Monthly Archives: February 2011

HOW IT IS 204

Den kunskap som Vishnu gav mig om Sai BABA
visade att Sai Baba faktiskt höll fast hela Indien i ett stenhårt
järngrepp av demoniskt magiskt tänkande, ja, han hade faktiskt kopplat sitt grepp
om hela världen, inte direkt synligt, inte heller direkt specifikt, som Amerikas invadering i Irak,
men generellt, lite här och där, så att det hade ändrat kursen totalt på mänsklighetens färd
fram emot nya äventyr och innovationer av det sociala kontroll-systemet,

men idag har Vishnu get honom ett motgift som verkar djupt upplösande på den magiska
och demoniska makten som Sai Baba vibrerade ut övert världen och hela det demoniska
grymma förfarandet speciellt emot den ursprunglöiga människan är inte längre hotfullt
men kommer att sjunka undan helt och hållet inom en snar framtid,

Sai Baba, denna geniala demon var faktiskt en inkarnering av 1984 som Orwell så fint skildrade
i sin lilla bok som var en slags saga om Sai Babas magiska tänkande,

mänskligheten har ändrat kurs,
de är nu på väg åt ett annat håll, och var det inte ganska fantastiskt
att en man som Saddam Hussein,

som styrde sitt land precis dit han själv ville och till och med Amerika
kände sig hotade av hans starka vilja,
att de plötsligt tog sig dit till hans land
inte som turister men som rånare,
som banditer, som legister,

och bara på några dagar gjorde de sig till Herrar över hela Irak
och började styra detta land i den riktning Amerika önskade,

och Saddam Hussein gömde sig undan dessa busar från Amerika,
men snart hittade de honom
och satte Iraks egentliga ledare i ett fängelse i sitt eget land
anklagad av dessa Amerikanska busar för att ha våldfört sig på sitt lands
befolkning och vanstyrt Irak under många år,

men Amerika våldförde sig ej på Iraks befolkning?

för hela det Amerikanska
tänkandet var en klar variant av 1984, för Amerika såg sig själv
som de rättfärdiga Herrarnas riddare

som skulle komma till Irak och befria befolkningen från den
stora stygga vargen Saddam Hussein styre och göra Irak
till en demokratiskt ja-sägare

till allt vad Amerika tog sig för,

för är det inte så idag, att Irak är en lojal
ja-sägare till den Amerikanska politiken

och till sist genom att magiskt pressa domstolarna i Irak
att ta upp en massa olika anklagelse punkter emot Saddam Hussein,
som var så absurba att de ej ens kunde rymmas
inom den ram 1984 hade som magiskt tänkande

så plötsligt avrättades Saddam Hussein
av sina egna domstolars order
totalt manipulerade av de Amerikanska inkräktarna,

men hur kunde hans makt plötsligt vändas totalt emot honom?
men det är magins väsen
att plötsligt göra det negativa positivt.

fast det egentliga motivet Amerika hade för att invadera Irak
var nog att plundra detta land på all sin olja

IN ENGLISH

The knowledge that Vishnu gave me about Sai Baba
showed that Sai Baba actually held onto whole of India in a solid
iron grip of demonic magical thinking, yes, he actually had linked his grip
on the whole world, not directly visible, nor directly specifically, as Americans invaded in Iraq,
but generally, here and there, so that it had changed the course in total of humanities trip
toward new adventures and innovations in the social control system,

but today Vishnu get him the antidote, which works deeply disruptive on the magic
and demonic forces that Sai Baba shook out over the world and all the demonic
cruel procedure especially against the primordial man is no longer threatening
but will drop away completely in the near future,

Sai Baba, this ingenious demon was actually an incarnation of 1984 as Orwell so finely portrayed
in his little book that was a sort of tale of Sai Baba’s magical thinking,

humanity has changed its course,
they are now going the other way, and it was not quite great
that a man like Saddam Hussein,

as ruled his country exactly where he wanted and even America
felt threatened by his strong will,
they suddenly got there to his country
not as tourists but as robbers;
as bandits, as legister,

and only a few days, they made themselves masters over Iraq
and began to govern this country in the direction America desired,

and Saddam Hussein hided himself from these thugs from America,
but soon they found him
and put Iraq’s true leader in a prison in their own country
accused by the U.S. thugs to have abused his country
population and misruled Iraq for many years,

but America did abuse the Iraqi population?

