Monthly Archives: February 2011

HOW IT IS 195

Det började med Matsya eller Adam Kadmon, för att kunna komma dit inom
oss själva, till den ursprungliga människan,

måste vi först skala av oss alla de grupper som fångat in oss
och gjort intryck på oss att vi måste vara medlemmar eller tillhörda den ena
eller den andra gruppen. t.ex. lions eller t.ex. familjen. eller t.ex. Brahminska
gruppen eller den Judiska gruppen, eller den rika gruppen eller invandrar-gruppen,,
för att kunna bli accepterade på ena eller andra sättet,

för gruppen har alltid ett ego eller en norm som pressar oss till att uppföra
oss på ett visst konstlat och tillgjort sätt, som vi upplever som ett tvång,.
för detta ego förväntar sig att vi ska vara på ett speciellt sätt
därför att vi nu tillhöra denna gruppen,

(men tänk på att Sigmund Freud kallade detta tvånget
för realitets-principen och som alltså enligt honom var nödvändigt)

och varje grupp pressar oss till att bli som gruppen och det är detta som menas med
att introjicera ett super-ego eller internalisera ett super-ego eller memorisera ett super-ego
för varje super-ego försöker döda självet inom oss, det som är spontant, rakt och omedelbart
inom oss självA, speciellt och unikt för just den människan vi råkar vara,,

för att kunna komma tillbaka till Adam måste vi avrätta inom oss själva alla de super-egos som
DOMINERAR oss,
trycker ner oss,
förtrycker oss,
likformig-gör oss, för Adam har ingen nation,
ingen hudfärg, inte ens ett kön, för först när Eva skapades blev han en man,

för Adam Kadmon är
alltså den ursprungliga sanna och äkta människan inom oss alla,
men han är inte helt fri från sin omgivning,
för han har ett totalt beroende till Gud,
och detta beroende är alltså det sanna super-självet inom oss,
som vi alla föds med, fast då är vårt super-själv i sjätte chakrat,
alltså i ögonen, Gud styr då vår bild av världen
i oss,

men detta öppna, raka och spontana beoroende till Gud
innebärr inte FÅNGENSKAP i Guds rike
eller en relativ frihet,

men en total och absolut frihet
att vistas i ett rike utan BEGRÄNSNINGAR
där det omöjliga är möjligt,
där allt vi tänker kan hända
där vår allsmäktighet är vår vanliga relation till omvärlden,

och där den maximala orgasmen, peak-upplevelsen
ersätts med en extatisk och intensiv ljusupplevelse
direkt i vårt medvetande
i det ögonblick vårt medvetande fröjdar sig med ett annat medvetande
för att dela en unikt upplevelse
som är totalt sann
fast även som minne kan åter-upplevas i NUET..

IN ENGLISH

It started with Matsya or Adam Kadmon, in order to get there in
ourselves, to the original man;

we must first peel off us all the groups that captured us in ourselves
and made an impression on us that we must be members or belong to the one
or the other group. eg Lions or the family. or for example the Brahmin
group or the Jewish group, or the rich group or immigrant group,
in order to be accepted in one way or another,

the group has always an ego or a norm which presses ourselves to conduct
ourselves in a particular artificial and constructed way, which we feel is a compulsion,.
for this ego expects us to be in a special way
because we now belong to the group,

(but remember that Sigmund Freud called this constraint
for the reality-principle and hence he said it was necessary)

and each group presses us to become as the group and this is what is meant by
introjiceting a super-ego or internalizing a super-ego or memorizing a super-ego
for each super-ego tries kill the self inside us, that which is spontanious, direct and immediate
within ourselves, and especially unique to man we happen to be,,

to be able to get back to Adam, we must execute within ourselves all the super-egos which
DOMINATE ourselves,
presses us down,
oppresses ourselves,
uniform-makes ourselves, for Adam have no nation,
no color, not even a gender, because first when Eve was created, he became a man,

Adam Kadmon is
therefore the primordial real and true human in us all,
but he is not entirely free from its surroundings,
for he has a total dependence on God;
and this dependency is thus that true super-the self within us,
as we are all born with, but then our super-self in the sixth chakra,
ie in the eyes, God governs then our world view
in us,

but this opens, straightforward and spontaneous dependence to God
doesn’t mean CAPTIVITY in the kingdom of God
or a relative freedom,

but a total and absolute freedom
to reside in a kingdom without LIMITATIONS
where that impossible is possible,
where all that we think might happen
where our omnipotence is our usual relationship with the outside world,

where the maximum orgasm, the peak experience
is replaced with an ecstatic and intense light experience
directly into our consciousness
at the moment our consciousness rejoices with a another consciousness
to share a unique experience
which is totally true
tough it may even as memory be re-experienced in the NOW ..

