Category Archives: Swedish

HOW IT IS 247

Den större delen av mänskligheten sitter fast i de tre första chakran,
det första chakrat är medvetandet,
det andra chakrat är natursjälen eller Id sim Freud kallade det
och tredje chakrat är handlingen,

jag går runt på Paris gator, folk sitter och dricker kaffe på uteserveringarna, det är varmt, men inte som i Tamil Nadu,
jag är ensam, jag letar efter en människa som kan se mig, då jag gick omkring på Stockholms gågator för mer än 20 år sedan var jag alltid osynlig, men jag hade vant mig, för i Sverige kan man bara se människor som befinner sig i de tre första chakran, the social man, men en människan som fungerar på fjärde chakrats nivå är totalt osynlig i Sverige, ifall hon inte är en stor konstnär som t.ex. Jackson Pollock eller en stor poet som t.ex. Paul Celan, för då kan hon bli sedd indirekt genom den konst hon skapat, men också Jackson Pollock som hade nått högre än fjärde chakrat skulle ha varit helt osynlig för folk ifall de inte visste om att detta var Jacksom Pollock, och vem hade sett Bob Dylan. då han gick omkring i New York city, ifall han inte fått ut sina sånger, han hade kunnat gå omkring som en sex-chakra-man hela sitt liv, utan att ha blivit sedd, John Lennon hade väl kunnat sett honom, men hur skulle han ha kunnat möta John Lennon ifall han inte hade blivit en känd låt-skrivare och sångare.men då jag kom hit till Indien och mötte Kodi Samy fick jag höra att jag hade nått det åttonde chakrat, för det fanns också människor runt Kodi Samy som kunde se detta, bland annat Arulmolhi, och det var en fantastisk känsla att äntligen bli sedd, för i sverige hade jag alltid blivit förnekad av folk, därför att de saknade förmåga att se folk bortom tredje chakrat, men nu kände jag att jag kunde få vara mig själv på Kodi Samys veranda i Puravi Palayam, och det var ändå något, för jag hade då fått en plats på jorden, jag gick inte längre omkring helt osynlig luften, men jag hade landat på hans lilla veranda,

för den som når fjärde chakrat, alltså får kontat med sitt hjärta öppnar då dörren till själens rike och hon börjar bygga upp ett helt nytt medvetande som är baserat på hennes egna känslor som hon kan känna i kontakten mellan sig själv och omvärlden i sitt hjärta, och hon känner då för första gången äkta kärlek, och hennes ny medvetande blir ett kärleksmedvetande som Shiva i åttonde chakrat kommer hjälpa henne att utveckla, detta blir ett subjektivt medvetande, men som förbinds i det absolut objektiva, alltså i Shivas nåd, och henns sociala medvetande hon hade för de tre första chakran som var ett objektivt relativt medvetande förlorar då helt sin betydelse, och henns djupaste existens flyttas upp till hennes nya medvetande i fjärde chakrat och hon blir då en själs-människa som kan känna vibrationer och strålning från sin omgivning inte bara just omkring henne själv men också från hela världen och dessa vibrationer börjar hon då lära sig översätta i sitt nya medvetande genom att använda sig av symboler, precis som den Brahminska prästen Sarasvati Swamy i Kumbakonom som genom sin yantra puja kan tolka ganska exakt andra människors personlighet och situation fast att de befinner sig på andra sidan jorden,

jag tänkte på Jesus som hängde på korset som en kriminell hånad och bespottade av sin omgivning därför att omgivningen inte kunde se honom, fast det är inte riktigt sant, för de judiska översteprästerna kunde se att Jesus hade nått över fjärde chakrat, att han inte bara var en själs-människa, men också en ande-människa som även passerat det åttonde chakrat och fungerade med viss mirakel-power från nionde chakrat, och detta skapade avundsjuka från de judiska prästerna, för de trodde att Jesus skulle bli så populär att dessa judiska präster inte längre behövdes, för de var alla bara konstgjorda andliga människor, och nu kom det en äkta andlig människa till Jerusalem, och han skulle då spoliera deras affärer och liv. därför manipulerade dessa präster folket och Pontus pilatus att Jesus var en kriminell andlig bedragare,

för den som når fjärde chakrat börjar bygga upp ett symboliskt vibrations-medvetande i sitt tänkande och hon börjar då kunna urskilja gott från ont, kärlek från hat osv. och hon blir då en mera självständig och fri människa som börjar förstå hur allt hänger samman, hennes vetande börjar bli absolut och sant genom Shivas hjälp.

men att gå omkring som en ande-människa i åttonde chakrat innebär också ett visst ansvar, för människorna kommer då att projicera sitt förträngda omedvetande på en, för den som går omring i åttonde chakrat har då ett medvetande som inte bara är ett kosmiskt-själs-medvetande men också en bit in på väg emot att få ett autentiskt Guds-medvetande, så folk som befinner sig på gränsen till psykos kommer då att projicera sin psykos på åtta-chakra-människan och anklaga henne för att vara psykotisk, men faktist en människa som nått det fjärde chakrat kan aldrig bli psykotisk, hon har passerat alla mentala sjudommars verkningskraft, för mentala sjukdommar är något som skapas fram på de tre första chakrans nivå genom att man klänger sig fast vid sitt sociala medvetande och inte vågar släppa greppet om den sociala situationen och då blir psykosen en lösning på att både vara kvar i de tra första chakrans inskränkthet och att överskrida denna inskänkthet, så medicinen som delas ut till de psykotiska är till för att de ska kunna fortsätta att leva som social man i kompromiss med sitt psyke som faktiskt önskar att komma ut ur den social tvångströjan och stiga upp till fjärde chakrat och nå själens rike, men som då finner en nödlösning genom att utveckla psykos, men den positiva sidan av att vara en åtta-chakra-man är att man då också kan lyfta upp andra till högre chakran och medvetanden, faktiskt utan att själv vara medveten om detta, för detta är någonting som sker helt spontant i vårt universum, för vibrationer mellan människor kan förbinda dem på olika sidor av jordklotet, så en åtta-chara-människas vibrationer kan plötsligt träffa en annan människa på andra sidan jordklotet och hon känner sig då förbunden med själen och till med anden Shiva i åttonde chakrat, så en åtta-chakra-människa är spontant, naturligt och genuint en möjlighet för vilken människa som helst på jordklotet att få sitt fjärde chakra stimulerat av och hon börjar då känna kärlek i sin kropp. för i åtta-chakra-människan ger Gud Shiva sin kärlek till mänskligheten utan att detta är under åtta-chakra-människans kontroll.

men ondskan lurar hela tiden i buskarna och bakom husknutarna på att få trycka ner åtta-chakra-människan till de lägre chakran, för ondskan vill kalasa på soma nectar utan Guds tillåtelse, för alltid säger ondskan att Gud inte existerar och att allt därmed är tillåtet, och att känna skuld är till för människor bara som tror på Gud, och ondskan i Indien är den onda mantra pujan som bland annat de Brahminska prästerna på Guruvajappa Tempel i Kerala och Sankarcharys folk i Kanchy och Kumbakonom förser Indien med.

för att nå fjärde chakrat räcker det med att man ger sig hän kärlekens vibrationer
och vågar möta konsekvensera av detta förfarande.

själen i hjärtat kommer att ge vägledning,
Parvati, som är den heliga kundalini-kraften
och anden i hjärtat som är Lord Shiva.

