FOURTH QUESTION SATHEESH

“‘what is an educated person? (I am very sure that it is not fair to consider only the certificates which are being issued by educational institutions).”

på svenska

Utbildning kan göra vårt ego starkare, att vårt samhälle då blir starkare och mera traditionellt med en klarare och fastare struktur, när Thirumoolar och Bogar, två kända Siddhar i Tamil Nadu för mer än 2000 år sedan utvecklade sin kundalini-tantra och pranayama i skogen var utbildningen ganska obefintlig i de små byarna och all upplyftning av kunskap skedda då av Brahmins och deras hjälpare, de lärde ut en religös sociologi, som förhärligade Vedas och Brahmins prästers tankar, folk levde nära naturen ganska ociviliserade, det var lätt för dessa siddhar att gå ut i skogen och praktisera sin speciella andlighet,alla accepterade det, men om du gör detsamma idag, då kommer polisen kanske att attacker dig och forest department också, den ego-struktur som vi har idag är stel och ganska intolerant emot människor som vill gå sin egen väg för att söka själen och Vishnu, i dag saknar Indien själ, vad Sören Kierkegaard, den danske modernistiske filosofen skulle kalla för existens, alltså Indien saknar den existentiella dimensionen, i den själslösa dimman människorna hankar sig fram i sitt vardagsliv finns inte längre själen med bara det sociala kugghjulet som rör sig kallt och mekaniskt runt sin egen axel, som fungerar helt rationellt utan eget inre liv och får tiden att rinna iväg för människorna, fast idag är hela jordklotet utan själ, det onda, det kriminella, det sadistiskt perversa tänkandet har tagit över själens plats i människornas medvetande, det goda och sanna lyser helt med sin fråmvaro i de mänskliga mötena, det har skett en oerhörd degenerering av människan, men då Rama levde i Södra Indien, förmodligen i Tamil Nadu, för cirka 7000 år sedan var Indien ett själfullt land, Sita var befriad från det demoniska och underjordiska, men idag inte bara i Inden men över hela världen är människorna inte ens medvetna om att själen är i fångenskap av ondskans omänskliga skepnader, som gjort mänskligheten totalt blind för det som är bortom ego-samhället, istället för äkta andlighet har dessa ondskans grymma uppenbarelser experimenterat fram en anti-mänsklig black magic medicin, ihopmixad av mantra och vibuti som de speciellt i Inden häller kontinuerligt ner i människornas tomma och gapande munnar för att flylla dem med mera mörker och förvirring, och den som söker efter Sita eller Isis förföljs och jagas till sista blodsdroppen ner i något primitivt fängelse för att där för alltid stängas ute från samhälls-mänskliga relationer, en tystnadens mur huggs runt honom, isolerar honom totalt från mänsklig kontakt så länge han lever, då präster från Brahmin kast kom tll Punjab i norra Indien från Mesopotanien för 3500 år sedan och slog sig ner i Indus dalen förändrades det religösa klimatet drastiskt, de hade redan på den tiden de verkade som präster i gamla riket i Egyptien börjat experimenterat med mantras, under en kort tid lyckades de genom sin black magic mantra puja att skaffa sig ett reellt och strukturellt inflytande över Indiens befolkning, som då inte var mer än högst 10 till 20 millioner invånare, deras vapen var alltså mantra-ritualer, de kunde på