Monthly Archives: May 2011

HOW IT IS 243

De kom från Gamla Riket i Egyptien, för de hade alla en gång tillhört den grupp av Horus-präster som jobbade med att harmonisera kontakten mellan Gud och människan och låta det goda skenet styra samhällslivet i Egyptien,

men denna gruppen hade så smått börjat att experimentera med black magic,för dessa präster upplevde att det var möjligt att också splittra människans kontakt med Gud, alltså dis-harmonisera henne med Gud,

genom att t.ex. plötsligt göra människan förvirrad om skillnaden mellan ont och gott, skillnaden mellan negativt och positivt, denna förvirring skulle ske plötsligt. överraskande, snabbt. intensivt och under en demaskerad hjärntvätt,

för omkring år 2000 f.k. började den gruppen som praktiserade black magic att gå totalt emot den övriga grupp av präster som ville harmonisera  kontakten mellan Gud och människan och en stor konflikt bröt ut bland prästerna och efter en tid lämnade Black magic gruppen Egyptien, de hade redan börjat systematiserat olika ljud, de hade utvecklat ett eget språk för dessa ljud som de kallade för Sanskrit och de olika orden kallade de för mantra,

de kom till Babylonien, de var ingen stor grupp, inte ens tusen personer med barn och hustrur,

de behandlades med en viss misstänksamhet av det Babyloniska prästerskapet,men de fick stanna där och kunde fortsätta att utveckla användning av olika mantra för att kunna kasta sin black magic skugga över folkets samhällsliv, men de försökte aldrig ta över makten från de Babyloniska prästerna, de höll sig lugna, för sig själva, levde ett segregerat samhällsliv, men de trivdes inte, för snart begav de sig iväg emot Indien,

de kom till Punjab, de bosatte sog först i Indus dalen, fast de visste inte då att Indien var Krishnas och Ramas land,för de hade sin egen guda-doktrin precis som Moses hade sin,

men de utvecklade aldrig någon ny religion som Moses och tillbad aldrig en speciell Gud, för de var inte intresserad av Gud,

de var intresserade av black magic,

de var alltså ute efter makt, för de ville försöka kontrollera människan genom olika fomer av mantra, de kom alltså till Punjab i norra Indien för kanske 3500 år sedan med en helt ny samhälls-form i sitt bagage,de var inte religösa längre, de hade gett upp sin religion om Horus och Osiris och hade nu utvecklats till sociologer,

för den bibel de snart skulle skriva var en slags sociologisk lag-bok, the law of Manu, och handlade om olika detaljregleringar av människornas liv för äktenskp, skillsmässor, dödsfall osv, men naturligtvis också om det kast-system som de utvecklade

de kallade sig för Brahminer, för de var Gudfs folk de högst stående i samhället, och alla andra kaster var under dessa brahminer,de tog snart över hela Indien, de jämkade ihop sitt praktiska rituella samhälls-system med det rådande religösa och politiska systemet,och skrev Vedas som inte är religion, men till största delen består av mantra ritualer och mantra pujas, en slags ny filosofisk sociologi,

vad dessa brahminska präster skapade var ett helt nytt över-jag (super-ego), de försökte alltså skära av människorna från deras naturliga nerv både till Gud och naturen, försökte göra människorna främmande för Gud och naturen för att därigenom lättare kunna kontrollera dem genom dessa olika former av konstgjorde mantra ritualer

och deras nya över-jag började snabbt fungera rent praktiskt genom alla dessa dagliga mantra ritualer som utfördes på de flesta tempel över hela Indien och därigenom kunde de skapa ett speciellt vibrations-fält som efter en tid fullständigt belägrade Indien bestånde av en vibrerande black magic värld som helt låg i de brahminska prästernas händer att utforma helt och hållet som de själva ville ha det,

de brahminska prästerna kunde alltså fullständigt kontrollera Indien redan för 3000 år sedan, därför att deras över-jag, command-mekanism,var både högre och djupare än det politiska över-jaget. och de kunde därför också kontrollera det politiska över-jaget, fast osynligt i bakgrunden, men genom yantra-puja var det grafiskt möjligt att avbilda vibrationerna som styrde människorna och då kunna observera att människorna faktiskt kände sig tvingade att följa mantra-vibrationenras command snarare än de politiska moraliska levnades-reglernas tvång,

så vi kan därför tala om 3 olika tvång som hindrar människans fria vilja, dels det brahminska black magic prästerliga super-ego,som djupast sätt faktiskt kontrollerar den Indiska kast människan, även idag och dels det politisk över-jaget, som också reglerar henne, fast mera ytligt, och till sist det som kan kallas för det bio-fysiska tvånget, att människan styrs av sina instinkter, reflexer och nerver, sinnes-kroppens instrumentella tvång,

fast det som egentligen skulle styra människans handlingar, göra henne till en medmänsklig människa,en god, vänlig och ädelmodig människa skulle alltså vara det som kallas för Dharma eller rättfärdighet,

som alltså är ett gudomligt samvete,

och det Braminska prästerna skapade genom sitt black magic vibrations-fält var alltså ett anti-dharma,

men en vacker morgon ska Lord Vishnu återigen komma tillbaka till jorden för att då totalt förinta det black magic mantra vibrations-fältet och på nytt resa upp Dharmat i människornas inre värld.

Men Mahatma Gandhi befriade aldrig Indien från det prästerliga super-ego,han befriade inte heller Indien från det politiska super-ego, men han skiftade det politiska super-egot från engelskmännens styre till Indiskt styre, för att kunna förstå med vilken kraft de brahminska prästerna fortfarande håller Indien i sitt järngrepp räcker det kanske att säga att idag ska det hållas tyst om kast-systemet,

men för den skull har det ej försvunnit,

för Raja säger att i den östra delen av staden bor det nästan bara Naikers och i den norra delen till stor del Nadar och i den västra delen bara Thevers osv, och alla dessa kaster fortsätter att undvika inter-kast-giftermål, därför är dessa indier långt borta från den globala människans uppenbarelse,

 

 

IN ENGLISH

 

  

They came from the Old Empire in Egypt, for they had all once belonged to the group of Horus priests who worked to harmonize the contact between God and man, and let the good light control society in Egypt,but this group had gradually started to experiment with black magic, for these priests felt that it was possible to also disrupt human contact with God, thus dis-harmonize her with
​​God
,by for example suddenly make people confused about the difference between good and evil, the difference between negative and positive, this confusion would occur suddenly. surprisingly, quickly. intensively and under a unmasked brainwashing,for the year 2000 f.k. began the group who practiced black magic to go totally against the other group of priests who wanted to harmonize the contact between God and man and a great controversy broke out among the priests and after a time the
Black Magic group left Egypt, they had already begun systematizing different sounds, they had developed their own language for these sounds which they called for Sanskrit and the various words for mantra,
 
they came to Babylon, they were not a large group, not even a thousand people with children and wives,they were treated with some suspicion by the Babylonian priesthood, but they got to stay there and could continue to develop the use of different mantra to throw their black magic shadow over people's social life, but they never tried to take over power from the Babylonian priests, stayed calm, for themselves, lived a segregated social life, but they did not like it, because soon they went away to India,they came to Punjab, they settled
first in the Indus Valley, although they did not know then that India was Krishna and Rama's country, for they had their own god doctrines just as Moses had his;
 
