Monthly Archives: March 2011

HOW IT IS 229

Ifall du gör ditt samlag
till en ritual,

då kommer du att få uppleva ett riktigt
Sri Yantra-knull,

pepprat och saltat med mantra, tantra
och meditation

ett maskin-knull,
ett instrument-knull,

men i ett sådant Sri Yanttra-knull
kommer ni kanske att följa
siffrorna 4, 8, 12 och 72

för då kommer ni att göra det perfekta knullet
matematiskt, geometriskt och statistiskt

och Han sade att han stötte in den 120 gånger
120 betyder allltså 10 gånger ett varv för jorden runt solen

men du, för sjutton,
lämna formen då du älskar, svarade jag honom,

för det behövs inget hål
eller kropp eller läppar eller ögon alls
då ni älskar med varandra,

för det räcker med namnet,
hennes identitet,

för att få orgasmen att flöda över hela jorde-riket
och lyfta hela mänskligheten upp till himlen,

bara hennes riktiga namn.

och den som vet hennes riktiga namn
hennes sanna identitet,

kan då få möta hennes innersta känsla

ursrunget till hennes uppenbarelse
som levande känsla
här på jorden

för när jag älskar henne
är vi regnet och
orkanen

IN ENGLISH

If you make your sexual intercourse
to a ritual,

then you will get to experience a real
Sri Yantra-fuck,

peppered and salted with the mantra, tantra
and meditation

a machine-fuck,
a instrument-fuck,

but in such a Sri Yanttra-fuck
You will even be following
numbers 4, 8, 12 and 72

for then you will make the perfect coitus
mathematically, geometrically and statistically

and he said he bumped in it 120 times
120 means thus 10 times a lap of the earth around the sun

but you, God damn it,
submit the form when you love, I answered him,

for there is no need for holes
or body or lips or eyes at all
when you love each other,

for it is enough with the name,
her identity,

to get orgasm to flow across the earth-kingdom
and lift all mankind to heaven,

only her real name.

and anyone who knows her real name
her true identity,

can then get to meet her innermost feelings

the source to her revelation
as live feeling
here on earth

For when I love her
we are the rain and
Hurricane

HOW IT IS 228

Jag är ej traditionalist, jag pratar ej om hinduism,
chakra-sytemen och Gudarna
utifrån någon slags objektiv text-massa, jag är helt subjektiv,
för jag berättar om mina egna inre upplevelser,

men jag jämför alltså mina egna upplevelser med dessa som jag kan
finna i böcker,
på internet och i samtal med Brahminska präster,

Men jag ser Gud som något centralt i chakra-systemet,
fast Yogis och Brahminska präster har gjort
lyftet från sjunde chakrat som är toppen på vårt huvud till något känslomässigt filosofiskt,
för det talas om olika grader av samadhi som vi kan uppleva över sjunde chakrat,
men samadhi är bara olika känslo-tillstånd
jag har åttonde chakrat som Guds första aspekt, alltså som Shiva,
som har hand om vårt karma.
samadhi anseer jag inte vara så viktigt,

men den transformation jag talar om, att nå till tolfte chakrat,
yogis och Brahminska präster talar ej om denna transformationen,
men den finns klart utskriven i Vishnu-purana,

och att den slutgiltiga över-naturliga personligheten som kan utkristalisera sig
är alltså, Hanuman-personligheten,
som är en variant av Garuda-personlighetern eller Brahma-personligheten
som också är förbundena medf Vishnu i tionde chakrat,

fast tredje ögat som jag pratar om är en enorm skapelse,
för den skapelsen handlar helt om Gud,

inte om mantra, trantra, yantra, meditation, atman
eller översjälen osv.

men Gud är det enda viktiga,
för utan honom blir allt ett mekaniskt jobb
utfört av vårt ego.