for the entire U.S.
thinking was one clear version of 1984, for America saw itself
as the righteous Sir Knight

that would come to Iraq and liberate the people from the
big bad wolf Saddam Hussein regime and make Iraq
into a democratically yes-sayers

to whatever America undertook on,

for is it not so today, that Iraq is one loyal
yes-sayer to the American politics

and finally by magically pressing on the courts in Iraq
to take up a lot of different allegations against Saddam Hussein,
which was so absurd that they couldn’t even fit
within the framework of 1984, as magical thinking

so suddenly Saddam Hussein was executed
by his own courts orders
totally manipulated by the American invaders,

but how could his power suddenly turn totally against him?
but that is the essence of magic
to suddenly make the negative positive.

tough the real reason America had in invading Iraq
was probably to rob this country of all its oil

HOW IT IS 203

Ifall vi kallar en människa för en ande eller ett medvetande med EGEN identitet
kan man då fråga sig hur dessa identiteter egentligen skapas,

och vad den egentliga meningen är med dessa identiteter,

för ifall du döms till döden i en domstol
är det du som ska dö och inte jag som just råkar läsa om denna domen i en nyhets-tidning
och ifall jag kan se ditt ansikte på bilden i tidningen
vet jag att det är du och inte jag,
för jag har ett annat liv att leva, medan du snart ska dö,

och när jag säger att du ska dö
menar jag att du inte får vara med oss längre här på jorden,

men att du ska lämna oss,

men inte att din ande, ditt medvetande, din identitet ska dö,
för det som egentligen är du, som styrt ditt liv,
och som du egentligen uppfattar som dig själv,

kommer enligt Hinduismen att gå till en annan plats,
som inte är materiell på det sättet vi upfattar det materiella,
men kommer att överleva som en slags mix av ande-själen
och karmat i Shivas domän,

för varje identitet som skapas till jorden
kommer från den ursprungliga identiteten som vi kallar för Gud,

för mytologiskt förklaras detta förhållandet genom att Gud skapade Adam Kadmon,
alltså Adam kommer från Gud,

hans identitet, hans medvetande, hans ande,

därför kan Adam aldrig dö,

men om vi säger att människans identitet,
människans medvetande kommer från hennes relation med sin sociala omvärld,
att människan är en ren social organism,

då¨är det kanske möjligt att tro att människan helt förintas då hon dör,
hennes ande och hennes minne löses upp
utan någon identitet som lever vidare,

men både Judar och Brahminer hävdar att de är skapade av Gud,
alltså att deras identitet ej kan dö,
att deras ande tillhör Guds ande,

och det verkar som att alla krig, alla konflikter
och allt hat som existerat på jorden
är framskapat av just denna konflikt
mellan att vara en vanlig dödlig själ
eller att vara en salig förevigad själ

är du en evig människa
eller är du en köp-slit-släng-produkt?

för alla de som kan känna Maha Laksmis kärlek
i sin kropp,
de är på ett eller annat sätt eviga,

IN ENGLISH

If we call a man a spirit or a consciousness with its own identity
one can then ask how these identities actually are created,

and what the actual meaning is with these identities,

for if you are sentenced to death in court
it is you who shall die and not me who just happen to read this appeal in a news-magazine
and if I can see your face in the picture in the newspaper
I know it’s you and not me,
for I have another life to live, while you are about to die,

and when I say that you will die
I mean you can not be with us longer here on earth,

but that you shall leave us,

but not that your spirit, your consciousness, your identity shall die,
for it is really you, who controlles your life,
and who you actually perceive as yourself,

shall according to Hinduism go to another place,
which is not material in that way we precieve the material,
but will survive as a sort of mix of the spirit-soul
and the karma in Shiva’s domain,

for each identity that is created to the Earth
comes from the original identity that we call God,

for mythologically is this relationship explained by that God created Adam Kadmon,
thus Adam is from God;

his identity, his mind, his spirit,

therefore Adam can never die;

but if we say that man’s identity,
the human consciousness comes from her relationship with her social environment,
that man is purely a social organism,

then it is perhaps possible to believe that man is completely destroyed when she dies,
her spirit and her memory dissolves
without any identity which survives,

but both Jews and Brahmins claim that they are created by God,
thus their identity can not die;
that their spirit belongs to God’s spirit,

and it seems like all wars, all conflicts
and all the hatred which has existed on Earth
is created out of this particular conflict
between being a mere mortal soul
or to be a blessed immortalized soul