ganska lång distans sända sina vibrationer och strålar in i kroppen på vem som helst genom att mässa olika mantras och därigenom manipulera sina offers tankar och känslor osynligt i bakgrunden för både polis och domstol, de började alltså att kontrollera hela Indien, och vad var deras sjäviska syften, de ville öppna ett nytt makt-centrum som skulle vara helt under deras egen privata kontroll och kunde hållas igång permanent genom upprepade mantra-ritualer, ingen vågade ens försöka gå emot dem, för genom vissa mantra ritualer på natten kunde de paralysera en utvald person fullständigt, dessa få Brahmins präster hade experimenterat fram en helt ny och grym makt som de faktiskt lamslog hela Indien med redan för 2500 år sedan, detta nya makt-centrum kunde kontrollera och manipulera även presidenter och kungar, i verkligheten styrde de Indien och de gav sken av att vara Guds representanter på jorden, fast allt de gjorde var totalt emot Gud, de var ofattbart grymma och sadistiska, de förfinande den svart magins mantra-rutualer till den grad att de kunde döda en utvald människa på vilken plats som helst på jorden, Mahatma Gadhi förstod aldrig det, han befriade Indien från de vita förtryckarna från England, men det kom aldrig någon riktig förlösning, för djupare var Indien fortfarande ockuperat, fast av Brahmins präster, bara på ytan styrs Indien av Indiska politiker, lite djupare ner i det Indiska folkets känsloliv har den brahminska prästerklanen ett fast grepp om situationen och full kontroll över Indien, genom Dalai Lamas de Indiska Brahmins hela Asien i sin hand, och genom Påven i Vatikanen som är totalt i klorna på det Brahminska mantra-monstret sträcker sig den Braminska makten så gott som över hela världen, tidigt redan i Egyptien valde de Brahminska prästerna bort kärleken, det var kanske orsaken till sammanbrottet i Gamla riket för 4000 år sedan, den grupp som då begav sig av till Mesopotanien kom att kalla sig för Brahmins, de var helt besatta av den fantastiska ide`n att försöka konstruera
ett helt nytt makt-centrum i mänsklighetens liv, och de lyckades, Vishnu framställs som en hindu Gud, men är i själva verket den ursprungliga det äkta och sanna all-medvetandet, och som på den fantastiska symboliska målningen Naga Sesa ligger ner på sin ormbädd symboliserande Brahman, det statiska medvetandet och Laksmi vid hans fötter,själen och Brahma ut från Visnus navel, symboliserande den nya människans handlingar, och ormarna symboliserande Shiva, orm-elds-kraften helt hängivna Visnus väsen, men Brahmins kommer med en helt ny makt, Shiva, det derstruktiva, som är super-egos centrum har fallit ännu en gång ner i avgrunden och bildat ett underjordiskt och demoniskt centrum helt styrt av Brahmins mantra-ritualer, sexualiteten är för Brahmins präster ej bunden till kärlek, men kan drickas som ett glas mjölk varhelst den är tillstädes, Rama Linga Vallalar, död 1874 endast 51 år gammal, ett äkta helgon från Tamil Nadu, försökte predika om själens nödvändiga uppenbarelse i människans liv, skrev artiklar om detta, kom i total konflikt med den Brahminska prästerklanen och mördades, och Kodi Samy från
Puravi Palayam inte långt från Coimbatore dog 1994, helt isolerad av de Brahminska prästerna därför att han gav ut till världen själens äkta kärlek.