but they never developed any new religion as Moses and worshiped never a specific God, for they were not interested in God,they were interested in black magic,they were therefore looking after power, for they wanted to try to control people through various foms of mantra, they thus came to Punjab in northern India for perhaps 3500 years ago with an entirely new social form in their luggage, they were not religious anymore, they had given up their religion of Horus and Osiris, and had now grown to sociologists,for the Bible they would soon write was a kind of sociological law-book, The Law of Manu, and dealt with various detailed regulation of people's lives for marrige, divorce, death, etc., but of course, about the caste system which they developed

 
they called themselves Brahmins, for they they were Gods people the highest standing in society, and all other castes were lesser than the Brahmins, they soon took over India, they reconciled their practical ritual social system with the prevailing religious and political system, and wrote the Vedas which are not religious, but for the most part consists of mantra rituals and pujas mantra, a kind of new philosophical sociology,what these brahmin priests created was a brand new over-I (super-ego), thus they tried to cut off people from their natural nerve both to God and nature, trying to make people strangers to God and nature in order to more easily control them by these different forms of art made
​​mantra rituals

 
and their new over-I quickly began functioning in practice by all those daily mantra rituals performed in the majority of temples all over India and hence they could create a special vibratory field that after a time completely besieged India consisting of a vibrating black magic world wholly located in the brahmin priests' hands to develop fully as they wanted it;the brahmin priests could therefore fully control India already 3000 years ago, because their over-I, command-mechanism, were both higher and deeper than the political over-I. and therefore could also check the policy of-self, though invisibly in the background, but through yantras, puja, it was possible to graphically depict the vibrations that governed the people and then be able to observe that people actually felt compelled to follow the mantra vibration commands rather than the political morality of life-rules, coercion,

 
so we can talk about three different constraints that prevent human free will, partly the black magic brahmin priests' super-ego, which at the deepest way effectively controls the Indian caste human being, even today, and partly the political over-ego, which also governs her; tough more superficially, and lastly what can be called the bio-physical coercion, that man is driven by their instincts, reflexes and nerves, mind-body instrumental coercion,though what actually should determine human actions, and make her a more humane human being, a good, kind and generous human being would therefore be what is called Dharma or righteousness;which is thus a divine conscience,

 
and what Bramin priests created through their black magic of vibration field was thus an anti-dharma,but one fine morning shall Lord Vishnu once again come back to earth to totaly destroy the black magic mantra vibration field and re-erect the Dharma in the people's inner world.But Mahatma Gandhi never freed India from the clerical super-ego, he liberated neither India from the political super-ego, but he shifted the political super-ego from the English-men rule to the Indian government, in order to understand with what force the brahmin priests still hold India in their iron grip, it is sufficient perhaps to say that today it should be kept quiet about the caste system,

 
but for that reason it has not disappeared;for Raja says that the eastern part of the city is home to almost only Naikers and the northern part is largely Nadar and the west just Thevers etc., and all these castes continue to avoid inter-caste marriage, therefore, these Indians are far away from the global human revelation;


 
 

 
 
 

HOW IT IS 242

Igår på förmiddagen då jag körde iväg med Mahindran från ashramet på väg emot Sempatty polis-station med en kopia av orden från high court i min väska kände jag mig totalt utfrusen av folket jag passerade på vägen, för även Raja var frånvarande, men jag vet att de alltid brukar reagera så här, ifall jag har någon slags makt i bagaget, för nu hade high Court sagt till polisen att avsluta förstörelsen av mitt ashram,

men likadant då jag steg in på polis-stationen, Inspektören sände mig till Writer och Writer var ej där, så efter en stund åkte jag därifrån utan att polisen gjort sin plikt till high court,

 

 

IN ENGLISH

 

Yesterday morning when I drove away with the Mahindran from the ashram on the road against Sempatty police station with a copy of the words of the High Court in my bag, I felt totally frozen out by the people I passed on the way, even Raja was absent, but I know they always tend to react like this, if I have any sort of power in the trunk, because now the High Court had told the police to end the destruction of my ashram,but the same when I stepped into the police station, inspector sent me to Writer and the Writer was not there, so after a while I went away without having the police doing their duty to the High Court,

HOW IT IS 241

Gud har bränt bort

mina vingar,

 

jag var en vild fågel

högt uppe

i bergen

 

jag sov i luften

på natten

 

sanningen som kom ridande

rakt in i Stockholm city

på en bevingad häst

är nu död

 

Gud har gett mig en ny kropp

som aldrig behöver

att röra på sig

för den finns överallt

 

Jag har inga händer,

för jag har gett allt jag hade att ge

 

jag har inga fötter,

för jag har varit överallt

 

då jag tänker finns jag i dina tankar

 

jag är totalt fri

jag vet det,

jag är evig

 

jag finns på alla ställen,

jag finns i ditt hjärta,

jag finns i dina läppar,

jag finns i träden,

jag finns i gräset,

jag finns i den blåa färgen på himlen,

jag finns i vinden,

jag finns i de gråa skyskraporna i Paris

jag finns på trottoarerna i Stockholm

jag finns i falkarnas ögon,

jag finns i tiden,

 

IN ENGLISH

 

God has burned away

my wings,

I was a wild bird

high up

in the mountains

I slept in the air

at night

Truth that came riding

straight into downtown Stockholm

on a winged horse

is now dead

God has given me a new body

that never need

to move

for it is everywhere

 

I have no hands,

for I have given all I had to give

 

I have no feet,

because I've been everywhere

when I think I exist in your thoughts

 

I am totally free

I know it,

I am eternal

 

I exist in all places,

I am in your heart,

I am in your lips,

I am in the trees,

I am in the grass,

I am in the the blue color of the sky,

I am in the wind,

I am in the the gray skyscrapers in Paris

I am on the sidewalks in Stockholm

I am in the hawk eyes,

I am in the the time,

 

HOW IT IS 240

Jag bläddrar i Oshos bok the alkemi of yoga, och det han skriver är fantastiskt, han är vverkligen den moderna andlighetens fader i Indien,.och det han skriver om att vara en awaken, en som lever här och nu,alltså en som är äkta och sann i sig själv, är en bra beskrivning av en människa som ej vill dela på sig, men fortfarande försöker vara en och samma människa i alla situationer, och det skulle man kunna kalla för en sann individualism, för den största individualisten som existerar är Gud,

men individualism är ej detsamma som att ej tänka på andra, för först då vi blivit individuella, kan vi faktiskt gå utan stöd från vår omgivningen, verkligen leva vårt liv innifrån och ut,är vi kapabla att tänka på andra, för först då vi är avskilda från de andra kan vi tydligt se hur de andra är

utan att behöva blanda in oss själva i dem,

och vad Osho menar

är att väcka upp allt som sover i vår kropp, bli medvetna om oss själv, att inte gå omkring i ett omedvetet slummer och mekaniskt röra oss bland de andra, mekaniskt uppleva de andras närvaro, utan att veta vad som verkligen händer, utan att veta vad som egentligen försegår i vår omgivning, vad som egenligen händer på jorden i dag, för de flesta människor blundar för ondskan, vill inte se den i ögonen,