Are you an eternal man
or are you a buy-wear disposable product?

for all those which can feel Maha Laksmis love
in their body,
they are in some way eternal,

HOW IT IS 202

Igår morse klockan halv nio försökte jag starta bilen, men det var svårt,
jag förstod de hade helt en del vatten i motorn på natten i mörkret här
vid mitt Ashram,
för bilen står utomhus, och vem som helst kan öppna huven
och göra precis vad de vill,

men efter en stunds försök att starta bilen kom den plötsligt igång
och svart rök bolmade ut ur avgasröret,
men jag var en aning rädd för att köra iväg,
för ifall de var mycket vatten i motorrn skulle gasketten bli förstörd
och hela motorn kunde skadas,
men jag körde iväg två kilometer och stannade utanför Rajas hus,
han kom ut omedelbart,

han sa att de hade hällt bara 1 centiliter vatten i motorn, no problem,
att det var Gunasekaren, Mohammed och Perumal A sackliar som gjort detta
och alla kände tydligen till det,

men Raja, frågade jag, varför håller de på så här,
slåss emot en man som ej slår tillbaka,

det är mantra-people som pressar Gunasekaren, svarade Raja,
men jag ska snacka med honom, och Raja försöker få tag i Gunasekaren
som är son till Gandhi Thever och bor i Gandhis hus på andra sidan av vägen
fast mitt emot Rajas hus som står på vänster sida av vägen,

för de utgör tillsammans en stor Thever familj
på fyra bröder och Raja är son till Maya Thever,
men Rajas far skapar inga problem för mig,
för det är egentligen bara Gandhi thevers familj som efter 18 år fortfarande gör det,

men det beror på att Jesuraj i Attur, denna kristna pillai pressar Gandhis familj och ger dem
pengar för att ge mig en massa onödiga problem.

Men bredvid Jesuraj står Mr Asir Vadam den katolska prästen i Attur
för dess kyrka,

en totalt genomfalsk människa som ofta skriver falska brev till myndigheter och ger felaktiga
beskrivningar av människor, beskyller dem för både det ena och det andra,

han skrev till District Collektor om mig,
för jag läste en kopia av detta brevet
där han påstod att jag var psykopat och var farlig för allmänheten.

jag åker iväg till Teni, ska försöka få tag i en reparatör till min luft-konditionering,
men känner starka vibrationer då jag styr med ratten,

jag stannar och kollar ifall det är en liten punktering på gång,
men allt ser normalt ut,

jag stannar vid Rosgarden,

Tangaraj säger att 7 00 Neiker från Sai Bbas grupp dog i går kväll,
de flesta höll till här nära Batalagundo med sin puja emot mig,

men idag var det bara 3 neikar i Batalagundo,,

jag stikcker vidare, men strax innan Devadanapatty
smäller det till som en slags bomb,
punktering på höger bak,

jag ser att de har pressat in ett tjockt plattjärn i däcket,
det är mer än 10 centimeter långt och kanske 2 centimeter brett,

det är väl nästan mordförsök, tänker jag,

men jag förstår att plattjärnet varit
i flera veckors mantra- puja
och skulle användas emot mig för att magiskt
försöka punktera högra sidan av kroppen,

jag sätter på reservdäcket och kör vidare,
men får ej tag i nån reparatör i Teni,

men jag tankar bilen strax utanför Teni,
fast då jag ska starta den fungerar ej start motorn,

jag öppnar huven
startmotor är helt lös,

det är mohammed som skruvat loss den och gett skruvarna
till Sai Baba-people, de ska använda skruvarna i puja
i Puttaparthi,

det är 3 nambottries där,
och rent magiskt ska det fungera som att min transformation ej ska starta,
alla dessa ideer kommer från Sai Baba,

vi skjuter igång bilen, jag skruvar fast start motorn i Perikulam,
men jag känner att Mohammed har öppnat topplocket på motorn och
skapat disharmoni mellan de olika cylindrarna genom att skruva
på inställnings-skruvarna och detta skapar en obehaglig vibration i hela bilen,

fast Mohammed försöker framställa sig själv som en vän till mig.