HOW IT IS 194

Jag har varit i Madurai och reparerat min Mahindra, det är en gammal modell,
så den måste underhållas, fast min mekaniker är bra,
jag tillbringar hela dagen tillsammans med honom,

vi sticker iväg på hans motorcykel och handlar reservdelar, han förstår också vissa
av mina andliga ideer,

förra natten stack jag från verkstan sent på kvällen och kopplade av i bilen uppe i bergen på natten och stack tillbaka till honom tidigt på morgonen,

men sociologin har ej gjort sin plikt till mänskligheten,

istället för att hjälpa den enskilde människan att kunna befria sig från systemet
har den utformat mekaniska modeller till makthavarna för att kunna
kontrollera bättre sina undersåtar,

sociologin har alltså varit ett redskap för att underlätta social kontroll på de olika
byråkratiska institutionerna, så därför måste vi säga att den egentliga sociologins fader
faktiskt är Freud, för den sociologi han utformar är den sociologi som fungerar
praktiskt i världen idag,

därför måste vi säga att hans bergrepp över-jaget är användbart även för att befria sig
från samhället,

för Freud var en ärlig och rak filosofisk tänkare, och hans begrepp över-jaget
kan också skrivas som GRUPP-JAGET, och då är frågan vad grupp-jaget egentligen består av, för jag menar att vi har två olika grupp-jag som vi måste internalisera,
från det vi föds här på jorden,
det politiska grupp-jaget och det demoniska grupp-jaget,

och för att röra till det ännu mera ska jag ta in Carl Gustav Jungs begrepp
självet, att människan både har ett ego och ett själv, och med självet menas
att du utvecklar dig utifrån det som finns i din kropp, för enkelt sagt kan
vi säga att kroppen är självet och vårt ego är världen.

det politiska över-jaget eller grupp-jaget ändrar sig kontinuerligt, det är beroende
av vilket politiskt parti som just för stunden har makten,

och varje parti har sin speciella intresse-grupp som de lovat tillfredsställa
med olika reformer ifall de får makten,
vi kan se att det politiska .över-jaget på Kuba inte är detsamma som i USA,
för 1848 formulerade Karl Marx en ny typ av över-jag som han kallade
för kommunismen, och som Fidel Castro försökte internalisera i sina
kubekanska bröder och systrar, fast det är kanske svårt att få
gamla hundar att sitta, för det gamla överjaget som
fanns på Hemmingways tid, då han skrev den, gamle och havet,, fanns
kvar i alla kubaners Mind,
så vad Castro försökte sig på var att skapa fram en ny politisk människa
samtidigt låta den gamla Hemmingwayska människan dö med sitt över-jag,

vi kan se Kina idag, där människorna går omkring med två nästan motsatta
politiska över-jag i sina mind, i sina hjärnor,
det kommunistiska och det liberalistiska som blir alt starkare och starkare,
samtidigt som Dalai Lama försöker indirekt att få sin Buddhism att
svepa in över Kina genom meditation och mantra osv, och låta det
demoniska över-jag växa upp i styrka,

Men den kärklekens kropp som Norman o Brown sökte efter och som
Marcuse och Freud kallade för att
sublimera sin sexualitet, SENSUALISERA DEN,
är alltså den Shiva Lingam som varje människa har inom sig
och som kan börja aktiviseras redan då vi når fjärde chakrat,
men som har sitt första centrum i åttonde chakrat,
som är Lord Shiva själv

Vi ska alltså resa vår Shiva Lingam genom en medvetande-akt,
inte genom någon teknik som meditation,
mantra, tantra, yantra, puja eller zen

men enbart genom ditt medvetandes längtan efter att försöka få din kärlek
upp till himlen.

IN ENGLISH

I’ve been to Madurai and repaired my Mahindra, it is an old model,
so it must be maintained, but my mechanics is good,
I spend all day with him,

We dash off on his motorcycle and buy replacement parts, he also understands some
of my spiritual ideas,

last night I left the workshop late at night and relaxed in the car in the mountains
at night and went back to him early in the morning,

but sociology has not done its duty to humanity,

instead of helping the individual human being to be able to free himself the system
it has developed mechanical models
to those in power to control better their subjects,

sociology has thus been a tool in order to facilitate social control on the various
bureaucratic institutions, so therefore we must say that the real father of sociology
actually is Freud, for the sociology he is designing is the sociology which works
practically in the the world today,

Therefore, we must say that his concept super-ego is also useful in order to free yourself from society,

for Freud was an honest and straight philosophical thinker, and his concept super-ego can also
be written which the GROUP-EGO, and then the question is what group-ego actually consists of,
for I believe that we have two different group-ego that we must internalize,
from the moment we are born here on earth,
the political group-ego, and the demonic group-ego,

and in order to stirr it still more shall I bring in Carl Gustav Jung’s concept
self, that man has both an ego and self, and with the self means
that you develop you depending on what is in your body, put simply, we can say that the body is
self and our ego is the world.