In eglish

The greater part of humanity is stuck in the first three chakras,
The first chakra is the consciousness,
the second chakra is the naturesoul or Id as Freud called it
and the third chakra is the action;

I walk around the streets of Paris, people sit and drink coffee on the terraces, it is hot, but not as in Tamil Nadu,
I am alone, I’m looking for a man who can see me, when I walked around the pedestrian streets of Stockholm for more than 20 years ago, I was always invisible, but I had got used to it, because in Sweden you can only see people who are in the first three chakras, the social man, but a man who works on the fourth chakra level is totally invisible in Sweden, in case she is not a great artist such as Jackson Pollock or a great poet, such as Paul Celan, because then she can be seen indirectly by the art she created, as well as Jackson Pollock, who had reached higher
 
than the fourth chakra would have been completely invisible to people unless they knew that this was Jacksom Pollock, and who had seen Bob Dylan. when he walked around in New York city, unless he got out his songs, he had been able to walk around like a six-chakra-man all his life, without being seen, John Lennon could have seen him, but how would he have been able to meet John Lennon if he had not become a famous song-writer and singer.but when I came to India and met Kodi Samy I was told that I had reached the eighth chakra, for there were also people around Kodi Samy who could see this, including Arulmolhi, and it was a fantastic feeling to finally be seen, for in Sweden, I had always been denied to the people, because they lacked the ability to see people beyond the third chakra, but now I felt I could get be myself at Kodi Samy porch in Puravi Palayam, and that was still something, because I had found a place on earth, I was no longer walking around as completely invisible air, but I had landed on his little porch,

for those who reach the fourth chakra, ie get contact with their heart open the door to the soul realm, and she begins to build up a whole new consciousness that is based on her own which that she can feel the contact between herself and the world in her heart; and she then feels
 
for the first time true love, and her new consciousness becomes a love consciousness which Shiva in the eighth chakra will help her to develop, this is a subjective consciousness, but which is related to the absolute objective, thus in Shiva’s mercy, and her social consciousness she had to the first three chakraswho was an objective relative consciousness lose all their meaning, and her deepest existence, moves up to her new awareness of the fourth chakra and she becomes a soul-man who can feel the vibrations and radiation from her surroundings not only just approximately herself but also from around the world and these vibrations she starts to learn to translate in her new awareness through the use of symbols, like the Brahmin priests Sarasvati Swamy in Kumbakonom that through their yantra puja can interpret quite accurately other people’s personality and situation even tough they are on the other side of the world
 
I thought of Jesus that hung on the cross as a criminal mocked and spat at by his environment because the environment could not see him, though it is not strictly true, for the Jewish high priests could see that Jesus had reached over the fourth chakra, that he not only was a soul-man, but also a spirit-man who also passed the eighth chakra and worked with some miracle-power from the ninth chakra, and this created jealousy on the Jewish priests, for they believed that Jesus would be so popular that these Jewish priests were no longer needed, for they were all just artificial spiritual people, and now there was a real spiritual person to Jerusalem, and he would destroy their businesses and lives. therefore these clergy men manipulated people and Pontius Pilate that Jesus was a criminal spiritual impostors,

for those who reach the fourth chakra starts to build up a symbolic vibration of consciousness in their thinking, and she then begins to discern good from evil, love from hate and so on. and she then becomes a more independent and free person who begins to understand how it all fits together, her knowledge is becoming absolute and true by the help of Shiva.
 
but to walk around as a spirit-man in the eighth chakra also implies a certain responsibility, because people will then project their repressed unconsciousness on one, for anyone who walks in the eighth chakra then has a consciousness that is not only a cosmic-soul -consciousness but also a bit into the road to getting an authentic God-consciousness, so people who are on the verge of psychosis will then project their psychosis on eight-chakra-man and the accuse her of being psychotic, but Actually a man who reached the fourth chakra can never become psychotic, she has crossed all mental sickness effective force, for mental illnesses is something created out of the first three chakras level by clinging to its social consciousness and do not dare let go of the social situation and then the psychosis a solution to both remain in the first chakras narrowness and to exceed this narrowness, so drugs are distributed to the psychotic is intended to them to so that they can continue to live as a social man in compromise with their psyche which actually wishes to get out of the social straitjacket and get up to the fourth chakra and reach the soul realm, but who then find a compromise solution by developing psychosis, but the positive side of being an eight-chakra-one is that it also can lift up others to the higher chakras
 
but evil lurks constantly in the bushes and behind the corners of the houses in order to push down the eight-chakra-man to the lower chakras, the evil wants feast on soma nectar without God’s permission, for always says the evil that God does not exist and that everything therefore is allowed , and to feel guilty is for people who only believe in God, and evil in India is the evil mantra pujan which among other things the Brahmanical priests on Guruvajappa Temples in Kerala and Sankarcharys people in Kanchy and Kumbakonom provide India with.

to reach the fourth chakra, it is sufficient that you give way to love vibration
and dare to face the consequences of this procedure.

soul in the heart will provide guidance,
Parvati, who is the holy kundalini power
and spirit in the heart which is Lord Shiva.

HOW IT IS 246

 

En gång ska det tredje ögat vakna

du har sovit i tusen år

 

du gick runt bland skyskraporna på Manhattan 

och matade hundarna

 

du sov i gräset 

du var ensam

 

du hade letat efter hennes hjärta 

du kunde höra det på natten

 

du hade sett hennes ögon en gång 

de låg på botten av den stora oceanen

 

det var mycket mer än kärlek

 

du sökte efter en ny kropp 

hon skulle ge den till dig

 

du letade efter hennes läppar 

du letade efter hennes fingrar

in english

A time will come when the third eye awakens

you’ve been sleeping a thousand years

 

you went around among the skyscrapers of Manhattan

and fed the dogs

 

you slept in the grass

you were alone

 

you had been searching for her heart

you could hear it at night

 

you had seen her eyes once

they were at the bottom of the Great Ocean

 

it was much more than love

 

you searched for a new body

she would give it to you

 

you were looking for her lips

you were looking for her fingers

HOW IT IS 245

Att försöka att bli en kosmisk människa, våga ta steget från det sociala helvetet till det kosmiska livet , börja känna mänsklighetens vibrationer från alla håll och kanter, från andra sidan världen ut och in genom ens eget hjärta, genom ens själ, genom Gud i hjärtat. bli en kosmisk individ, är ett stort steg emot ett liv i Naga Sesa, som inte bara är en kosmisk plats, men också en Gudomlig, och ta sig in i det nya paradiset och handla genom fågel fenix, genom Garuda, genom Horus, genom Hanuman, är den rätta vägen för varje människa som vill förverkliga sig själv,

vem kan se Gaja Laksmi,

In english

Trying to become a cosmic man, take the step from the social hell to the cosmic life, begin to feel humanities vibrations from all sides, from across the world in and out through one’s own heart, through one’s soul through God in the heart . become a cosmic individual, is a major step towards a life in Nega Sesa , which is not only a cosmic space, but also a divine, and get into the new heaven and act through the phoenix, the Garuda, through Horus, through Hanuman is the right way for every person who wants to realize themself,