Jag kommer tillbaka till Raja klockan 3 på eftermiddagen,
han vattnar sina banan träd,
men kommer till huset, vi dricker kaffe,
han säger att vi kan möta Gunasekaren om en timme,

det är bäst att snacka direkt med gärningsmännen,

fråga varför de håller på emot mig så här,
jag kommer dit klockan 5, och Raja är där och vi sätter oss ner på hans altan
och dricker kaffe och han kallar dit Guna sekaren,

och vi frågar rakt på sak varför han kommer till ashramet på natten
och skadar min bil.

och Gunasekaren svarar att han mötte Jesuraj igår i hans hus i Attur
och där satt två brahmins präster
från Kaliana Sundarams Abramin Tempel i Dindigul

och de sa att de behövde skruvarna från Start motorn

och sedan ville de att vi skulle pressa in plattjärnet i höger
bakdäcker för det skulle fungera som ett mantra-doll,

och att jag var en hemska människa som de inte ville ha här i Indien
och mohammed fick 200 rs och Perumal A sackliar 50 rs
och Guna sekaren 300 rs
av Jesuraj,

men Raja säger att idag i morse dog 400 Neiker
då de gjorde mantra-puja emot mig
och de sista 50 Neikers dog klockan 1600,
av att deras spänning returnerades
tillbaka till dem själva.

IN ENGLISH

Yesterday morning at half past eight, I tried to start the car, but it was difficult,
I knew they had trown some water in the engine at night in the dark here
by my Ashram,
the car is outside, and everyone can open the hood
and do whatever they want,

but after a while of trying to start the car it suddenly started
and black smoke billowed out of the exhaust pipe,
but I was a little afraid to drive away,
for if they there was a lot of water in the engine the gasket would be destroyed
and the whole engine could be damaged,
but I drove two kilometers and stopped outside Rajas house ,
He came out immediately,

He said they had just poured a cl water in the the engine, no problem;
that it was Gunasekaren, Mohammed and Perumal A sackliar who made this
and all clearly knew about it,

but Raja, I asked, why are they doing acting this way ,
fighting against a man who does not fight back,

it is the mantra-people who push Gunasekaren, Raja said,
but I’ll talk to him, and Raja tries to get Gunasekaren
who is the son of Gandhi Theva and lives in Gandhi’s house on the other side of the road
tough right across Rajas house which on the left side of the road,

for they constitute a large family the Thevar
four brothers and Raja is the son of Maya Theva,
but Rajas father does not create problems for me,
for it actually just Gandhi thevers family that after 18 years still does it,

but that is because Jesuraj in Attur, this Christian Pillai presses Gandhis family and gives them
money to give me a lot of unnecessary problems.

But next to Jesuraj stands Mr. Asir Vadam Catholic priest in Attur
for their church,

a totally false human who often writes fake letters to the authorities and gives them wrong
descriptions of people, blames them for both this and the other,

he wrote to District Collektor about me,
because I read a copy of this letter
in which he claimed that I was a psychopath and was dangerous to the public.

I go off to Teni, will try to get a repairman to my air-conditioning,
but feel strong vibrations when I control the steering wheel;

I stop and check if it actually is a small puncture in the pipeline,
but everything looks normal,

I stop by Rosgarden,

Tangaraj say that 700 Neiker from Sai Babas group died last night;
most of them lived near Batalagundo with their puja against me,

we push started the car, I screw firm the starting motor in Perikulam,
but I feel that Mohammed has opened the top cover on the engine and
created disharmony between the various cylinders by turning
on the adjustment screws and this creates an unpleasant vibration throughout the car,

tough Mohammed attempt to portray himself as is a friend to mine.

I return to Raja at 3 o’clock on the the afternoon,
he waters his banana trees,
but come to the house, we drink coffee,
He says that we can meet Gunasekaren in about an hour,

it is best to talk directly the offender,

ask why they are against me like this,
I get there at 5, and Raja is there and we sit down on the his porch
and drink coffee and he calls on Guna sekaren,

and we ask bluntly why he comes to the ashram on the night
and damages my car.

