GARUDA ASHRAM 4

Men jag vägrade fly, jag träffade Jude i Dindigul,
han var en tunn liten pillai med starkt rättspatos,
han sade att jag kunde gå till domstol, för att få en order som omedelbart
kunde stoppa Selvam Thever från att skapa detta omänskligt buller emot
mitt ashram och emot djur, växter och vibrationer i luften,

för även Jude avskydde dessa horn-högtalare som på 80-och-90-talet
hade växt upp som svampar ur jorden i Tamil Nadu
och skränade i nästan varje litet gathörn
och skapade också onödiga trafik-problem eftersom
oljudet från dessa högtalare dränkte all annan information totalt,

så det enda som hördes var disharmoni, buller och skrän,
vilket också gjorde det omöjligt att tänka för alla signaler till hjärnan stördes,
så alla utbilödnings-institutioner och sjukhus osv, led hemskt
av skränet från dessa högtalare,

Men då sa Jude att ägaren till detta shopping-komplex där han hade
sitt mottagningsrum på första våningen där vi satt och pratade bor faktiskt
här i det stora huset på botten-våningen,
han heter Anvarrudin och är advokat,
tala med honom sade han.

Anvarrudin avskydde också dessa horn-högtalare, han var villig att gå direkt
för en order emot Selvams användning av sina
högtalare till Dindigul district court,.

så istället för att fly det onda gjorde jag det goda upproret emot den onda kraften,
för vi skull ta tjuren vid hornen,
jag blev plötsligt Dindiguls första miljö-kämpe,

och mitt första steg för att stoppa luftföroreningen från dessa horn-högtalare
var att utforma flera olika flygblad och informera om alla negativa effekter
dessa högtalare kunde skapa på sin miljö,

jag och advokat Subbia i Mallya Puran samlade dessutom in
flera hundra namnteckningar i byarna Mallya, Akkaraipatty och Attur
och när jag och Balmani gick runt i Attur ocvh knackade dörr
fick vi reda på att allmänheten faktiskt hatade dessa högtalare,

de hade vänt sig till polisen flera gånger, utan resualtat,
så de trodde inte jag skulle ha framgång med denna kampanj emot noise-pollution,
men alla var väldigt positiva till mig och Balmani.

men Anvarrudin gjorde nu sitt första stora misstag,

för han ville ha ett indiskt namn som petitioner,
för han menade att en utlänning som jag inte skulle
uppträda i domstolen för att förändra miljön i Indien,

jag kunde inte riktigt hänga med i den logiken,
för att gå till polisen och gå runt att samla in namnteckningar
var alltså inget problem, men till domstol skulle inte passa sig för mig att gå,

fast jag började förstå att Anvarrudin redan var involverad i min motståndares strategi,
för det började lukta cheating från Anvarrudin – på långt avstånd,
de försökte alltså neutralisera mig redan innan kampen hade tagit form,

jag fick en grupp vittnen och en petitioner att komma med mig på morgonen
till Anvarrudins office, och redan samma dag gavs en petition
emot Selvan Thever till domstolen,
och processen var igång,

och redan efter någon vecka fick vi en absolut order från Dindigul distric court
att ifall Selvam Thever använde sina horn-högtalare i Mallya Puran var detta emot
den nya domstolsorden som skrivits ut emot honom och han skulle då straffas för detta
lagöverträdande.

IN ENGLISH

But I refused to flee, I met Jude in Dindigul,
He was a thin little Pillai with a strong sense of justice,
He said I could go to court to get an order which immediately
could stop Selvam Thever from creating this inhuman noise against
my ashram and the animals, plants and vibrations in the air,

for even Jude hated those horn-speakers in the 80-and-90s
which had sprung up like mushrooms in Tamil Nadu
and yelled in almost every little street corner
and also created unnecessary traffic problems because
noise from these speakers drowned all other information in total,

so the only sound which was heard was discord, noise and screaming,
which also made it impossible to think for all the signals to the brain was disturbed,
so all education institutions and hospitals, etc., suffered terribly
by the noise from these speakers,

But when Jude said that the owner of this shopping complex where he had
his consulting room on the first floor where we sat and chatted lived actually
here in the big house on the ground-floor,
He is called Anvar Rudin and is a lawyer,
talk to him, he said.

Anvar Rudin also hated these horn-speakers, he was willing to go
for an order against Selvams use of his
speakers to Dindigul District Court,.

so instead of escaping the evil I did the good rebellion against the evil force,
for we should take the bull by the horns,
I was suddenly Dindiguls first eco-activist,

and my first step to stop all air pollution from these horn speakers
which was heard was to design a variety of leaflets and information on all adverse effects
these speakers could create in their environment,

I and the lawyer Subbia in Mallya Puran also collected
several hundred signatures in the villages Mallya, Akkaraipatty and Attur
and when I went around and Balmani in Attur and was knocking on doors
we found out that the public actually hated these speakers,

they had approached the police several times, without results,
so they did not think I would have success with this campaign against noise-pollution,
but everyone was very positive about me and Balmani.

but Anvarrudin now made his first big mistake;

because he wanted an Indian name as petitioner
for he thought that a foreigner as I should not
appear in court to change the environment in India;

I could not quite keep up with that logic,
to go to the police and go around to collect signatures
was no problem, but the court would not fit for me to go,

though I began to understand that Anvarrudin was already involved in my opponent’s strategy,
for it started to smell cheating from Anvarrudin – far away,
So they tried to neutralize me, even before the fight had taken shape,

I got a group of witnesses and petitioners to come with me in the morning
to Anvarrudins office, and already the same day was a petition given
against Selvan Thever to the Court,
and the process was started,

and after a week we had an absolute order from Dindigul distric court
that if Selvam Thever used his horn-speakers in Mallya Puran, this was against
the new court words written out against him and he would be punished for this
lawoffending.