Monthly Archives: March 2011

GARUDA ASHRAM 5

I november 1994 fick Anvarrudin och jag den första domstols-ordern i Tamil Nadus historia, jag tror också i Indiens historia,

emot användning av Horn-högtalare, speciellt i den lilla byn Mallya Puram strax bortom Garuda ashram, fast det skulle ha varit möjligt att generalisera denna specifika domstolsordern till att gälla för hela Indien,

men inte en enda nyhetstidning i Tamil Nadu serverade denna exclusiva nyhet om att vi hade haft en stor seger över de mörka och destruktiva krafterna i södra Indien och börjat banat väg för ett "noise-pollution" fritt India,

de svenska nyhetstidningarna samlades heller inte för en press-konferans även om det skulle ha skett över telefon,

 

IN ENGLISH

 

In November 1994, Anvar Rudin and I got
the first court order in Tamil Nadus history,
I also believe in India's history,

against the use of horn speakers, especially in the small village Mallya Puram
just beyond Garuda Ashram,
though it would be possible to generalize this specific court order
to apply to the whole of India,
 
but not a single newspaper in Tamil Nadu served this exclusive news
that we had a great victory over the dark and destructive forces in southern India
and started paving the way for the "noise-pollution" free India;

the Swedish newspapers were not gathered for a press conferans neither
even if it would have taken place over the phone,

GARUDA ASHRAM 4

Men jag vägrade fly, jag träffade Jude i Dindigul,
han var en tunn liten pillai med starkt rättspatos,
han sade att jag kunde gå till domstol, för att få en order som omedelbart
kunde stoppa Selvam Thever från att skapa detta omänskligt buller emot
mitt ashram och emot djur, växter och vibrationer i luften,

för även Jude avskydde dessa horn-högtalare som på 80-och-90-talet
hade växt upp som svampar ur jorden i Tamil Nadu
och skränade i nästan varje litet gathörn
och skapade också onödiga trafik-problem eftersom
oljudet från dessa högtalare dränkte all annan information totalt,

så det enda som hördes var disharmoni, buller och skrän,
vilket också gjorde det omöjligt att tänka för alla signaler till hjärnan stördes,
så alla utbilödnings-institutioner och sjukhus osv, led hemskt
av skränet från dessa högtalare,

Men då sa Jude att ägaren till detta shopping-komplex där han hade
sitt mottagningsrum på första våningen där vi satt och pratade bor faktiskt
här i det stora huset på botten-våningen,
han heter Anvarrudin och är advokat,
tala med honom sade han.

Anvarrudin avskydde också dessa horn-högtalare, han var villig att gå direkt
för en order emot Selvams användning av sina
högtalare till Dindigul district court,.

så istället för att fly det onda gjorde jag det goda upproret emot den onda kraften,
för vi skull ta tjuren vid hornen,
jag blev plötsligt Dindiguls första miljö-kämpe,

och mitt första steg för att stoppa luftföroreningen från dessa horn-högtalare
var att utforma flera olika flygblad och informera om alla negativa effekter
dessa högtalare kunde skapa på sin miljö,

jag och advokat Subbia i Mallya Puran samlade dessutom in
flera hundra namnteckningar i byarna Mallya, Akkaraipatty och Attur
och när jag och Balmani gick runt i Attur ocvh knackade dörr
fick vi reda på att allmänheten faktiskt hatade dessa högtalare,

de hade vänt sig till polisen flera gånger, utan resualtat,
så de trodde inte jag skulle ha framgång med denna kampanj emot noise-pollution,
men alla var väldigt positiva till mig och Balmani.

men Anvarrudin gjorde nu sitt första stora misstag,

för han ville ha ett indiskt namn som petitioner,
för han menade att en utlänning som jag inte skulle
uppträda i domstolen för att förändra miljön i Indien,

jag kunde inte riktigt hänga med i den logiken,
för att gå till polisen och gå runt att samla in namnteckningar
var alltså inget problem, men till domstol skulle inte passa sig för mig att gå,

fast jag började förstå att Anvarrudin redan var involverad i min motståndares strategi,
för det började lukta cheating från Anvarrudin – på långt avstånd,
de försökte alltså neutralisera mig redan innan kampen hade tagit form,

jag fick en grupp vittnen och en petitioner att komma med mig på morgonen
till Anvarrudins office, och redan samma dag gavs en petition
emot Selvan Thever till domstolen,
och processen var igång,

och redan efter någon vecka fick vi en absolut order från Dindigul distric court
att ifall Selvam Thever använde sina horn-högtalare i Mallya Puran var detta emot
den nya domstolsorden som skrivits ut emot honom och han skulle då straffas för detta
lagöverträdande.