vill inte ha ögon att se med, vill inte vara en awaken, för att bli en vaken människa är en oerhört smärtsamm process, att vakna upp helt och hållet tar tid, och innebär att vi måste kunna ta in alla de signaler och vibrationer som finns i vår omgivning, och uppvaknandet sker just precis då vi öppnar fjärde chakrat, vårt hjärta, ochj börjar KÄNNA helheten, för vårt hjärta är riktat till kosmos helhet, börjar känna världen med vårt hjärta, börjar uppleva vår omgivning med hjärtat, för innan hjärt-chakrat är öppet, är vi just bara en recyckling-maskin som går omkring och överlever, en entitet som ej är inriktade på att utveckla sig själv, som upplever att det är nog att bli 21 år gammal och ha fått sina visdomständer framväxta, att livet då är slut, att det inte finns någon ande eller själ, inte finns någon Gud, inte finns någon metafysik, att cheops-pyramiden var ett slags AMS-jobb för arbetslösa, att det inte finns några  djupare värden, någon djupare avsikt med vårt liv annat än att försöka överleva, försöka vara en recycklings-maskin.försöka vara en Darvinistisk ap-människa,

men faktist säger Saraswati Swamy i Kumbakonum att det endast är 5000 människor på jorden idag som verkligen har öppnat sitt fjärde chakra och lever psykiskt med ett vidöppet hjärta och orkar känna hur det verkligen är på jorden idag, orkar känna smärtan, orkar känna ondskan, men också känna kärleken, och då kan vi faktiskt prata om två helt olika människor på jorden, den vakna och den sovande, och för kanske 12 000 är sedan var det kanske inte mer än 500 eller kanske inte ens det, som var vakna människor och levde då förmodligen separerade från den andra människan som jag menar också kommer från den vakna människan, precis som det onda  ursprungligen kommer från det goda, men att det kanske inte fanns några sovande människor alls på jorden för 12 000 år sedan, för ingen har funnit någon mindre by på jorden som är äldre än 12 000 år sedan och vi kan inte tro att människan är just mer än 12 till 15 000 år gammal, och då befolkningsexplosionen startade för kanske 2500 år sedan började den vakna människan drunkna i den sovande människans stora kvantitet, och det verkar som att det kanske inte är mer än kanske en million människor som lider av det inre trycket att försöka bli en vaken och autentisk människa, de andra verkar inte kunna klara av att vakna upp ur sin omedvetna slummer, de saknar starka motiv för att ta emot den smärtsamma processen och bli en fullödig människovarelse som verkligen kan känna här och nu vad som verkligen sker och pågår här i vårt kosmos,

IN ENGLISH

 

I browsing in Osho's book The Alchemy of Yoga, and what he writes is amazing, he is really the modern spiritual father in India. and what he writes about being one awaken, one who lives here and now, therefore, one who is genuine and true in itself, is a good description of a man who does not want to split up, but still tries to be one and the same person in all situations, and it can be called a "true individualism, for the biggest loner that exists is God,

but individualism is not tantamount to not think of others, for only then when become individual, we can actually walk without support from our environment, truly live our life from the inside and out, we are able to think of others, for only then we are separated from the others, we can clearly see how the others are

without having to involve ourselves in them,

and what Osho says

is to awaken that is sleeping in our body, become aware of ourselves, not to walk around in an unconscious slumber and mechanically move among the others, mechanical experience the presence of others, without knowing what is really happening, not knowing what really happening around us, what is actually happening on the earth today, for most people close their eyes for the evil, do not want to see it in their eyes,

To not have eyes to see, do not want to be an awaken, to become a waking man is an extremely painful process, to wake up completely takes time, and means that we must be able to take in all the signals and vibrations that are in our environment, and the awakening is happening just when we open the fourth chakra, our heart, and begin to feel whole, for our hearts are directed to the whole cosmos, is beginning to feel the world with our hearts, begin to experience our surroundings in the heart, for prior the forth Chakra is open, we are truly just a recyckling machine going around and survive, an entity that is not geared to the development itself, which feels that it is enough to be 21 years old and have had their wisdom teeth outgrown, that life then is over, that there is no spirit or soul, there is no God, no metaphysics, the Cheops pyramid was a sort of AMS-jobs for the unemployed, that there is some deeper values​​, no deeper purpose in our lives other than trying to survive, trying to be a recycling-machine try be a Darvinistisk ape-man,

but Actually says Saraswati Swamy in Kumbakonum that only 5000 people on the planet today that really has opened their fourth chakra and live mentally with a wide open heart and do know how it really is on earth today and do we feel pain and do we feel the evil, but also sense the love, and then we can actually talk about two totally different people on earth, the waking and sleeping, and for perhaps 12 000 years ago, it was perhaps no more than 500 or perhaps not even that, as people were awake and alive then probably separated from the other man who I believe also comes from the waking man, just like the evil originates from the good, but that perhaps there was no sleeping at all people on earth for 12 000 years ago, no one has found any small village on earth that is older than 12 000 years ago and we can not believe that man is just more than 12-15000 years old, and then population explosion began perhaps 2500 years ago began the waking man drowned in the sleeping man's large quantity , and it seems that it might not be more than perhaps a million people who suffer from the internal pressure to try to become a waking and authentic human being, the other can not seem to be able to wake up from their unconscious slumber, they lack strong incentives to accept the painful process and become a full human being who can really feel here and now what is really going on and going on here in our cosmos,

GARUDA ASHRAM COMPLAINT 2

GARUDA ASHRAM COMPLAINT 2

De tre största bovarna i dramat innan Sai Baba kom in i bilden var alltså Gandhi Thever, Kaliana Sundaram och Sankarachary i Kanchy Puram, men också Muthujha Anguvelas och Shaktivell, Mallya Puram, för genom hans manipulation av Peri Swamys sekreterare i Attur kunde han blockera det lokala government att ge nödvändig hjälp till mig,

Det är alltså exakt samma bovar som blockerar och förstör mitt ashram idag

den 18 april 2011.

Den enda skillnaden är väl att Sai Baba kom in i bilden 1998 och börja sända hit Nambottries till Kaliappa Garden varje dag för att utföra evil mantra-puja emot mig, endast cirka 300 meter från ashramet och att James Kimpton, Kallipatty också förenades med detta rövarband under

Sankaracharyas ledning,

fast då Sai Baba kom blev det plötsligt två ledare,

men det var naturligtvis bra för mig, för Kerala Nambottries och Kumbakonum Brahminer kunde aldrig riktigt dra jämt, för båda grupper höll sig själva för den bästa mantra-puja gruppen,

specifik vandalism emot mitt ashram och min Mahindra jeep,

1. Electrisity bord gjorde faktiskt min connection loose praktiskt tagit varje dag för att störa mina aktiviteter här på mitt ashram, de var naturligtvis  manipulerade av Gandhi band, men då äntligen E-B ändrade min connection bort från den gamla transformer i Mallya Puram till den nya transformer i Akkaraipatty just vid bussvägen stoppade plötsligt sobotaget

emot min connection, alltså från 1994 till 2005 saboterades min linje dagligen av folk i Mallya Puram, främst Tangaraj,

men här skyller alla på att det var Mothuha Anguvelas som var den som direkt manipulerade E-B.

 

2. Forest department attackerade mig faktiskt kontinuerligt, jag försökte få dessa grön-rockar att skydda skogen av träd och buskar som omgärdade mitt ashram, men dessa Forest people var alltid emot mig säger Raja och Perumal, för de var totalt manipulerade av

Muthuja Anguverlas

att istället försöka skapa en skövlad natur runt mitt ashram,

för varje besökare till mitt ashram kan se detta på långt håll att Forest faktiskt skapat i det närmsta ett landskap som påminner om en analkande öken runt mitt ashram.