and Gunasekaren respond that he met Jesuraj yesterday at his house in Attur
and there were two Brahmins priests
by Kalian Sundaram Abramin temple in Dindigul

and they said they needed the bolts from the starter

and then they wanted us to squeeze into the flat bar in right
rear tire because it would serve as a mantra-doll,

and that I was a terrible human that they not wanted to have in India
and Mohammedgot 200 rs and Perumal A sackliar 50 rs
and Guna sekaren 300 rs
by Jesuraj,

but Raja say that today in the morning died 400 Neiker
when they did mantra puja against me
and the last 50 Neikers died at 1600;
by their tension which was returned
back to them.

but today there was only 3 neikar in Batalagundo,,

I drive on, but just before Devadanapatty
bang it as is a kind of bomb,
puncture on the right rear,

I see that they have been pressed into a thick flat steel in the deck;
it is more than 10 cm long and maybe 2 cm wide;

that’s almost attempted murder, I think,

but I understand that the flat bar was
in several weeks’ mantra puja
and would be used against me to magically
try to puncture the right side of the body,

HOW IT IS 201

Den demoniska människan försöker alltid attackera den ursprungliga människan,
det är alltså ett oavbrutet krig mellan dessa två olika människor,
ett krig mellan ont och gott,

men ifall du säger till en psykiater att samhället är ont
kommer han inte att hålla med dig,

och ifall du säger att du aldrig kunde koncentrera dig i skolan
därför att du upplevde atmosfären i klassrummet som kall, opersonlig
och en aning aggressiv,
men att du behöver en mildare och kärleksfullare atmosfär
för att kunna koppla av dig själv
och försjunka in i en undersökning av något visst fenomen
som läraren gav som uppgift,

då kommer psykiatern kanske att tänka att du är en överkänslig människa,
och kanske också att tänka att du är en svag och vek person
som inte klarar av konkurrensen

men du är ingen svag människa
men ej lämpad för ett kapitalistiskt-liberalistiskt
konkurrens-samhället
men lämpad för ett mildare samhälle som bygger på ett vänligt samarbete
spontanitet och skapande realtioner

och psykiatern kanske skriver ut psykofarmaka till dig som ska göra dig okänsligare,
så att du ska slippa känna det onda, sövas ner en aning så att du kan gå ut på stan
och känna dig hemme bland dina bröder och systrar
och vaggas till ro i en falsk ordning
där du inte längre känner då ulvarna äter på dig i smyg,
men kan klara av att vara en social
individ fast normaliserad genom psykofarmaka
för snart ska du dö
och då är tävlingen slut

jag tävlar inte alls med någon,
jag försöker istället befria det som hindrar
min egentliga födelse att bli till,

jag är min egen hjälte,
mina fingrar lyser av kärlek
så jag kan se i det mörker som normalt hindrar oss från att kunna se oss själva,
jag kan se mig själv,
jag fattar hur det hänger ihop,
hela processen,

men du förstår inte vad jag säger,
för när jag pratar sover plötsligt alla, vissa snarkar högt,

det magiska tänkandet hade faktiskt låst in hela männskligheten
i en långsam självmords-process
i slutet på 1900-talet,

fast det är bättre nu
regnskogarna var på väg att huggas ner i Brasilen,
för att göra snabba pengar,
och haven höll på att förgiftas
och kärnkraftverken med sitt farliga avfall
och Ozon-lagret tunnades ut

IN ENGLISH

The demonic man always tries to attack the original man;
it is therefore an uninterrupted war between these two different people,
a war between good and evil,

but if you say to a psychiatrist that society is evil
He will not agree with you,

and if you say you could never concentrate in school
because you felt the atmosphere in the classroom as cold, impersonal
and a little aggressive,
but you need a gentler and more loving atmosphere
to be able to relax yourself
and immerse you in an investigation of some particular phenomenon
that the teacher gave as task,

then the psychiatrist may think that you are an overly sensitive man,
and perhaps also to think that you are a weak and feeble person
unable to cope with competition

but you’re not a weak person
but not suited to a capitalist-liberal
competitive society
but suitable for a gentler society based on a friendly co-operation
spontaneity and creative realtionships

and the psychiatrist may prescribe psychotropic drugs to you that will make you less sensitive,
so that you do not feel the evil, put to sleep slightly so that you can go out in the town
and feel at home among your brothers and sisters
and lulled to sleep in a fake order
where you no longer know when the wolves are eating at you on the sly;
but can manage to be a social
individual tough normalized by psychotropic drugs
for soon you will die
and then the contest is all over