IN ENGLISH

But I refused to flee, I met Jude in Dindigul,
He was a thin little Pillai with a strong sense of justice,
He said I could go to court to get an order which immediately
could stop Selvam Thever from creating this inhuman noise against
my ashram and the animals, plants and vibrations in the air,

for even Jude hated those horn-speakers in the 80-and-90s
which had sprung up like mushrooms in Tamil Nadu
and yelled in almost every little street corner
and also created unnecessary traffic problems because
noise from these speakers drowned all other information in total,

so the only sound which was heard was discord, noise and screaming,
which also made it impossible to think for all the signals to the brain was disturbed,
so all education institutions and hospitals, etc., suffered terribly
by the noise from these speakers,

But when Jude said that the owner of this shopping complex where he had
his consulting room on the first floor where we sat and chatted lived actually
here in the big house on the ground-floor,
He is called Anvar Rudin and is a lawyer,
talk to him, he said.

Anvar Rudin also hated these horn-speakers, he was willing to go
for an order against Selvams use of his
speakers to Dindigul District Court,.

so instead of escaping the evil I did the good rebellion against the evil force,
for we should take the bull by the horns,
I was suddenly Dindiguls first eco-activist,

and my first step to stop all air pollution from these horn speakers
which was heard was to design a variety of leaflets and information on all adverse effects
these speakers could create in their environment,

I and the lawyer Subbia in Mallya Puran also collected
several hundred signatures in the villages Mallya, Akkaraipatty and Attur
and when I went around and Balmani in Attur and was knocking on doors
we found out that the public actually hated these speakers,

they had approached the police several times, without results,
so they did not think I would have success with this campaign against noise-pollution,
but everyone was very positive about me and Balmani.

but Anvarrudin now made his first big mistake;

because he wanted an Indian name as petitioner
for he thought that a foreigner as I should not
appear in court to change the environment in India;

I could not quite keep up with that logic,
to go to the police and go around to collect signatures
was no problem, but the court would not fit for me to go,

though I began to understand that Anvarrudin was already involved in my opponent’s strategy,
for it started to smell cheating from Anvarrudin – far away,
So they tried to neutralize me, even before the fight had taken shape,

I got a group of witnesses and petitioners to come with me in the morning
to Anvarrudins office, and already the same day was a petition given
against Selvan Thever to the Court,
and the process was started,

and after a week we had an absolute order from Dindigul distric court
that if Selvam Thever used his horn-speakers in Mallya Puran, this was against
the new court words written out against him and he would be punished for this
lawoffending.

GARUDA ASHRAM 3

För Gandhi var en riktig “cheating-fellow”,
för hans ide var att ta tillbaka sina 2 ackre mark så snabbt som möjligt
utan att betala för det,
därför startade han ett krig emot mig,
som gick ut på att störa mig så mycket som möjligt,
så att jag skulle lämna platsen, i andfått skick och aldrig mer komma tillbaka dit
till mina 2 acre mark i Akkaraipatty village i Tamil Nadu,

men jag var faktiskt en riktig “fool”, för jag kunde inte begripa, hur någon kunde
behandla mig på ett sådant nedrigt sätt, för det var bortom mitt förstånd,
för min kunskap om det onda var då mycket begränsad,
men nu skulle jag alltså lära mig, fast det kunde jag inte heller förstå,
vad det skulle vara för mening att på ett mycket rått vis utsättas för
den onda kraften, varför vi skulle lära oss förstå ondskan,

Jag var faktiskt inte medveten om att Gandhi Thever då startade
ett andligt krig
mellan den onda och den goda kraften, att mitt eget Kuruksetra plötsligt startade upp,
för jag var varken en Krishna eller en Arjuna, men en lång ganska magerlagd
svensk andlig sökare, som plötsligt råkat hamna i den kanske vildaste delen
av Tamil där Thevers, kylslagna skruvande pillai och seivinai Neiker levde
tillsammans knappt 5 kilometer från foten av det stora kodaikanal-berget,
och jag upptäckte steg för steg att jag faktiskt var den enda riktigt goda människan
i hela detta området, därför hade jag inte en enda människa på min sida,
så hela mitt projekt om ett ashram var totalt befängt och rent omöjligt
på denna platsen,