the political super-ego or group-ego is changing continuously, it is dependent
of which political party just for the moment is in power,

and each party has its own special interest group that they have promised to satisfy
with various reforms if they get the power,
we can see that the political. super-ego in Cuba is not the same which in the U.S.,
in 1848 Karl Marx formulated a new type of super-ego which he called for communism,
and which Fidel Castro tried to internalize in their cuban brothers and sisters,
though it is perhaps difficult to get an old dog to wag his tale, for the old superego which
were on Hemming Way’s age when he wrote the, old man and the sea, was still in all Cubans Mind,
so what Castro attempted was to create a new political being at the same time allow the old
Hemmingway man to die with his super-ego,

we can see China today, where people walk around with two nearly opposite
political super-egos in their mind, in their brains,
the communist and the liberalist which gets all stronger and stronger,
at the same time as Dalai Lama is trying to indirectly get his
Buddhism to
sweep over China through meditation and mantras, etc., and allow the
demonic super-ego to grow in strength,

But the love body as Norman O Brown searched for and as Marcuse and Freud called in order to
sublimate their sexuality, SENSUALIZE IT,
is thus the Shiva Lingam as every man has within himself
and which can begin to activate it self as early as when we reach the fourth chakra,,
but with its first center in the eighth chakra,
as is Lord Shiva himself

We must therefore raise our Shiva Lingam through a consciousness-act,
not by any technique as meditation,,
mantra, tantra, yantra, puja or zen

but only through your conscious the desire to try and get your love
up to heaven.

HOW IT IS 193

NAGA SESA 7

Ifall du går och väntar på att samhället ska tala om för dig vem du egentligen är
kommer du att vänta förgäves,
för samhället erkänner bara en social identitet,
att du är av manligt kön är så självklart att du inte behöver
fråga någon i samhället,
men att det finns två olika kön är samtidigt ett av de
största mysterierna,
för det betyder att det finns två olika människor absolut,
men som ändå går ihop relativt.

därför kan vi säga att det relativa och det absoluta inte är oförenliga
men genom sexualiteten kan leva tillsammans,

att de utgör en gemensam helhet som inte är färdig och fullständig
men kan skapas fram genom sexualiteten

för de flesta tror att det finns två olika kön bara för att skapa fysiskt nya barn,
men det är inte ens halva sanningen om varför det finns två olika kön,

för vem du egentligen är finns bara som ett litet sädes-korn nedlagt i ditt hjärta,
men presis som den manliga säden kan befrukta en kvinnas ägg
och ett nytt väsen skapas till jorden

kan ditt sädes-korn befrukta dig själv
och en ny människa skapas fram inom dig,

men denna processen tar mer än 9 månader
och i Hinduismen kallas denna processen för
att resa sin SIVA LINGAM

och vem är du då egentligen

du är den nya människan som skapas fram i dig
genom att resa din kärlekens kropp,

för hur ska du kunna komma upp från tredje till fjärde chakrat,
hur ska du komma upp från det relativa till det absoluta,

genom att längta, längta och längta efter kärlek,
för varje människa är innerst inne i sin essens ren och oskuldsfull kärlek,

du är kärlek,
ren och äkta kärlek

och då kommer du att upptäcka att den blåa skyn över ditt huvud är din kvinna,
att hon är himlen,
hon kommer att hjälpa dig resa din Siva Lingam,

du kan kalla henne för Uma,
för Parvati, för Isis, för jungfru Maria, för Fathme,
för Sarasvati, för Laksmi, för Beatris,

och det är hon som får det mystiska vattnet
att rinna uppåt,
chakra för chakra,
uppåt emot Gud Nirguna Brahman

den oheliga kundalinin som runnit ner till andra chakrat
för att öka befolknings-explosionen på jorden
genom att internsifiera den politiska makt-kampen
och göra grupperna större och större

men som genom Siva Lingam pånytt görs helig

det fallna livet strömmar tillbaka
uppåt chakra för chakra
till sin skapare

tar dig upp till tolfte chakrat

IN ENGLISH

NAGA SESA 7

If you go and wait for society to tell you who you really are
you will wait in vain;
the community recognizes only a social identity,
that you are of the male sex is so obvious that you do not need
to ask someone in the community,
but that there are two different sexes is also one of the
biggest mysteries;
for it means that there are two different people absolutely;
but who nevertheless go together relatively.

Therefore we can say that the relative or absolute are not complete
but through sex can live together,

that they constitute a single whole that is not finished and complete
but can be created through sexuality

for most believe that there are two opposite sexes only to create new children’s physical,
but it is not even half the truth about why there are two different sexes,

for who you really are just like a small cereal grains planted in your heart,
but precisely as the male seed can fertilize a woman’s eggs
and a new entity thus gets created to Earth

may your cereal grains fertilize yourself
and a new man is created out of you,

but this process takes more than 9 months
and in Hinduism this process is known as
to raise thine SIVA LINGAM

and who are you really

you are the new man created out of you
by raising your body of love,

for how can you come up from third to fourth chakra,
how do you get up from the relative to the absolute,