3. Från början var all aktivitet emot mig specifikt koncentrerad till mitt ashram,  men snart växte ett nätverk ut, Gandhi rövarband började notera vilka affärer jag besökte regelbundet i Dindigul, och mantra-puja gjordes i dessa aff'ärer

för att skapa negativa vibrationer från de saker jag brukade handla,

min frisör t.ex.gav mina avklippta hårtoffsar till Puja-people, för genom att använda mitt hår i puja kunde de omedelbart penetrera mig långt ner i tårna, detsamma gällde får den leraktiga sand de kunde finna här på mitt ashram av ett fotavtryck av mig, ifall den användes i puja spänningen gick rakt ner i fötterna från toppen på huvudet,

jag snärjdes alltså in i ett black magic nätverk

där allt handlade om att ge mig så mycket negativa spänningar som möjligt, och Sai Baba var faktiskt expert på att vända positivit till negativt genom att manipulera miljön genom sina mantra-pujas,

de försökte alltså att magiskt göra alla de positiva relationer jag fortfarande hade med min omgivning tll negativa relationer, och också göra allt som var positivt med mig till negativt,

framställa mig i extremt negativ dager, men jag var alltid på min vakt, för jag slutade handla i Dindigul, fast lustigt nog finns det fortfarande affärer i Dindigul som är helt fria från Black Magic,

men jag började handla i Madurai, fast också där började de nu notera vilka affärer jag besökte, jag åkte då till Trichy eller andra städer och gjorde därmed mina fiender förvirrade,

och idag vill jag inte tala om var jag handlar någonstans, men jag har affärer som jag handlar av som är helt fria från black magic,

4. På sommaren 2007 märkte jag att det var omöjligt att längre driva ett ashram här, för dagligen kom det folk hit både jobbare och besökare endast för att försöka arrestera mig i ett black magic nät,

genom att t.ex. plantera ett litet träd som varit fler veckor i mantra-puja eller gräva ner kilovis med vibuti här och där i trädgården då jag ej såg på, men var upptagen med annat,

alla människor som besökte mig var alltså totalt manipulerade av Gandhis rövarband till att göra destruktiva handlingar emot mig och ashramet.jag har alltså levt helt ensam här sedan 2007, i snart 4 år,

varje natt kommer

Gunasekarem som är Gandhis son, och har med sig några Sakliar som hjälpare från deras lilla by som skapades 1999 här bredvid mitt ashram, för atrt totalt kunna plundra hela mitt ashram

Perumal Sakliar säger att oftast är Sadajandi med Guna Sekaren och den vithåriga Perumal N

och Selve Kumar och Mokkia Veera från Mallya Puram, som brände ner ett stort och vackert mango-träd för mig, och när Raja fråga honom varför han hade gjort det, ville han inte svara,

de hotar inte bara mitt ashram, men också mitt liv genom sina besök här på natten i mörkret

och flera gånger i veckan saboterar de min Mahindra jeep och då brukar Mohammed i Attur vara med eftersom han är mekaniker, och de senaste fyra veckorna har jag betalt mer än 20 000 rs för att reparera alla de skador på min jeep de framkallat.

Raja Thever och Perumal Sakliar säger att

också Pongeli, Veeramal och Chinnakal från Sakliars lilla by ofta stjäl saker från mitt ashram, och de senaste 15 åren har de stulit och vandaliserat för mer än 20 laks här på mitt ashram,

5. ifall polisen tar aktion emot Sankarachary i Kanchy Puram, Kaliana Sundaram. den vita prästen på Aberami Tempel i Dindigul, Gandhi Thever och hans son Guna Sekaren Mothuja Anguvelas i Dindigul och Shaktivell i Mallya Puram

osv..

känner jag mig skyddad emot det värsta våldet.

 

 IN ENGLISH.

 

The three main culprits prior to Sai Baba came into the picture was therefore Gandhi Theva, Kalian Sundaram and Sankaracharya in Kanchy Puram, but also Muthujha Anguvelas and Shaktivell, Mallya Puram, for through his manipulation of the Peri Swamy Secretary in Attur, he could block the local government to provide necessary assistance to me,So it is exactly the same villains that block and destroy my ashram todayApril 18, 2011.The only difference is well that Sai Baba came into the picture in 1998 and started sending here Nambottries to Kaliappa Garden every day to perform evil mantra puja against me, only about 300 yards from the ashram and to James Kimpton, Kalli Patty also united with this band of robbers underSankaracharya management,tough when Sai Baba arrived there was suddenly two leaders,but of course that was good for me, for Kerala and Nambottries Kumbakonum Brahmins could never really take the tide, for both groups held themselves as the best mantra puja group,specific acts of vandalism against my ashram and my Mahindra jeep,1. Electricity table was actually made my connection loose practically every day to interfere with my activities here at my ashram, they were obviously manipulated by Gandhi mob, but then finally E-B changed my connection away from the old transformer in Mallya Puram to the new transformer in Akkaraipatty just at the bus route and stopped suddenly the sabotageagainst my connection, thus from 1994 to 2005 was my line sabotaged
daily by people in Mallya Puram, mainly Tangaraj,but here were all blamin all of this that it was Mothuha Anguvelas which was the one who directly manipulated E-B.
 
2. Forest department attacked me actually continuous, I tried to get these green gowns to protect the forest of trees and shrubs that surrounded my ashram, but these Forest people were always against me and says Raja Perumal, as they were totally manipulated byMuthuja Anguverlasto rather than try to create a pillaging nature around my ashram,for every visitor to my ashram can see this from a distance that Forest actually created almost next to
a scene that resembles a desert around my ashram.
 
3. Initially, all activity against me was specifically concentrated to my ashram, but soon grew out a network, Gandhi band of robbers began noting the shops I visited regularly almost next to Dindigul, and mantra puja was done almost next to these affairsin order to create negative vibrations from the things I used to shop,my hairdresser for example gave mine
hairtuffs
to Puja-people, for by using my hair they could puja immediately penetrate me deep down down to my toes, the same was true of the muddy sand they could find here at my ashram of a footprint by me, if it was used almost next to puja excitement went right down in my feet from the top of my head,thus I was entrapped into a black magic networkwhere everything was about to give me so much negative tension as possible, and Sai Baba was actually an expert at turning Positive to Negative by manipulating the environment through their mantra-pujas,thus they tried that magically make all the positive relationships I still had with surroundings to negative relationships, and also do all that was positive with me to seem negative,
 
portray me in an extremely negative light, but I was always on my guard, because I stopped shopping in Dindigul, though funny enough, there are still shops in Dindigul, which are completely free from Black Magic,but I began to act in Madurai, but also there they started to now note the shops I visited, I went then to Trichy and other cities thus making my enemies confusedand today, I don not want to say where I shop somewhere, but I have shops that I shop from which are completely free from black magic,4. In the summer of 2007 I noticed that it was impossible any longer to run an ashram here, for daily people came here both workers and visitors only to try to arrest me in a black magic network,by for example planting a small tree that has been more weeks in-mantra puja or burying several kilos of vibuti here and there in the garden when I have not looked at, but was busy with other things,all people who visited me was thus totaly manipulated by Gandhi's band of robbers to make destructive actions against me and the ashram. I had thus lived all alone here since 2007, for nearly four years,
 