Who can see Gaja Laksmi,

how it is 244

Allt är sig likt på mitt ashram, fast med den skillnaden att jag har fått två positiva orders från high court att polisen  omedelbart måste avsluta våldet mot mig och mitt ashram, fast så har inte skett, jag väntar fortfarande på en adekvat handling från polisen i detta ärendet, varför de dröjer vet jag inte, och nån hjälp från min ambassade dröjer, för de har varit passiva i snart 20 år,

 

ORDERS FRÅN HIGH COURT

In english

Everything is the same at my ashram, but with the difference that I have received two positive orders from the High Court that the police must immediately end the violence against me and my ashram, though it has not happened, I am still waiting for an appropriate action from the police in this matter, why they wait I do not know, and some help from my embassy is delayed, for they have been silent for almost 20 years,

 

 

HOW IT IS 243

De kom från Gamla Riket i Egyptien, för de hade alla en gång tillhört den grupp av Horus-präster som jobbade med att harmonisera kontakten mellan Gud och människan och låta det goda skenet styra samhällslivet i Egyptien,

men denna gruppen hade så smått börjat att experimentera med black magic,för dessa präster upplevde att det var möjligt att också splittra människans kontakt med Gud, alltså dis-harmonisera henne med Gud,

genom att t.ex. plötsligt göra människan förvirrad om skillnaden mellan ont och gott, skillnaden mellan negativt och positivt, denna förvirring skulle ske plötsligt. överraskande, snabbt. intensivt och under en demaskerad hjärntvätt,

för omkring år 2000 f.k. började den gruppen som praktiserade black magic att gå totalt emot den övriga grupp av präster som ville harmonisera  kontakten mellan Gud och människan och en stor konflikt bröt ut bland prästerna och efter en tid lämnade Black magic gruppen Egyptien, de hade redan börjat systematiserat olika ljud, de hade utvecklat ett eget språk för dessa ljud som de kallade för Sanskrit och de olika orden kallade de för mantra,

de kom till Babylonien, de var ingen stor grupp, inte ens tusen personer med barn och hustrur,

de behandlades med en viss misstänksamhet av det Babyloniska prästerskapet,men de fick stanna där och kunde fortsätta att utveckla användning av olika mantra för att kunna kasta sin black magic skugga över folkets samhällsliv, men de försökte aldrig ta över makten från de Babyloniska prästerna, de höll sig lugna, för sig själva, levde ett segregerat samhällsliv, men de trivdes inte, för snart begav de sig iväg emot Indien,

de kom till Punjab, de bosatte sog först i Indus dalen, fast de visste inte då att Indien var Krishnas och Ramas land,för de hade sin egen guda-doktrin precis som Moses hade sin,

men de utvecklade aldrig någon ny religion som Moses och tillbad aldrig en speciell Gud, för de var inte intresserad av Gud,

de var intresserade av black magic,

de var alltså ute efter makt, för de ville försöka kontrollera människan genom olika fomer av mantra, de kom alltså till Punjab i norra Indien för kanske 3500 år sedan med en helt ny samhälls-form i sitt bagage,de var inte religösa längre, de hade gett upp sin religion om Horus och Osiris och hade nu utvecklats till sociologer,

för den bibel de snart skulle skriva var en slags sociologisk lag-bok, the law of Manu, och handlade om olika detaljregleringar av människornas liv för äktenskp, skillsmässor, dödsfall osv, men naturligtvis också om det kast-system som de utvecklade

de kallade sig för Brahminer, för de var Gudfs folk de högst stående i samhället, och alla andra kaster var under dessa brahminer,de tog snart över hela Indien, de jämkade ihop sitt praktiska rituella samhälls-system med det rådande religösa och politiska systemet,och skrev Vedas som inte är religion, men till största delen består av mantra ritualer och mantra pujas, en slags ny filosofisk sociologi,

vad dessa brahminska präster skapade var ett helt nytt över-jag (super-ego), de försökte alltså skära av människorna från deras naturliga nerv både till Gud och naturen, försökte göra människorna främmande för Gud och naturen för att därigenom lättare kunna kontrollera dem genom dessa olika former av konstgjorde mantra ritualer

och deras nya över-jag började snabbt fungera rent praktiskt genom alla dessa dagliga mantra ritualer som utfördes på de flesta tempel över hela Indien och därigenom kunde de skapa ett speciellt vibrations-fält som efter en tid fullständigt belägrade Indien bestånde av en vibrerande black magic värld som helt låg i de brahminska prästernas händer att utforma helt och hållet som de själva ville ha det,

de brahminska prästerna kunde alltså fullständigt kontrollera Indien redan för 3000 år sedan, därför att deras över-jag, command-mekanism,var både högre och djupare än det politiska över-jaget. och de kunde därför också kontrollera det politiska över-jaget, fast osynligt i bakgrunden, men genom yantra-puja var det grafiskt möjligt att avbilda vibrationerna som styrde människorna och då kunna observera att människorna faktiskt kände sig tvingade att följa mantra-vibrationenras command snarare än de politiska moraliska levnades-reglernas tvång,

så vi kan därför tala om 3 olika tvång som hindrar människans fria vilja, dels det brahminska black magic prästerliga super-ego,som djupast sätt faktiskt kontrollerar den Indiska kast människan, även idag och dels det politisk över-jaget, som också reglerar henne, fast mera ytligt, och till sist det som kan kallas för det bio-fysiska tvånget, att människan styrs av sina instinkter, reflexer och nerver, sinnes-kroppens instrumentella tvång,

fast det som egentligen skulle styra människans handlingar, göra henne till en medmänsklig människa,en god, vänlig och ädelmodig människa skulle alltså vara det som kallas för Dharma eller rättfärdighet,

som alltså är ett gudomligt samvete,

och det Braminska prästerna skapade genom sitt black magic vibrations-fält var alltså ett anti-dharma,

men en vacker morgon ska Lord Vishnu återigen komma tillbaka till jorden för att då totalt förinta det black magic mantra vibrations-fältet och på nytt resa upp Dharmat i människornas inre värld.

