Monthly Archives: November 2011

HOW IT IS 251

 

Överallt såg jag mörker

på trottoarerna, på rulltrapporna

som tog mig uppåt i sal efter sal

i skyltfönstren såg  jag mörker,

i nyckelhålet, i nyhetstidningarna,

svarta sken

i städerna på dagen, 

i regeringens sammanträden, 

i krigsindustrins nya produktion

 

jag såg dig gå ensam genom gräset 

du var inget djur 

du sökte efter elden

för världen skakade av köld 

du hade gått tusentals mil helt ensam genom det tjockaste mörkret 

du letade efter elden

 

du stod där framför min dörr 

jag såg dina stora gröna ögon 

du visste att det var bara genom att älska totalt hängivet 

som vi kunde brinna 

tillsammans

 

som vi kunde skapa en egen sol 

som skulle lysa 

HOW IT IS 250

 

Att lyfta sin kundalini-shakti, få den att stiga från första chakrat uppåt till fjärde chakrat och så vidare kan bara Lord Vishnu hjälpa en med,  meditation, tantra, mantra, pranayama osv, kan temporärt få kundalini-kraften att stiga uppåt i kroppen,  

men kanske bara några timmar eller några dagar högst och behöver då regelbundet stöd av att nån utför mantra puja  

eller att man repiterar nåt mantra, för dessa tekniker förmår ej att få det gudomliga inom människan att samarbeta, men allt blir bara ett mekaniskt försök  som alltid slutar i sammanbrott,  

därför kan människan aldrig utveckla sig emot en harmoniska helhet utan att Gud är med på det, ‘

in english

To lift the kundalini-shakti, get it to rise from the first chakra up

to the fourth chakra, and so on can only Lord Vishnu help one with,

meditation, tantra, mantra, pranayama, etc., can temporarily get kundalini energy to rise upward in the body,

but maybe just a few hours or few days at the most and it needs regular support by someone performing puja mantra

or that someone repeast mantra for these techniques can not get the divine in man to work, but everything is just a mechanical attempt that always ends in collapse;

Therefore, man can never develop to a harmonious whole without that Gods support it,

 

 

HOW IT IS 249

 

Jag lyssnar på Dylans Blonde and Blonde och hans sånger är en underbar anti-medicin emot evil mantra puja, för Dylan sänder ut sina goda vibrationer runt jorden, och frälser oss en aning från det onda,  

och från Sälapatti som ligger ungefär 6 kilometer fågelvägen från mitt lilla garuda ashram startar de onda mantra vibrationerna och ligger då som ett svart täcke över mitt ashram  

skapat av sankarchary Knachy Puram och Sai Babas kvarvarande grupp och Romerska kyrkan  

och allmänheten i detta området har smört in sitt hår med grön olja för att kunna vara kraftöverförare och allmänheten har faktiskt varit totalt hjärntvättad från 1995 av de Brahminska prästerna  

av den evil puja som faktiskt idag sänds från Palani Tempel, fast hemligt, för jag tror inte ens  

de som styr i detta tempel vet om det, fast dessa som sänder puja emot mig är Kerala Brahminer och Kombakonom brahaminer,  

men Lord Vishnu har full kontroll

in english

I am listening to Dylan’s Blonde and Blonde and his songs is a wonderful anti-medicine against evil mantra, puja, for Dylan sends his good vibrations around the earth, and saves us a little bit from evil,

and from Sälapatti which lies approximately 6 km straight line from my little Garuda Ashram starts the evil mantra vibration, and it’s like a black blanket over my ashram

created by sankarchary Knachy Puram and Sai Baba’s remaining group, and the Roman church

and the public in this area has smeared their hair with green oil to be the serve as transmitters of this evil mantra puja and the public has in fact been totally brainwashed from 1995 by the Brahmanical priests

by the evil puja which actually today is sent from Palani Temple, though in secret, because I do not even think

those who govern this temple knows about it, but those who send puja against me is the Kerala Brahmins and Kombakonom brahamins,

but Lord Vishnu has full control

 

 

 

 

HOW IT IS 248

 

Det regnar varje dag,

och kerala Brahminer under tryck av den avlidne Sai Babas ande kommer varje dag och natt för att utföra sin evil puja emot mig, det offrar alltid unga flickor i sin puja, 

i går dödade de omkring 40 stycken i närheten av sitt Guruvajappa Tempel i Kerala säger de Brahminska prästerna jag har kontakt med här, men de var bara 3000 puja people som kom hit och naturligtvis sände Vishnu tillbaka deras onda mantra vibration och de avled alla genom att de förintade sig själv. 

De puja Brahminer i Kerala är nog de mest bestaliska psykopater av alla puja people i världen, 

och även Kumbakonum Brahminerna är mera civiliserade än dessa barbariska brahminer i kerala, 

fast att de flesta Braminska präster i Indien har stått under Shankarcharys ledning i Kanchy Puram så har de Kerala Brahminerna och Nambottries varit under Sai Babas ledning.

Men de Brahminska prästerna som väl måste betraktas som de klyftigaste människorna på jorden är utan tvekan de mest aggressiva människor som existerar och totalt fanatiska inför sitt MANTRA som för dessa Brahminer är högre än Gud.

De dör varje gång de kommer hit till kaliyappa garden för att utföra evil puja emot mig, men de bryr sig inte, de verkar totalt hypnotiserade av sitt mantras makt.

in english

It rains every day,

and Kerala Brahmins under the pressure of the deceased Sai Baba’s spirit comes every day and night to perform their puja evil against me, they sacrifice always young girls in their puja,

Yesterday they killed about 40 of them near their Guruvajappa Temples in Kerala says the Brahmanical priests I have contact with here, but they were only 3000 puja people who came here and of course Vishnu sent back their evil mantra vibration and they died all by that they destroyed themselves.

The puja Brahmins of Kerala is probably the most bestalic of all psychopaths of all the puja people in the world;

and even Kumbakonum Brahmins are more civilized than these barbaric Brahmins of Kerala,

held that most Braminska priests in India has been under the leadership of Shankarcharys Kanchy Puramso have the Kerala Brahmins and Nambottries been in Sai Baba’s leadership.

But the Brahmanical priests which well must be regarded as the cleverest people on earth is arguably the most aggressive people who exist and total fanatics for their mantra which for these Brahmins is considered higher than God.

They are dying every time they come here to kaliyappa garden to perform puja evil against me, but they do not care, they seem totally mesmerized by their mantra power.It rains every day,

and Kerala Brahmins under the pressure of the deceased Sai Baba’s spirit comes every day and night to perform their puja evil against me, they sacrifice always young girls in their puja,

Yesterday they killed about 40 of them near their Guruvajappa Temples in Kerala says the Brahmanical priests I have contact with here, but they were only 3000 puja people who came here and of course Vishnu sent back their evil mantra vibration and they died all by that they destroyed themselves.

The puja Brahmins of Kerala is probably the most bestalic of all psychopaths of all the puja people in the world;

and even Kumbakonum Brahmins are more civilized than these barbaric Brahmins of Kerala,

held that most Braminska priests in India has been under the leadership of Shankarcharys Kanchy Puramso have the Kerala Brahmins and Nambottries been in Sai Baba’s leadership.

But the Brahmanical priests which well must be regarded as the cleverest people on earth is arguably the most aggressive people who exist and total fanatics for their mantra which for these Brahmins is considered higher than God.

They are dying every time they come here to kaliyappa garden to perform puja evil against me, but they do not care, they seem totally mesmerized by their mantra power.