Jag visste inte att det största helvetet på jorden var att ha en god karaktär,
för då skulle man lätt bli en offentlig soptunna där alla människor kunde stoppa ner
sin skit, stampa ner den, pressa ner den hårt emot botten
av tunnan,

Jag var helt ensam, hade ingen grupp att hålla mig till, jag hade helt plötsligt
flygit ner hit till Indien då jag fick reda på att Govinda var död, en yogi i Andra
som kunde engleska och som jag brevväxlade med, jag behövde alltså en ny
kontakt med en yogi, men var fanns han,

Och plötsligt hade jag hamnat i Akkaraipatty, men Kodi Swamy var min nya yogi,
så det fanns ändå en ordning i mina handlingar,
fast de rent ytligt nog tedde sig som ologiska och motsägelsefulla fanns det dock
en klar och entydig struktur i mitt handlande ifall man såg på helheten,

en av de första attackerna Gandhi gjorde var att
genom Selvan Thever i Mallya Puram placera hans stora och långa horn-högtalare
på toppen av deras stora vatten-tank rakt emot mitt ashram
och spela på högsta volym dygn efter dygn,

riktigt försöka skrika bort mig från min lilla plats
där jag nu hade börjat bygga ett litet hus, för Gandhi trodde
att det här oväsendet skulle jag aldrig orka ta emot,
jag skulle säkert sticka iväg snabbt från mitt ashram,

IN ENGLISH

Because Gandhi was a real “cheating-Fellow,
for his idea was to take back his two accres land as quickly as possible
without paying for it,
Therefore, he started a war against me,
which was to disturb me as much as possible,
so that I would leave the place, in a out of breath state and never come back there
to my two acres of land in Akkaraipatty village in Tamil Nadu,

but I was actually a real “fool” because I could not comprehend how someone could
treat me in such a vile manner, for it was beyond me;
for my knowledge of evil was then very limited,
but now I would thus learn , though I could not understand;
what would be the point to in a very crude way suffer
the evil force, why should we learn to understand the evil

I was not actually aware that Gandhi Thever then started
a spiritual war
between the evil and the good power, that my own Kuruksetra suddenly started up,
for I was neither a Krishna or Arjuna, but a long pretty thin overall
Swedish spiritual seeker, which suddenly found himself perhaps in the wildest part
of Tamil where Thevers, chill screwed Pillai and seivinai Neiker lived
together barely 5 miles from the foot of the great Kodaikanal hill,
and I discovered gradually that I was actually the only really good man
throughout this area, because I had not a single human being on my side,
so all my projects on an ashram was totally absurd and utterly impossible
at this location,

I did not know that the greatest hell on earth was to have a good character;
because then it would be easy to become a public rubbish bin in which all people could put down their trash in
its crap, stomp it down, push it down hard against the bottom
of the barrel,

I was all alone, had no group to hold me to, I had all of a sudden
flown down here to India when I found out that Govinda was dead, a yogi in Andra
which could spead english and whom I corresponded with, I needed a new
contact with a yogi, but where was he,

And suddenly I had ended up in Akkaraipatty, but Kodi Swamy was my new yogi,
so there was still a point of order in my actions,
tough they purely superficially probably seemed as illogical and contradictory, there was
a clear and transparent structure of my actions if you looked at the big picture,

one of the first attacks Gandhi did was that
through Selvan Thever in Mallya Puram place his great and long horn speaker
on top of their big water tank straight against my ashram
and play at top volume day after day,

GARUDA ASHRAM 2

Fast jag kunde känna en slags vänskap mellan Gandhi och mig, fast jag förstår förståss inte hur det kunde vara möjligt, men känslor är inte alltid lätta att förklara, men jag kunde tydligt känna en en vibrerande känslomässig kontakt till Gandhi,
det fanns en levande relation mellan oss,

och till de flesta Thevars jag senare mött har jag ofta kunnat känt
en rak och öppen emotionell kontakt,
för det verkar som att de är väldigt emotionella människor,
men det är jag också,
och Gandhi Thevers hustru kändes god,

