Monthly Archives: October 2011

HOW IT IS 247

Den större delen av mänskligheten sitter fast i de tre första chakran,
det första chakrat är medvetandet,
det andra chakrat är natursjälen eller Id sim Freud kallade det
och tredje chakrat är handlingen,

jag går runt på Paris gator, folk sitter och dricker kaffe på uteserveringarna, det är varmt, men inte som i Tamil Nadu,
jag är ensam, jag letar efter en människa som kan se mig, då jag gick omkring på Stockholms gågator för mer än 20 år sedan var jag alltid osynlig, men jag hade vant mig, för i Sverige kan man bara se människor som befinner sig i de tre första chakran, the social man, men en människan som fungerar på fjärde chakrats nivå är totalt osynlig i Sverige, ifall hon inte är en stor konstnär som t.ex. Jackson Pollock eller en stor poet som t.ex. Paul Celan, för då kan hon bli sedd indirekt genom den konst hon skapat, men också Jackson Pollock som hade nått högre än fjärde chakrat skulle ha varit helt osynlig för folk ifall de inte visste om att detta var Jacksom Pollock, och vem hade sett Bob Dylan. då han gick omkring i New York city, ifall han inte fått ut sina sånger, han hade kunnat gå omkring som en sex-chakra-man hela sitt liv, utan att ha blivit sedd, John Lennon hade väl kunnat sett honom, men hur skulle han ha kunnat möta John Lennon ifall han inte hade blivit en känd låt-skrivare och sångare.men då jag kom hit till Indien och mötte Kodi Samy fick jag höra att jag hade nått det åttonde chakrat, för det fanns också människor runt Kodi Samy som kunde se detta, bland annat Arulmolhi, och det var en fantastisk känsla att äntligen bli sedd, för i sverige hade jag alltid blivit förnekad av folk, därför att de saknade förmåga att se folk bortom tredje chakrat, men nu kände jag att jag kunde få vara mig själv på Kodi Samys veranda i Puravi Palayam, och det var ändå något, för jag hade då fått en plats på jorden, jag gick inte längre omkring helt osynlig luften, men jag hade landat på hans lilla veranda,

för den som når fjärde chakrat, alltså får kontat med sitt hjärta öppnar då dörren till själens rike och hon börjar bygga upp ett helt nytt medvetande som är baserat på hennes egna känslor som hon kan känna i kontakten mellan sig själv och omvärlden i sitt hjärta, och hon känner då för första gången äkta kärlek, och hennes ny medvetande blir ett kärleksmedvetande som Shiva i åttonde chakrat kommer hjälpa henne att utveckla, detta blir ett subjektivt medvetande, men som förbinds i det absolut objektiva, alltså i Shivas nåd, och henns sociala medvetande hon hade för de tre första chakran som var ett objektivt relativt medvetande förlorar då helt sin betydelse, och henns djupaste existens flyttas upp till hennes nya medvetande i fjärde chakrat och hon blir då en själs-människa som kan känna vibrationer och strålning från sin omgivning inte bara just omkring henne själv men också från hela världen och dessa vibrationer börjar hon då lära sig översätta i sitt nya medvetande genom att använda sig av symboler, precis som den Brahminska prästen Sarasvati Swamy i Kumbakonom som genom sin yantra puja kan tolka ganska exakt andra människors personlighet och situation fast att de befinner sig på andra sidan jorden,

jag tänkte på Jesus som hängde på korset som en kriminell hånad och bespottade av sin omgivning därför att omgivningen inte kunde se honom, fast det är inte riktigt sant, för de judiska översteprästerna kunde se att Jesus hade nått över fjärde chakrat, att han inte bara var en själs-människa, men också en ande-människa som även passerat det åttonde chakrat och fungerade med viss mirakel-power från nionde chakrat, och detta skapade avundsjuka från de judiska prästerna, för de trodde att Jesus skulle bli så populär att dessa judiska präster inte längre behövdes, för de var alla bara konstgjorda andliga människor, och nu kom det en äkta andlig människa till Jerusalem, och han skulle då spoliera deras affärer och liv. därför manipulerade dessa präster folket och Pontus pilatus att Jesus var en kriminell andlig bedragare,

för den som når fjärde chakrat börjar bygga upp ett symboliskt vibrations-medvetande i sitt tänkande och hon börjar då kunna urskilja gott från ont, kärlek från hat osv. och hon blir då en mera självständig och fri människa som börjar förstå hur allt hänger samman, hennes vetande börjar bli absolut och sant genom Shivas hjälp.

