HOW IT IS 12

När Krishna blåser i sin flöjt är det Vishnus ande som strömmar ut över världen, dansar över vattnet, sjunger i himlen,leker i människornas hjärtan, och Gud blåste sin ande i Adam, den första människan, menade judarna, och den kärlek Adam och Eva kände till varandra för kanske 20 000 år sedan, innan de förlorade sig själva, innan deras ego började nosa på världen som en nyfiken jakt-hund, och fick hela deras fantastiska medvetande som vilade i total harmoni med Gud, att braka ihop och sjunka ner i det ursprungliga vattnet, i kaos och i anarki, geocentriskt, graviterande emot det materiella riket, pryl samhället, emot det magiska och hyptnotiska skyltfönstret i New York city, från den symboliska kärleks-upplevelsen i åttonde centrumet, och sedan ner till det sjätte centrumet, där kärleken uppträder som strålningsfriktion i blickarna, och nu stod de vid grinden till Edens kära lustgård, fast på väg ut ur härligheten, och nästa steg, det ödesdigraste av alla, var alltså att deras kärlek skulle falla ytterligare en gång. nu ner till andra centrumet och då få en stick-kontaktmässig relation till varandra för att kunna fröjda sig några minuter på det svart magiska kundalini-nätet och då “för alltid” skulle de bli utkörda ur paradiset, men första gången de möttes hade de legat bredvid varandra i en slags extatisk dröm och älskat med varandra kontinuerligt i 90 dagar, och aldrig ens en sekund hade de känt något slags motstånd till varandra, de var totalt förenade, sammansmältna genom deras själ som var bådas själ, de var treenigheten, han och hon och deras själ,och världen var död i deras tankar,i deras personligheter men deras själ fanns där, den gemensamma själ och den var deras kontakt med den yttre världen, och den ko som brukar stå bredvid Krishna då han spelar på sin flöjt symboliserar ett enkelt liv, enkelt och evigt, för de 90 dagar de låg där i sin extatiska dröm tillsammans med varandra, de drack vatten och åt något slags gräs, då de plötsligt vaknade upp ur sin extas, men på det åttonde centrumets symboliska kärleks-värld behöver de i princip ingen föda, och de kan bli 5000 år gamla, det är bland annat därför de så kallade vetenskapsmännen på våra universitet runt om i världen ej funnit något skelett av den ursprungliga människan, hon dematerialiserade sig också, så då hon lämnade sitt liv återstod ingenting av hennes kropp, men också att vissa kroppar sänktes ner i havet som begravnings-cermoni, och Jesus kom för 2000 år sedan som den andre Adam med en symbolisk kärlek i åttonde centrumet, och återigen visade människan att hon inte ville leva i Edens lustgård,att hon valt bort paradiset ur hennes medvetande, men förstod de egentligen, för sa inte Jesus “förlåt dem för de vet inte vad de gör”,hur kunde de sjunka så djupt i ha-begär, i girighet och i avund, men vem tog upp Jesus till det åttonde centrumet, det fanns fortfarande en slags andlig kunskap kvar i Egyptien och Hermes ideer var möjliga att förstå för den som hade inre kontakt med Vishnu som är fader inte bara till “Naga Sesa” men också till Hermes filosofi, men det här är ingen propagande för Vishnu, men han fanns redan för 12 000 år sedan i Altamira som det statiska och omanifesterade medvetandet som aldrig kan förstöras hur mycket kaos som än sköljs in över detta medvetande och som fisken Matsya,den förste avataren symboliserar, segern över kaoset,och Vishnu och Matsya lever kvar idag, och vad är det som gör Vishnus medvetande så suveränt obesegerbart, för vi alla har det i vårt huvud , en av förklarningarna är att Vishnu alltid kommer att vara mer Intresserad av den eviga världen än av den tillfälliga världen,mera intresserad av ensamhet än av att vara tillsammans med andra, mera intresserad av extatisk kärlek i den inre världen än av sexualitet i den yttre glamorösa, blänkande världen, för när vi faller, beror det på att vi först faller i den inre världen, fast det kan vi faktiskt motverka genom att låta den yttre världen innan falla bort, försvinna, som då Adam och Eva låg där tillsammans i ett extatiskt inre rus på gräset i Edens lustgård, och vad är ett symboliskt kärleks-medvetande, för på det sjätte centrumet handlar det om själens strålning i kroppen, vara sensitiv för den, men på det åttonde centrumet är själen och anden helt förenade , så vad anden tänker utför själen, men snart ska tonerna från Krishnas flöjt åter ljuda i människornas liv, och då kommer en helt ny typ av kärlek att träda in i det universiella dramat mellan liv och död,mellan ont och gott,och då kommer den skapelse-process som pågått sedan tidernas begynnelse och som inneburit flera olika skapelser att nå sitt slut, och den kärleken kommer att vara inte bara strålningsmässig och symbolisk,men också slutgiltigt målinriktad, för när Kalki kommer, han är den siste,