men ingen kunde gå emot Gandhis vilja utan att för den skull
skörda ett svidande nederlag,
för han var praktiskt taget en egenmäktig kung
i de båda byarna Akkaraipatty och Mallya puran,
men kanske också i den större byn Attur, som annars styrdes
av Jesuraj, prästen Asir Vadan, men kanske mest av
Minister I Perisamys sekretariat,

jag kunde känna att både Jesuraj och Asir vadan var en
aning skraja för Gandhi, och Neikarn Shaktivell i Mallya puram
som officielt två gånger segrat över Gandhi i valet om village leader,
kände sig också skraj för Gandhi, och på Sempatty Polis-station
lyssnade de mer än väl på Gandhis röst,

för Gandhi hade vad man kan kalla för en personlig makt
över människor,
folk lyssnade på honom och följde lätt hans råd.

men i mitt fall urartades vår relation ganska snabbt till en katastrof,

IN ENGLISH

But I could feel a kind of friendship between Gandhi and me, though I understand of course not how it could be possible, but feelings are not always easy to explain, but I could clearly feel a vibrant emotional connection to Gandhi,
there was a living relationship between us,

and to most Thevars I later met, I have often been able to feel
a direct and open emotional contact,
for it seems they are very emotional people,
but so am I;
and Gandhi Thevers wife felt good,

but no one could go against Gandhi’s will without for that sake
reap a stinging defeat,
for he was practically an arbitrary king
in the both villages Akkaraipatty and Mallya Puran,
but perhaps also in the larger village of Attur, which otherwise were governed
by Jesuraj, priest Asir Whence, but perhaps most of
Minister In Perisamys secretariat,

I could feel that both Jesuraj and Asir Whence was
slightly scared of Gandhi, and Neikarn Shaktivell in Mallya Puram
who officially twice triumphed over Gandhi in the elections for village leader,
felt also scared to Gandhi, and at the Sempatty Police Station
they listened more than enough to Gandhi’s voice,

for Gandhi had what you might call a personal power
over people,
People listened at the him and followed his advice readily.

but in my case escalated our relationship quite quickly to disaster,

GARUDA ASHRAM 1

Det här området där jag lever heter Dindigul district
men inkluderar också Kodaikanal hill-station som ligger på 2000 meters höjd, fast mitt ashram ligger vid foten av det höga kodaikanal-berget

och är inte mer än knappt 3 acre stort,
men 2 acre tillhörde tidigare Gandhi Thever
och sedan jag övertog hans mark i september 1993 har
han oavbrutet utfört kriminella och olagliga attacker
emot mitt försök att resa upp ett vackert och fungerande andligt centre som jag kallade för Garuda Ashram,
alltså ett Vishnu-ashram,

jag visste absolut ingenting om kasten Thevers,
men fick ganska snabbt höra att de betraktades som en kriminella kast,
för då Engelsmännen var här sades det att det enda problemet i Tamil Nadu var att kunna kontrollera dessa Thevers och engelsmännen gjorde detta genom att varje dag kräva en namnteckning av alla Thevers på närmsta polis-station,

Men mitt personliga intryck av Gandhi Thever och hans familj, som faktiskt bestod av fyra medelålders bröder och deras femton söner och döttrar som alla bodde tillsammans i fyra små hus just två och en halv kilometer från mitt ashram på båda sidor av en bussväg,
och fruktades av hela trakten här för att de var så välorganiserade och starka och kunde därför slå till när som helst, var som helst
och emot vem som helst ifall någon stötte sig mot dem,
var att de var oärliga, kalkylerande, manipulerande och
totalt genomfalska och
mycket farliga,

jag kom från Sverige, det kanske fredligaste landet i världen,
jag sökte faktiskt då efter en slags Indisk Guru som kunde lyfta
min kundalini upp till huvudet och plötsligt bli en upplyst och sedan åka
tillbaka till Sverige och jobba som konstnär, författare, fotograf
och psykoanalytiker,

jag var alltså inte beredd på att bli djupare invecklad i allmänhetens känsloliv och därför försökte jag inte lära mig tamil, för jag skulle ju snart hem igen till Sverige,

