Indien som är emot mig, men England, Varför bekämpar denna engelsman en svenska andlig sökare, som kom till Inden för att få hjälp med sin andliga utveckling. Jag har frågat många av dessa som Kimton ger pengar, men inte riktigt fått reda på den egentliga orsaken.

Jag skriver inte det här för att någon ska hjälpa mig eller tycka synd om mig, jag vill inte ha någon hjälp, jag upplever att det som händer mig ska hända mig, att jag måste gå igenom allt dettta för att få ett mera realistiskt medvetande, då jag kom hit var jag en slags drömmare eller fool, jag hade kanske en romantisk syn på andligheten och dess konsekvenser på omvärlden, idag börjar jag förstå svårigheterna att utveckla sin andlighet i en värld som ställer sig helt oförstående till det andliga och som alltid tar symboler bokstavligt, alltså lever i en en-diminsionella värld,

jag har sett att mina fiender har utgjort ett viktigt inslag i min utveckling av mig själv i riktning emot en opersonlig Gud, att jag blivit mera opersonlig som varelse, att det ej är viktigt att äga, jag hatar inte mina fiender, jag kan inte säga att jag älskar dem, fast jag försöker i alla fall göra det. Det är lustigt i alla fall att min största fiende i Indien är en engelsman.

in english

I have been told by a few well-informed people that the social worker, James Kimton, Englishman who lives in Kallipatty, a small village just outside Batalagundu on the way up to Kodaikanal is the leading force behind the destruction of my ashram and of my person. For since the years 1993 when I started building my small Garuda ashram here about 20 miles from Batalagundu he has given large amounts to certain key members of the local public to block my ashram-building and also try to derstroy me.

I am a rather stupid and naive person, I try to have a positive vision of human beings, so it’s pretty easy to fool me, I have therefore over 17 years trying to build a small ashram here in rural southern India, along with people who have been purchased by Kimton to behave as a blocking force against me , though I could not even in my wildest dreams imagined that this is the case when we started construction in 1993, I had not one single person on my side, everyone was against me, though I did not realize it then, but I have therefore tried built up a small mini-ashram along with my worst enemies,

James Kimton has thus giving 5000 rs a month to Gandhi Thevar, which I bought the land of to block and destroy my building and me, 5000 rs to Jesuraj in Attur to partially organize the blockade, 5000 rs to Kanckaraj, his cousin as a field -workers against me, but Mothuja Anguvelas in Dindigul, which manipulates 3500 VIP against me do not accept money from Kimton, although Mothuja belonging to Kimtons local mafia group,

there are thus two different groups that fight me, Kimtons mafia group and a mantra-puja group consisting of Sai Baba’s leadership, together with Sankaracharyas in Kanchy Puram, Saraswati Swamy and Roman Church Cardinal of Tamil Nadu, though in practice it is James Kimton which is Roman Church’s representative here, and he recieve major amount from the Vatican to his bank here in India in order to pay all these local criminals, but also pay for Mantra-puja-performers from Kerala, Nambottris, who get 10 000 rs for a day’s puja against me and his own Christian-mantra puja-performers.

He has also got Stina Vasu from my Consulates in Chennai to fight me and giving false information to the Embassy in Delhi, so I will not get help from the embassy, he has very cleverly total surrounded me from all sides

But why do I stay left in an impossible situation, year after year?

It is not India who are against me, but England, why fight an Englishman a Swedish spiritual seeker, who arrived in Inden to get help with his spiritual development. I have asked many of those who Kimton give money, but not quite found out the true cause.

I do not write it here for someone to help me or feel sorry for me, I do not want any help, I feel that what happens to me will happen to me, that I have to go through all this to get a more realistic awareness, when I came here I was a kind of dreamer or fool, I had maybe a romantic vision of spirituality and its impact on the world, today I begin to understand the difficulties to develop true spirituality in a world that is in completely unacceptable to the spiritual and that always takes symbols literally, then living in a one-diminsionella world,

I have seen that my enemies have been an important element in my development of my self in the direction against an impersonal God, that I have become more impersonal as being, it is not important to possess, I do not hate my enemies, I can not say I love them, though I try at least to do that. It is funny in all the cases that my biggest enemy in India is an Englishman.

