HOW IT IS 13

han och hon låg där i det blåa gräset, solen sken och fåglarna sjöng, det var tidigt på morgonen, de visste inte riktigt hur många dagar de legat där, de kramades, han älskade att ta på hennes fingrar,de kunde höra fåglarna sjunga och vinden susa i träden, men ändå hörde de inte riktigt, för de var helt gripna av själen, av den känsla som själen gav dem, och den höll i sig, det fanns ingen mättnad, de kände sig namnlösa, för de visste att själen var deras namn, och de kände bara en själ, för hans själ var i henne, och hennes själ i honom, hur skulle de kunna skatteskriva sig, hur skulle de kunna mantalskriva sig, de levde inte riktigt i den världen, de var inte introverta som Jung kalla det, de gav sig bara fullständigt hän känslan i själen, och den ville bara mer och mer hålla dem samman, de var trogna sin känsla, de ville inte bryta upp, de ville inte gå isär, de var sanna emot varandra, de spelade inte, de låtsades inte, det fanns ingen lögn mellan dem, ingen smärta, ingen rädsla, ingen konkurrens, de var helt ärliga, helt uppriktiga emot varandra, deras kärlek var auterntisk och äkta , utan manipulation, utan kalkylering, han älskade hennes axlar, hon höll sin hand i hans hår, vi kan ligga så här i 200 dagar till, tänkte han,det finns ingen botten på känslan, och kärlek är livets mening, för mannen och kvinnan skapades för att få uppleva själens extatiska sammandragande strålning, de hade nått livets mening, det fanns inget annat mål att nå, de kramades dagar i sträck. och känslan ville bara mer och mer, de upplevde att ju mer de drack av själens känsla desto mer ville de ha, de verkade inte finnas någon ände på själens kärlek, ingen topp-upplevelse som Maslow kalla det, de kände att de hade passerat gränsen mellan det tillfälliga och det eviga, men var det möjligt, för kunde verkligen människan glida över linjen mellan tillfälligt och evigt, och efter 200 dagar till, tänkte han, vi måste vara i det eviga nu, för här är allt maximalt, fast utan slut, nu kunde de ej känna skillnad längre på en vecka eller på en månad, känslan för tiden hade börjat förlorats, vissa delar av minnet börjat blivit passivt, börjat underordna sig det eviga, och de hade börjat prata igen med varandra, de hade varit tysta för att inte störa känslan, i 600 dagar hade de varit tysta, de hade pratat med ögonen, pratat i kärlek, det stumma kärleks-språket från hjärta till hjärta, och han sa “världen”, nästan viskande, de var tysta en stund, och hon svarade, ” den är evig kärlek”, han lade ett tunt grässtrå just över hennes läppar, och sade ” planeten jordens hår”, och hon svarade, ” när människan dör suger gräset upp hennes karma”, deras kroppar graviterade inte längre på det vanliga sättet, åtminstonde kändes det så, deras personlighet graviterade heller inte längre till det materiella riket, för dragningskraften att vilja springa in i världen till civilisationens glittrande lyckohjul och kanske äntligen dra en vinstlott efter 10 nitlotter, tilldelas en prålig porslins-klocka i bruna och vitaktiga färger, var på något sätt upphävd,”himlen”, sa han, och tog bort grässtrået,”den är vårt hem”, svarade hon, ” för himlen finns överallt”, och Osho från Poona sade att den som har sex mer än en timme känner sig nöjd och belåten i en hel vecka, men den som har sex mer än 2 timmar kommer aldrig mer att tänka på sex, fast de kände att de nu hade kommit in i en ny andning efter att ha älskat i 600 dagar med varandra, varför skulle de stoppa, varför skulle de sluta att älska med varandra, där de låg i det mjuka gräset, fanns det någonting som var bättre, fanns det någonting som var viktigare, skulle de bli som Jehovas vittne, skulle de gå ut och predika sitt budskap för världen, eller kunde de ligga kvar där i gräset några hundra år till eller några tusen år till, och sedan träda in i det som ingen riktigt kunnat förklara vad det är, den eviga dimensionen, han hade funnit henne sovande under en av broarna till Seine i Paris, han var 18 år gammal, han hade liftat ensam ner till Paris på sitt sommarlov, han hade Herman Hesses tjocka bok glaspärlespelet i sin väska, han hade fått lift från Stockholm direkt ner till Malmö med en mindre långtradare, chauffören hade varit hygglig, han hade fått ligga ner mer än halva färden bakom sätet på en sängliknande bräda, hon vaknade, hon tittade upp överraskat rakt in i hans ögon, men han såg inte farlig ut, hon lugnade ner sig, hon kom från Irland, de började prata, han kände sig förälskad, de gick tillsammans tidigt på morgonen för att dricka en kopp kaffe på närmsta restaurang, när hon pratade kände han sig lycklig, han brydde sig inte om vad hon sa, han var helt upptagen med att titta på hennes ansikte, han tittade på hennes läppar, han hörde inte vad hon sa, och när han plötsligt tittade henne i ögonen blev känslan så stark, att han drog undan blicken, och nu låg hon där bredvid honom 20 år senare,hon hade funnit honom, de levde på en enslig plats uppe i bergen,