jag var alltså intresserad av att förlösa den skapande processen i mig,
men då jag satt bredvid Kodi Samy i Puravi Palayam sade han åt mig att bygga upp ett eget ashram, jag mötte honom redan i mars 1992, han satt förskjunken i en kostsam fotölj på altanen till en rik landlords palats just 15 kilometer utanför staden Pollatsy, jag fick sitta på golvet bredvid honom och vissa dagar var det minst 3000 människor som besökte honom och bad om hans välsignelse, hans närmsta anhängare sade att han var 400 år gammal, han brukade ta emot karameller och kola direkt i sin mun, men då jag kom dit gav han dessa sötsaker bara till mig, jag åt flera kilo sötsaker om dagen och mina tänder blev infekterade, men lyckades få tag i en
bra tandläkare i Chennai, som kunde rotfylla mina tänder,

men jag varken målade eller skrev eller fotograferade, jag hade blivit indragen i en andlig process, fast det handlade inte längre om kundalini eller att plötsligt bli upplyst, Kodi Swamy tog ut min spänningar ur min kropp genom att ta in dem i sin egen kropp, fast varje morgon klockan 4 tog han ut spänningar ur mig en hel timme fast att jag var på en helt annan plats,

jag försökte förklara för Gandhi att Kodi Samy hade sagt att denna platsen här i Akkaraipatty
var en utmärkt plats för mitt ashram,

IN ENGLISH

The area where I live is called Dindigul district
but also includes the Kodaikanal hill station situated at 2000 meters hight, tough center’s ashram is situated at the foot of the high-mountain Kodaikanal

and is only slightly less than 3 acres large,
but two acres belonged to Gandhi Theva
and then I took over his land in September 1993
he continuously has carried out criminal and illegal charges
against my attempt to rise up a beautiful and functional spiritual center which I called for Garuda Ashram,
Thus, a Vishnu-Ashram,

I knew absolutely nothing about caste Thevers,
but was rather quickly told that they were regarded as a criminal caste,
because when The English were here it was said that the only problem in Tamil Nadu was to control the Thevers and the English did this by every day requiring a signature of all Thevers at the nearest police station,

I came from Sweden, perhaps the most peaceful country in the world,
I actually searched then after a kind of Indian guru who could lift
my kundalini up to the head and suddenly become an enlightened and then go
back to Sweden and work as an artist, writer, photographer
and psychoanalysts,

I was not prepared to be deeply involved in the emotional life of the public and therefore, I tried not to learn Tamil, because course, I would soon return home to Sweden,

I was therefore interested in liberating the creative process in me,
but when I sat next Kodi Samy in Puravi Palayam, he told me to set up my own ashram, I met him in March 1992, he sat raptly in a costly armchairs on the terrace of a rich land lords palace just 15 km outside the city Pollatsy, I had to sit on the floor beside him and some days it was at least 3000 people who visited him and asked for his blessing, his closest supporters said he was 400 years old, he would receive candies and caramels directly into his mouth, but when I got there, he gave these candy just to me, I ate several kilograms sweets a day and my teeth became infected, but managed to get hold of one
good dentist in Chennai, which could perform root canal filling on my teeth,

but I neither wrote or painted or photographed, I had become embroiled in a spiritual process, though it was no longer on the kundalini, or to suddenly become enlightened, Kodi Swamy took out my tension from my body by taking them in his own body, tough every morning at 4 o’clock, he took out the tension out of me a full hour tough that I was on a completely different place,

I tried to explain to Gandhi that Kodi Samy had said that this place here in Akkaraipatty
was a great place for my ashram,

HOW IT IS 234

Den kloka människan sätter inga gränser alls,
för hon försöker transformera de vibrationer
hon konfronteras med

till ett helt nytt medvetande inom henne
som då är fullständgt gränslöst,
alltså evigt

och som hon då försöker få att fungera
steg för steg
som ett litet barn
som försöker hålla balansen då hon tar sina
första stapplande steg

emot tyngdlagens döva motstånd
men vinglande på väg att befria sig
ut ur dem fyrbenta fångenskapen,

att kunna gå omkring med sina fria gränslösa tankar
utan at få svindel

IN ENGLISH

The wise man puts no limits at all,
for she is trying to transform the vibrations
she is confronted with

to a whole new awareness in her
which then is totaly boundless,
thus eternal

and which she tries to get to work
Step by step
as a small child
which tries to keep her balance as she takes her
first steps

against gravities deaf resistance
but swaying on its way to liberate itself
out of those four-legged captivity,

be able to walk around with her free unlimited thoughts
without getting dizzy

HOW IT IS 233

Rent spontant verkar min roll i världen vara
att försöka förmedla ljusglimtar från en lite annorlunda vinkel
om hur det står till där ute i världen,