HOW IT IS 82

Hon sover i din kalla kind
Fåglarna väntar på ljus
Gatorna är fulla av tomhet
varje gång du kysser mig
smälter snön från
mitt bröst
ditt svarta hår, Laksmi
lyser upp hela universum
jag darrar i benen då vi älskar
det är som att färdas mot
solens medelpunkt
dina fingrar, Laksmi
brinner under vattnet
trappan som slingrar sig uppför berget
glöder i mörkret
den gula fågeln ,som reser sig ur askan i solen
ska ta oss upp
sorgen håller oss krampaktigt kvar
vi sover i trädet i varandras armar
det är övernatt, Laksmi
vågorna inom oss
över huvudet
över vilda ljuset
vi flyter in i varandra
din kärlek kokar i mina ådror

in english

She sleeps in your cold cheek
The birds are waiting for light
The streets are full of emptiness
every time you kiss me
melting snow from
my chest
your black hair, Laksmi
illuminate the entire universe
I tremble in my legs when we love
it is like sailing against
Suns centre
your fingers, Laksmi
fire under water
staircase that winds its way up the mountain
glow in the dark
the yellow bird that rises from the ashes of the sun
will take us up
grief keeps us convulsively left
we sleep in the tree in each other’s arms
it is overnight, Laksmi
waves within us
over head
over wild light
we float into one another
your love boils in my veins

HOW IT IS 81

Du skapade mig i ditt hjärta, Isis
osynligt
Du fanns i mig

en fågel skulle komma
det regnade i tusen år

I mörkret kommer jag ut ur din mun, Isis
jag har inga händer
jag är din son
du är min dotter

vi älskar varje sekund i vårt kött
vi skiner
vi är ensamma på berget

världen brinner inte, Isis
den är sorg
sover i natten

vi är tillsammans
vi kommer aldrig att skiljas

jag kom till dig
i min tanke
du levde på Cheops tid
du vaknade upp ur din grav

ditt hjärta var en röd fågel
det flög till mig i mörkret

det var fullt av evighet
det kunde inte dö

in english

You created me in your heart, Isis
invisible
You were in me

a bird would come
it rained in thousand years

In the darkness I came out of your mouth, Isis
I have no hands
I am your son
you are my daughter

we love every second in our flesh
we shine
we are alone on the mountain

the world does not burn, Isis
it is sad
sleeping in the night

we are together
we will never be separated

I came to you
in my thought
you lived in Cheops time
you woke up from your grave

your heart was a red bird
it flew to me in the dark

it was full of eternity
it could not die

how it is 80

idag flög huset rakt ut i luften
vi låg stilla på golvet
fingrarna på min kind

vi hade varit bland främlingar
på natten hade vi dragit oss undan
vi sov i samma kropp
elden i munnen
när vi pratade lyste det om oss

tidshjulet som snurrade i vårt huvud
hade stannat
vi var döda
vi hade ingen framtid kvar

nu gick hjulet andra vägen
baklänges
vi färdades i andens kropp
hon kysste mina fingrar
trädet i oss som hade växt i vårt hjärta
alla de åren vi vandrat i mörkret
var högre än himlen

vi såg barnen leka i gräset
den gula fjärilen
humlan i blomman
blåa viken

vi gick igenom födelsen tillbaka
ögon var kvar i oss
då vi lämnade
himlen

in english

Today the house flew straight out in the air
We lay still on the floor
fingers on my cheek

we had been among strangers
at night, we came away
we slept in the same body
fire in the mouth
when we talked it shone from us

time wheel spinning in our head
had stopped
we were dead
we had no future left

Now the wheel went the other way
backwards
we were traveling in the spiritual body
She kissed my fingers
the tree in us who had grown in our hearts
all the years we wandered in darkness
was higher than the sky

We saw children playing in the grass
the yellow butterfly
bumble bee in flower
blue bay

we went through the birth back
eyes were left in us
when we left
the sky