IN ENGLISH

I’m not a traditionalist, I’m not talking about Hinduism,
chakra-system and the Gods
based on some sort of objective text-mass, I am totally subjective,
for I tell you about my own inner experiences,

but then I compare my experiences with those as I can
find in books,
on the Internet and in conversations with the brahmin priests,

But I see God as central in the chakra system,
Yogi and the brahmin priests have done
the lift from the seventh chakra, which is the top of our head to any emotional philosophy,
for there is talk of different degrees of samadhi that we can experience above the seventh chakra,
but samadhi is just different emotional states
I have the eighth chakra as Gods first aspect, therefore, as Shiva,
that deal with our karma.
samadhi I consider not to be so important,

but the transformation I am talking about, to reach the twelfth chakra,
Yogis and brahmin priests do not speak of this transformation,
but it is clearly printed in the Vishnu-Purana,

and that the final super-natural personality which may out cristalize itself
is thus, Hanuman-personality,
as is a variant of the Garuda-personality or Brahma-personality
which is also in union with Vishnu in the tenth chakra,

the third eye which I’m talking about is a huge creation,
for that creation is all about God,

not about mantra, tantra, yantras, meditation, atman
or over soul, etc..

but God is the only important thing,
for without him everything becomes a mechanical job
performed by our ego.

HOW IT IS 227

Bindu Visarga,

som symboliseras både av Shivas och Faraos orm på deras huvuden,
och av hårtofsen på Brahminska präster

att sexualiteten nu
är medvetandegjord

att roten till det onda
är kontrollerad

att Evas makt över Adam
är upplöst

IN ENGLISH

Bindu Visarga,

which is symbolized both by Shiva and Pharaoh’s snake on their heads;
and of the tuf on the brahmin priests

that sexuality is now
made consciousness

that the root of evil
is controlled

that Eve’s power over Adam
is dissolved

HOW IT IS 226

Bindu visarga

som är den punkt där enheten blir mångfalden
och som sitter bak i nacken
där Brahminska präster brukar göra en hårtofs

just mellan sjätte och sjundra chakrat
men förbundet med femte chakrat,

verkar vara det centrum där första till femte chakrat totalt löses upp
i vår kropp och
skapar den nya människan
vars personlighet koncentreras
i ett helt nytt medvetande
där det omedvetna medvetandet fullständigt dör bort
genom att första till femte chakrat försvinner helt ut ur vår kropp

och där tredje ögat,
bindu visarga
och sjunde chakrat

förenas till en helt ny enhet
som skulle kunna kallas Hanuman-kroppen,
som är en direkt, spontan och omedelbar funktion
från Nirguna Brahman
och som har makten att alltid kunna göra
det omöjliga möjligt

IN ENGLISH

Bindu visarga

which is the point where the diversity becomes oneness
and which sits back of the neck
where brahmin priests usually do a tuft

just between the sixth and seventh chakra
but is associated with the fifth chakra;

seems to be the center where the first to fifth chakra totaly dissolves
in our body and
creates the new man
whose personality concentrated
in a completely new consciousness
in which the unconscious mind completely dies away
by that the first to fifth chakra disappears completely out of our body

and where the third eye,
bindu visarga
and the seventh chakra

unite into a whole new unit
what could be called Hanuman-body,
which is a direct, spontaneous and immediate operation
from Nirguna Brahman
and which have the power to always do
the impossible possible

HOW IT IS 225

Jag kunde inte finna en enda plats där jag kunde vila i frid,
känna mig helt avspänd och utan press eller tryck på mig,

bli av med dessa hemska spänningar som oavbrutet fick mig att känna
att det ej fanns nån verklig harmoni, eller frihet från världen,

från kroppen, från människorna, från planeterna,

för alltid, dygnet runt
var det något slag av vibrationer, strålning, energi flöde, som träffade oss,
berörde oss, höll oss medvetna om om världen, om telepati, om olika
typer av information,

spänningar, spänningar, spänningar,

och jag har alltid plågats av spänningar, för jag har alltid känt dem
så tydligt, exakt på sekunden då de träffat mig, och precis
den plats de gått in i kroppen
osv,

och i stora städer som t.ex. Stockholm är spänningarna mer intensiva,
starkare och djupare,

jag reagerar alltså negativt på spänningar, vill bli av med dem omedelbart , för jag upplever
dem som att någonting försöker att få MAKT över mig, försöker att kontrollera mig,
försöker att påverka mig, försöker att manipulera mig,