HOW IT IS,

det är väl kanske inte de vanliga nyheterna jag förmedlar som ni kan läsa om i tidningar
och se på teve,

för i går dog ännu en Nambottries som gjorde Puja emot mig just bakom
Gandhi Thevers hus tidigt
på morgonen,

och Raja berättade att de strödde pulver över honom
och han brann och blev aska på några minuter,
att Romerska kyrkan betalat 50 000 rs till honom
för en dags puja emot mig, för Raja
säger att han talade med honom om detta.

fast mina nyheter handlar om den andliga världen,
vad som egentligen händer där, och hur du ska kunna
nå LIBERATION från ny födelse,

alltså vilka handlingar som leder till full befrielse
av din jordiska personlighet,
din ande-själ

och vilka
handlingar som leder till djupare fångenskap av den,

igår var jag i Teni, för kopplings-skivan till Mahindra gick plötsligt sönder, alltså
just några kilometer innan Teni, men en stor långtrader drog in mig till en verkstad
i den lilla staden, och då mekanikerna frågade mig vad jag gjorde här i Tamil,
svarade jag att jag jobbade som internet-reporter, fast jag sa aldrig att jag förmedlar
fräsha nyheter från den andlig världen,

för jag har varit här 19 år i den här regionen av Tamil,
men ingen vet egentligen någonting väsentligt
om mig här bland allmänheten,
för jag besöker aldrig bröllop, feastivaler eller partyn,

så jag har aldrig introducerat mig ordentligt för folket,
men samtidigt vet de Brahminska prästerna,
faktiskt över hela Indien, har det sagts mig,
praktiskt taget allt om mig,

för de utför yantra-puja med mantra
flera gånger om dagen för att kolla min andliga position,

bland annat Saraswati samy i Kumbakonum,

och det vet exakt vilket chakra jag befinner mig i
och vad som händer med min personlighet,

så för dessa präster är jag faktiskt som en helt öppen bok
de kan läsa i,

fast bakpå min Mahindra står det faktiskt Garuda Ashram med röda bokstäver,
och ifall någon frågar mig vem som är Swamy på detta ashram svarar jag
att det är mitt ashram, att det inte finns någon Swamy där,

men det händer aldrig att någon frågar mig något om den andliga världen,

fast då Raja och jag snackar handlar det alltid om den andliga världen, för han får
direkt information från Brahminska präster om min andliga situation just nu
flera gånger om dagen,

alltså de senaste nyheterna om harald davidsson andliga luftfärd,

fast det låter kanske lite högfärdigt, men det är ej menat så,
men bara som en slags nyhetsförmedling om den andfliga världen,

att de Brahminska prästerna över Indien menar att mer än 1000 millioner
mantra präster över hela världen har fått sätta livet till
de senaste 18 åren,

genom plötslig back-fire på deras egen puja
då de utfört evil mantra puja emot mig, säger Raja,

kanske mer än 600 millioner kristna mantra präster
från Argentina, Kanada osv

och 300 millioner hindustiska mantra präster
över hela världen

och kanske 400 millioner buddistiska mantra präster
från Dalai Lamas arme

fast det är omöjligt att få exakta siffror

men även jude-utrotningen i Polen och Tyskland under andra världskriget
då så många judar gasades i hjäl av nazisterna
vet vi ej de exakta siffrorna,

för vissa källor säger 6 millioner judar
mördades av Hitlers banditer,
vissa andras källor säger att det var färre.

IN ENGLISH

Purely spontaneously seems my role in the world to be
to try to convey glimpses of light from a slightly different angle
about how things are out there in the world,

HOW IT IS,
it is perhaps not the usual news, I convey that you can read about in newspapers
and see on television,

for yesterday died another Nambottries who made Puja against me right behind
Gandhi Thevers house early
in the morning,
and Raja said they sprinkled powder over him
and he was on fire and became ash in minutes,
the Roman church paid 50 000 rs to him
for a day’s puja against me, for Raja
says he talked to him about this.

tough my news is about the spiritual world,
what is really happening there, and how you can
achieve liberation from a new birth,

Thus, which acts that lead to full liberation
of your earthly personality,
your spirit-soul
and what
acts that lead to deeper captivity of it,