I will not compete at all with anybody,
I instead try to liberate what prevents
my actual birth to manifest,

I am my own hero,
my fingers glow with love
so I can see in the darkness which normally prevents us from being able to see ourselves,
I can see myself,
I understand how it is linked together,
the whole process,

but you do not understand what I say;
for when I talk suddenly all are asleep, some snore loudly,

the magic thinking had actually locked in the whole mankind
in a slow suicidal process
in the late 1900s,

though it is better now
tropical forests was about to be cut down in Brazil,
to make a quick buck,
and the seas were being poisoned
and nuclear power plants with their hazardous waste
and ozone-layer was thinning out

HOW IT IS 200

idag tror vi att bara vinnarna kan få njuta av livet,
stjärnorna, de berömda,
kändisarna,
de som kommit upp i smöret och kan sola sig i sin berömmelse,

och vi andra ska beundra och sucka djupt av hänförelse
då dessa stjärnor beträder samhälls-scenen
och kanske då få en autograf skriven direkt på armen

men min mor köpte ett autografblocka till mig då jag var liten pojke,
men jag fick aldrig in några autografer i blocket,
jag var för blyg för att våga fråga dessa stjärnor,

fast jag gillar vackra människor
vissa tider i Sverige brukade jag bläddra i fashion-magasin
och gillade faktiskt det

men jag gllade kanske bäst av allt dessa underbara sufi-mästare
som höll till i trakterna kring Mekka
och klädde sig i gammal säck och aska
öppet visade sitt förakt för det världsliga livet
med sin krims-krams materialism
och levde helt som tiggare

men det råder egentligen ingen motsättning
mellan fashion-människan och den fattige sufi-mästaren,

för de kan förenas i samma personlighet

för fashon-människa är att vara totalt öppen i sin kropp
för den högsta njutning som kan upplevas på jorden,

men sufi-mästare är då det medvetandet i en själv som helt objektivt,
neutralt och avskiljt från kroppen
beskådar denna njutning i ens egen kropp

som om den är en helt naturlig process
som sker spontant genom livet självt.
utan någon manipulation
av vårt ego

utan läppstift
utan att vara nyrakad
utan vit skjorta och slips
utan senaste modellen av Lewis
utan Colgate
utan någon rädsla alls för att känna
den maximala orgasmen

IN ENGLISH

Today we believe that only winners can enjoy life,
stars, the famous,
celebrities,
those that come up in the butter and can bask in their fame,

and the rest of us shall admire and sighn deeply with enthusiasm
when these stars tread the social scene
and then maybe get an autograph written directly on the arm

but my mother bought a autografblock to me when I was a little boy,
but I never received autographs on the block,
I was too shy to ask these stars,

but I like beautiful people
some time in Sweden I used to browse in the fashion-magazine
and actually liked it

but I liked perhaps best of all these wonderful Sufi masters
who lived in the area around Mecca
and dressed in old sackcloth and ashes
openly showed their contempt for the worldly life
with their bric-a-brac materialism
and lived entirely as beggars

but there is really no contradiction
between fashion-man and the poor Sufi master,

for they can come together in the same personality

for fashion-human is to be totally open in their body
for the highest pleasure that can be experienced on earth,

but the Sufi master is when the consciousness in one’s self is entirely objective,
neutral and separated from the body
views this enjoyment in one’s own body

as if it is a completely natural process
which occurs spontaneously through life itself.
without any manipulation
of our ego

without lipstick
without being freshly shaven
without a white shirt and tie
without the latest model of Lewis
without Colgate
without any fear at all to feel
the maximum orgasm

HOW IT IS 198

Den största lyckan för mig är att få leva,
för livet i sig självt är någonting helt fantastiskt
som det verkar vara omöjligt att få grepp om,

och då jag var liten pojke och vår hund plötsligt dog
grät jag hejdlöst, jag kände mig då gränslöst olycklig,
så döden är väl den stora olyckan