through longing, long and long for love,
for every man is deep down in their essence pure and innocent love,

you are love,
pure and true love

and then you will discover that the blue sky over your head is your woman,
that she is heaven,
she will help you raize your Siva Lingam,

you can call her Uma,
for Parvati, for Isis, the Virgin Mary, for Fathme,
for Sarasvati, for Laksmi, for Beatris,

and it is she who gets the mysterious water
to run uphill;
chakra by chakra,
upwards toward God Nirguna Brahman

the unholy kundalini who flowed down to the second chakra
in order to increase the population explosion on Earth
by intensifing the political power-struggle
and make larger and larger groups

but through Siva Lingam it is once again made holy

the fallen life flows back
up chakra by chakra
to its creator

takes you up to the twelfth chakra

HOW IT IS 192

NAGA SESA 6.

Det finns 3 olika människor på jorden idag,

den demoniska, den politiska
och den ursprungliga

och konflikten mellan dessa 3 olika människor
skapar alla de diagnoser som psykiaterna formulerar
och som ju inget annat är än ren politik,

för en ide som jag länge grunnat på var ifall
den politiska och den ursprungliga människan kunde leva tillsammans
utan konflikter och spänningar
ifall den demoniska människa plötsligt dog ut
och försvann från jorden

men det verkar vara en oöverstiglig mur mellan den ursprungliga människan
och den politiska, för den ursprunglia människan vill ej ha några spänningar,
men det vill den politiska människan ha, hon vill ha en klar moral, regler och
känslomässiga gränser mellan sig själv och andra.

Fast det är svårt att uppskatta hur många ursprungliga människor det finns på jorden idag,

Sigmund Freuds psykoanalysen var i alla fall anpassad till den politiska människan,
och inget för den ursprungliga människan att kasta bort sin tid på,
men Carl Gustav Jung är faktiskt inne på en psykologi för den ursprungliga människan,
fast Eric Neumann, hans främste lärjunge är väl kanske den ende psykologen i världen
som lyckats formulera en begriplig psykologi om den ursprungliga människan,
fast att det saknas många bitar i hans pussel,

Det mesta tyder på att jorden är befolkad till 30 procent av demoner idag,
och att den politiska människan utgör knappt 70 procent,

medan den ursprungliga människan,
ifall vi tänjer ut det ordentligt kanske har en population av 100 000 människor.

IN ENGLISH

There are three different people on earth today,

the demonic, the political
and the original

and the conflict between these three different people
creates all the diagnoses that psychiatrists formulate
and which is nothing else than pure politics,

for an idea that I have pondered long on was if
the political and the original humans could live together
without conflicts and tensions
if the demonic man suddenly died out
and disappeared from the earth

but it seems to be an insurmountable wall between the original man
and the political, the original man do not want to have any tensions,
but that wants the political man, she wants a clear moral, codex and
emotional boundaries between themselves and others.

Though it is difficult to estimate how many original people there are on earth today,

Sigmund Freud’s psychoanalysis was in all cases adapted to the political man,
and that is nothing for the initial original man to throw away their time on,
but Carl Gustav Jung is actually inside of a psychology of the original man;
altough Eric Neumann, his chief pupil is perhaps the only psychologist in the world
which managed to formulate an understandable psychology of the original man;
tough many pieces of the puzzle are missing ,

Most things suggest that the earth is populated to 30 percent of demons today,
and that the political man is barely 70 percent,

while the original man,
if we push it may have a population of 100 000 people.

HOW IT IS 191

NAGA SESA 5.

Vad ska vi göra?

För ifall vi tar bort spänningarna från den politiska människan
gör henne fri
blir hon rädd och vilsen
för hennes spänningar är i första hand de PERSONLIGA relationer
hon har till sin omvärld,

och ifall spänningarna försvinner
då försvinner också hennes personliga relationer,
till t.ex. sin moder och sin fader,
till sin syster eller bror,
till sina nära vänner osv.

att lösa upp den politiska människans spänningar
innebär att familjen kommer att lösas upp,
och familjen är själva grundbulten i varje samhälle

för då familjen lösas upp kommer människorna
att skapa nya relationer till varandra
som bygger på själens känsla,
raka relationer från hjärta till hjärta
och börja leva spontant,

för den MAKT-relation som det politiska samhället
är konstruerat av
kommer då att försvinna,
men det innebär inte att ett nytt samhälle i kärlek hastigt
reser sig upp ur det politiska träsket,

fast ett ärligare, öppnare och rakare samhälle kommer att resa sig upp
ur ruinerna från den döda familjen,

men ifall Lord Shiva pressar ner det politiska överjaget, i alla politiska människor
som gillar att leva i en intresse-konflikt mellan olika grupper i samhället,
djupt ner i deras skoskaft,

och aktiverar sitt över-själv i alla dessa människors huvud,
försöker få dem medvetna om sig själva,

det kommer tyvärr inte att fungera därför
att den politiska människa önskar faktiskt att leva ett politiskt organiserat liv,

hon vill inte frigöra sig från systemet, från samhället, från den falska ordningern,
för hon vill av hela sitt hjärta leva i det politiska tvånget och underkasta sig den rådande politiska makten
och följa de förmaningar och regler som det politiska samhället utvecklar
och försöka finna sin lycka och njutning i det som erbjuds inom de politiskt
uppsatta ramarna,

fast det är ännu mera komplicerat, för det politiska systemet är faktiskt helt i händerna
på det demoniska över-jaget,
som är mycket grymt och fasansfullt,
och det demoniska över-jaget vill varken politiker eller de som lever politiskt
MEDVETANDEGÖRA, för ingen vill vända sig om och se det onda i ögonen,

