GARUDA ASHRAM 3

För Gandhi var en riktig “cheating-fellow”,
för hans ide var att ta tillbaka sina 2 ackre mark så snabbt som möjligt
utan att betala för det,
därför startade han ett krig emot mig,
som gick ut på att störa mig så mycket som möjligt,
så att jag skulle lämna platsen, i andfått skick och aldrig mer komma tillbaka dit
till mina 2 acre mark i Akkaraipatty village i Tamil Nadu,

men jag var faktiskt en riktig “fool”, för jag kunde inte begripa, hur någon kunde
behandla mig på ett sådant nedrigt sätt, för det var bortom mitt förstånd,
för min kunskap om det onda var då mycket begränsad,
men nu skulle jag alltså lära mig, fast det kunde jag inte heller förstå,
vad det skulle vara för mening att på ett mycket rått vis utsättas för
den onda kraften, varför vi skulle lära oss förstå ondskan,

Jag var faktiskt inte medveten om att Gandhi Thever då startade
ett andligt krig
mellan den onda och den goda kraften, att mitt eget Kuruksetra plötsligt startade upp,
för jag var varken en Krishna eller en Arjuna, men en lång ganska magerlagd
svensk andlig sökare, som plötsligt råkat hamna i den kanske vildaste delen
av Tamil där Thevers, kylslagna skruvande pillai och seivinai Neiker levde
tillsammans knappt 5 kilometer från foten av det stora kodaikanal-berget,
och jag upptäckte steg för steg att jag faktiskt var den enda riktigt goda människan
i hela detta området, därför hade jag inte en enda människa på min sida,
så hela mitt projekt om ett ashram var totalt befängt och rent omöjligt
på denna platsen,

Jag visste inte att det största helvetet på jorden var att ha en god karaktär,
för då skulle man lätt bli en offentlig soptunna där alla människor kunde stoppa ner
sin skit, stampa ner den, pressa ner den hårt emot botten
av tunnan,

Jag var helt ensam, hade ingen grupp att hålla mig till, jag hade helt plötsligt
flygit ner hit till Indien då jag fick reda på att Govinda var död, en yogi i Andra
som kunde engleska och som jag brevväxlade med, jag behövde alltså en ny
kontakt med en yogi, men var fanns han,

Och plötsligt hade jag hamnat i Akkaraipatty, men Kodi Swamy var min nya yogi,
så det fanns ändå en ordning i mina handlingar,
fast de rent ytligt nog tedde sig som ologiska och motsägelsefulla fanns det dock
en klar och entydig struktur i mitt handlande ifall man såg på helheten,

en av de första attackerna Gandhi gjorde var att
genom Selvan Thever i Mallya Puram placera hans stora och långa horn-högtalare
på toppen av deras stora vatten-tank rakt emot mitt ashram
och spela på högsta volym dygn efter dygn,

riktigt försöka skrika bort mig från min lilla plats
där jag nu hade börjat bygga ett litet hus, för Gandhi trodde
att det här oväsendet skulle jag aldrig orka ta emot,
jag skulle säkert sticka iväg snabbt från mitt ashram,

IN ENGLISH

Because Gandhi was a real “cheating-Fellow,
for his idea was to take back his two accres land as quickly as possible
without paying for it,
Therefore, he started a war against me,
which was to disturb me as much as possible,
so that I would leave the place, in a out of breath state and never come back there
to my two acres of land in Akkaraipatty village in Tamil Nadu,

but I was actually a real “fool” because I could not comprehend how someone could
treat me in such a vile manner, for it was beyond me;
for my knowledge of evil was then very limited,
but now I would thus learn , though I could not understand;
what would be the point to in a very crude way suffer
the evil force, why should we learn to understand the evil

I was not actually aware that Gandhi Thever then started
a spiritual war
between the evil and the good power, that my own Kuruksetra suddenly started up,
for I was neither a Krishna or Arjuna, but a long pretty thin overall
Swedish spiritual seeker, which suddenly found himself perhaps in the wildest part
of Tamil where Thevers, chill screwed Pillai and seivinai Neiker lived
together barely 5 miles from the foot of the great Kodaikanal hill,
and I discovered gradually that I was actually the only really good man
throughout this area, because I had not a single human being on my side,
so all my projects on an ashram was totally absurd and utterly impossible
at this location,

I did not know that the greatest hell on earth was to have a good character;
because then it would be easy to become a public rubbish bin in which all people could put down their trash in
its crap, stomp it down, push it down hard against the bottom
of the barrel,

I was all alone, had no group to hold me to, I had all of a sudden
flown down here to India when I found out that Govinda was dead, a yogi in Andra
which could spead english and whom I corresponded with, I needed a new
contact with a yogi, but where was he,

And suddenly I had ended up in Akkaraipatty, but Kodi Swamy was my new yogi,
so there was still a point of order in my actions,
tough they purely superficially probably seemed as illogical and contradictory, there was
a clear and transparent structure of my actions if you looked at the big picture,

one of the first attacks Gandhi did was that
through Selvan Thever in Mallya Puram place his great and long horn speaker
on top of their big water tank straight against my ashram
and play at top volume day after day,