in english

Education can make our ego stronger, our society will then be stronger and more traditionally with a clearer and firmer structure, when Thirumoolar and Bogar, two known Siddhar in Tamil Nadu for more than 2000 years ago developed their kundalini -Tantra and Pranayama in the woods was education rather non-existent in the small villages and all uplift of knowledge was by Brahmins and their helper, they taught a religous sociology, which glorified Vedas and Brahmins priests thoughts,people lived close to nature rather uncivilized, it was easy for these siddhar to go out in the woods and practice their particular spirituality, all accepted it, but if you do the same today, then the police may attack you and the forest department also, the ego-structure which we have today is quite rigid and intolerant against people who want to go their own way for search of soul and Vishnu, today India has no soul, as Søren Kierkegaard, the Danish modernist philosopher would call for the existence, therefore, India lack the existential dimension, in the soulless fog people along on in their everyday life is no longer the soul with only the social gear that is cold and mechanical about its own axis, which acts completely rational, but without own inner life and time running out for people, but today is the entire planet without a soul, the evil, the criminal, the sadistic perverse thinking has taken over the soul’s place in people’s consciousness, the good and true is shining entirely with theirs absence in human meetings, there has been a tremendous degeneration of man, but when Rama lived in South India, probably in Tamil Nadu, for about 7000 years ago, India was a country full of soul, Sita was freed from the demonic and underground, but today, not only in India but all over the world people are not even aware that the soul is in the captivity of evil inhuman forms, which made humanity totally blind to what is beyond the ego-society, instead of genuine spirituality have such evil cruel revelations experimented produced an anti-human black magic medicine, mixed by mantra and vibuti they especially in India pours continuously into the people’s empty and gaping mouths to fill up those with more darkness and confusion, and the searching for Sita or Isis are persecuted and hunted to the last drop of blood down in a primitive prison in order to forever shut out from society – human relations, a wall of silence erect around him, isolating him total from human contact for as long as he lives, when priests from the Brahmin caste came to Punjab in northern India from Mesopotanien for 3500 years ago and settled in the Indus valley the religious climate changed drastically, they
had already at that time they appeared as priests in the Old Kingdom in Egypt begun experimenting with mantras, for a short time managed by its black magic mantra puja they acquire an actual and structural power over India’s population, which then was not more than 10 to 20 million inhabitants, their weapons were mantra-rituals, they could in a relatively long distance send their vibrations, and radiate into the body of anyone by lots of different mantras and thereby manipulating their offers thoughts and feelings invisibly in the background of both the police and courts, the began to control the entire India, and what was their shuffles purposes, they wanted to open a new power center that would be entirely under their own private control and was kept going permanently through repeated mantra-rituals, no one dared to even try to go against them, by some mantra rituals at night, they could paralyze a designated person completely, these few Brahmins priests had experimented developed a completely new and cruel power that they actually paralyzed throughout India with already 2500 years ago, this new power center was able to control and manipulate even presidents and kings, in reality they ruled India, and they gave the impression to be God’s representatives on earth, but all they did was totally against
God, they were incredibly cruel and sadistic, they refining of the black magic mantra-rituals to the extent that they could kill a designated person in any place any time on earth,Mahatma Gadhi never understood it, he liberated India from the white oppressors from England, but there was never any real redemption, the deeper was India still occupied, through the Brahmins priests, it is only on the surface that India is ruled by Indian politicians,a little deeper down in the Indian peoples emotions the Brahmins priests clan has a fixed grip on the situation and complete control over India, by Dalai Lama Buddhist clergy, the Indian Brahmins have throughout Asia in their hand, and by Pope in the Vatican which is totally in the claws of the Brahmins mantra-monster goes Brahmins power virtually around the world, early in Egypt chose the Brahmins priests away love, it was perhaps the reason why the collapse of the Old Kingdom came in 4000 years then, the group then went off to Mesopotanien came to call itself for the Brahmins, they were fully occupied of the fantastic idea to try to construct a new power center in human lives, and they succeeded, Vishnu produced as a hindu God, but in fact he is the original form of the genuine and true all-consciousness, and that the tremendous symbolic painting Naga Sesa he lying down on its snakebed symbolized Brahman, the static awareness and Laksmi at his feet, soul and Brahma from Visnus navel, symbolizes the new human acts, and the snakes symbolized Shiva, snake-fire-power completely dedicated Visnus beings, but Brahmins come with a completely new power, Shiva, the destructive, that super-egos center has been yet another time down to the pit and formed an underground and demonic center completely controlled by Brahmins mantra-rituals, sexuality is for the Brahmins priests not bound to love, but can be drunk as a glass of milk out wherever it is permit, Rama Linga Vallalar, died in 1874 only 51 years old, a genuine saint from Tamil Nadu, tried to preach the soul necessary revelation in human life, wrote articles about this, was in total conflict with the Brahmins priests clan and murdered, and Kodi Samy from Puravi Palayam not far from Coimbatore died in 1994, completely isolated by the Brahmins priests because he gave out to the world the soul’s true love.