each night comesGunasekarem who is Gandhi's son, and carries some Sakliar as helpers from their small village that was created in 1999 here next to my ashram, in order to
totaly
be able to plunder my ashramPerumal Sakliar says that usually is Sadajandi with Guna Sekaren and the white-haired Perumal Nand Selva Kumar and
Mokkia Veera
from Mallya Puram, which burned down a large and beautiful mango tree for me, and when Raja ask him why he had done so, he did not want to respond,they threaten not only my ashram, but also my life through their visit here at night in the darkand several times a week they are sabotaging my Mahindra jeep and then usually Mohammed in Attur is there because he is a mechanic, and the last four weeks I have paid more than 20 000 rs to repair all the damage to my jeep they evoked.Raja Theva and Perumal Sakliar says thatalso Pongeli, Veeramal and Chinnakal from Sakliars small village often steal things from my ashram, and the last 15 years they have stolen and vandalizing for more than 100 000 rs here at my ashram,5. if the police takes action against the Sankaracharya of Kanchy Puram, Kalian Sundaram. the white priest at Aberami temple in Dindigul, Gandhi Theva and his son Guna Sekaren Mothuja Anguvelas in Dindigul and Shaktivell in Mallya Purametc. ..I feel protected against the worst violence.
GARUDA ASHRAM COMPLAINT 1

Jag har fått en positiv order från High Court här i Tamil Nadu om att polisen i mitt distrIkt, speciellt då Sempatti Polis-station ska ge mig nödvändigt skydd av ägodelar och liv,

denna order kom den 11 april 2011,

jag har pratat med både Raja Thever och Perumal Sakliar, från Akkaraipatty och Mallya Puram, de är beredda att ge trovärdiga vittnesmål för lagvidriga händelser emot mig och mitt ashram förorsakat främst av Gandhi Thever och hans gäng, fast som faktiskt varit totalt i händerna på det Brahminska

prästerskapet i Kumbakonom och Kanchy Puram under starkt inflytande de av dess ledare, Sankaracharya Jagindra Swami i Kanchy Puram, Detta är alltså en öppen COMPLAINT till Inspector of Police

at Sempatty Police-station, som är beläget ungefär 6 kilometer från mitt Garuda Ashram,

Men först måste vi ha en BAKGRUND

Jag kom hit första gången1993, jag kom då körande från Dindigul på en nyinköpt moped, en tvs champ, som alltså då var mitt första motordrivna fordon,

jag såg det mäktiga Kodaikanal berget nere från bussvägen

och ville då ta mig upp till bergets fot, men det fanns ingen väg dit, men jag körde ändå upp till bergets fot på en uttorkad flodränna slirande i den fina sanden, parkera mopeden precis just framför berget och började traska långsamt uppför höjden, och såg då den fina platsen där jag kunde bygga mitt ashram,

men då dök det plötsligt upp en liten grupp av pojkar runt min moped,

de såg mig uppe på berget, de skrek och gapskrattade, men jag förstod inte varför,fast strax försvann de, och då jag kom ner till mopeden

kunde jag se att de hade punkterat mitt bakdäck,

men jag tog mopeden och skjöt den sakta framför mig nerför rännan i den mjuka sanden och försökte förstå varför dessa små ungar hade visat en sådan utstuderad grymhet emot mig,för de visste ju inte vem jag var, för de hade aldrig tidigare sett mig, varför hade jag väckt ett sådant hat inom dem,

jag försökte förstå,

hade de kanske känt mina Vishnu vibrationer ?

Men efter 2 kilometers skjutande mötte jag Maya Thever, som faktiskt råkade vara Raja Thevers farsa, och jag fick hjälp av dessa Theveras att ta loss mitt däck och Vadivell i Attur, som var ägare av Horn-högtalare, men också lagade punkteringar hjälpte mig och då berättade jag för dessa Thevers att jag vill bygga ett ashram vid foten av detta mäktiga berg jag just bestigit,

 

de svarade att det måste ha varit deras mark jag sett, att jag skulle komma tillbaka hit i morgon, för då kunde jag visa dem vilken mark jag önskade och ifall de ville sälja den,

men nu skulle Gandhi Thever, Kaliana Sundaram och shankarachary Jagindra Swami gillra en f'älla för mig,

för de skulle försöka arrestera min kropp genom kontinuerliga mantra-pujas så jag inte mera kunde röra mig, men de skulle också försöka servera mig dagliga svart magiska socio-dramas från folket här i de närliggande byarna om att jag var en värdelös och ganska ondsint varelse med kort stubin,

sen kunde de ganska enkelt kasta mig på sophögen

som kroppen från en död hund,

men jag visste inte då vilket helvete som väntade på mig, att jag de kommande 18 åren skulle brinna i det värsta sortens helvete som kunde skapas på denna gröna vattniga planet,

och att Sai Baba från Puttaparthi skulle börja kasta sin mantra-eld emot mitt ashram redan 1998, men Dalai Lama kom faktiskt in i detta dramat först 2004 med sin buddistiska mantra-arme från Kambodja, Thailand, Kina, osv.

Raja Thever säger att han själv var en av medlemmarna 1993 i Gandhi Thevers rövargrupp,att han inte förstod bättre då, och då använde sig Gandhi av Muthuja Anguvelas personliga inflytande, genom hans sonsonskap till en grundare av en tobaks-industri i Dindigul,

för att kunna hindra polisen att hjälpa mig,

denna rövargrupp kunde således hindra både Inspektören för Sempatti polis-statiion  och Superindendenten of Police in Dindigul från att skydda mig och mitt ashram, men också Forest i Kannivadi och Dindigul hindrades av Gandhi från att skydda träd och buskar runt mitt ashram från att huggas ner,

och alla de complaints jag, Raja och Bakium gjorde till Forest år efter år för att skydda skogen fick faktiskt totalt motsatt effekt, för runt mitt ashram gav Forest tillstånd till herdar med stora flockar av får att dagligen komma och trampa ner buskar och plantor,

de gick faktiskt så långt Forest-people, att de försökte blockera mig att komma fram till mitt Ashram,

och en assistent konservator hotade mig flera gånger att skriva falska complaints emot mig,

Raja säger att Forest tog mutor dagligen av herdar för att dessa skulle kunna skövla naturen runt mitt ashram helt fritt, att Forest bara var intresserade av pengar, inte av naturen,

Men först 1996 då Shaktivell blev village leader i Mallya Puram och Akkaraipatty  fick Shankarsharya, Kaliana och Gandhi ett fastare grepp om mitt ashram, för då blev också Peri Samy från Attur och Batalagundo medlem av Parlamentet för det politiska partiet DMK,

Och Peri Samy trodde på vad Shaktivell sa, så Shaktivell kunde personligen manipulera DMKs sekreterare i Attur att hindra B.D.O. Sempatti Police och Collector från att ge nödvändigt skydd till mig och Ashram,

och Gandhi började 1996 annvände sig av denna nya politiska kontakt med Shaktivell mer än av den gamla kontakten genom Mothuja Anguvelas, för att kunna manipulera det lokala government emot mig och mitt Ashram..