Därför blir varje frigörelse från det politiska samhället till sist en fasansfull kamp emot det demoniska systemet
som opererar mera indirekt och oftast i bakgrunden,

ledaren på jorden idag för det demoniska över-jagert är Sai Baba i Putthaparthi,
och ledaren för det politiska över-jaget är Obama, Amerikas president.

så vad menade Sigmund Freud med psykisk hälsa?

var det att befria sig från de båda överjagen, alltså
det politiska och det demoniska,

och ersätta dessa över-jag
med ett biologiskt, själsligt och andligt över-själv,

Men lyckligt nog finns det ytterligare en grupp av människor på jorden som ej kan sorteras in
under varken demonisk eller politisk,
och dessa människor kallas ibland för de goda,

för de har minnet av den ursprungliga människan kvar aktivt i sitt blod-system,
de kommer därför att forma helt andra värderingar än de som de politiska och demoniska
människorna formar fram.

IN ENGLISH

NAGA SESA 5

What should we do?

For if we remove the tension from the political man
make her free
she gets scared and lost
for her tension is primarily the personal relationship
she has to her surroundings,

and if the tension is lost
then also her personal relationships,
to example her mother and her father,
to her sister or brother,
to her close friends and so on.

to defuse to the political tensions of man
means that the family will be dissolved,
and the family is fundamental to every society

for when the family dissolves the people will
create new relations with one another
based on the soul’s feeling,
relationships straight from heart to heart
and begin to live spontaneously;

for the POWER-relationship which the political community
is constructed of
will then disappear,
but it does not mean that a new society in love quickly
will rise up from the political swamp,

although a more honest, more open and straighter society will rise up
from the ruins of to the dead family,

but if Lord Shiva pushes down the political super-ego, in all political people
which like to live in a conflict of interests between different groups in society,
deep down in their shoshaft,

and enable his over-self in all these people’s heads,
in order to make them aware of themselves,

sadly it will not work because
the political man actually wants to live an organized politically life,

she does not want to free herself from the system, from society, from the false system,
because she with all her heart to live in political constraint and submit her to the prevailing political power
and follow the admonitions and rules which the political community develops
and try to find her happiness and enjoyment in what is offered in the politically
established frameworks,

though it is even more complicated, for the political system is actually entirely in the hands
of the demonic super-ego,
which is very cruel and horrific,
and the demonic super-ego neither the politicians nor those who live politically
wants to bring up to the LIGHT, for no one wants to turn around and see the evil in the eyes,

Therefore, every liberation from the political community is ultimately a horrific battle against the demonic system
which operates more indirectly and often in the background,

leader of the world today for the demonic super-ego is Sai Baba in Putthaparthi,
and the leader of the political super is Obama, Americas President.

so what did Sigmund Freud mean with mental health?

was it to liberate her from both of the two superegos, ie
the political and the demonic,

and replace these super-egos
with a biological, soul and spiritual over-self,

But fortunately there is another group of people of earth that can not be sorted into
under either demonic or political,
and these people are sometimes referred to as the good,

for those have the memory of the original man remained active in their blood system,
they will shape forth very different values than those those which political and demonic
people shape forth.

HOW IT IS 189

Hej Sven,

Jag har reparerat bilen i 3 dagar nu,
i går morse klockan 7 stack jag till Madurai, men då jag kom till Attur 6 km frÅn ashramet, mitt inne i byn punkterades höger bak däck,

jag hade redan punktering på reserven,
Mohammed och Krishna hjälpte mig, vi stack med en liten mini-lastbil till Sempatty och lagade däcket och sen tillbaka och på med däcket,

det var fyra hål punkterade med en tunn kniv,
och jag frågade Mohammed om det var Gunasekaren och Sadajande
som gjort det,
och Mohammed svarade att det var dom som gjort det.

Så har dom hållit på i 18 år emot mig här.
Därför att jag tillhör den ursprungliga människan
men de tillhör den demoniska människan

och det har alltid varit krig mellan den ursprungliga och
den demoniska människan, säger Lord Krishna.

HOW IT IS 188

NAGA SESA 4.