Yesterday I was in Teni, the clutch disc to the Mahindra was suddenly broken, thus
just a few miles before Teni, but a great juggernaut brought me to a workshop
in the small town, and when the mechanic asked me what I did here in Tamil,
I replied that I was working as a Internet reporter, though I never said that I convey
fresh news from the spiritual world,

for I have been here for 19 years in this region of Tamil,
but no one really knows anything substantially
about me here among the public,
for I never visit the weddings, feastivals or parties,
so I’ve never introduced myself properly to the people,
but still the brahmin priests,
in fact all over India, it has been said to me,
practically know everything about me,

for they perform-yantra puja with mantra
several times a day to check out my spiritual position,

including Saraswati samy in Kumbakonum,

and they know exactly which chakra I find myself in
and what happens to my personality,

so for these priests, I am actually a completely open book
they can read,
tough back of my Mahindra is stands in fact Garuda Ashram in red letters,
and if anyone asks me who is the Swamy in this ashram I answer
it is my ashram, that there is no where Swamy there,

but it never happens that someone asks me something about the spiritual world,

but when Raja and I talk it’s always about the spiritual world, for he gets
direct information from the brahmin priests about my spiritual situation right now
several times a day,

Thus the latest news about harald davidsson spiritual air travel,
though it may sound a little haughty, but it is not meant as
that but only as a kind of news about the spiritual world ,

that the the brahmin priests of India says that more than 1000 million
mantra priests worldwide have been killed
the last 18 years,

by sudden back-fire on their own puja
when they have done evil mantra puja against me, says Raja,
perhaps more than 600 million Christians mantra priests
from Argentina, Canada etc.

and 300 million Hindu mantra priests
worldwide

and perhaps 400 million Buddhist mantra priests
from the Dalai Lama army

though it is impossible to obtain accurate figures
that but also the Jew-extermination in Poland and Germany during World War II
when so many Jews were gassed to death by the Nazis
we know not the exact figures,

for some sources says six million Jews was
murdered by Hitler’s thugs;
some other sources say it was fewer.

HOW IT IS 232

Min relation till världen består dels av det vansinne
som världen kontinuerligt försöker skyffla över mig
för att begrava mig och min röst så djupt ner som möjligt
i något hål i marken

och dels av min egen intensiva kamp för att kunna bevara mig själv intakt
så som jag faktiskt är

i mitt urpsrungliga skick
fast alltid med en stol
mellan mig själv och den dialektiska världen,

fast inte någon tjurfäktning,
men hela tiden koncentrerad på den intensiva känslan av
att jag är mig själv och då känner intensiv kontakt med det spontana och direkta flödet
från min egen insida
från min ande-själ eller vad vi ska kalla det,

jag vill inte dela på mig,,
aldrig, aldrig, aldrig,
för hellre dör jag,

för genom Shivas kraft, i åttonde chakrat,
kan du stå emot vansinnet i världen

och den klappjakt
som pågår emot alla de som inte helt underkastat sig än
den rådande social ordningen,

att döda dem totalt psykiskt, andlig, själsligt,
att vi alla måste vara totalt berfriade från vår egen värld på insidan, från subjektet,
för att bli helt accepterade av samhället,

men genom att dricka giftet,
låta det rinna ner i magen,
utan rädsla, skräck eller förtvivlan,
eller minsta tillstymmelse till dårskap,

men bära den sociala falska ordningen i din form,
alltså i din kropp, utan att den för den skull kan kontrollera dig eller
på minsta sätt styra dig, utan att du känner någon som helst
lojalitet till detta sociala plasket,

men känner med hög säkerhet att giftet kommer jag att svettas ut
ur kroppen snart, pissa ut, gråta ut ur ögonen,

utan rädsla, utan någon som helt tillstymmelse till underkastelse
men se det sociala träskvattnet som något som strax ska ut ur din kropp igen,
för vad kan du göra, du är i världen med sitt skitiga sociala vatten som de tvingar i dig,
men du har ju ditt eget rena vatten från ditt hjärta som du kan vila i,

var inte rädd för stämplarna och de oläsliga namnteckningarna,
vad kan de göra, du har bergen på din sida,
solen och den blåa himlen,
vinden och haven,

för du kan vandra på stränderna,
du kan sova uppe i bergen,

att ta sig upp til Shiva,
du kommer då att utföra ditt karma rätt,
alltså göra rätt handling,

för Shiva jobbar med att sjustera vårt karma,

men varje dag behöver vi snacka en stund med Honom,
få reda på ifall vi är på rätt väg,

fast Vishnu kommer snabbt till hjälp
då det är en mycket stark blockerande ondska på vår väg,

för det betyder att vi då kämpar emot den absoluta toppen på ondskan i världen
och därmed nått tionde chakrat,