och jag har alltid viljat vara fri, för jag vill inte bli kontrollerad av min om värld,
därför har dessa spänningar alltid varit som en slags nagel i ögat på mig,
och jag har frågat mig, varför får jag inte vara fri,
varför får jag inte vara mig själv,

därför har jag aldrig känt mig hemma här på jorden,
jag har alltid känt mig som en inkräktare,
som en utlänning, som en utomjordisk varelse,
för jag har aldrig kunnat anpassat mig till dessa vibrerande spänningar
som faktiskt surrar runt oss vart vi än går på planeten Tellus,

jag har känt mig som en de försöker fånga in i nåt slags nät

eller i en vibrerande magnetiserande relations-modul där vi ska bli
objektivt sociala på bekostnad av att förlora det subjektivt själsliga

jag har därför rent instinktivt sagt NEJ till en dialektisk värld,
till en dualistisk värld,
till en social värld,

för jag har inte velat delat på mig,
splittrat mig, eller som Ronald Laing kallar det, att bli ett kluvet jag,
fast jag gått ett steg längre,

för jag har inte velat bli en kluven människa,

för jag har känt det rent fysiskt i kroppen att det skulle vara fel
att klyva på sig,
att vara en slags människa hemma i lägenheten
men en annan då vi handlar skor i butiken,
jag vill alltid vara samma människa,

fast dessa spänningar och vibrationer har alltid attackerat mig
försökt få mig att forma mig efter min omgivning, att designa mig
till en omgivnings-människa,

falla till föga för den makt
som dessa spänningar försökt utöva på mig, ner på knö,
ner på rygg, kyss våra fötter, tillbe oss osv,

men jag har aldrig underkastat mig,
därför har jag inte haft nån social identitet,
att brillijera med,

för jag har alltid varit medveten om att jag kan bara tänka mig
att leva ett icke-dialektiskt liv,
ett oneness liv,
därför är jag för det mesta ensam,
för då kan jag leva precis som jag själv önskar,

jag är därför en totalt makt-lös människa, för min makt över andra
är faktiskt noll, för ifall jag skulle vilja försöka att utveckla makt över andra,
försöka manipulera dem, kontrollera dem, skulle jag omedelbart
fastna i omgivningens nät, sprattla som en fisk där,

och det aktar jag mig för,
för min frihet är värd mer än allt guld i världen,
för vad kan jag få av världen,
för även ifall jag blev president av USA,
för det skulle kanske vara det värsta fängelset,

visst gör det ont att dricka världens gift,
visst gör det ont att bränna sina fingrar,

men jag är kvar i mig själv,

och när jag kommer hem sent på kvällen
är jag samma människa som tidigt på morgonen
då jag rulla in med min Mahandra i det tidiga
morgonljuset från den uppstigande solen
över det intensiva kluvna livet
i Madurai

IN ENGLISH

I could not find a single place where I could rest in peace,
feel completely relaxed and without pressure or pressure on me,

get rid of those terrible tensions that constantly made me feel
that there werent’t some real harmony, or freedom from the world,

from the body, from people, from the planets,

forever, around the clock
it was some kind of vibration, radiation, energy flow, which reached us,
touched us, made us aware of the world, about telepathy, about different
types of information,

tension, tension, tension,

and I have always been plagued by tension, because I’ve always felt them
so clearly, exactly to the second when they hit me, and just
the place where they moved into the body
etc.,

and in large cities such as Stockholm are the tension more intense,
stronger and deeper,

I thus responded negatively to tensions, want to get rid of them immediately, because I feel
that they are trying something ,to get power over me, trying to control me,
trying to influence me, trying to manipulate me,

and I have always wanted to be free, because I do not want to be controlled by the world,
Therefore, these tensions have always been a kind of thorn in me,
and I have asked myself, why can not I be free,
why can not I be myself,

Therefore, I have never felt at home here on earth,
I’ve always felt like an intruder,
as a foreigner, as an alien creature,
for I have never been able to adapt to these vibrating tensions
which actually buzzes around us wherever we go on the planet Tellus,

I have felt as where they try to capture one in some sort of network

or in a vibrating magnetising relational module, where we will be
objective social at the expense of losing the subjective soul