Och Jesurajs roll som ledare för de kristna pillai i Attur tillsammans med den kristna Prästen Asir Vadan måste sees i det perspektivet att Jesuraj bara var en liten

bricka i Gandhi thevers lokala spel tillsammans med Kumbakonum Brahminer och att de egentliga motståndarna till att få mitt ashram att utvecklas i fred och harmoni faktiskt var de Hinduistiska prästerna, för de var dessa som hade den verkliga makten i Indien, men de kristna prästerna bara uppförde sig som hjälpredor till

dessa Brahminska präster,

 

IN ENGLISH

 

I have received a positive order from the High Court here in Tamil Nadu that the police in my district, especially when Sempatti Police Station will give me the necessary protection of property and life,this order arrived April 11, 2011,I've talked to both Raja Theva and Perumal Sakliar, from Akkaraipatty and Mallya Puram, they are prepared to provide credible testimony of illegal events
against me and my ashram caused mainly by Gandhi Theva and his gang, which has actually been totally in the hands of the Brahminclergy in Kumbakonom and Kanchy Puram under the strong influence of its leader, Swami Sankaracharya Jagindra in Kanchy Puram, So this is an open Complaint to the Inspector of Policeat Sempatty Police station, which is located about 6 miles from the center Garuda Ashram,But first we must have a BACKGROUNDI came here first time 1993, I came running from Dindigul on a newly purchased scooter, a tvs champ, which was then my first motorized vehicle,I saw the mighty Kodaikanal hill down from the bus routeand then wanted to take me up to the foot of the mountain, but there was no way there, but I drove all the way up to the mountain's foot on a dry river channel spinning in the fine sand, park the moped just right over the hill and began to trudge slowly up the hill, and saw then the nice place where I could build my ashram,but then it suddenly popped up a small group of boys around my moped,
 
they saw me on the hill, they shouted and roared with laughter, but I did not understand why, which has just disappeared, and I came down to mopedI could see that they had punctured my rear tire,but I took moped and shot it slowly in front of me down the gutter in the soft sand and tried to understand why these little kids had shown such a elaborate cruelty against me, for they did not know who I was, for they had never seen me, why I had brought such hatred in them,I tried to understand,had they perhaps felt my Vishnu vibrations?But after two kilometers shooting I met Maya Theva, which actually happened to be Raja Thevers dad, and I got help from these Theveras to remove my tires and Vadivell in Attur, owner of horn speakers, but also repaired punctures helped me and I told them Thevers that I want to build an ashram at the foot of this mighty mountain I just climbed,
 
they replied that it must have been their land I've seen, I would come back here tomorrow, because then I could show them what land I wanted and if they wanted to sell it;but now would Gandhi Theva, Kalian Sundaram and shankarachary Jagindra Swami set a trap for me,for they would try to arrest my body through continuous mantra pujas so I could no longer move me, but they would also try to serve me everyday black magic socio-drama from the people here in the nearby villages that I was a useless and rather malevolent creature with a short fuse,then they could quite easily throw me in the binas the body of a dead dog,but I did not know then what kind of hell which awaited me for the next 18 years that I would burn in the worst kind of hell which could be created on this green watery planet;and that Sai Baba of Puttaparthi would start throwing his mantra-fire against my ashram as early as 1998, but the Dalai Lama actually came into this drama until 2004 with his Buddhist mantra army from Cambodia, Thailand, China, etc..
 
Raja Theva says that he himself was a member of the 1993 Gandhi Thevers predatory group, that he did not know better , and used the Gandhi of Muthuja Anguvelas personal influence, through his grandson knowledge to a founder of the tobacco industry in Dindigul,to prevent the police to help me,this pirategroup group could therefore be detrimental to the inspector for Sempatti police statiion and Superindendenten of Police in Dindigul from protecting me and my ashram, but also the Forest of Kannivadi and Dindigul people of Gandhi from the protection of trees and shrubs around my ashram from breaking down,and all the Complaints I, Raja and Bakium made
​​to the Forest every year to protect the forest was actually totally the opposite effect, for around my ashram Forest gave permission to the shepherds with large flocks of sheep that day come and trample down the shrubs and plants;they actually went as far as Forest-people, that they tried to block me to come to my Ashram,
 
and an assistant curator threatened me several times to write fake Complaints against meRaja says that Forest took bribes daily by shepherds so that these could devastate wild around my ashram completely free, that Forest were only interested in money, not by nature;But first in 1996
when Shaktivell
became village leader in Mallya Puram and Akkaraipatty got Shankarsharya, Kalian and Gandhi a firmer grip on my ashram, because then also became Peri Samy from Attur and Batalagundo Member of Parliament for the Party of the DMK,And Peri Samy believed what Shaktivell said, so Shaktivell could personally manipulate DMKs Secretary to Attur prevent BDO Sempatti Police and the Collector to provide the necessary protection to me and Ashram,and Gandhi began in 1996 to use himself of this new political contact with Shaktivell more than the old plug by Mothuja Anguvelas, in order to manipulate the local government towards me and my Ashram ..And Jesurajs role as leader of the Christian Pillai in Attur, together with the Christian priest Asir Whence must be seen in that perspective that Jesuraj was only a small

 
tile in Gandhi thevers local game along with Kumbakonum Brahmins and that the real opponents to get my ashram to develop to peace and harmony was in fact the Hindu priests, for they were those which had the real power in India, but the Christian priests just behaved themselves as helpers tothese brahmin priests,

 

 

 

HOW IT IS 239

Känner du vibrationerna?

är du en ursprunglig människa som är medveten om din själs rike medveten om din andes himmelrike, eller går du omkring och känner rädsla och hat under din sociala politiska mask av tillgjort leende och artigt snack,

,det är klart att du har kontakt med dina känslor

men hur är det med kärleken, förlåtelsen och nåden, för är det inte så att samhällets press på dig att vara de styrande till lags,får dig att för det mesta känna dig frusterad och tillkortakommen och detta föder ilska och aggression i det blod,

som kanske kokar då och då av plötsligt uppblossande raseri och sen utpekas du kanske då som en ilsken människotyp

skuldbelastas därför att din vrede brusa upp och nu är du allt ganska förvirrad för innerst inne känner du att du är en snäll och vänlig själ som verkligen vill älska din omgivning

men den känslan kommer aldrig riktigt ut för du blir alltid missförstådd för ofta då du står i kö till nån lucka kommer du i gräl med någon annan i kön

och ni börjar käfta på varandra utbyter hat och vrede men ni försöker snabbt kontrollera grälet för ingen gillar att ni kivas helt öppet i samhället,

fast detta är inte direkt att vara medveten om vibrationerna, det handlar mera om att bråka och röra upp sina känslor, men den Indiska Yogin Patanjali menar att vi ska stilla dessa känslo-vågor inom oss, för att därigenom försöka lugna ner vårt hjärta

som hoppar och slår i alla riktningar överbelastat med stimulering av alla möjliga karmiska vibrationer runt omkring oss som vi då inte förstår ett dyft om, men berörs av, fast vi tror att bråken startar genom ordväxlingar, för vi kan inte se detta karmiska moln

av dynamiska vibrationer som belägrat oss och börjat reta upp våra

aggressiva hormoner och fått vårt hjärta att börja sprinmga runt i vårt bröst, jagat av vårt tyranniska super-ego som inte gillar att vi ska känna något alls annat än en stel utplånande rädsla i vår kropp som ska göra oss katatona och lugna i samhället så vi ej strör grus i det social maskineriet,

men låter det kapitalistiska kugghjullet snurrra på högsta varv så att de rika bara blir rikare och de fattigare fattigare, fast de vete sjutton ifall det leder till befrielse

att följa Patanjhalis stilla sina känslor rådet,

för att gå omkring med en storm av känslor i sitt bröst är nog inte så dumt egentligen,för då har vi ju i alla fall kontakt med vibrationerna,

vi träffas lätt av det karrmiska vibrationsfältets uppenbarelse, för även då vi promenerar över ett tomt och öde torg en tidig söndagsmorgon då de flesta ligger kvar i sängen i den lilla staden känner vi att vårt hjärta dunkar lite extra,

slår hårt i vårt bröst, faktiskt är det väl fågeln som flaxar där och vill flyga ut ur sin sociala fångenskap verkligen längtar efter frihet,

längtar efter att få flyga ut i luften ut ur vårt bröst och häftigt få stiga uppåt

på den disblåa skyn.