IN ENGLISH

My relationship to the world consists of the madness
that the world constantly tries to shovel over me
to bury me and my voice as deep as possible
in a hole in the ground

and partly by my own intense struggle to keep myself intact
as who I actually am

in my originally state
tough allways with a chair
between myself and the dialectic world,

tough no bull fight ,
but always concentrated on the intense feeling of
that I am myself and then I feel intense contact with the spontaneous and the direct flow
from my own interior
from my spirit-soul or what we shall call it,

I do not want to split on me,,
Never, never, never,
for I would rather die,

for by Shiva’s power, in the eighth chakra,
can you resist the madness in the world

and the witch hunt
going against all those who have not completely submitted themselves to
the prevailing social order,

to kill them totally mentally, spirituality, soul,
that we all have to be totally freed from our own world on the inside, from the subject,
to be fully accepted by the society,

but by drinking poison,
let it flow down into into the stomach,
without fear, terror or despair,
or the slightest tinge of insanity,

but bear the false social order in your form,
thus in your body, without that itis able to control you or
the least steer you, without feeling any
loyalty to this social splash,

but I feel with high certainty that the poison, I will sweat it out
from the body quickly, pissing out, cry it out from my eyes,

without fear, without any semblance of a submission
but see the social swamp water as something who just is about to get out of your body again,
for what you do, you are into world with his gritty social water who they force on you;
but you’ve got your own clean water from your heart who you can sleep in,

do not be afraid of stamps and the illegible signatures,
what can they do, you have mountains on your site,
the sun and the blue sky,
wind and seas,

for you can walk on the beaches,
you can sleep in the mountains,

to get up to Shiva,
you will then perform your karma right,
thus do the right action,

for Shiva are working to adjust our karma,

but every day we need to chat for a while with him;
find out if we are on track,

tough Vishnu will quickly help
when there is a very strong blocking evil on our way,

for it means that we are fighting against the absolute pinnacle of evil in the world
and thus reached the tenth chakra,

HOW IT IS 231

Many people think that Lord Vishnu is the source of all other incarnations of God. This is true, but not in the case of Lord Krishna. Lord Krishna is actually the source of Lord Vishnu. When Lord Krishna descends into this world, He appears as Himself and not as an expansion of Lord Vishnu. …. by Stephen Knapp,

det här, som S Knapp skrivit är så knasigt att jag måste kommentera detta, för Krishna är bara ett djur, medan Vishnu ju är en aspekt av Gud, och att ställa djuret över Gud som Knapp gör. är faktiskt detsamma som att ta ställning för en extrem darvinistisk hållning, fast förtäckt.

IN ENGLISH

This, which S Knapp has written is so weird that I have to comment on this, for Krishna is just an animal, while Vishnu is of course an aspect of God, and to set the animal over God as Knapp does. is actually the same as taking a stand for an extreme darvinistisk stance, though disguised.

HOW IT IS 230

Du vet inte mitt riktiga namn,
du tror jag heter Harald

men det är inte mitt riktiga namn,
för det namnet fick jag av min morsa,

men hon visste inte vem jag var,

för varje människa har så många namn inom sig
i sitt karmiska väsen,
men hon försöker naturligtvis leva upp till sitt senaste namn,

men mitt riktiga namn är mer än ett namn,
för det är mitt egentliga väsen,
vem jag faktiskt är,

ifall du kan kalla på den jag faktiskt är
kan du möta mig direkt
i verkligheten

vi kan flyga tillsammans över Hawaii,
över Honolulu,
över den ön där Marlon Brando levde

IN ENGLISH

You do not know my real name;
you think my name is Harold

but it is not my real name;
for that name was given me by my mom,

but she did not know who I was,

for every human being has so many names in the
in their karmic being,
but she of course tries to live up to her most recent name,

but my real name is more than a name,
for it is my very essence,
who I actually am,

if you can call on who I actually am
You can meet me directly
in reality

we can fly together over Hawaii,
over Honolulu,
over the island where Marlon Brando lived