Men Mahatma Gandhi befriade aldrig Indien från det prästerliga super-ego,han befriade inte heller Indien från det politiska super-ego, men han skiftade det politiska super-egot från engelskmännens styre till Indiskt styre, för att kunna förstå med vilken kraft de brahminska prästerna fortfarande håller Indien i sitt järngrepp räcker det kanske att säga att idag ska det hållas tyst om kast-systemet,

men för den skull har det ej försvunnit,

för Raja säger att i den östra delen av staden bor det nästan bara Naikers och i den norra delen till stor del Nadar och i den västra delen bara Thevers osv, och alla dessa kaster fortsätter att undvika inter-kast-giftermål, därför är dessa indier långt borta från den globala människans uppenbarelse,

 

 

IN ENGLISH

 

  

They came from the Old Empire in Egypt, for they had all once belonged to the group of Horus priests who worked to harmonize the contact between God and man, and let the good light control society in Egypt,but this group had gradually started to experiment with black magic, for these priests felt that it was possible to also disrupt human contact with God, thus dis-harmonize her with
​​God
,by for example suddenly make people confused about the difference between good and evil, the difference between negative and positive, this confusion would occur suddenly. surprisingly, quickly. intensively and under a unmasked brainwashing,for the year 2000 f.k. began the group who practiced black magic to go totally against the other group of priests who wanted to harmonize the contact between God and man and a great controversy broke out among the priests and after a time the
Black Magic group left Egypt, they had already begun systematizing different sounds, they had developed their own language for these sounds which they called for Sanskrit and the various words for mantra,
 
they came to Babylon, they were not a large group, not even a thousand people with children and wives,they were treated with some suspicion by the Babylonian priesthood, but they got to stay there and could continue to develop the use of different mantra to throw their black magic shadow over people's social life, but they never tried to take over power from the Babylonian priests, stayed calm, for themselves, lived a segregated social life, but they did not like it, because soon they went away to India,they came to Punjab, they settled
first in the Indus Valley, although they did not know then that India was Krishna and Rama's country, for they had their own god doctrines just as Moses had his;
 
but they never developed any new religion as Moses and worshiped never a specific God, for they were not interested in God,they were interested in black magic,they were therefore looking after power, for they wanted to try to control people through various foms of mantra, they thus came to Punjab in northern India for perhaps 3500 years ago with an entirely new social form in their luggage, they were not religious anymore, they had given up their religion of Horus and Osiris, and had now grown to sociologists,for the Bible they would soon write was a kind of sociological law-book, The Law of Manu, and dealt with various detailed regulation of people's lives for marrige, divorce, death, etc., but of course, about the caste system which they developed

 
they called themselves Brahmins, for they they were Gods people the highest standing in society, and all other castes were lesser than the Brahmins, they soon took over India, they reconciled their practical ritual social system with the prevailing religious and political system, and wrote the Vedas which are not religious, but for the most part consists of mantra rituals and pujas mantra, a kind of new philosophical sociology,what these brahmin priests created was a brand new over-I (super-ego), thus they tried to cut off people from their natural nerve both to God and nature, trying to make people strangers to God and nature in order to more easily control them by these different forms of art made
​​mantra rituals

 
and their new over-I quickly began functioning in practice by all those daily mantra rituals performed in the majority of temples all over India and hence they could create a special vibratory field that after a time completely besieged India consisting of a vibrating black magic world wholly located in the brahmin priests' hands to develop fully as they wanted it;the brahmin priests could therefore fully control India already 3000 years ago, because their over-I, command-mechanism, were both higher and deeper than the political over-I. and therefore could also check the policy of-self, though invisibly in the background, but through yantras, puja, it was possible to graphically depict the vibrations that governed the people and then be able to observe that people actually felt compelled to follow the mantra vibration commands rather than the political morality of life-rules, coercion,

 
so we can talk about three different constraints that prevent human free will, partly the black magic brahmin priests' super-ego, which at the deepest way effectively controls the Indian caste human being, even today, and partly the political over-ego, which also governs her; tough more superficially, and lastly what can be called the bio-physical coercion, that man is driven by their instincts, reflexes and nerves, mind-body instrumental coercion,though what actually should determine human actions, and make her a more humane human being, a good, kind and generous human being would therefore be what is called Dharma or righteousness;which is thus a divine conscience,

 
and what Bramin priests created through their black magic of vibration field was thus an anti-dharma,but one fine morning shall Lord Vishnu once again come back to earth to totaly destroy the black magic mantra vibration field and re-erect the Dharma in the people's inner world.But Mahatma Gandhi never freed India from the clerical super-ego, he liberated neither India from the political super-ego, but he shifted the political super-ego from the English-men rule to the Indian government, in order to understand with what force the brahmin priests still hold India in their iron grip, it is sufficient perhaps to say that today it should be kept quiet about the caste system,

 
but for that reason it has not disappeared;for Raja says that the eastern part of the city is home to almost only Naikers and the northern part is largely Nadar and the west just Thevers etc., and all these castes continue to avoid inter-caste marriage, therefore, these Indians are far away from the global human revelation;


 
 

 
 
 

HOW IT IS 242

Igår på förmiddagen då jag körde iväg med Mahindran från ashramet på väg emot Sempatty polis-station med en kopia av orden från high court i min väska kände jag mig totalt utfrusen av folket jag passerade på vägen, för även Raja var frånvarande, men jag vet att de alltid brukar reagera så här, ifall jag har någon slags makt i bagaget, för nu hade high Court sagt till polisen att avsluta förstörelsen av mitt ashram,

men likadant då jag steg in på polis-stationen, Inspektören sände mig till Writer och Writer var ej där, så efter en stund åkte jag därifrån utan att polisen gjort sin plikt till high court,

 

 

IN ENGLISH

 

Yesterday morning when I drove away with the Mahindran from the ashram on the road against Sempatty police station with a copy of the words of the High Court in my bag, I felt totally frozen out by the people I passed on the way, even Raja was absent, but I know they always tend to react like this, if I have any sort of power in the trunk, because now the High Court had told the police to end the destruction of my ashram,but the same when I stepped into the police station, inspector sent me to Writer and the Writer was not there, so after a while I went away without having the police doing their duty to the High Court,

HOW IT IS 241

Gud har bränt bort

mina vingar,

 

jag var en vild fågel

högt uppe

i bergen

 

jag sov i luften

på natten

 

sanningen som kom ridande

rakt in i Stockholm city

på en bevingad häst

är nu död

 

Gud har gett mig en ny kropp

som aldrig behöver

att röra på sig

för den finns överallt

 

Jag har inga händer,

för jag har gett allt jag hade att ge

 

jag har inga fötter,

för jag har varit överallt

 

då jag tänker finns jag i dina tankar

 

jag är totalt fri

jag vet det,

jag är evig

 

jag finns på alla ställen,

jag finns i ditt hjärta,

jag finns i dina läppar,

jag finns i träden,

jag finns i gräset,

jag finns i den blåa färgen på himlen,

jag finns i vinden,

jag finns i de gråa skyskraporna i Paris

jag finns på trottoarerna i Stockholm

jag finns i falkarnas ögon,

jag finns i tiden,

 

IN ENGLISH

 

God has burned away

my wings,

I was a wild bird

high up

in the mountains

I slept in the air

at night

Truth that came riding

straight into downtown Stockholm

on a winged horse

is now dead

God has given me a new body

that never need

to move

for it is everywhere

 

I have no hands,

for I have given all I had to give

 

I have no feet,

because I've been everywhere

when I think I exist in your thoughts

 

I am totally free

I know it,

I am eternal

 

I exist in all places,

I am in your heart,

I am in your lips,

I am in the trees,

I am in the grass,

I am in the the blue color of the sky,

I am in the wind,

I am in the the gray skyscrapers in Paris

I am on the sidewalks in Stockholm

I am in the hawk eyes,

I am in the the time,

 