I have therefore instinctively said NO to a dialectic world,
to a dualistic world,
to a social world,

for I have not wanted to split on me,
shatter me, or as Ronald Laing calls it, ,to become a split I,
though I went one step further,

for I have not wanted to be a torn man,

for I have felt it physically in body that it would be wrong
,to split oneself,
,to be a kind of human being in my apartment
but another when when I buy shoes in store,
I want always to be the same man,

tough these tensions and vibrations have always attacked me
tried to get me to mold me by the surroundings, ,to design me
for an ambient man,

succumb to the power
that these tensions have tried to exert on me, down to kno;
down on my back, kiss our feet, worship us, etc.,

and that stay away from ,
for the freedom is worth more than all the gold in the world,
for what I can get of the world;
for even if I became president of the United States,
for it would perhaps be the worst prison,

Of course it hurts ,to drink poison of the world,
Of course it hurts ,to burn your fingers,

but I am left in me,

and when I come home late at night
I am the same man as early in the morning
when I roll in with the Mahandra in the early
morning light from the rising sun
over the intense cleaved life
in Madurai

HOW IT IS 224

Då jag sökte efter Gud förstod jag
att människan sökte efter en fri vilja,
därför att hon inte sökte efter en Gud

att hon inte ville ha någon Gud
att hon inte trodde på Gud,
att hon ville leva utan Gud,

att den fria viljan alltså var ett alternativ till Gud

att det fria valet som Sören Kierkegaard pläderade för
i sin bok, antingen eller,
alltså var en värld utan Gud,
en värld fri från Gud,

men fri menades då fri från Guds vilja
alltså motsatsen till Karma Yoga
som menas att den högsta handlingen sker i vårt liv
då vi blir ett med Guds vilja

att Sören Kierkegaard faktiskt då var helt emot Gud,
men han sade det aldrig
att han faktiskt ville ersätta Gud med ego,

att han trodde på ego, men inte på Gud
istället försökte han smyga in begreppet
existensialism istället för Gud
och fri vilja istället för Guds vilja

fast Kiergaards lilla bibel fick stor spridning
för hur många är det inte som följer sitt egos fri val
istället för Guds vilja

men då är Wilhelm Reichs ide om orgasmen
mycket mera andlig än Kiergarrads ide om fria valet

fast Guds välsignelse
är mycket mer än orgasmens välsignelse

för Guds välsignelse
är den enda äkta anti-graviterande kraften
i kosmos
och utan den kraften blir all befriande personlighetsförändring
bara en social ego-kosmetika

IN ENGLISH

When I searched for God, I understood
that humans were looking for a free will;
because she was not looking for a God

that she did not want a God
that she did not believe in God,
she wanted to live without God;

free will was therefore an alternative to God

that the free choice as Soren Kierkegaard argued for
In his book, either or,
Thus was a world without God,
a world free of God,

but free meant the freedom of the will of God
Thus, the opposite of Karma Yoga
which means that the highest act takes place in our lives
when we become one with God

that Soren Kierkegaard in fact were totaly opposed to God,
but he said it never
that he actually wanted to replace God with the ego,

that he believed the ego, but not in God
Instead, he tried to sneak into the concept
existensialism instead of God
and free will instead of God’s will

tough Kiergaards little Bible were widely distributed
for how many are not following their egos free choice
instead of God’s will

but where is Wilhelm Reich’s idea of the orgasm
much more spiritual than Kiergarrads idea of free choice

the blessing of God
is much more than the orgasm blessing

for God’s blessing
is the only true anti-gravitating power
in the cosmos
and without that force any liberating personality change
is only a social ego-cosmetics