men att gå omkring som en ande-människa i åttonde chakrat innebär också ett visst ansvar, för människorna kommer då att projicera sitt förträngda omedvetande på en, för den som går omring i åttonde chakrat har då ett medvetande som inte bara är ett kosmiskt-själs-medvetande men också en bit in på väg emot att få ett autentiskt Guds-medvetande, så folk som befinner sig på gränsen till psykos kommer då att projicera sin psykos på åtta-chakra-människan och anklaga henne för att vara psykotisk, men faktist en människa som nått det fjärde chakrat kan aldrig bli psykotisk, hon har passerat alla mentala sjudommars verkningskraft, för mentala sjukdommar är något som skapas fram på de tre första chakrans nivå genom att man klänger sig fast vid sitt sociala medvetande och inte vågar släppa greppet om den sociala situationen och då blir psykosen en lösning på att både vara kvar i de tra första chakrans inskränkthet och att överskrida denna inskänkthet, så medicinen som delas ut till de psykotiska är till för att de ska kunna fortsätta att leva som social man i kompromiss med sitt psyke som faktiskt önskar att komma ut ur den social tvångströjan och stiga upp till fjärde chakrat och nå själens rike, men som då finner en nödlösning genom att utveckla psykos, men den positiva sidan av att vara en åtta-chakra-man är att man då också kan lyfta upp andra till högre chakran och medvetanden, faktiskt utan att själv vara medveten om detta, för detta är någonting som sker helt spontant i vårt universum, för vibrationer mellan människor kan förbinda dem på olika sidor av jordklotet, så en åtta-chara-människas vibrationer kan plötsligt träffa en annan människa på andra sidan jordklotet och hon känner sig då förbunden med själen och till med anden Shiva i åttonde chakrat, så en åtta-chakra-människa är spontant, naturligt och genuint en möjlighet för vilken människa som helst på jordklotet att få sitt fjärde chakra stimulerat av och hon börjar då känna kärlek i sin kropp. för i åtta-chakra-människan ger Gud Shiva sin kärlek till mänskligheten utan att detta är under åtta-chakra-människans kontroll.

men ondskan lurar hela tiden i buskarna och bakom husknutarna på att få trycka ner åtta-chakra-människan till de lägre chakran, för ondskan vill kalasa på soma nectar utan Guds tillåtelse, för alltid säger ondskan att Gud inte existerar och att allt därmed är tillåtet, och att känna skuld är till för människor bara som tror på Gud, och ondskan i Indien är den onda mantra pujan som bland annat de Brahminska prästerna på Guruvajappa Tempel i Kerala och Sankarcharys folk i Kanchy och Kumbakonom förser Indien med.

för att nå fjärde chakrat räcker det med att man ger sig hän kärlekens vibrationer
och vågar möta konsekvensera av detta förfarande.

själen i hjärtat kommer att ge vägledning,
Parvati, som är den heliga kundalini-kraften
och anden i hjärtat som är Lord Shiva.

In eglish

The greater part of humanity is stuck in the first three chakras,
The first chakra is the consciousness,
the second chakra is the naturesoul or Id as Freud called it
and the third chakra is the action;

I walk around the streets of Paris, people sit and drink coffee on the terraces, it is hot, but not as in Tamil Nadu,
I am alone, I’m looking for a man who can see me, when I walked around the pedestrian streets of Stockholm for more than 20 years ago, I was always invisible, but I had got used to it, because in Sweden you can only see people who are in the first three chakras, the social man, but a man who works on the fourth chakra level is totally invisible in Sweden, in case she is not a great artist such as Jackson Pollock or a great poet, such as Paul Celan, because then she can be seen indirectly by the art she created, as well as Jackson Pollock, who had reached higher
 
than the fourth chakra would have been completely invisible to people unless they knew that this was Jacksom Pollock, and who had seen Bob Dylan. when he walked around in New York city, unless he got out his songs, he had been able to walk around like a six-chakra-man all his life, without being seen, John Lennon could have seen him, but how would he have been able to meet John Lennon if he had not become a famous song-writer and singer.but when I came to India and met Kodi Samy I was told that I had reached the eighth chakra, for there were also people around Kodi Samy who could see this, including Arulmolhi, and it was a fantastic feeling to finally be seen, for in Sweden, I had always been denied to the people, because they lacked the ability to see people beyond the third chakra, but now I felt I could get be myself at Kodi Samy porch in Puravi Palayam, and that was still something, because I had found a place on earth, I was no longer walking around as completely invisible air, but I had landed on his little porch,

for those who reach the fourth chakra, ie get contact with their heart open the door to the soul realm, and she begins to build up a whole new consciousness that is based on her own which that she can feel the contact between herself and the world in her heart; and she then feels
 
for the first time true love, and her new consciousness becomes a love consciousness which Shiva in the eighth chakra will help her to develop, this is a subjective consciousness, but which is related to the absolute objective, thus in Shiva’s mercy, and her social consciousness she had to the first three chakraswho was an objective relative consciousness lose all their meaning, and her deepest existence, moves up to her new awareness of the fourth chakra and she becomes a soul-man who can feel the vibrations and radiation from her surroundings not only just approximately herself but also from around the world and these vibrations she starts to learn to translate in her new awareness through the use of symbols, like the Brahmin priests Sarasvati Swamy in Kumbakonom that through their yantra puja can interpret quite accurately other people’s personality and situation even tough they are on the other side of the world
 