HOW IT IS 240

Jag bläddrar i Oshos bok the alkemi of yoga, och det han skriver är fantastiskt, han är vverkligen den moderna andlighetens fader i Indien,.och det han skriver om att vara en awaken, en som lever här och nu,alltså en som är äkta och sann i sig själv, är en bra beskrivning av en människa som ej vill dela på sig, men fortfarande försöker vara en och samma människa i alla situationer, och det skulle man kunna kalla för en sann individualism, för den största individualisten som existerar är Gud,

men individualism är ej detsamma som att ej tänka på andra, för först då vi blivit individuella, kan vi faktiskt gå utan stöd från vår omgivningen, verkligen leva vårt liv innifrån och ut,är vi kapabla att tänka på andra, för först då vi är avskilda från de andra kan vi tydligt se hur de andra är

utan att behöva blanda in oss själva i dem,

och vad Osho menar

är att väcka upp allt som sover i vår kropp, bli medvetna om oss själv, att inte gå omkring i ett omedvetet slummer och mekaniskt röra oss bland de andra, mekaniskt uppleva de andras närvaro, utan att veta vad som verkligen händer, utan att veta vad som egentligen försegår i vår omgivning, vad som egenligen händer på jorden i dag, för de flesta människor blundar för ondskan, vill inte se den i ögonen,

vill inte ha ögon att se med, vill inte vara en awaken, för att bli en vaken människa är en oerhört smärtsamm process, att vakna upp helt och hållet tar tid, och innebär att vi måste kunna ta in alla de signaler och vibrationer som finns i vår omgivning, och uppvaknandet sker just precis då vi öppnar fjärde chakrat, vårt hjärta, ochj börjar KÄNNA helheten, för vårt hjärta är riktat till kosmos helhet, börjar känna världen med vårt hjärta, börjar uppleva vår omgivning med hjärtat, för innan hjärt-chakrat är öppet, är vi just bara en recyckling-maskin som går omkring och överlever, en entitet som ej är inriktade på att utveckla sig själv, som upplever att det är nog att bli 21 år gammal och ha fått sina visdomständer framväxta, att livet då är slut, att det inte finns någon ande eller själ, inte finns någon Gud, inte finns någon metafysik, att cheops-pyramiden var ett slags AMS-jobb för arbetslösa, att det inte finns några  djupare värden, någon djupare avsikt med vårt liv annat än att försöka överleva, försöka vara en recycklings-maskin.försöka vara en Darvinistisk ap-människa,

men faktist säger Saraswati Swamy i Kumbakonum att det endast är 5000 människor på jorden idag som verkligen har öppnat sitt fjärde chakra och lever psykiskt med ett vidöppet hjärta och orkar känna hur det verkligen är på jorden idag, orkar känna smärtan, orkar känna ondskan, men också känna kärleken, och då kan vi faktiskt prata om två helt olika människor på jorden, den vakna och den sovande, och för kanske 12 000 är sedan var det kanske inte mer än 500 eller kanske inte ens det, som var vakna människor och levde då förmodligen separerade från den andra människan som jag menar också kommer från den vakna människan, precis som det onda  ursprungligen kommer från det goda, men att det kanske inte fanns några sovande människor alls på jorden för 12 000 år sedan, för ingen har funnit någon mindre by på jorden som är äldre än 12 000 år sedan och vi kan inte tro att människan är just mer än 12 till 15 000 år gammal, och då befolkningsexplosionen startade för kanske 2500 år sedan började den vakna människan drunkna i den sovande människans stora kvantitet, och det verkar som att det kanske inte är mer än kanske en million människor som lider av det inre trycket att försöka bli en vaken och autentisk människa, de andra verkar inte kunna klara av att vakna upp ur sin omedvetna slummer, de saknar starka motiv för att ta emot den smärtsamma processen och bli en fullödig människovarelse som verkligen kan känna här och nu vad som verkligen sker och pågår här i vårt kosmos,

IN ENGLISH

 

I browsing in Osho's book The Alchemy of Yoga, and what he writes is amazing, he is really the modern spiritual father in India. and what he writes about being one awaken, one who lives here and now, therefore, one who is genuine and true in itself, is a good description of a man who does not want to split up, but still tries to be one and the same person in all situations, and it can be called a "true individualism, for the biggest loner that exists is God,

but individualism is not tantamount to not think of others, for only then when become individual, we can actually walk without support from our environment, truly live our life from the inside and out, we are able to think of others, for only then we are separated from the others, we can clearly see how the others are

without having to involve ourselves in them,

and what Osho says

is to awaken that is sleeping in our body, become aware of ourselves, not to walk around in an unconscious slumber and mechanically move among the others, mechanical experience the presence of others, without knowing what is really happening, not knowing what really happening around us, what is actually happening on the earth today, for most people close their eyes for the evil, do not want to see it in their eyes,

To not have eyes to see, do not want to be an awaken, to become a waking man is an extremely painful process, to wake up completely takes time, and means that we must be able to take in all the signals and vibrations that are in our environment, and the awakening is happening just when we open the fourth chakra, our heart, and begin to feel whole, for our hearts are directed to the whole cosmos, is beginning to feel the world with our hearts, begin to experience our surroundings in the heart, for prior the forth Chakra is open, we are truly just a recyckling machine going around and survive, an entity that is not geared to the development itself, which feels that it is enough to be 21 years old and have had their wisdom teeth outgrown, that life then is over, that there is no spirit or soul, there is no God, no metaphysics, the Cheops pyramid was a sort of AMS-jobs for the unemployed, that there is some deeper values​​, no deeper purpose in our lives other than trying to survive, trying to be a recycling-machine try be a Darvinistisk ape-man,

but Actually says Saraswati Swamy in Kumbakonum that only 5000 people on the planet today that really has opened their fourth chakra and live mentally with a wide open heart and do know how it really is on earth today and do we feel pain and do we feel the evil, but also sense the love, and then we can actually talk about two totally different people on earth, the waking and sleeping, and for perhaps 12 000 years ago, it was perhaps no more than 500 or perhaps not even that, as people were awake and alive then probably separated from the other man who I believe also comes from the waking man, just like the evil originates from the good, but that perhaps there was no sleeping at all people on earth for 12 000 years ago, no one has found any small village on earth that is older than 12 000 years ago and we can not believe that man is just more than 12-15000 years old, and then population explosion began perhaps 2500 years ago began the waking man drowned in the sleeping man's large quantity , and it seems that it might not be more than perhaps a million people who suffer from the internal pressure to try to become a waking and authentic human being, the other can not seem to be able to wake up from their unconscious slumber, they lack strong incentives to accept the painful process and become a full human being who can really feel here and now what is really going on and going on here in our cosmos,

GARUDA ASHRAM COMPLAINT 2

GARUDA ASHRAM COMPLAINT 2

De tre största bovarna i dramat innan Sai Baba kom in i bilden var alltså Gandhi Thever, Kaliana Sundaram och Sankarachary i Kanchy Puram, men också Muthujha Anguvelas och Shaktivell, Mallya Puram, för genom hans manipulation av Peri Swamys sekreterare i Attur kunde han blockera det lokala government att ge nödvändig hjälp till mig,

Det är alltså exakt samma bovar som blockerar och förstör mitt ashram idag

den 18 april 2011.