När jag berättade om Naga Sesa var det ingen som trodde på mig,
att det skulle finnas en plats rakt ut i mörkret
som var så fantastiskt underbar att träda in i,

som vibrerade och strålade av helt äkta kärlek,
att denna platsen faktiskt var vår egen kropp,
att den kunde skänka oss en sådan underbar fröjd och lycka
att vi nästan tappade andan

det handlade bara om att kunna försöka se sig själv,
vem man var
mitt ute i det djupaste sociala mörkret
dit ingen vågade sig

för de flesta människorna satt i sina små pitoreska lägenheter
och ugglade och underhöll sig med rött vin och intensivt teve-tittande,
de hade funnit sin grav tidigt i livet
och gick mekaniskt till sitt arbete varje dag för att kunna betala sina räkningar
och avbetalningar för den nya bilen och sommarstuga ute vid havet
och nu drömde de om inköp av en liten smäcker segelbåt att förlusta sig med under semestern,

dessa människor levde helt under det politiska överjaget, de trodde varken på Gud eller att det fanns en själ,
för hela deras existens handlade om
det fysiska äventyret

de ville resa runt på olika exotiska platser på jordklotet och turista
på nått flott hotell där de kunde leva som kungar och drottningar några veckor
bli betjänade på sitt hotell-rum och åka runt i en skön taxi för att se en fantastisk utsikt
från höjden av nåt vackert berg,

och när de pratade var det alltid genom sitt låtsas-språk de gjorde sig hörda
och de log och glittrade så fint med ögonen,

men hur kunde jag någonsin nå denna politiska människan
med mina lite udda bilder av Naga Sesa,

för de var ju bara intresserade av pengar och fysiska äventyr
på natursköna platser,
inte av att upptäcka sig själva och allt det sköna som fanns inom dem själva,

och dessa människor utgjorde väl minst 70 procent
av alla människor på jorden idag,

de trodde på politik, de trodde på demokrati,
de trodde att allt handlade om att kunna
få sin egen grupp att bli så stor att den kunde ta över makten
och få bestämma helt ensam om hur kakan skulle fördelas,

att deras egen grupp skulle få den största biten,
få den största njutningen i magen,

de trodde på gruppen,
på gruppens makt,
inte på Individen, inte på ensamheten,
inte på ONENESS,

och de trodde väl minst sagt att jag var galen som talade om individen
och om ensamheten
som vägen till lyckans rike,

för de var aldrig själva, aldrig ensamma,
för de var alltid tillsammans,
alltid i grupp.

och jag undrar ibland ifall det inte var fel hållplats
jag hade stigit av på

då jag hamnade på planeten jorden,
att jag egentligen skulle till någon annan plats
där ute i världs-rymden

och kanske var det så att jag bara skulle turista en stund här på jorden
och nu ska jag åka vidare
till nästa destination.

IN ENGLISH

When I told about Naga Sesa, nobody believed in me,
that there would be a place straight out in the darkness
that was so fantastically wonderful to enter,

which vibrated and beamed all true love,
that this site was indeed our own bodies,
that it could give us such a wonderful joy and happiness
that we almost lost our breath

it was just about to try to see yourself,
who you were
middle of the deepest social darkness
where no one dared

for most people sat in their small picturesque apartments
and owl and entertained themselves with red wine and intense TV-watching,
they had found their tomb early in life
and went mechanically to their work every day to pay their bills
and repayment on the new car and summer cottage out at sea
and now they dreamed of buying a small sleek yacht to amuse themselves with during the holidays,

for most people sat in their small picturesque apartments
and owl and entertained themselves with red wine and intense TV-watching,
they had found their tomb early in life
and went mechanically to their work every day to pay their bills
and repayment on the new car and summer cottage out at sea
and now they dreamed of buying a small sleek yacht to amuse themselves with during the holidays,

these people lived completely under the political over self, they believed neither in God nor that there was a soul;
for their very existence was about
the physical adventure

they wanted to travel around to various exotic locations on the globe and tourist
on some plush hotel where they could live like kings and queens a few weeks
be served in their hotel room and go around in a fine taxi to see a great view
from the height of some beautiful mountain,

and when they talked it was always by their pretend-language they made themselves heard
and they smiled and sparkled so nicely with their eyes,

but how could I ever reach this political man
with my little odd images of Naga Sesa,

for they were only interested in money and physical adventure
in scenic spots,
not of discovering themselves and all the beauty that existed within themselves,

and these people were well at least 70 percent
of all people on earth today,

they believed in politics, they believed in democracy,
they thought everything was about to
have their own group to become so large that it could take over the power
and be able to decide all alone on how the cake should be divided,

that their own group would get the largest piece,
get the greatest pleasure in the stomach,

they believed the group,
on the group’s power,
not the individual, not in solitude,
not in Oneness,

and they thought well to say the least that I was crazy for talking about the individual
and about loneliness
as a key to the realm of happiness ,

for they themselves were never, never alone;
for they were always together,
always in groups.

and I sometimes wonder if it was not on the wrong bus stop
I had stopped of at

when I landed on planet Earth,
that I really should be on some other place
out there in the world space

and perhaps it was that I would just tourist for a while here on earth
and now I will go further
to the next destination.