IN ENGLISH

When I searched for God, I understood
that humans were looking for a free will;
because she was not looking for a God

that she did not want a God
that she did not believe in God,
she wanted to live without God;

free will was therefore an alternative to God

that the free choice as Soren Kierkegaard argued for
In his book, either or,
Thus was a world without God,
a world free of God,

but free meant the freedom of the will of God
Thus, the opposite of Karma Yoga
which means that the highest act takes place in our lives
when we become one with God

that Soren Kierkegaard in fact were totaly opposed to God,
but he said it never
that he actually wanted to replace God with the ego,

that he believed the ego, but not in God
Instead, he tried to sneak into the concept
existensialism instead of God
and free will instead of God’s will

tough Kiergaards little Bible were widely distributed
for how many are not following their egos free choice
instead of God’s will

but where is Wilhelm Reich’s idea of the orgasm
much more spiritual than Kiergarrads idea of free choice

the blessing of God
is much more than the orgasm blessing

for God’s blessing
is the only true anti-gravitating power
in the cosmos
and without that force any liberating personality change
is only a social ego-cosmetics

HOW IT IS 223

Jag kan tydligt känna smaken av ditt röda läppstift
på min mun
fast jag inte sett dig på så många år
för dina kyssar gick rakt in
i mitt blod,

men nu ska mina läppar dö

men jag ska kyssa dig med mina ögon
ifall du kommer tillbaka
till trädet
där våra händer en gång älskade
med varandra

ifall du kommer i natt
kan vi ligga tillsammans i den svarta luften
på våra vibrationer

men vi måste komma djupare in i varandra
dina ögon är inte tillgjorda
den långa röda kjolen

jag röker inte längre den sociala luften
jag röker din blåa ande, Agneta,
jag röker din kärlek

IN ENGLISH

I can clearly feel the taste of your red lipstick
in my mouth
though I have not seen you for so many years
for your kisses went straight into
my blood,

but now my lips will die

but I’ll kiss you with my eyes
if you come back
to tree
where our hands once loved
with each other

if you come in the night
we can be together in the black air
on our vibrations

but we must go deeper into each other
your eyes are not made
the long red skirt

I smoke no longer the social atmosphere
I smoke your blue spirit, Agnes;
I smoke your love

HOW IT IS 221

Igår måndag den 14 mars kunde jag inte skriva på min blog
därför att tidigt på morgonen rulla jag iväg med Mahindran
till en större bilverkstad,

för 7 bultar som håller fast bakre drivaxeln vid det vänstra bakhjulet
var avsågade med axel-blade

och endast en bult höll axeln i läge så den kunde fungera,
men dessa 7 bultar används av Nambottries
och Kerala Brahminer då de utför mantra-puja emot mig,

för att rent magiskt försöka göra min vänstra sida lös
i min kropp,

och det lustiga är att det faktiskt har en viss effekt,
men bara tillfälligt

och det betyder att det Ronald David Laing hävdade
i sin berömda bok, det kluvna jaget,
faktiskt är mer än sant,

för omgivningen kan faktiskt göra vem som helst i sin grupp
till en syndabock och få henne att bli intagen på mentalt sjukhus

och diagnostiserad som mentalt sjuk,

för det är praktiskt taget möjligt att göra vem som helst galen
och intagen på mentalt sjukhus genom att utföra mantra-puja på henne,

alltså koka hennes mind, intensivt,

alltså projicera praktiskt taget ved som helst på henne,
och hon kommer att reagera precis som de projektioner som sänds emot henne önskar,

och då jag stanna med bilen utanför Rajas hus
och vi satte oss på hans altan och tog en kaffe

sade han att det var Mohammed i Attur och Gunasekaren
i huset på andra sidan vägen här som gjort det,

men Raja, svarade jag, lova inte Gunasekaren att sluta att sabotera min tillvaro,

ja, jag vet, sade Raja, men det var Mothuja Anguvelas och Kaliana Sundaram,du vet
den vita Brahminska prästen i Dindigul som ju är Sai Babas man i Dindigul
som pressade Mohammed och Guna,

men varför fortsätter de, Raja,
de har ju ingen framgång,

jag vet, Harald, svarar han,
de har hållet på och sänt mantras-puja emot dig i 18 år och
du blir bara starkare,
och de dör varje dag, för mer än 1000 millioner mantra präster har dött
de senaste 18 åren
för att deras mantra-puja vänds tillbaka emot dem själva,

och igår bakom Gandhis hus, harald,
såg jag med egna ögon då de brände en Nambottries
som just dött,

de hällde pulver över hans kropp,
och det tog knappt 5 minuter innan
hans kropp var aska.