Den enda skillnaden är väl att Sai Baba kom in i bilden 1998 och börja sända hit Nambottries till Kaliappa Garden varje dag för att utföra evil mantra-puja emot mig, endast cirka 300 meter från ashramet och att James Kimpton, Kallipatty också förenades med detta rövarband under

Sankaracharyas ledning,

fast då Sai Baba kom blev det plötsligt två ledare,

men det var naturligtvis bra för mig, för Kerala Nambottries och Kumbakonum Brahminer kunde aldrig riktigt dra jämt, för båda grupper höll sig själva för den bästa mantra-puja gruppen,

specifik vandalism emot mitt ashram och min Mahindra jeep,

1. Electrisity bord gjorde faktiskt min connection loose praktiskt tagit varje dag för att störa mina aktiviteter här på mitt ashram, de var naturligtvis  manipulerade av Gandhi band, men då äntligen E-B ändrade min connection bort från den gamla transformer i Mallya Puram till den nya transformer i Akkaraipatty just vid bussvägen stoppade plötsligt sobotaget

emot min connection, alltså från 1994 till 2005 saboterades min linje dagligen av folk i Mallya Puram, främst Tangaraj,

men här skyller alla på att det var Mothuha Anguvelas som var den som direkt manipulerade E-B.

 

2. Forest department attackerade mig faktiskt kontinuerligt, jag försökte få dessa grön-rockar att skydda skogen av träd och buskar som omgärdade mitt ashram, men dessa Forest people var alltid emot mig säger Raja och Perumal, för de var totalt manipulerade av

Muthuja Anguverlas

att istället försöka skapa en skövlad natur runt mitt ashram,

för varje besökare till mitt ashram kan se detta på långt håll att Forest faktiskt skapat i det närmsta ett landskap som påminner om en analkande öken runt mitt ashram.

3. Från början var all aktivitet emot mig specifikt koncentrerad till mitt ashram,  men snart växte ett nätverk ut, Gandhi rövarband började notera vilka affärer jag besökte regelbundet i Dindigul, och mantra-puja gjordes i dessa aff'ärer

för att skapa negativa vibrationer från de saker jag brukade handla,

min frisör t.ex.gav mina avklippta hårtoffsar till Puja-people, för genom att använda mitt hår i puja kunde de omedelbart penetrera mig långt ner i tårna, detsamma gällde får den leraktiga sand de kunde finna här på mitt ashram av ett fotavtryck av mig, ifall den användes i puja spänningen gick rakt ner i fötterna från toppen på huvudet,

jag snärjdes alltså in i ett black magic nätverk

där allt handlade om att ge mig så mycket negativa spänningar som möjligt, och Sai Baba var faktiskt expert på att vända positivit till negativt genom att manipulera miljön genom sina mantra-pujas,

de försökte alltså att magiskt göra alla de positiva relationer jag fortfarande hade med min omgivning tll negativa relationer, och också göra allt som var positivt med mig till negativt,

framställa mig i extremt negativ dager, men jag var alltid på min vakt, för jag slutade handla i Dindigul, fast lustigt nog finns det fortfarande affärer i Dindigul som är helt fria från Black Magic,

men jag började handla i Madurai, fast också där började de nu notera vilka affärer jag besökte, jag åkte då till Trichy eller andra städer och gjorde därmed mina fiender förvirrade,

och idag vill jag inte tala om var jag handlar någonstans, men jag har affärer som jag handlar av som är helt fria från black magic,

4. På sommaren 2007 märkte jag att det var omöjligt att längre driva ett ashram här, för dagligen kom det folk hit både jobbare och besökare endast för att försöka arrestera mig i ett black magic nät,

genom att t.ex. plantera ett litet träd som varit fler veckor i mantra-puja eller gräva ner kilovis med vibuti här och där i trädgården då jag ej såg på, men var upptagen med annat,

alla människor som besökte mig var alltså totalt manipulerade av Gandhis rövarband till att göra destruktiva handlingar emot mig och ashramet.jag har alltså levt helt ensam här sedan 2007, i snart 4 år,

varje natt kommer

Gunasekarem som är Gandhis son, och har med sig några Sakliar som hjälpare från deras lilla by som skapades 1999 här bredvid mitt ashram, för atrt totalt kunna plundra hela mitt ashram

Perumal Sakliar säger att oftast är Sadajandi med Guna Sekaren och den vithåriga Perumal N

och Selve Kumar och Mokkia Veera från Mallya Puram, som brände ner ett stort och vackert mango-träd för mig, och när Raja fråga honom varför han hade gjort det, ville han inte svara,

de hotar inte bara mitt ashram, men också mitt liv genom sina besök här på natten i mörkret

och flera gånger i veckan saboterar de min Mahindra jeep och då brukar Mohammed i Attur vara med eftersom han är mekaniker, och de senaste fyra veckorna har jag betalt mer än 20 000 rs för att reparera alla de skador på min jeep de framkallat.

Raja Thever och Perumal Sakliar säger att

också Pongeli, Veeramal och Chinnakal från Sakliars lilla by ofta stjäl saker från mitt ashram, och de senaste 15 åren har de stulit och vandaliserat för mer än 20 laks här på mitt ashram,

5. ifall polisen tar aktion emot Sankarachary i Kanchy Puram, Kaliana Sundaram. den vita prästen på Aberami Tempel i Dindigul, Gandhi Thever och hans son Guna Sekaren Mothuja Anguvelas i Dindigul och Shaktivell i Mallya Puram

osv..

känner jag mig skyddad emot det värsta våldet.

 

 IN ENGLISH.

 

The three main culprits prior to Sai Baba came into the picture was therefore Gandhi Theva, Kalian Sundaram and Sankaracharya in Kanchy Puram, but also Muthujha Anguvelas and Shaktivell, Mallya Puram, for through his manipulation of the Peri Swamy Secretary in Attur, he could block the local government to provide necessary assistance to me,So it is exactly the same villains that block and destroy my ashram todayApril 18, 2011.The only difference is well that Sai Baba came into the picture in 1998 and started sending here Nambottries to Kaliappa Garden every day to perform evil mantra puja against me, only about 300 yards from the ashram and to James Kimpton, Kalli Patty also united with this band of robbers underSankaracharya management,tough when Sai Baba arrived there was suddenly two leaders,but of course that was good for me, for Kerala and Nambottries Kumbakonum Brahmins could never really take the tide, for both groups held themselves as the best mantra puja group,specific acts of vandalism against my ashram and my Mahindra jeep,1. Electricity table was actually made my connection loose practically every day to interfere with my activities here at my ashram, they were obviously manipulated by Gandhi mob, but then finally E-B changed my connection away from the old transformer in Mallya Puram to the new transformer in Akkaraipatty just at the bus route and stopped suddenly the sabotageagainst my connection, thus from 1994 to 2005 was my line sabotaged
daily by people in Mallya Puram, mainly Tangaraj,but here were all blamin all of this that it was Mothuha Anguvelas which was the one who directly manipulated E-B.
 
2. Forest department attacked me actually continuous, I tried to get these green gowns to protect the forest of trees and shrubs that surrounded my ashram, but these Forest people were always against me and says Raja Perumal, as they were totally manipulated byMuthuja Anguverlasto rather than try to create a pillaging nature around my ashram,for every visitor to my ashram can see this from a distance that Forest actually created almost next to
a scene that resembles a desert around my ashram.
 