IN ENGLISH

Do you feel the vibrations?

are you an original human being who is aware of your soul's kingdom aware of your spirit heaven, or you go around and feel the fear and hatred in your social policy of the mesh to have a smile and polite talk,

, it is clear that you are in contact with your feelings

but what about love, forgiveness and grace, for it is not that society's pressure on you to be the rulers to please, makes you the most feel frustrated and shortcoming and this breeds anger and aggression in the blood,

which may boil and then by a sudden flare-up rage and then singled out so you may as an angry human being

debt burden, therefore, that your anger roar up and now you're all pretty confused deep inside because you feel that you are a kind and gentle soul who really want to love your surroundings

but that feeling comes never really out of you because you always get misunderstood too often when you are waiting for someone flip you into a quarrel with someone else in the queue

and you start to talk back at each other, exchanging hatred and anger but you are trying to quickly check the quarrel for no one likes you to squabble openly in society,

although this is not directly being aware of the vibrations, it's more about to fight and stir up their emotions, but the Indian yogi Patanjali says that we must stop these emotional waves within us, in order to try and calm our hearts

that jump and turn in all directions overloaded with stimulation of all sorts of karmic vibrations around us that we do not understand a thing about, but involved, although we believe to fracas started by exchange of words, for we can not see this karmic clouds

the dynamic vibration besieged us and started to annoy our

aggressive hormones and given our hearts to begin run around in our chest, chased by our tyrannical super-ego who does not like us to know anything other than a rigid obliterating fear in our body that will make us catatonic and quiet in the community so we Not Disrupts the social machinery,

but let the capitalist wheal spinn at top row so that the rich just because you richer and the poor poorer, but I doubt if it leads to the liberation

to follow Patanjhalis calm their emotions Council,

to walk around with a storm of emotions in his chest is probably not too bad really, because then we have after all contact with the vibrations,

we easily meet the karrmic vibration field's revelation, for even when we are walking across an empty and deserted square, an early Sunday morning when most are still in bed in the small town, we feel that our heart pounds a little extra,

hit hard in our chest, in fact, it is well the bird that flies there and want to fly out of its social captivity truly yearns for freedom,

longs to fly out of the air out of our chest and violently to ascend

on the blue sky.

 

 

HOW IT IS 238

I går drack jag kaffe med Raja på hans lilla altan, just innan det häftiga regnfallet kom och strömmen bröts men den kom tillbaka fast först klockan 1200 idag  den 19 april 2011,

och jag frågade Raja vad som egentligen hände 1615 i förrgår,

och han svarade att det då var totalt 500 Braminska präster som gjorde en speciell mantra puja emot mig just vid Attur dam i Saleems stora hus och i den kringgärdade naturen bara någon kilometer från mitt Ashram,

de hade ställt upp fem 13 åriga nakna flickor vid puja platsen och sedan dödades de, en efter en av dessa puja-people

för de försökte få dit ett stark doll, alltså försökte blockera sin mantra-spänning i min vänstra kind

och jag kände tydligt deras bloddrypande ritual.men Vishnu returnerade deras onda vibrationer till dem själva och alla de 500 Brahminska prästerna dog plötsligt.

jag frågade Raja varifrån flickorna kom,

och han svarade att de kom från Kumbakonom,. att de tillhörde extremt fattiga familjer

 

IN ENGLISH

 

Yesterday,

I drank coffee with Raja on his little porch, just before the heavy rains came and the case power was lost but it came back first at 1200 hours today, April 19, 2011,

and I asked Raja what really happened in 1615 the day before yesterday,

and he replied that there was then a total of 500 Braminska priests who performed a special puja mantra to me right at Attur lady in Saleem large house and fenced in the countryside just a mile from my Ashram,

they had put up five 13 year old naked girls at the puja place and then they were killed, one after another of these puja-People

for they were trying to grab a strong doll, then tried to block their mantra-tension in my left cheek

and I knew clearly of their blood dripping ritual.men Vishnu returned to their evil vibrations to themselves and all the 500 brahmin priests died suddenly.

I asked Raja from where the girls came,

and he replied that they came from Kumbakonom,. that they belonged to extremely poor families

 

GARUDA ASHRAM 7

Året 1995 då den romerska prästen i Attur, Fader Asir Vadam försökte få mig deporterad från Indien genom en falsk complaint till Inspektör Prabarakan på Sempatti polis-station

och då Sadajandi försökte döda mig med en stor järnstång då jag kom uppför flodrännan sent på kvällen i mörkret med min moped och väntade på mig just där berget börjar, fast han tog i så hårt att han missade mitt huvud och råkade träffade mig bara på armen, och förlorade balansen och föll omkull och jag över honom, men han bet mig på handen och kom då upp snabbt på benen och lubbade iväg av bara sjutton nerför flodrännan, fast det var Raja som sa att det var Sadajandi, för det var mörkt och svårt att se klart,

skaffade jag mig en grupp för att kunna bemöta det motstånd bättre som tråkigt nog uppstod då vi försökte skapa en zero noise pollution fri zon här i Dindigul district, och jag kallade gruppen för Garuda academy, och Advokat Anvarrudin var naturligtvis en självskriven medlem, men också Professor Karona Karan på Gandhigram universitet, som senare blev Vice Chancellor där, fast han var ganska modig, för han vågade gå till court och vittna i den nya petition jag hade gett till J.M. court i Dindigul emot två Inspektörer, Prabarakan och Durapandi för att de inte följde court orders direktiv, och

Dr Therien som hade ett eget stort sjukhus i Odanchattram och var president i Indien för de kristna läkarna, men jag tror faktiskt han hade över 100 läkare anställda på sitt sjukhus, och vi blev vänner, för han ville alltid att jag skulle bo där några dagar i hans läkarbostad ungeför 500 meter bort från sjukhuset.

