HOW IT IS 10

men genom blickarnas friktion kände de sexualitet i hela kroppen, i armarna, i benen, på kinderna och på läpparna, de fångades in av en stark attraktions-kraft som försökte dra dem tillsammans, försökte förena dem, smälta dem samman,men handlade alltså om en känsla, en kärleks känsla, det var inte det biologiska, deras fysiska kroppar som ville förenas, men känslan, alltså själen, för på alla platser inom dem kände de själen, som hade expanderat från ett nästan obefintligt centrum nere vid sexual organet till att börja virvla runt i kroppen, dansa runt och genom en nyväckt kraft dra dem tillsammans, och de såg på varandra, såg in i varandras ögon, och strålen mellan dem,det var alltså själens osynliga substans som stålade in mellan deras ögon och drog dem tillsammans, det var en högsta sortens dynamisk känsla, men sammandragande, inte bortstötande och inte ego bildande, men förenande och ego-upplösande, det var alltså deras själar som förenades, och som skapade en helt ny typ av relation mellan dem som de aldrig hade haft tidigare i världen, för där handlade allting om att försöka låtasas vara neutral, låtsas vara socialt objektiv, och vid speciella tillfällen, men endast då, ta fram sin stick kontakt, stoppa in den, och tända strömmen på kundalini-nätet häftigt i några få utvalda minuter och skiljas, separera, stöta bort, fly iväg och ego bilda sig själv, kanske höras av, pratas vid, på telefon efter en vecka, hon satt i den rosafärgade fotöljen avspänt, men inte tillgjort, inte konstlat, inte någon minsta känsla av falskhet,fast naturligt, öppet och skådande, hon tittade inte, men såg med en slags evighetsblick på honom, där han satt på andra sidan bordet, fast mitt emot henne, i en mjuk stor fotälj, det var en enkel stämning, inga konstgjorda effekter från lampor och spotlights, men inte så spartant och ursprungligt som i en grotta i Pyrineerna, musiken från det porlande vattnet som man alltid kunde höra uppe i bergen saknades, men var ej utbytt mot ett aquarium, men något av blue grass fanns där, fast ohörbart, men en stämningen som att de satt tillsammans där i det gräs som Walt Whitman diktade om, att de äntligen var nära livet, hennes själ som nu fanns i honom, hans själ i henne, och det var skönt, den nya själen som de skapat tillsammans, som höll dem ihop, det var Kurma, Vishnus andra avatar, sköldpaddan, den ursprungliga själen, dynamikens källa, livets begynnelse, varats födelse, de hade alltså vänt tillbaka till det ursprungliga kaoset, anarkins källa, och åter-skapat sig själva i universum med en sann och äkta relation till sig själva och sin omvärld, den urspårning som anti-skapelsen hade öppnat i deras personlighet och fått dem att sprida sin själ på glitter och prål och hypnotiserats av skyltfönstrens magiska attraktion och förföriska prylar för att försöka bli en jet-människa i innerörelsens glamorösa och orgastiska kick-värld stängdes för alltid, världens attrakltionskraft säckade ihop och var på väg att dö, och det all-medvetande som fanns där sedan tidernas begynnelse och kallades för Karma och var Shivas celestiska medvetande, där alla falska handlingar registrerades,alla anti-sociala handlingar,alla kriminella handlingar, de tryckte på en knapp, de läste listan på alla misstag de gjort, som de alltså måste rätta till, de tryckte på en annan knapp, de fick en ny lista, det var Vishnus celestiska all-medvetande som informerade dem om alla sanna och äkta handlingar de hade utfört, och på slutet kunde de läsa att de nått det sjätte centrumet tillsammans i kärlek,

in english

but through gazes friction they felt the sexuality in the whole body, in arms, in legs, on cheeks and on lips, they were captured by a strong attraction force that tried to pull them together, trying to reconcile them, melt them together, but this would be a feeling, a feeling of love, it was not the biological,their physical bodies that wanted to join but the feeling, that is, the soul, for all locations within them they felt the soul, which had expanded from a almost zero near the center of the sexual organ to begin swirling around in body, dance around and through a renewed force pull them together, and they looked at each other, looked into each others eyes, and beam between them, it was thus the soul’s invisible substance that radiate between their eyes and drew them together, it was a sort of maximum dynamic sense, but concentrating, not expeling and not ego formating, but annexation and ego-dissolving, so it was their souls that were united, and that created an entirely new type of relationship between them as they had never had earlier in the world, for there was always try to pretend to be neutral, to be social objective, and on special occasions, but only then, take up the plug, insert it and turn on the power of kundalini network smartly in a select few minutes and divorce,separation, alienating, fly away and ego establish itself more, perhaps heard of, talk to you, on the phone after a week, she sat in the pink chair relaxed, but not unnatural, not artificial, no slightest sense of hypocrisy, though natural, open, and beheld, she did not look, but looked with a kind of perpetual look at him as he sat on the other side table, was opposite her in a soft large armchair, it was a simple mood, no artificial effects from the lamps and spotlights, but not so spartan and pristine as in a cave in Pyrineerna, music of the rippling water that you could always hear in the mountains were missing, but was not exchanged to an aquarium, but someting of Blue Grass was there, though inaudible, but a spirit which that they sat together there in the grass which Walt Whitman write poetry about, that at last they were close to life, her soul now was in him, his soul in her, and it was nice, the new soul they created together, which kept them together, it was Kurma, Vishnu`s second avatar, the Turtle, the original soul, dynamics source, beginning of life, being of birth, they had then turned back to the initial chaos, anarchy source, and re-created themselves in the universe with a true and authentic relationship with themselves and their world, the derailment anti-creation had opened in their personalities and made them disseminate their soul to glitter and ostentation and hypnotized of shop windows magic attractive and seductive stuff to try to become a jet-man in the movement include glamorous and organic decisive kick-world were closed for ever, the world’s attraction-power break down, and was about to die, and the all-consciousness that was there earliest times and was called Karma and was Shivas celestial consciousness, where all the fake actions were recorded, all anti-social acts, all criminal acts, they pressed a button, they read the list of all mistakes they did, they then have to fix, they pressed another button, they received a new list, it was Vishnu celestial all-consciousness that informed them about all true and genuine actions they had done, and at the end, they could read that they reached the sixth center together in love,