CYBER-PUNKS REBELLION

Det finns ett dynamiskt spänningsfält mellan människa och kosmos, detta fält kan framkalla praktiskt taget vad som helst, huvudvärk, stress, nervositet, psykos, sociofreni, alkoholism, ingen har gett en korrekt beskrivning eller förklaring av detta fenomen, den moderna ekologin pratar om en inre-relation mellan människa och naturen, de pratar alltså om att allt hänger ihop, men de vet inte vad det är som hänger ihop, det har inte gjorts några mätningar eller vetenskapliga tester om detta dynamiska spänningsfälts realitet, men utan detta spänningsfält vi skulle aldrig kunna känna oss sexuellt upptända, vi skulle överhuvudtaget inte ha några känslor alls, för utan detta spänningsfält skulle det inte finnas någon orsak för oss att födas, vi ser att solen stiger upp varje morgon och ger ljus, vad är det för kraft som får solen och jorden att samarbeta så perfekt och positivt varje dag, varför börjar inte jorden att vika av från sin bana, en aning varje år, men hur många millioner år har inte fullmåne och nymåne inträffat här på jorden tidsmässigt perfekt, varför finns det ingen evolution mellan jorden och solen, och varför finns det inga säkra beräkningar på när solen ska kollapsa, vilket år det ska hända, men vi kan inte se någon evolution i planetsystemet, det tycks vara en perfekt skapelse,men hur skulle det kunna finnas en utveckling i det perfekta, det samma var det när de första människorna dök upp på jorden, de var perfekta, det är kanske inte mer än 15 000 år sedan, ingen vet exakt, inte ens ungefär, nu är vi inne i det cybernetiska samhället ( grekiska, menas “rorsman”), dator-samhället, men den perfekta människan lyser helt med sin frånvaro, vad hände, den perfekta människan förlorade sin kurs, spårade ur och anti-människan utvecklades, men den perfekta människan finns kvar, fast idag finns hon bara inom oss, som en möjlighet för oss att utveckla det perfekta i oss och komma tillbaka till utgångsläget, men i detta dynamiska spänningsfält som brusar och vibrerar mellan oss har nya makter dykt upp, konstgjorda och magiska, och dessa makter försöker hindrar oss från att snabbt komma tillbaka till den perfekta människans tillstånd, men cyberpunkarna gör uppror, de vill befria sig från alla förtryckande makter i världen snabbt och effektivt för att kunna få utveckla sitt eget tänkande helt fritt framför sin dator, låta tankarna flöda ut fritt på nätet från deras oförtryckta hjärnor utan censur eller en storebro som hindrar, de lever i “telerymden”, som kanske är det nya rummet för den perfekta människan att födas, för det första steget emot det nya kärleks-medvetandet, att släppa fram sina egna tankar ut på världen, utveckla det subjektiva, men i denna processen, i detta upproret i telerymden, var är själen, ser du den, känner du den, för i varje sant uppror emot språket,emot de härskandes tankar,emot döden, emot det konservativa och traditionella, din själ ska komma fram, bakom röken på slagfältet ska du se din själ träda fram, och när du ser henne,känner du kärlek i ditt hjärta, känner du att du funnit en viktig pusselbit i din personlighet, och att den passar perfekt in i det som håller på att befria dig från allt förtryck, att du äntligen kan ta kommandot ( bli rorsman) över dig själv och dina kropp, att du nu bestämmer över dig själv, att du tror på dig själv,att du tror att du är på rätt väg emot det du alltid drömt om att nå, och hur många håller på att befria sig just nu i telerymden, hur många har sett sin själ, pyramiderna i gamla Egyptien och yogis och gurus i det brahmin influerade Indien och Sufi-dansare i gamla Persien, Babylonien och kors-riddarna från Kung Arthurs hov,rosenkorsarna, Teosoferna som drack te med madam Blawatsky, och den modernism som trycktes upp emot väggen, och Freud, Marx, Marcuse, Abraham Lincon, de röda indianerna, och pyramiderna i Mexico, allt detta kan begravas, dö, lösas upp i det meta kosmiska kaos som vibrerar i det dynamiska spänningsfältet, för då de egna tankarna finner sin själ, sin känsla brakar hela samhället ihop, en hälsosam anarki häver sig då in på den ihopfallna arenan, ursprungets vatten, sköljer upp, och ditt inre fängelse sjunker ner i havet, ett slagskepp ihopnitat av ångest, rädsla, sorg och vansinne, dess tid är över, slut, du behöver inte längre skydda dig, ditt försvars-skepp behövs inte mer,för istället för självbevarelsedrift har du nu själen, och vad ska vi kalla det dynamiska spänningsfältet för, kanske “bruset i telerymden” som vi måste släppa in i oss utan att förgås av det, men koncentrera oss på våra tankars fortsatta befrielse,