HOW IT IS 187

hej Safket

vad är det med alla dom som lovprisade dig på filosofiforumet?
vad står på med hela skiten?
frågar du.

Djuret Harald hänger kvar på korset här på Garuda Ashram,
faktiskt hänger hela ashramet på korset, och jag försöker assimilera
alla handlingar,reaktioner, tankar och ideer som folk
har om mig och mitt liv, utan att slå tillbaka.

Gandhi Thevers son, Gunasekaren kommer hit om natten med Sadajandi,
Perumal Sakliars son, och en annan Perumal, för att hugga ner träd i min trädgård,
fylla på med fräsh vibuti från Sai Babas mantra-grupp
och ta loss skruvar från min Mahaindra
som Sai Baba använder i mantra-puja emot mig, säger Raja Thever som är på min sida.

kan du inte stoppa Guna sekaren, frågar jag Raja,
Nej, jag har ingen makt över Gandhi, svarar han.

Fast James Kimpton i Kallipatti ger pengar till Guna sekaren säger Raja,

och han säger vidare att Jamers Kimpton och Mothuja Anguvelas i Dindigul
pressar på i bakgrunden för att få den lokala allmänheten här att förstöra mitt ashram,

och de kristna pillai i Atthur under ledning av Jesuraj försöker göra vad James Kimpton
och Muthuja önskar, så det är en kriminell grupp här som försöker blockera
mitt ashram från att växa,
de försöker även förstöra hela Garuda Ashram,

igår åkte jag till Mr Gour strax utanför Amsa Puram
på väg upp emot Kordaikanal
och då stanna jag och fika vid Rosgarden

och Tangaraj sa att James Kimpton hade 2 kristna mantra-pujare
på sitt ställe i Kallipatti för att göra puja emot mig

och i Batalagundo var det 2 Kerala Brahmins,
jag kände deras mantra puja då jag kom nära Batalagundo,
men jag assimilerar den,
som en slags mobile korsfästelse,
jag börjar bli van, för de har sänt denna mantra -puja emot mig de senaste 17 åren,

och jag svarade Tangaraj att om en halvtimme är de döda,
för varje dag returneras deras mantra-späninng tillbaka till dem själva
och de avlider omedelbart,

och Tangaraj brukar berätta för mig att James Kimptons anställda
kommer i sin blåaktiga jeep..som det står skrivet… reach de unreached ..på
och de har en elektrisk brännare

och det tar kanppt en minut innan
mantra prästens kropp är aska, säger Tangaraj,

sedan tar de askan i en plastpåse och den sprids på ett visst utvalt tempel-område

Raja Thever säger att de vill förstöra mitt ashram
därför att det var så vackert med målningar och vackra träd och blommor,
de kunde inte smälta det,
men blev avundsjuka,

men Raja säger också att de ej kunde smälta min raka,
öppna och ärliga aggrerssion, för här slåss alla indirekt.

Och på filosofiforum var väl MINDED en aning positiv.

IN ENGLISH

hello Safket

what is it with all those who praised you on philosophy forum?
what is up with all that shit?
you ask.

The animal Harold still hangs on the cross here on Garuda Ashram,
actually hangs all the ashram on the cross, and I try to assimilate
all actions, reactions, thoughts and ideas that people
have about me and my life, without fighting back.

Gandhi Thevers son, Gunasekaren come here at night with Sadajandi,
Perumal Sakliars son, and another Perumal, to cut down trees in my garden,
fill on with fresh vibuti from Sai Baba’s mantra-group
and remove the screws from my Mahaindra
which Sai Baba uses in mantra- puja against me, says Raja Theva which is on my side.

can’t you stop Guna sekaren, I ask Raja,
No, I have no power over Gandhi, he replies.

Though James Kimpton in Kalli Patti gives money to Guna sekaren says Raja,

and he further says that Jamers Kimpton and Mothuja Anguvelas in Dindigul
presses on in the background to get the local public here to destroy my ashram,

and the christian pillai in Atthur led by Jesuraj are trying to do what James Kimpton
and Muthuja wishes, so it is a criminal group here which are trying to block
my ashram from growing,
they are also trying to destroy my whole Garuda Ashram,

yesterday I went to Mr. Goura just outside Amsa Puram
going up against Kordaikanal
and then I stayed and snacked at Rosgarden

and Tangaraj said James Kimpton had 2 Christian mantra- pujas
at his place in Kalli Patti in order to do puja against me

and in Batalagundo was two Kerala Brahmins,
I felt their mantra puja when I came close Batalagundo,
but I assimilate it,
as a type of mobile crucifixion,
I’m getting used to it, for they have sent this mantra puja against me for the past 17 years,

and I replied Tangaraj that in half an hour, they are dead,
for each day their own mantra tension is returned back to them
and they die immediately,

and Tangaraj use to tell me that James Kimpton employees
in their bluish jeep .. which it is written … reach the unreached .. on
and they have an electric burner

and it takes barerely one minute before
the mantra priests bodies body are made to ash, says Tangaraj,

then they take the ashes in a plastic bag and it is spread on a particular chosen temple area

Raja Theva say they want to ruin my ashram
because it was so beautiful with paintings and beautiful trees and flowers,
they could not digest that,
but became jealous,

but Raja also says that they could not digest my straight,
open and honest aggression, for here everybody fights indirectly.