HOW IT IS 197

Vägen till himmelriket är som Osho sade, från sex till super-consciousness,
men alltihopa hänger på Maha Laksmi, hur mycket
lust hon ger,

men här står vi inför ett mycket komplicerat problem,
för ifall Shiva ingriper mera aktivt i världen, trycker ner människornas
arroganta ego, gör dem mera ödmjukare, så kommer
naturligtvis mänsklighetens lidande att öka, och då kommer kanske
människorna att fråga sig, hur kan det finnas en Gud när det finns
så mycket lidande i världen,

dessutom kommer ett sådant förfarande att utnyttjas omedelbart av de demoniska,
som då kommer att försöka öka sin grymhet över människorna,
sin sadism, och istället för att få en godare människa så får vi istället en ökad ondska,
och hur ska Maha Laksmi lösa detta problemet, ifall lidandet ökar,
för hur fördelar hon sin fröjd bland människorna,

hon kanske då håller sin lust till människan på sparlågan,
så de just kan producera mera avkommor, ej kunna ta sig uppför chakra-
pyramiden ermot högre fröjd,

ifall jag fick en massa millioner dollar i min hand skulle jag kanske upprätta
mitt eget lilla konunga-rike,
köpa land på en mycket naturskön plats,
bygga ett vackert stort hus med en studio där jag kunde kolla allt som händer,
video-filmer av James Dean,
all skön musik i världen, alla teve-kanaler osv..
och ha en massa tjänare som passade upp mig
och jag skulle ligga ner på en mjuk och härlig säng
och bara uppleva det bästa ljudet, de bästa filmerna, de bästa teve-kanalerna,
och som en Maharaja eller sheik skulle jag skaffa mig ett harem
av vackra kvinnor som jag kunde
förlusta mig med då jag kände för det,

men hur mycket lust skulle Maha Laksmi ge mig till ett sådant liv?

Hon skulle säkert göra mig väldigt olycklig, ge mig smärta och lidande,
så att hela detta livs-projektet kvaddade omedelbart,
för jag har känt att hon tycker om mig,
och alla hon tycker om tar han upp till sig till himlen
till hennes bädd på NAGA SESA,

för hon bestämmer över människornas lycka,

min sociala form i världen har alltid varit ett skjul, ett regnskydd,
jag har aldrig riktigt varit i världen,
jag har befunnit mig klättrande på chakra-stegen,
sökt efter Saguna Brahman,

finns det någon lycka i världen?

det handlar väl då om att försöka manipulera sin orgasm,

IN ENGLISH

The road to heaven is as Osho said, from sex to super-consciousness,
but it all depends on Maha Laksmi, how much
pleasure she gives,

but here we face a very complicated problem,
for if Shiva intervenes more actively in the world, suppresses people’s
arrogant ego, makes them more humble, so will
obviously the suffering of mankind increase, and then perhaps
people ask themselves, how can there be a God when there is
so much suffering in the world,

Moreover will such a procedure be used immediately by the demonic,
as will then try to increase their cruelty upon the people;
their sadism, and instead getting a nicer person, we will get instead greater evil,
and how shall Maha Laksmi solve this problem, if pain increases,
for how shall she distribute her joy among the people,

she may then keep her desire for mankind on economy mode ,,
so they just can produce more offspring, not be able move up the chakra
pyramid toward greater joy,

in case I got a lot of millions of dollars in my hand I might establish
my own little KINGDOM-empire,
purchase land on very scenic site,
build a beautiful big house with a studio where I could watch everything that happens,
video-films of James Dean,
all the great music in the world, all television channels, etc. ..
and have lot of servants as waited on me
and I would lie down on a soft and lovely bed
and just enjoy the best sound, best movies, the best television channels,
and as Maharaja or sheikh would I get me a harem
of beautiful women as I could
amuse myself with when I felt like it,

but how much pleasure would Maha Laksmi give me with such a life?

She would certainly make me very unhappy, give me pain and suffering;
so that this entire life-project wrecked immediately,
for I have felt she likes me;
and all those which she likes she takes them up to to the heaven
to her bed on NAGA SESA,

for she has control over people’s happiness,

my social form in the world has always been a shed, a rain cover,
I’ve never really been in the world,
I have found myself climbing on the chakra ladder,
searched for Saguna Brahman,

is there any happiness in the world?