in english

There is a dynamic tension-field between man and cosmos, this field can produce virtually anything, headaches, stress, ervousness, psychosis, sociofreni, alcoholism, no one has given an accurate description or explanation of this phenomenon, the modern ecology talking about an inner-relationship between man and nature, they are talking thus that everything hangs together, but they do not know what is connected, there have been no measurements or scientific tests on this dynamic tension-fields reality, but without this tension, we would never be able to feel sexually excite, we would at all, have no feelings at all,for without this tension, it would be no reason for us to be born, we see that the sun rises each tomorrow and gives light,what is the force that make the sun and the earth to cooperate so perfect and positive every day, why not the earth begins to swerve from their orbit, a little each year, but how many millions of years has not been a full moon and new moon occurred on earth in time perfectly, so there is no evolution between the earth and sun, and why there is no reliable estimates when the sun will collapse, what year it will happen, but we can not see any evolution of the planetary system, it seems a perfect creation, but how would there could be a development of the perfect, the same it was when the first people appeared on earth, they were perfect, it is perhaps no more than 15 000 years ago, no one knows exactly, not even around, now we are integrated in the cybernetic society (in Greek, means “helmsman”), computer-society, but the perfect man lit entirely by his absence,what happened,the perfect man lost its course, derailed and anti-humans evolved, but the perfect man is left, though today she is only within us, as an opportunity for us to develop the perfect in us and come back to the starting position, but in this dynamic tension that roars and vibrates between us have new powers emerged, artificial and magic, and these forces trying to prevent us from quickly back to the ideal state of man, but the cyber-punks rebellion, to free oneself from all oppressive powers in the world quickly and efficiently to get develop ones own thinking completely free in front of ones computer, let the thoughts flow out freely on the Web from their inconsistent printed minds without censorship or a bigbrother that prevent, they live in “tele-space,” which is perhaps the new room for the perfect man to be born, for the first step to the new love-consciousness, to let their own thoughts on the world, develop the subjective, but in this process, in this rebellion in the telecommunications space, where is the soul, you see it, feel it, for in every true revolt against language, against the ruling ideas, against death, against the conservative and traditional, your soul will come forward, behind smoke on the battlefield, you should see your soul come forward, and when you see her, feel you love in your heart, you feel that you have found an important part of your personality, and it fits perfectly into it being free you from all oppression, that you can finally take command (be the helms) on yourself and your body, you now decides about yourself, that you believe in yourself, you think you are right on track against what you always wanted to achieve, and how many are free right now in the “tele-space”, how many have seen his soul, the pyramids of ancient Egypt and yogis and gurus in the Brahmin influenced India and Sufi dancers in ancient Persia, Babylonia and cross-Knights of King Arthur’s Court, Rose Cross, theosophists who drank tea with Mrs. Blawatsky, and the modernism that was printed up against the wall, and Freud, Marx, Marcuse, Abraham Lincon, the red Indians, and pyramids in Mexico, all of which may be buried, die, be dissolved in the meta-cosmic chaos that vibrates in the dynamic tensions, for when your own thoughts finds its soul, its sense, crashing the whole community together, a healthy anarchism rise when entering the stadium which falled in, the origins water, wash up, and your internal prison sinking into the sea, a battleship riveted together of anxiety, fear, grief and madness, its time is over, finally, you no longer need to protect yourself, your defense-ship needs not more, for instead of self-preservation, you now have the soul, and what shall we call the dynamic tension of, perhaps “the noise in the tele-space,” which we must admit in ourselves but to perish by it, but concentrate us on our thoughts continued relief,