ANTI-MAN IS AN ANTI-SEXUAL BEING

De samlag folk har är i de flesta fall baserat på självbevarelsedrift och konserverar självhävdelse och fysisk skillnad mellan dem, det är sällsynt att någon har modet att överskrida detta instinktiva moment genom en innerlig kärlekskänsla från sitt hjärta men inte bli den andre utan bli alla i den andre och om båda gör det då handlar det alltså om en aktivitet av sexualitetens helhet, och lustkänslan upplevs då i hela kroppen, två kroppar flyter ihop till en gemensam kärlekskropp, det är inte tantra eller kärlekens tao, men handlar om känslan, om en själsliga känslo-upplevelse som då är äkta och sann i båda, det är ingenting vi kan manipulera fram genom t.ex. pornografi eller genom att spela speciell musik som anses aktivera eller stimulera sexualiteten eller utföra vissa mekaniska rörelser eller använda olika oljor, allt handlar om känslan,den är sexualitetens livsnerv, det börjar alltså med att söka efter känslan, för all äkta utveckling av sexualitet börjar med att försöka finna själen, du söker efter en kvinna, men i själva verket söker du efter din själ, du söker efter Kurma, själarnas själ, hur finna henne, hur finna Kurma, hur finna själen, du måste försöka bli Matsya, det ursprungliga medvetandet, för Matsya vet, han är Kurmas skapare, Osho sa att dansaren ska bli dansen, men det är ej nog, du måste gå bortom handlingen, bortom det som är, du måste försöka bli alla i din älskarinna, är hon alla, hon kanske bara är en självbevarelseinstinkt, ett hål i den mörka natten där du i bästa fall kan begrava din rädsla för döden, hur kan du då bli alla i henne, hon kommer att hindra dig, du kan inte komma in i henne som alla, men hon släpper in dig ifall du är en instinkt, en reflex, hon vill känna en slags statisk elektrisitet, en friktionsrörelse, en instinktiv, reflexmässig och isolerad upplevelse i anti-skapelsens andra centrum, vad ni utför är i själva verket anti-sexualitet, ni är emot sexualitet, ni är emot leken, emot skapelsen, ni gör det för att skydda er emot den egentliga sexualiteten, emot det egentliga livet, känslan är för svag, det är misstaget, mjölken är full av vatten, ni är anti-människan, ni är emot människan, ni skyddar er emot människan, emot kärlek, emot att bli alla i er, ni håller på i några minuter, gnider er statiska elektrisitet i andra centrumet, ni når en utlösning, en ände på er ambition, men ej någon orgasm, bara ett slut, anti-människan är ett slags sidoskott på utvecklings-trädet, hon vill ej gå vidare uppåt emot krönet, till Cheops-pyramidens topp, dit fågel Fenix flyger efter ha bränt sitt bo, genom sin kärlek bränt upp sin sjävbevarelseinstinkt, hur många skelett har grävts fram av arkeologer av en människoliknande varelse, Neanderthal-människan, Cromagnon-människan, inte ens trettio väl bevade skelett för att kunna ha en acceptabel kontrollgrupp,hur många skelett är mer än 15 000 år gamla, några få påstår de, och sedan säger de att människan är millioner år gammal,homo homo sapiens, de mixar sanning och lögn, djur och människa kommer ej från samma familj, men anti-människan är ej ett djur, hon är det ondas skapelse, en naturbunden, instinktiv och självisk varelse, utan kärlek, anti-människan har ockuperat jorden, för kärlekens fågel Fenix lyser med sin frånvaro, men en gång i tiden var jorden kärlekens planet, människan levde där utan någon diskrimminering av sin nästa, utan utsugning av sin nästa, utan hat, utan hämnd, utan våld, utan stöld, utan att håna sin nästa, utan avundsjuka, utan girighet,utan falskhet,utan ONDSKA, fortsättning nästa post.

in english

The people have sex is in most cases based on self-preservation and preserve self-assertion and physical difference between them, it’s rare that someone has the courage to override that instinctive moment by a fervent love feeling from his heart but not become the other, but becoming all in the other and if both do that then it is therefore an activity of a whole sexuality, and the feeling of lust-experience then in the whole body, two bodies flowing into a common lovebody, it is not tantra or tao of love, but about feeling, about a soulful emotional experience which is then authentic and true in both, it is nothing we can manipulate through eg pornography, or by play special music which is considered to activate or stimulate sexuality or perform certain mechanical movements or use of various oils, it is all about the sense, it is the lifeblood of sexuality, it begin with the search by feeling, for any real development of sexuality begins to try to find the soul, you are looking for a woman, but in reality, search for your soul, you are looking after Kurma, the Soul of souls, how to find her, how to find Kurma, how to find the soul, you must try to become Matsya, the original consciousness, Matsya know, he is Kurmas creator, Osho said that the dancer will be the dance, but it is not enough, you must go beyond the act, beyond what is, you have to try to be all in your lover, she is all, perhaps she is just an instict of self-preservation, a hole in the dark night where you can, at best, bury your fear of death, how can you then be all in her, she will stop you, you can not get into her as all, but she let you in if you’re an instinct, a reflex, she wants to know a kind of static electricity, a friction movement, an instinctive, reflex, automatic and isolated experience in anti-creations second center, what you are doing is in fact work anti-sexual, you are against sexuality, you are against the game, against the creation, you do it to protect you against the actual sexuality, against the actual life, the feeling is too weak, it is the mistake, the milk is full of water, you are anti -human, you are against man, protects you against the man, against love, against to be all in you, you are in each other for a few minutes, rubbing your static electrisity in the second center, you reach a trigger, an end of your ambition, but no orgasm, only an end, anti-human is a kind of offshoot of the tree of creation , she would not go further up against the top, to the Cheops-pyramid peak, which the love bird Phoenix flies after having burnt its nest, by its love burning up the instinct of self-preservation, how many skeletons are dug up by archaeologists of a human-like creature, Neanderthal-man, Cromagnon-man, not even thirty well bevade skeleton in order to have an acceptable control group, how many bones are more than 15 000 years old, a few claims they, and then they say that man is million years old, homo sapiens sapiens, they mixes truth and falsehood, animals and humans will not be from the same family, but anti-man is not an animal, she is the evil creature, a natural bound, instinctive and selfish creature, without love, anti-man has occupied the earth, for love bird Phoenix lit by its absence, but once upon a time was earth the love planet, humans were living there without any discrimination of his neighbour, without exploitation of people, without hatred, without revenge, without violence, without the theft, without to mock his next, without jealousy,without avarice, without falsehood, without EVIL, continued next post