And on the philosophy forum MINDED was well slightly positive.

HOW IT IS 186

NAGA SESA 3

Är jag kanske den enda människan på jorden idag,
som söker efter Naga Sesa?

Jag vet inte,
jag har i alla fall inte mött någon annan människa där ute i mörkret
som varit på väg åt samma hålla som jag, fast jag har mött
människor som förstått vad jag menar med att kunna se i mörkret,

fast då jag var runt 20 och just börjat läsa på universitetet
stack jag och en kompis till Polen för att slå runt några dagar,
och redan den första kvällen följde vi några tjejer hem
till en av tjejernas hus efter att vi druckigt några öl ute på en pub,

jag stannade kvar i huset
tillsammans med en av tjejerna, hon var väl kanske 18 år,

och när vi låg med varandra
kände jag att vi plötsligt befann oss på Naga Sesa,
för det kändes precis som vi flög iväg rakt ut i rymden
bort från den jordiska fångenskapen och rakt in i en okänd frihet
där alla bekymmer och sorger helt försvann,

för det var som om vi lämnade hela det jordiska gravitations-fältet
och kom in i någon slags total frihet,

och när vi älskat färdigt kände jag mig så lycklig att jag sprang upp på andra våningen
och tittade mig omkring i rummen,
för just då fattade jag inte riktigt att Gud hade talat om för mig
var någonstans Naga Sesa fanns,

och vi kunde knappt tala med varandra för hennes engelska var ej så bra,
men vi hade båda just varit på Naga Sesa,

och jag lämnade henne på morgonen och tog en taxi till hotellet
där min kompis befann sig,
han var aggressiv och irriterad,
men jag visste inte ens vad hon hette,

och min kompis ville åka direkt till Warsawa med bilen
och jag måste lämna denna underbara kvinnan utan att någonsin få träffa henne igen,
fast jag mer än älskade henne,

för hon var min Radha, min Laksmi,

men redan då jag var 18 mötte jag min första Radha
och befann mig plötsligt på Naga Sesa,
fast då trodde jag den känslan att få uppleva Laksmis kärlek skulle vara livet ut,
men strax tog Gud bort mig från Naga Sesa,

Han ville väl bara göra mig medveten om detta fantastiska tillstånd
att få uppleva äkta kärlek
på den lilla flotten av ormar som seglar omkring osynligt här ute i kosmos,

och när vi kom till Warsava köpte jag äll musik av Chopin som spelats in,
och när jag kom tillbaka till Sverige tänkte jag på henne varje gång
jag hörde Chopins piano-musik.

IN ENGLISH

NAGA SESA 3

Am I perhaps the only man on earth today,
who is searching for Naga Sesa?

I do not know,
I have in all cases not met anyone else out there in the dark
who had been heading the same direction as me, although I have met
people who understand what I mean with that of beeing able to see in the darkness,

but then I was around 20 and just started to read in college
I went and a friend of Poland to turn around a few days,
and already the first evening, we followed a few girls home
to one of the girls’ house after we had drunk some beer out of a pub,

I stayed in the house
together with one of the girls, she was well-maybe 18 years,

and when we were with each other
I felt that we suddenly found ourselves on the Naga Sesa;
because it felt like we flew straight into space
away from the earthly captivity and straight into an unknown freedom
where all worries and sorrows completely disappeared,

for it was as if we left all the earthly gravity field
and got into some kind of total freedom,

and when we have loved , I felt so happy that of I ran up on the second floor
and looked around the room,
for at that moment, I took not true that God had told me
was somewhere Sesa Naga was,

and we could barely talk with each other for her English was not so good;
but we both had just been on the Naga Sesa;

and I left her in the morning and took a taxi to the hotel
where my friend was,
He was aggressive and irritable,
but I did not even know her name,

and my friend wanted to go straight to Warsaw with car
and I have to leave this wonderful woman without ever seeing her again;
though I more than loved her;

for she was my Radha, my Laksmi,

but even then I was 18 I met my first Radha
and found myself suddenly on the Naga Sesa;
but then I thought that feeling to get to experience Laksmis love would last a lifetime;
but shortly God took me away from Naga Sesa,

He just wanted to make me aware of this great state
to experience real love
on the small raft of snakes flying around invisible out here in the cosmos;

and when we came to Warsaw, I bought all the music by Chopin that was recorded,
and when I came back to Sweden, I thought about her every time
I heard Chopin’s piano music.