Han berättade om Ketan som tidigare bott hos honom ,  fast nu var död, och hade varit med i Mahatma Gandhis cirkel, och Professor Narayana swamy på Gandhigram head för gandhian thought, fast vi umgicks ganska regelbundet då och var kompisar, men också Dr Setapaty som var doktor på governments hospital för näsa, hals och öron kom med i min grupp, och vi samlades varje Söndag på Hotel Karpagam i Dindigul och diskuterade Noise Pollution, men vi kände oss inte ensamma för

Consumer action group i Chennai under advokat Sri Ran Panchus ledning hade faktiskt fått en fin order från high courtredan i februari 1995 emot noise pollution och tennisspelaren Rao var petitioner,jag mötte honom faktiskt en gång i hans stora hus i Chennai, han avskydde verkligen dessa horn-högtalare, men han var nu Chennais stora miljökämpe emot noise 1995, och Sri Ram Panchu som jag mötte så många gånger i Chennai och hans assisten Mohan gav Garuda academys petition om condemn of court 1996 som vår grupp formulerade fram på hotel karpagam

och den var riktad emot superindentent of police i Dindigul, Karonasagan, men vi som var medlemmari Garuda academy var alla alergiska emot dessa stora bölande hornhögtalare, så vi kämpade emot något

reellt samhälls-destruktivt fenomen,

men polisen i Dindigul kunde inte längre tollerera mig, och assistent  public prosecutor Jeja Sima Raja, som jag hade en aning vänskap till och brukade dricka kaffe tillsammans med i hans lägenhet bredvid district court i Dindigul sade till mig då jag hälsade på en gång i hans lägenhet att på det senaste mötet polisen och public prosecutors hade varje månad

hade superintendent of police pratat negativt om mig en längre stund och hade sagt att flera poliser på hans office jobbade för fulla muggar med att försöka finna ett case emot mig och slänga ut mig från Indien,

därför att jag hade tagit två court petitions emot polisen i Dindigul,

 

 

IN ENGLISH

 

The year 1995, when the Roman priest in Attur, Father Asir Vadam tried to get me deported from India by a false complaint to the Inspector Prabarakan at Sempatti police stationand then Sadajandi tried to kill me with a big iron bar when I came up the river channel late at night in the dark with my scooter and waiting for me just where the hill starts, though he took at so hard that he missed my head and happened to hit me only on my arm , and lost his balance and fell over and I'm over him, but he bit my hand and then came up fast on his feet and tusked off very fast down the river channel, although it was Raja who said it was Sadajandi, for it was dark and difficult to see clearly,I acquired a group in order to respond to the opposition better which sadly arose when we tried to create a zero noise pollution free zone here in Dindigul district, and I called the group for Garuda academy, and Attorney Anvar Rudin was of course a prime member, but also Professor Karona Karan at Gandhi Gram University, which later became Vice-Chancellor there, although he was pretty brave, because he dared to go to court and testify in the new petition I had given to JM court in Dindigul against two inspectors, and Prabarakan Durapandi for not following court orders directives, andDr. Therien who had his own large hospital in Odanchattram and was president of India for the Christian doctors, but I actually think he had more than 100 doctors employed in their hospitals, and we became friends because he always wanted me to stay there a few days in his doctor's house about 500 yards away from the hospital.
 
He told of Ketan who previously lived with him, but now was dead, and had been involved at Mahatma Gandhi's circle, and Professor Narayana Swamy at Gandhi Gram head for gandhian thought, though we hung out quite regularly then and were friends, but also Dr. Setapaty which was a doctor on Government Hospital for the nose, throat and ears came up with in my group, and we came together every Sunday at the Hotel Karpagam at Dindigul and discussed the Noise Pollution, but we were not alone forConsumer Action Group in Chennai under attorney Sri Ran Panchus management had actually received a nice order from the High Court already in February 1995 against noise pollution and tennis player Rao were petitioning, I met him actually once at his big house at Chennai, he really hated those horns speaker, but he was now Chennais major environmental activist against noise in 1995, and Sri Ram Panchu which I met so many times at Chennai and his assistant, Mohan gave Garuda academy's petition on the condemn of court in 1996 which our group formulated at the hotel karpagamand it was directed against superindentent of Police at Dindigul, Karonasagan, but we who was members of Marine Garuda academy was all alergical against these great blowing horn speaker, so we were fighting against something

 
real socio-destructive phenomenon,but the police in Dindigul could no longer tollerate me, and assistant public prosecutor Jeja Sima Raja, which I had some friendship with and would drink coffee together in his apartment next to the District Court in Dindigul said to me when I visited once in his apartment that at the last meeting of the police and public prosecutors had every monththe superintendent of police had talked negatively about me for a long time and had said that several police officers at his office was working like crazy trying to find a case against me and throw me out from India,because I had taken two court petition against the police in Dindigul,

 

 

HOW IT IS 237

För alla kristna räcker det med läsa Jan van Reickenbourgh, som redan på 1950-talet bildade det gyllene Rosenkorset i Holland och tydligt visar oss att den ursprungliga kristendomen som ju kommer från Hermes Trismigistos eller Gnosis hade med både lagen on Karma och lagen om att vi får en ny födelse ifall vi inte kan befria oss från vårt karma,

Men Påvarna i Vatikanen, som alltså utgör ett av dessa demoniska överjag som snart kommer att försvinna från världen, har försökt smusslat in en mera social kristendom i de biblar som reviderats flera gånger i tidernas lopp och därmed försökt förfalskat

kristendommen så mycket att vi faktiskt måste anklaga dem för att vara ena riktiga kättare, och kanske kommer alla Påvar då att få möta sin egen inkvisations-domstol

då de av Lord Shiva med rätta förmodligen placeras i helvetet.

Fast vi kan också läsa Eric Neumanns böcker som faktiskt är i klass med Reickenbourghs, men Neumann talar om en symbolisk värld, precis som Platon talade om en ideernas värld som skulle vara helt skild från en sinnenas värld, alltså att all skapelse

först sker i medvetandet, alltså är en mental process, så ifall du vill försöka anpassa dig till den förändring i kraft-fältet som snart skall ske är det bra

att börja redan nu i det mentala,

fast jag vill också rekommendera OSHOS alla böcker, för han står på det gudomligas sida

och så här befriande enkelt skriver vår svenske professor i filosofi

 

 

 IN ENGLISH

For all Christians, it is enough to read Jan van Reickenbourgh, which already in the 1950s formed the Golden Rose Cross in Holland and clearly shows us that the original Christianity, which of course comes from Hermes Trismigistos or Gnosis had with it both the law on Karma and the law that we get a new birth in case we can not absolve us of our karma,But the Popes in the Vatican, which thus constitutes one of these demonic superego which will soon disappear from the world, have attempted to smuggle in a more social Christianity in the Bibles, which was revised several times in the course of time and thus attempted forgery
 
christianity so much that we actually have to accuse them of being one true heretics, and perhaps all Popes then have to face his own Inquisition-courtwhen they by Lord Shiva rightly probably will be placed in hell.But we can also read Eric Neumann's books which are actually in class with Reickenbourghs, but Neumann speaks of a symbolic world, just as Plato spoke of a world of ideas which would be quite different from one senses the world, ie that all creation

 
first takes place in the consciousness, ie is a mental process, so if you want to try to adjust to the change in the force-field which will shortly come to pass, it is goodto start now in the mental,though I would also recommend all OSHOS books, for he stands on the divine sideand this is how easy and liberating our write Swedish professor of philosophy writes

 

Filosofi: praktisk och teoretisk

Värdefilosofi

(av professor emeritus Lars Bergström)

Värdefilosofi handlar om värden och värderingar, om vad som är bra och dåligt, rätt och orätt, rationellt och irrationellt, vackert och fult, om hur man bör handla, om hur ett samhälle bör vara organiserat, om vad som gör livet värt att leva, om vilken inställning man bör ha till döden, etc.

 

IN ENGLISH

Philosophy: practical and theoreticalValue Philosophy(of professor emeritus Lars Bergström)Value Philosophy is about values, about what is good and bad, right and wrong, rational and irrational, beauty and ugliness, how one should act, how a society should be organized, about what makes life worth living, on what attitude you should have to death, etc.