men varför kommer dit hit, Raja då de vet att de ska dö, frågar jag

det är inne i nån slags mantra hypnos,
och katolska kyrkan betalar 50 000 rs för en dags puja
till dessa Nambottries,

fast nästan alla Nambottries som kan göra effektiv puja i Kerala
är döda nu,
det är ny-tränade puja-präster som kommer hit, säger Raja

Men det är faktiskt attend to murder
vad Mohammed och Guna gjort, säger Raja,
jag kan hänga med till polisen i morgon

IN ENGLISH

Yesterday Monday march 14th I could not write on my blog
because early in the morning I roll away with the Mahindra
to a major car repair shop,

for 7 bolts that hold the rear drive shaft at the left rear wheel
was sawn off with a shoulder-blade

and only one bolt held the shaft in position so it could work,
but these seven bolts are used by Nambottries
and Kerala Brahmins upon making mantra puja against me,

to pure magically try to do my left side loose
in my body,

and the funny thing is that it actually has some effect,
but only temporarily

and that means that what Ronald David Laing argued
in his famous book, the split self,
actually is more than true;

the environment can actually make anyone in their group
into a scapegoat and get her to be admitted to a mental hospital

and diagnosed as mentally ill;

for it is practically possible to make anyone mad
and admitted to a mental hospital by performing mantra puja on her,

thus cook her mind, intense,

Thus, projecting virtually any thing on her,
and she will respond just like the projections which are sent against her wishes,

and when I stay with the car outside the house of Rajas
and we sat on his porch and took a coffee

He said that it was Mohammed in Attur and Gunasekaren
in the house across the road here which made it;

but Raja, I replied, did not Gunasekaren promise to stop sabotaging my existence,

yes, I know, “said Raja, but it was Mothuja Anguvelas and Kalian Sundaram, you know
the white brahmin priest in Dindigul which of course is Sai Baba man, in Dindigul
which pressed Mohammed and Guna,

but why do they continue, Raja,
they’ve no success,

I know Harold, he replies,
they have sent mantras puja to you for 18 years and
you are getting stronger,
and they die every day, for more than 1000 million mantra priests have died
the last 18 years
because their mantra puja is turned back against themselves,

and yesterday behind Gandhi’s house, harald,
I saw with my own eyes when they burned a Nambottries
which just died,

they poured powder over his body,
and it took barely 5 minutes before
His body was ash.

but why are they here, Raja when they know they will die, I ask

they are in some kind of mantra hypnosis,
and the Catholic Church pays 50 000 rs for a day’s puja
to these Nambottries,

tough almost all Nambottries which can make effective puja in Kerala
are dead now,
they are newpujatrained priests which come here, says Raja

But it is actually to attempt Murder
what Mohammed and Guna did, said Raja,
I can hang with you to the police tomorrow

TO PARADISE 4

Känner du vibrationerna?

är du en ursprunglig människa som är medveten om din själs rike
medveten om din andes himmelrike,

eller går du omkring och känner rädsla och hat
under din sociala politiska mask
av tillgjort leende och artigt snack,

det är klart att du har kontakt med dina känslor,

men hur är det med kärleken, förlåtelsen och nåden,

för är det inte så att samhällets press på dig att vara de styrande till lags,
får dig att för det mesta känna dig frusterad och tillkortakommen
och detta föder ilska och aggression i det blod,

som kanske kokar då och då av plötsligt uppblossande raseri
och sen utpekas du kanske då som en ilsken människotyp
skuldbelastas därför att din vrede brusa upp

och nu är du allt ganska förvirrad

för innerst inne känner du att du är en snäll och vänlig själ
som verkligen vill älska din omgivning
men den känslan kommer aldrig riktigt ut
för du blir alltid missförstådd

för ofta då du står i kö till nån lucka
kommer du i gräl med någon annan i kön
och ni börjar käfta på varandra
utbyter hat och vrede
men ni försöker snabbt kontrollera grälet
för ingen gillar att ni kivas helt öppet i samhället,