in english

When Krishna blows his flute, it is Vishnu spirit that flows out over the world, dancing across the water, singing in the sky, playing in men’s hearts, and God breathed his spirit into Adam, the first man, said the Jews, and the love Adam and Eve knew each other for maybe 20 000 years ago, before they lost themselves, before their egos began to sniff at the world as a curious hunting dog, and got all their fantastic consciousness resting in total harmony with God, to collapse and sink into the original water, into chaos and anarchy, geocentric, gravitating to the material realm, gadget society, to the magic and hyptnotiska shop window in New York city, from the token love-experience of the eighth center, and then down at the sixth center, where love appears as radiation-friction in eyes, and now they stood at the gate to the garden of Eden, was on their way out from glory, and the next step, the fateful of all, it was thus that their love would fall again. now down to the second center and then get a plug-contact relationships to each other to rejoice a few minutes on the black magic Kundalini network and then “forever” would they be driven out from paradise, but the first time they met, they had been next to each other in a sort of ecstatic dream and loved each other continuously for 90 days, and never even one seconds,they had felt some sort of opposition to each other, they were totally united, melt together through their soul that was both soul, they were the Trinity, he and she and their soul, and the world was dead in their thoughts, in their personalities, but their soul was there, the common soul, and it was their contact with the outer world, and the cow usually listed next to Krishna as he plays on his flute symbolizes a simple life, simply and forever, for the 90 days they were there for their ecstatic dreams with each other, they drank water and ate something kind of grass, when they suddenly awoke from their ecstasy, but at the eighth center’s token love-world needs in principle no food, and they could be 5000 years old, it’s partly because they so called scientists at our universities around the world not yet found any skeleton of the original man, she dematerialized herself also, so when she left her life remained nothing of her body, but also to some bodies were lowered into the ocean as funeral ceremony, and Jesus came 2000 years ago as the second Adam with a token love in the eighth center, and once again showed the man that she doesen`t want to live in the garden of Eden , she opted out of paradise out of her mind, but realized they in fact, for Jesus said “forgive them for they know not what they do”, how could they fall so deeply in greed and envy, but who raised Jesus to the eighth center, there was still a kind of spiritual knowledge remains in Egypt and Hermes ideas was possible to understand for these who had contact with the inner Vishnu who is the father not only to the “Naga Sesa” but also to the philosophy of Hermes, but this is no propaganda of Vishnu, but he was already 12 000 years ago in Altamira the static and unmanifested consciousness that can never be destroyed, how much chaos than that washed over into the consciousness and the fish Matsya, the first avatar symbolize, victory over chaos, and Vishnu and Matsya persists today, and what is it that makes Vishnu consciousness as sovereign undefeated, for we all have it in our head, one of the explanations is that Vishnu will always be more interested in the eternal world than the temporary world, more interested in solitude than to be together with other, more interested in ecstatic love in the intra world than of sexuality in the outer glamorous, glittering world, for when we fall,it’s because we only seem in the internal world, though we can actually avoid by letting the outer world before fall away, disappear, as Adam and Eve were there together in a internal ecstatic samadhi on the grass in the garden of Eden, and what is a token of love – consciousness, for the sixth center is about the soul radiation in body, be sensitive to it, but at the eighth center is the soul and spirit completely united, so what the spirit will carry the soul, but soon will strains of Krishna’s flute again resound in people’s lives, and then a completely new kind of love to enter the universiella drama between life and death, between good and evil, and then the creation process which had started at the beginning of time and which led to a number of different creations come to an end, and that love will be not only radiologically and symbolic, but also definitely targeted, because when Kalki comes, he is the last,