3. Initially, all activity against me was specifically concentrated to my ashram, but soon grew out a network, Gandhi band of robbers began noting the shops I visited regularly almost next to Dindigul, and mantra puja was done almost next to these affairsin order to create negative vibrations from the things I used to shop,my hairdresser for example gave mine
hairtuffs
to Puja-people, for by using my hair they could puja immediately penetrate me deep down down to my toes, the same was true of the muddy sand they could find here at my ashram of a footprint by me, if it was used almost next to puja excitement went right down in my feet from the top of my head,thus I was entrapped into a black magic networkwhere everything was about to give me so much negative tension as possible, and Sai Baba was actually an expert at turning Positive to Negative by manipulating the environment through their mantra-pujas,thus they tried that magically make all the positive relationships I still had with surroundings to negative relationships, and also do all that was positive with me to seem negative,
 
portray me in an extremely negative light, but I was always on my guard, because I stopped shopping in Dindigul, though funny enough, there are still shops in Dindigul, which are completely free from Black Magic,but I began to act in Madurai, but also there they started to now note the shops I visited, I went then to Trichy and other cities thus making my enemies confusedand today, I don not want to say where I shop somewhere, but I have shops that I shop from which are completely free from black magic,4. In the summer of 2007 I noticed that it was impossible any longer to run an ashram here, for daily people came here both workers and visitors only to try to arrest me in a black magic network,by for example planting a small tree that has been more weeks in-mantra puja or burying several kilos of vibuti here and there in the garden when I have not looked at, but was busy with other things,all people who visited me was thus totaly manipulated by Gandhi's band of robbers to make destructive actions against me and the ashram. I had thus lived all alone here since 2007, for nearly four years,
 
each night comesGunasekarem who is Gandhi's son, and carries some Sakliar as helpers from their small village that was created in 1999 here next to my ashram, in order to
totaly
be able to plunder my ashramPerumal Sakliar says that usually is Sadajandi with Guna Sekaren and the white-haired Perumal Nand Selva Kumar and
Mokkia Veera
from Mallya Puram, which burned down a large and beautiful mango tree for me, and when Raja ask him why he had done so, he did not want to respond,they threaten not only my ashram, but also my life through their visit here at night in the darkand several times a week they are sabotaging my Mahindra jeep and then usually Mohammed in Attur is there because he is a mechanic, and the last four weeks I have paid more than 20 000 rs to repair all the damage to my jeep they evoked.Raja Theva and Perumal Sakliar says thatalso Pongeli, Veeramal and Chinnakal from Sakliars small village often steal things from my ashram, and the last 15 years they have stolen and vandalizing for more than 100 000 rs here at my ashram,5. if the police takes action against the Sankaracharya of Kanchy Puram, Kalian Sundaram. the white priest at Aberami temple in Dindigul, Gandhi Theva and his son Guna Sekaren Mothuja Anguvelas in Dindigul and Shaktivell in Mallya Purametc. ..I feel protected against the worst violence.
GARUDA ASHRAM COMPLAINT 1

Jag har fått en positiv order från High Court här i Tamil Nadu om att polisen i mitt distrIkt, speciellt då Sempatti Polis-station ska ge mig nödvändigt skydd av ägodelar och liv,

denna order kom den 11 april 2011,

jag har pratat med både Raja Thever och Perumal Sakliar, från Akkaraipatty och Mallya Puram, de är beredda att ge trovärdiga vittnesmål för lagvidriga händelser emot mig och mitt ashram förorsakat främst av Gandhi Thever och hans gäng, fast som faktiskt varit totalt i händerna på det Brahminska

prästerskapet i Kumbakonom och Kanchy Puram under starkt inflytande de av dess ledare, Sankaracharya Jagindra Swami i Kanchy Puram, Detta är alltså en öppen COMPLAINT till Inspector of Police

at Sempatty Police-station, som är beläget ungefär 6 kilometer från mitt Garuda Ashram,

Men först måste vi ha en BAKGRUND

Jag kom hit första gången1993, jag kom då körande från Dindigul på en nyinköpt moped, en tvs champ, som alltså då var mitt första motordrivna fordon,

jag såg det mäktiga Kodaikanal berget nere från bussvägen

och ville då ta mig upp till bergets fot, men det fanns ingen väg dit, men jag körde ändå upp till bergets fot på en uttorkad flodränna slirande i den fina sanden, parkera mopeden precis just framför berget och började traska långsamt uppför höjden, och såg då den fina platsen där jag kunde bygga mitt ashram,

men då dök det plötsligt upp en liten grupp av pojkar runt min moped,

de såg mig uppe på berget, de skrek och gapskrattade, men jag förstod inte varför,fast strax försvann de, och då jag kom ner till mopeden

kunde jag se att de hade punkterat mitt bakdäck,

men jag tog mopeden och skjöt den sakta framför mig nerför rännan i den mjuka sanden och försökte förstå varför dessa små ungar hade visat en sådan utstuderad grymhet emot mig,för de visste ju inte vem jag var, för de hade aldrig tidigare sett mig, varför hade jag väckt ett sådant hat inom dem,

jag försökte förstå,

hade de kanske känt mina Vishnu vibrationer ?

Men efter 2 kilometers skjutande mötte jag Maya Thever, som faktiskt råkade vara Raja Thevers farsa, och jag fick hjälp av dessa Theveras att ta loss mitt däck och Vadivell i Attur, som var ägare av Horn-högtalare, men också lagade punkteringar hjälpte mig och då berättade jag för dessa Thevers att jag vill bygga ett ashram vid foten av detta mäktiga berg jag just bestigit,

 

de svarade att det måste ha varit deras mark jag sett, att jag skulle komma tillbaka hit i morgon, för då kunde jag visa dem vilken mark jag önskade och ifall de ville sälja den,

men nu skulle Gandhi Thever, Kaliana Sundaram och shankarachary Jagindra Swami gillra en f'älla för mig,

för de skulle försöka arrestera min kropp genom kontinuerliga mantra-pujas så jag inte mera kunde röra mig, men de skulle också försöka servera mig dagliga svart magiska socio-dramas från folket här i de närliggande byarna om att jag var en värdelös och ganska ondsint varelse med kort stubin,

sen kunde de ganska enkelt kasta mig på sophögen

som kroppen från en död hund,

men jag visste inte då vilket helvete som väntade på mig, att jag de kommande 18 åren skulle brinna i det värsta sortens helvete som kunde skapas på denna gröna vattniga planet,

och att Sai Baba från Puttaparthi skulle börja kasta sin mantra-eld emot mitt ashram redan 1998, men Dalai Lama kom faktiskt in i detta dramat först 2004 med sin buddistiska mantra-arme från Kambodja, Thailand, Kina, osv.