it is a mater of minipulating your orgasm in that case

HOW IT IS 196

Alla begrepp som vi människor konstruerar är bara hur vi råkar
se på det hela utifrån vår hjärna,

det är alltså människans kosmologi vi läser
inte den verkliga och sanna kosmologin,

så vetenskapen är människans vetenskap
inte det sanna och verkliga vetandet,

och i människans vetenskap döljer sig en hel del värderingar
som sällan offentligt redovisas,

därför måste vi säga att vetenskapen ryms inom det politiska super-ego,
vi kan därför ej skilja mellan politik och vetenskap,

fast då jag säger att elfte chakrat, alltså Saguna Brahman,
som utgör Nirguna Brahmans form i världen
också kan kallas för MAHA LAKSMI,

så vad är då min värdering bakom detta påståendet
att det första som skapades var en kvinna,

jag är alltså ute efter den inre sanningen om mig själv
och om hur jag mentalt ska kunna komma vidare
emot det jag uppfattar som det absoluta,
alltså Gud.

och då tänker jag att den sanna och ursprungliga människan
då hon försöker rekonstruera sin personlighet, som samhäller då har
destruerat till vansinne och nervös förvirring,

och förstår då att i toppen på skapelsen står en kvinna,

men det verkar logiskt, för hon symboliserar ju havandetskapet
och skapelsen,

och när Adam Kadmon låg och sov ensam i sitt Eden såg han
aldrig att Eva redan var där,

för när du försöker resa din Shiva Lingham är detta möjligt
därför att hon redan finns på toppen,

på krönet av urberget,

och drar till sig det mystiska vattnet
som faktiskt är henne själv
inte direkt som Ganga som vi ser spruta ut ur Shivas Huvud,

men som eter,
som alkemisterna och rosenkorsarna menar är den ursprungliga
substansen i vårt universum,

hon skapar alltså Brahma, nionde chakrat som är den eteriska kroppen
och Ganesha, åttonde shakrat, alltså Shivas och Parvatis son,
som är den kropp eller substans som kan
kontrollera den astrala kroppen,
karmat i världen

och den mystiska triangeln som får den ursprungliga människa
att åter fungera här på jorden

är alltså Maha Laksmi som utgör toppen på vår ursprungliga kropp,
fast den egentliga toppen är Nirguna Brahman
som vi ej kan uppfatta annat än genom Maha Laksmi

hon skapar sin två barn, Brahma, vänstra sidan av kroppen
och Ganesa högra sidan,

och ett annat namn för denna triangel är Hanuman eller Garuda.
eller Horus

hela vårt universum är uppbyggt på att Maha Laksmi
kan stimulera din fröjd
och få vattnet att röra sig
tillbaka till henne

IN ENGLISH

All concepts that we humans construct is just how we happen to
look at it from our brain,

it is therefore the man’s cosmology we read
not the real and true cosmology,

so science is the human science
not the true and real knowledge,

and in the human sciences there are concealed a lot of values
that are rarely publicly reported,

therefore, we must say that science is within the political super-ego,
we thus can not distinguish between politics and science,

but when I say that the eleventh chakra, hence Saguna Brahman,
which constitutes Nirguna Brahmans form in the world
also may be called MAHA Laksmi,

so what is my value behind this assertion
that the first thing that was created was a woman,

I am thus looking for the inner truth about myself
and about how I mentally shall be able to move forward
toward what I perceive to be the absolute,
Thus, God.

and then I think that the true and original man
when she tries to reconstruct her personality, which the society then has
destroyed to madness and nervous confusion,

and realizes that in the top of the creation stands a woman;

but it seems logical, because she symbolizes the expectancy
and creation,

and when Adam Kadmon was sleeping alone in his Eden, he never saw
that Eva was already there,

for when you trying to raise your Shiva Lingham is this possible
because she already is on top,

on top of the primordial mountain,,

and attracts the mysterious water
which is actually her self
not directly as Ganga that we see jetting out from Shiva’s head,

but as ether;
as alchemists and Rosicrucians mean is the original
substance in the our universe,

She thus creates Brahma, ninth chakra as is the etheric body
and Ganesha, eighth chakra, thus Shiva and Parvatis son
as is the body or substance as may
control the astral body,
the karma in the world

and the mysterious triangle which gets the original human
to re-operate here on earth

therefore Maha Laksmi which constitute the top of our original body,
altough the actual peak is Nirguna Brahman
which we can not understand except thru Maha Laksmi

she creates her two children, Brahma, the left side of the body
and Ganesa the right side,

and a new name for this triangle is Hanuman or Garuda.
or Horus

our entire universe is built on that Maha Laksmi
can stimulate your joy
and get the water to move
back to her