fast detta är inte direkt att vara medveten om vibrationerna,

det handlar mera om att bråka och röra upp sina känslor,
men den Indiska Yogin Patanjali menar att vi ska stilla dessa
känslo-vågor inom oss, för att därigenom försöka lugna ner vårt hjärta

som hoppar och slår i alla riktningar överbelastat med stimulering
av alla möjliga karmiska vibrationer runt omkring oss som
vi då inte förstår ett dyft om, men berörs av, fast vi tror att bråken
startar genom ordväxlingar, för vi kan inte se detta karmiska moln
av dynamiska vibrationer som belägrat oss och börjat reta upp våra
aggressiva hormoner och fått vårt hjärta att börja sprinmga runt i vårt bröst,

jagat av vårt tyranniska super-ego som inte gillar att vi ska känna något alls
annat än en stel utplånande rädsla i vår kropp som ska göra oss katatona och lugna
i samhället så vi ej strör grus i det social maskineriet,

men låter det kapitalistiska kugghjullet snurrra på högsta varv så att de
rika bara blir rikare och de fattigare fattigare,

fast de vete sjutton ifall det leder till befrielse
att följa Patanjhalis stilla sina känslor rådet,

för att gå omkring med en storm av känslor i sitt bröst
är nog inte så dumt egentligen,

för då har vi ju i alla fall kontakt med vibrationerna,

vi träffas lätt av det karrmiska vibrationsfältets uppenbarelse,
för även då vi promenerar över ett tomt och öde torg en tidig söndagsmorgon
då de flesta ligger kvar i sängen i den lilla staden
känner vi att vårt hjärta dunkar lite extra,
slår hårt i vårt bröst,

faktiskt är det väl fågeln som flaxar där
och vill flyga ut ur sin sociala fångenskap

verkligen längtar efter frihet,
längtar efter att få flyga ut i luften
ut ur vårt bröst
och häftigt få stiga uppåt
på den disblåa skyn.

IN ENGLISH

Do you feel the vibrations?

are you an original human being who is aware of your soul’s kingdom
aware of your spirit heaven,

or go around and feel fear and hatred
under your social political mask
of the artificial smile and polite talk,

it is clear that you are in contact with your emotions,

but what about love, forgiveness and grace,

for is it not true that society’s pressure on you to be pleasing to the rulers ,
makes you for the most part feel frustrated and shortcoming
and this gives birth to anger and aggression in the blood,

which may boil and then by a sudden flare-up rage
and then identifies you as an angry human being
debt burden, therefore, that your rage flares up

and now you’re all quite confused

for deep down you know that you are a kind and gentle soul
who really want to love your environment
but that feeling will never really come out
for you are always misunderstood

too frequently when you are waiting for some gap
will you quarrel with someone else in the queue
and you start to talk back to each other
exchanging hatred and anger
but you are trying to quickly check the quarrel
for no one likes that you squabble openly in society,

it’s more about to fight and stir up your emotions,
but the Indian yogi Patanjali says that we should stop these
emotional waves within us, in order to try and calm our hearts

which jump and turn in all directions overloaded with stimulation
of all kinds of karmic vibrations around us which
we do not understand a thing about, but affects by, though we think that quarrels
starts by exchange of words, for we can not see this karmic cloud
of dynamic vibrations which besieged us and started to annoy our
aggressive hormones and had our hearts to begin running around in our breasts,

chased of our tyrannical super-ego which does not like us to know anything at all
other than a rigid obliterating fear in our body that will make us catatonic and quiet
in the community so we do not disturb the social machinery,

but let the capitalist wheel spinn at the highest level so that the
rich just get richer and the poor poorer,

tough no clue if it leads to the liberation
to follow Patanjhalis calm your emotions advice,

to walk around with a storm of emotions in your breast
is probably not too bad really,

because then we have contact with the vibrations

we are easily hit by the carmic vibration field’s revelation
for even when we have walk across an empty and deserted square an early Sunday morning
when most are still in bed in the small town
we feel that our heart pounds a little extra
beats hard in our breasts

indeed, it is properly the bird which flies there
and wants to fly out of its social captivity

really yearns for freedom
longs to fly into the air
out of our chest
and violently have to rise up
on the blue sky.