Raja Thever säger att han själv var en av medlemmarna 1993 i Gandhi Thevers rövargrupp,att han inte förstod bättre då, och då använde sig Gandhi av Muthuja Anguvelas personliga inflytande, genom hans sonsonskap till en grundare av en tobaks-industri i Dindigul,

för att kunna hindra polisen att hjälpa mig,

denna rövargrupp kunde således hindra både Inspektören för Sempatti polis-statiion  och Superindendenten of Police in Dindigul från att skydda mig och mitt ashram, men också Forest i Kannivadi och Dindigul hindrades av Gandhi från att skydda träd och buskar runt mitt ashram från att huggas ner,

och alla de complaints jag, Raja och Bakium gjorde till Forest år efter år för att skydda skogen fick faktiskt totalt motsatt effekt, för runt mitt ashram gav Forest tillstånd till herdar med stora flockar av får att dagligen komma och trampa ner buskar och plantor,

de gick faktiskt så långt Forest-people, att de försökte blockera mig att komma fram till mitt Ashram,

och en assistent konservator hotade mig flera gånger att skriva falska complaints emot mig,

Raja säger att Forest tog mutor dagligen av herdar för att dessa skulle kunna skövla naturen runt mitt ashram helt fritt, att Forest bara var intresserade av pengar, inte av naturen,

Men först 1996 då Shaktivell blev village leader i Mallya Puram och Akkaraipatty  fick Shankarsharya, Kaliana och Gandhi ett fastare grepp om mitt ashram, för då blev också Peri Samy från Attur och Batalagundo medlem av Parlamentet för det politiska partiet DMK,

Och Peri Samy trodde på vad Shaktivell sa, så Shaktivell kunde personligen manipulera DMKs sekreterare i Attur att hindra B.D.O. Sempatti Police och Collector från att ge nödvändigt skydd till mig och Ashram,

och Gandhi började 1996 annvände sig av denna nya politiska kontakt med Shaktivell mer än av den gamla kontakten genom Mothuja Anguvelas, för att kunna manipulera det lokala government emot mig och mitt Ashram..

Och Jesurajs roll som ledare för de kristna pillai i Attur tillsammans med den kristna Prästen Asir Vadan måste sees i det perspektivet att Jesuraj bara var en liten

bricka i Gandhi thevers lokala spel tillsammans med Kumbakonum Brahminer och att de egentliga motståndarna till att få mitt ashram att utvecklas i fred och harmoni faktiskt var de Hinduistiska prästerna, för de var dessa som hade den verkliga makten i Indien, men de kristna prästerna bara uppförde sig som hjälpredor till

dessa Brahminska präster,

 

IN ENGLISH

 

I have received a positive order from the High Court here in Tamil Nadu that the police in my district, especially when Sempatti Police Station will give me the necessary protection of property and life,this order arrived April 11, 2011,I've talked to both Raja Theva and Perumal Sakliar, from Akkaraipatty and Mallya Puram, they are prepared to provide credible testimony of illegal events
against me and my ashram caused mainly by Gandhi Theva and his gang, which has actually been totally in the hands of the Brahminclergy in Kumbakonom and Kanchy Puram under the strong influence of its leader, Swami Sankaracharya Jagindra in Kanchy Puram, So this is an open Complaint to the Inspector of Policeat Sempatty Police station, which is located about 6 miles from the center Garuda Ashram,But first we must have a BACKGROUNDI came here first time 1993, I came running from Dindigul on a newly purchased scooter, a tvs champ, which was then my first motorized vehicle,I saw the mighty Kodaikanal hill down from the bus routeand then wanted to take me up to the foot of the mountain, but there was no way there, but I drove all the way up to the mountain's foot on a dry river channel spinning in the fine sand, park the moped just right over the hill and began to trudge slowly up the hill, and saw then the nice place where I could build my ashram,but then it suddenly popped up a small group of boys around my moped,
 
they saw me on the hill, they shouted and roared with laughter, but I did not understand why, which has just disappeared, and I came down to mopedI could see that they had punctured my rear tire,but I took moped and shot it slowly in front of me down the gutter in the soft sand and tried to understand why these little kids had shown such a elaborate cruelty against me, for they did not know who I was, for they had never seen me, why I had brought such hatred in them,I tried to understand,had they perhaps felt my Vishnu vibrations?But after two kilometers shooting I met Maya Theva, which actually happened to be Raja Thevers dad, and I got help from these Theveras to remove my tires and Vadivell in Attur, owner of horn speakers, but also repaired punctures helped me and I told them Thevers that I want to build an ashram at the foot of this mighty mountain I just climbed,
 
they replied that it must have been their land I've seen, I would come back here tomorrow, because then I could show them what land I wanted and if they wanted to sell it;but now would Gandhi Theva, Kalian Sundaram and shankarachary Jagindra Swami set a trap for me,for they would try to arrest my body through continuous mantra pujas so I could no longer move me, but they would also try to serve me everyday black magic socio-drama from the people here in the nearby villages that I was a useless and rather malevolent creature with a short fuse,then they could quite easily throw me in the binas the body of a dead dog,but I did not know then what kind of hell which awaited me for the next 18 years that I would burn in the worst kind of hell which could be created on this green watery planet;and that Sai Baba of Puttaparthi would start throwing his mantra-fire against my ashram as early as 1998, but the Dalai Lama actually came into this drama until 2004 with his Buddhist mantra army from Cambodia, Thailand, China, etc..
 
Raja Theva says that he himself was a member of the 1993 Gandhi Thevers predatory group, that he did not know better , and used the Gandhi of Muthuja Anguvelas personal influence, through his grandson knowledge to a founder of the tobacco industry in Dindigul,to prevent the police to help me,this pirategroup group could therefore be detrimental to the inspector for Sempatti police statiion and Superindendenten of Police in Dindigul from protecting me and my ashram, but also the Forest of Kannivadi and Dindigul people of Gandhi from the protection of trees and shrubs around my ashram from breaking down,and all the Complaints I, Raja and Bakium made
​​to the Forest every year to protect the forest was actually totally the opposite effect, for around my ashram Forest gave permission to the shepherds with large flocks of sheep that day come and trample down the shrubs and plants;they actually went as far as Forest-people, that they tried to block me to come to my Ashram,
 
and an assistant curator threatened me several times to write fake Complaints against meRaja says that Forest took bribes daily by shepherds so that these could devastate wild around my ashram completely free, that Forest were only interested in money, not by nature;But first in 1996
when Shaktivell
became village leader in Mallya Puram and Akkaraipatty got Shankarsharya, Kalian and Gandhi a firmer grip on my ashram, because then also became Peri Samy from Attur and Batalagundo Member of Parliament for the Party of the DMK,And Peri Samy believed what Shaktivell said, so Shaktivell could personally manipulate DMKs Secretary to Attur prevent BDO Sempatti Police and the Collector to provide the necessary protection to me and Ashram,and Gandhi began in 1996 to use himself of this new political contact with Shaktivell more than the old plug by Mothuja Anguvelas, in order to manipulate the local government towards me and my Ashram ..And Jesurajs role as leader of the Christian Pillai in Attur, together with the Christian priest Asir Whence must be seen in that perspective that Jesuraj was only a small

 
tile in Gandhi thevers local game along with Kumbakonum Brahmins and that the real opponents to get my ashram to develop to peace and harmony was in fact the Hindu priests, for they were those which had the real power in India, but the Christian priests just behaved themselves as helpers tothese brahmin priests,