GARUDA ASHRAM 1

Det här området där jag lever heter Dindigul district
men inkluderar också Kodaikanal hill-station som ligger på 2000 meters höjd, fast mitt ashram ligger vid foten av det höga kodaikanal-berget

och är inte mer än knappt 3 acre stort,
men 2 acre tillhörde tidigare Gandhi Thever
och sedan jag övertog hans mark i september 1993 har
han oavbrutet utfört kriminella och olagliga attacker
emot mitt försök att resa upp ett vackert och fungerande andligt centre som jag kallade för Garuda Ashram,
alltså ett Vishnu-ashram,

jag visste absolut ingenting om kasten Thevers,
men fick ganska snabbt höra att de betraktades som en kriminella kast,
för då Engelsmännen var här sades det att det enda problemet i Tamil Nadu var att kunna kontrollera dessa Thevers och engelsmännen gjorde detta genom att varje dag kräva en namnteckning av alla Thevers på närmsta polis-station,

Men mitt personliga intryck av Gandhi Thever och hans familj, som faktiskt bestod av fyra medelålders bröder och deras femton söner och döttrar som alla bodde tillsammans i fyra små hus just två och en halv kilometer från mitt ashram på båda sidor av en bussväg,
och fruktades av hela trakten här för att de var så välorganiserade och starka och kunde därför slå till när som helst, var som helst
och emot vem som helst ifall någon stötte sig mot dem,
var att de var oärliga, kalkylerande, manipulerande och
totalt genomfalska och
mycket farliga,

jag kom från Sverige, det kanske fredligaste landet i världen,
jag sökte faktiskt då efter en slags Indisk Guru som kunde lyfta
min kundalini upp till huvudet och plötsligt bli en upplyst och sedan åka
tillbaka till Sverige och jobba som konstnär, författare, fotograf
och psykoanalytiker,

jag var alltså inte beredd på att bli djupare invecklad i allmänhetens känsloliv och därför försökte jag inte lära mig tamil, för jag skulle ju snart hem igen till Sverige,

jag var alltså intresserad av att förlösa den skapande processen i mig,
men då jag satt bredvid Kodi Samy i Puravi Palayam sade han åt mig att bygga upp ett eget ashram, jag mötte honom redan i mars 1992, han satt förskjunken i en kostsam fotölj på altanen till en rik landlords palats just 15 kilometer utanför staden Pollatsy, jag fick sitta på golvet bredvid honom och vissa dagar var det minst 3000 människor som besökte honom och bad om hans välsignelse, hans närmsta anhängare sade att han var 400 år gammal, han brukade ta emot karameller och kola direkt i sin mun, men då jag kom dit gav han dessa sötsaker bara till mig, jag åt flera kilo sötsaker om dagen och mina tänder blev infekterade, men lyckades få tag i en
bra tandläkare i Chennai, som kunde rotfylla mina tänder,

men jag varken målade eller skrev eller fotograferade, jag hade blivit indragen i en andlig process, fast det handlade inte längre om kundalini eller att plötsligt bli upplyst, Kodi Swamy tog ut min spänningar ur min kropp genom att ta in dem i sin egen kropp, fast varje morgon klockan 4 tog han ut spänningar ur mig en hel timme fast att jag var på en helt annan plats,

jag försökte förklara för Gandhi att Kodi Samy hade sagt att denna platsen här i Akkaraipatty
var en utmärkt plats för mitt ashram,

IN ENGLISH

The area where I live is called Dindigul district
but also includes the Kodaikanal hill station situated at 2000 meters hight, tough center’s ashram is situated at the foot of the high-mountain Kodaikanal

and is only slightly less than 3 acres large,
but two acres belonged to Gandhi Theva
and then I took over his land in September 1993
he continuously has carried out criminal and illegal charges
against my attempt to rise up a beautiful and functional spiritual center which I called for Garuda Ashram,
Thus, a Vishnu-Ashram,

I knew absolutely nothing about caste Thevers,
but was rather quickly told that they were regarded as a criminal caste,
because when The English were here it was said that the only problem in Tamil Nadu was to control the Thevers and the English did this by every day requiring a signature of all Thevers at the nearest police station,

I came from Sweden, perhaps the most peaceful country in the world,
I actually searched then after a kind of Indian guru who could lift
my kundalini up to the head and suddenly become an enlightened and then go
back to Sweden and work as an artist, writer, photographer
and psychoanalysts,

I was not prepared to be deeply involved in the emotional life of the public and therefore, I tried not to learn Tamil, because course, I would soon return home to Sweden,

I was therefore interested in liberating the creative process in me,
but when I sat next Kodi Samy in Puravi Palayam, he told me to set up my own ashram, I met him in March 1992, he sat raptly in a costly armchairs on the terrace of a rich land lords palace just 15 km outside the city Pollatsy, I had to sit on the floor beside him and some days it was at least 3000 people who visited him and asked for his blessing, his closest supporters said he was 400 years old, he would receive candies and caramels directly into his mouth, but when I got there, he gave these candy just to me, I ate several kilograms sweets a day and my teeth became infected, but managed to get hold of one
good dentist in Chennai, which could perform root canal filling on my teeth,

but I neither wrote or painted or photographed, I had become embroiled in a spiritual process, though it was no longer on the kundalini, or to suddenly become enlightened, Kodi Swamy took out my tension from my body by taking them in his own body, tough every morning at 4 o’clock, he took out the tension out of me a full hour tough that I was on a completely different place,

I tried to explain to Gandhi that Kodi Samy had said that this place here in Akkaraipatty
was a great place for my ashram,