I thought of Jesus that hung on the cross as a criminal mocked and spat at by his environment because the environment could not see him, though it is not strictly true, for the Jewish high priests could see that Jesus had reached over the fourth chakra, that he not only was a soul-man, but also a spirit-man who also passed the eighth chakra and worked with some miracle-power from the ninth chakra, and this created jealousy on the Jewish priests, for they believed that Jesus would be so popular that these Jewish priests were no longer needed, for they were all just artificial spiritual people, and now there was a real spiritual person to Jerusalem, and he would destroy their businesses and lives. therefore these clergy men manipulated people and Pontius Pilate that Jesus was a criminal spiritual impostors,

for those who reach the fourth chakra starts to build up a symbolic vibration of consciousness in their thinking, and she then begins to discern good from evil, love from hate and so on. and she then becomes a more independent and free person who begins to understand how it all fits together, her knowledge is becoming absolute and true by the help of Shiva.
 
but to walk around as a spirit-man in the eighth chakra also implies a certain responsibility, because people will then project their repressed unconsciousness on one, for anyone who walks in the eighth chakra then has a consciousness that is not only a cosmic-soul -consciousness but also a bit into the road to getting an authentic God-consciousness, so people who are on the verge of psychosis will then project their psychosis on eight-chakra-man and the accuse her of being psychotic, but Actually a man who reached the fourth chakra can never become psychotic, she has crossed all mental sickness effective force, for mental illnesses is something created out of the first three chakras level by clinging to its social consciousness and do not dare let go of the social situation and then the psychosis a solution to both remain in the first chakras narrowness and to exceed this narrowness, so drugs are distributed to the psychotic is intended to them to so that they can continue to live as a social man in compromise with their psyche which actually wishes to get out of the social straitjacket and get up to the fourth chakra and reach the soul realm, but who then find a compromise solution by developing psychosis, but the positive side of being an eight-chakra-one is that it also can lift up others to the higher chakras
 
but evil lurks constantly in the bushes and behind the corners of the houses in order to push down the eight-chakra-man to the lower chakras, the evil wants feast on soma nectar without God’s permission, for always says the evil that God does not exist and that everything therefore is allowed , and to feel guilty is for people who only believe in God, and evil in India is the evil mantra pujan which among other things the Brahmanical priests on Guruvajappa Temples in Kerala and Sankarcharys people in Kanchy and Kumbakonom provide India with.

to reach the fourth chakra, it is sufficient that you give way to love vibration
and dare to face the consequences of this procedure.

soul in the heart will provide guidance,
Parvati, who is the holy kundalini power
and spirit in the heart which is Lord Shiva.

HOW IT IS 246

 

En gång ska det tredje ögat vakna

du har sovit i tusen år

 

du gick runt bland skyskraporna på Manhattan 

och matade hundarna

 

du sov i gräset 

du var ensam

 

du hade letat efter hennes hjärta 

du kunde höra det på natten

 

du hade sett hennes ögon en gång 

de låg på botten av den stora oceanen

 

det var mycket mer än kärlek

 

du sökte efter en ny kropp 

hon skulle ge den till dig

 

du letade efter hennes läppar 

du letade efter hennes fingrar

in english

A time will come when the third eye awakens

you’ve been sleeping a thousand years

 

you went around among the skyscrapers of Manhattan

and fed the dogs

 

you slept in the grass

you were alone

 

you had been searching for her heart

you could hear it at night

 

you had seen her eyes once

they were at the bottom of the Great Ocean

 

it was much more than love

 

you searched for a new body

she would give it to you

 

you were looking for her lips

you were looking for her fingers

HOW IT IS 245

Att försöka att bli en kosmisk människa, våga ta steget från det sociala helvetet till det kosmiska livet , börja känna mänsklighetens vibrationer från alla håll och kanter, från andra sidan världen ut och in genom ens eget hjärta, genom ens själ, genom Gud i hjärtat. bli en kosmisk individ, är ett stort steg emot ett liv i Naga Sesa, som inte bara är en kosmisk plats, men också en Gudomlig, och ta sig in i det nya paradiset och handla genom fågel fenix, genom Garuda, genom Horus, genom Hanuman, är den rätta vägen för varje människa som vill förverkliga sig själv,

vem kan se Gaja Laksmi,

In english

Trying to become a cosmic man, take the step from the social hell to the cosmic life, begin to feel humanities vibrations from all sides, from across the world in and out through one’s own heart, through one’s soul through God in the heart . become a cosmic individual, is a major step towards a life in Nega Sesa , which is not only a cosmic space, but also a divine, and get into the new heaven and act through the phoenix, the Garuda, through Horus, through Hanuman is the right way for every person who wants to realize themself,

Who can see Gaja Laksmi,