in english

he and she lay there in the blue grass, the sun shone and birds sang, it was early in the morning, they did not really know how many days they remained there, they hugged, he loved to put on her fingers, they could hear the birds sing and the wind whistling in the trees, but they heard not true, for they were all arrested of the soul,the emotion that the soul gave them ,and it persisted, there was no saturation, they felt nameless, for they knew that the soul was their name, and they knew only one soul, for his soul was in her, and her soul in him, how they could be enrolled, how would they be able to sales tracking themselves, they lived not really in the world, they were not introverted as Jung called it, they made themselves only complete reference on the feeling of the soul,and it just wanted more and more to keep them together, they were true to their feelings, they did not want to break up, they did not want to be split, they were true to each other, they did not play, they pretended not to, there was no lie between them, no pain, no fear, no competition, they were completely honest, completely frank with each other, their love was genuine and auterntisk, without manipulation, without calculation, he loved her shoulders, she held her hand in his hair, we can be like this for 200 days more, he thought, there is no bottom to the feeling, and love is the meaning of life, for man and woman was created to experience the soul’s ecstatic contractile radiation, they had reached the meaning of life, there were no other goals to reach, they hugged days in a row. and feel just wanted more and more, they felt that the more they drank to the soul’s feeling the more they wanted, they seemed to be no end to soul love, no peak experience as Maslow called it, they felt that they had crossed the border between the temporary and the eternal, but it was possible for human beings, could they actually slide across the line between temporary and eternal, and after 200 days more, he thought, we must be in the eternal now, for here is everything to the maximum, but without an end, now they could not feel difference longer in a week or a month, a sense of time had begun to lost, some parts of the memory started to become dormant, started to undergo the eternal, and they had begun talking again with each other, they had been silent for not interfere with sensation, in 600 days, they had been silent, they had talked with their eyes, talked of love, the love-dumb language from heart to heart, and he said “world”, almost a whisper, they were silent for a while, and she replied, “it is eternal love “, he laid a thin blade of grass just above her lips, and said “Planet earth’s hair,” and she replied, “when a man dies sucking grass up her karma “, their bodies gravitating no longer in the usual way, atleast it felt so, their personalities gravitating either no longer to the material realm, the attraction that will run into the world to civilization sparkling pinwheel and perhaps finally draw a winning ticket for 10 blanks, awarded to a gaudy porcelain clock in brown and whitish color, was somehow suspended, “heaven,” he said, and removed the grass straw, “it is our home, “she replied,” for heaven is everywhere “, and Osho from Pune said that having sex more than an hour feel happy and contented for a whole week, but anyone who has sex more than 2 hours will never more to think about sex, though they felt they had now entered a new respiratory having been loved in 600 days with each other, why should they stop, why would they stop loving each other, where they lay in the soft grass, there were something that was better, there was something that was important, they would be as Jehovah’s Witnesses, they would go out and preach their message to the world, or they could keep it there in the grass a few hundred years or a few thousand years, and then enter it as no one really could explain what it is, the eternal dimension, he found her sleeping under one of the bridges over the Seine in Paris, he was 18 years old, he had hitchhiked alone down to Paris on his summer holidays, he had Herman Hesse’s “Glass Bead Game” thick book in his bag, he had received a direct lift from Stockholm down to Malmö by a smaller trucks, the driver were agreeable, he had to lie down more than half journey behind the seat on a bed-like board, she awoke, she looked up surprise straight into his eyes, but he did not look dangerous, she calmed down herself, she came from Ireland, they began to talk, he felt in love, they joined together early in the morning to drink a cup of coffee on nearest restaurant, when she talked, he felt happy, he did not care what she said, he was preoccupied with looking at her face, he looked at her lips, he did not hear what she said, and when he suddenly looked into her eyes was feeling so strong that he pulled away his eyes, and now she lay there beside him, 20 years later, she had found him, they lived at a lonely spot in the mountains,