HOW IT IS 11

för att kunna utveckla ett autentiskt och äkta kärleks-medvetande genom blickarna, ska vi ej ta upp känslan alltför snabbt till Maslows topp-upplevelse, men träna oss i att hålla den aktiv och levande mellan oss, som vår nya relation, fast utan tvång, det är alltså en ny typ av relation vi börjar bygga upp, uppleva, gör den ej teknisk, mekanisk eller rutinartad, för då dör den, det är alltså vår själ som ska levandegöras i vår relation, låt därför inte ego försöka börja manipulera kärleken, håll ego i bakgrunden, låt själen spontant och automatisk kontrollera relationen, all förändring av människan börjar alltid med hennes tankar, hennes mentala uppbygnad, du är din helhets centrum, ditt systems mening, och du är dina tankar, du är vad du tänker,när du läser det här får du alltså nya tankar, du och jag har alltså en relation här i texten, men den är enkelriktad, jag får inga tankar av dig, hur många vänder sig inte till dig med sina tankar, teve, radio, film, teater, nyhetstidningar, magasin, annonstavlor, böcker (bara i Sverige säljer dom runt 20 millioner böcker om året) och Expressen och Aftonbladet, en upplaga varje dag runt 1 million exemplar, vi läser, vi lyssnar, vi tittar, hur ska vi kunna ha en chans emot hela detta enorma informations utbud, som fullkommligt vräker sina tankar över oss, vi kommer att drunkna, det är vad dom vill, för då blir vi förvirrade, lätt manipulerade, då kommer de att fösa in oss i deras fålla, vi kommer att gå i någon annans fotspår, vi kommer att leva någon annans liv,falska och självutplånade, den andligaste människan i Sverige var annars Jan Lindblad, en mycket speciell natur filmare som då och då gav oss unika reportage innefrån de vildaste delarna av naturen, t.ex. anacondor från Amazonas, eller Tigrar från Indien, men han hade utvecklat ett kärleks-medvetande och naturen var nästan ett paradise för honom, för han levde tillsammans med de farligast djuren i djupaste fred, hade t.ex. två tigrar i sitt bostadhus i granjärde finnmark på 80-talet, han hade alltså en själslig relation med djuren, Jan Lindblad var en mycket mera själsligt utvecklad individ än t.ex. Swedenborg, som av många kanske betraktas som en osedvanligt andlig, Thorstein Bergman denne underbara Dan Andersson tolkaren är också en äkta andlig människa, Rolf Wikström också, det finns själ i hans musik, modernismen var det andliga uttrycket i världen, inte teosoferna eller hinduistiska ashram, tantra eller den så kallade transendentala meditation, för dessa fenomen var av en annan art, ett uttryck för Black Magic, men spontant uppenbarades ändå andligheten i musiken, alla som kände andliga behov fick dessa tillfredställda genom att skaffa den senaste skivan eller CD`n, Roger Water and Bob Dylan var de egentliga andliga ledarna, inte påven, Sai Baba och Dalai Lama, och med andlig ledare menar jag att de gav till oss äkta själslig känsla.

in english

to develop an authentic and genuine love-consciousness through eyes, we will not take up too quickly to feel Maslow’s peak experience, but train us to keep it active and live among us, as our new relationship, but without compulsion, it is therefore a new type of relationship we begin to build up, experience, making it not a technical, mechanical or routine, because then it dies, so it is our soul that will be living in our relationship, albeit not ego trying to start manipulating the love, keep the ego in background, let the soul spontaneously and automatically control the relationship, all change in the man always begins with her thoughts, her mental constrruction, you are your centre of the whole, your system’s mening, and you’re your thoughts, you are what you’re thinking, when you read this, you will therefore get new ideas, you and I have therefore a relationship here in the text, but it is one way, I have no thoughts of you, how many is not aimed at you with his thoughts, TV, radio, film, theater, newspapers, magazines, billboards, books (only in Sweden they sell about 20 million books a year) and Expressen and Aftonbladet, a circulation every day around 1 million copies, we read, we listen, we watch, how can we have a chance against the whole of this enormous range of information, which carry communication manner drags their thoughts on us, we will drown, that’s what they want, because then we become confused, easily manipulated, then they will push us into their fold, we will go into someone else’s footsteps, we will be living someone else’s life, false and self-erasure, the most spiritual man in Sweden, where else Jan Lindblad, a very special nature filmmaker who occasionally gave us a unique reports from inside the wildest parts of nature, such as anacondas from Amazon, or the Tigers from India,but he had developed a love-consciousness and nature was almost a paradise for him, for he lived together with the most dangerous animals in the deepest peace, had such two tigers In his dwelling-house in Granjärde in Sweden in the 80s, he had thus a spiritual relationship with animals, Jan Lindblad was a lot more mentally developed individuals than as Swedenborg, of which many might be regarded as a unusually spiritual, Thorstein Bergman this wonderful Dan Andersson interpreter is also a true spiritual man, Rolf Wikström also, there is soul in his music, modernism was the spiritual expression of world, not theosophists or Hindu ashram, Tantra, or the so-called Transcendental meditation, these phenomena were of a different nature, an expression of Black Magic, but spontaneously manifest anyway spirituality in music, all of which felt spiritual needs were those satisfied, obtain the latest record or CD `s, Roger Waters and Bob Dylan were the true spiritual leaders, not Pope, Sai Baba and the Dalai Lama, the spiritual leader, I think they gave us true soulful feeling.