HOW IT IS 23

Du går ut i skogen, du vet att naturen är neutral, du går ut från staden, springer ut mellan bilar och bussar, ut från civilisationens bistra uppsyn av dubbel spelande människor, manipulerande vänner, falska flickvänner och alla de hänsynslösa känslorna från de som kysser de falska gudarnas fötter, du orkar inte assimilera all denna humbug och falskspeleri, du kan se de stora träden nu, du är långt ute ur staden, du kan se de höga bergen långt därborta i bakgrunden, du börjar lugna ner dig, du är inte andfådd längre, du känner att ditt hjärta börjar komma ner i takt, du torkar av svetten i händerna, du är ensam, men du känner din själ träda fram inom dig, du känner dig bättre, du och hon går in mellan träden, du kan höra vattnet porla i en liten bäck, vindsuset, och fåglarna som sjunger, du slappnar av, för naturen är din vän, den sträcker ut sin öppna känsla till dig, den ljuger inte, den manipulerar inte, den vill inte ha någonting av dig, och den förväntar sig ingen nåd från människan, för den vet hur vi kan skövla och förstöra stora skogsområden utan att ens höja på ögonbrynet, att vi är fria från medlidande till träd, buskar och vildväxande blommor, du ligger ner i gräset, det är varmt, solen skiner, du ligger i skuggan, du ser de vita molnen röra sig på den ljusblåa himmelen, var det så här Rosseau låg i skogen utanför Paris och upplevde att vi måste tillbaka till naturen, men Rosenkorset säger att den natur-bundena själen ska dö, men den gudomliga själen ska födas i dess ställe, de ser ner på naturen, därför kommer naturen att se ner på dem, Men var det kanske Rimbaud som låg så här, han som skrev så vackra dikter, om träd och floder, den profetiska upprors-diktaren som dog så ung med ena benet amputerat i Afrika, Vishnu seglar på sin flotte av ormar i den blåa luften, det är han som styr alltihopa, de falska gudarna i kundalini-pyramidens hierarki styr det onda, men det goda är starkare än det onda, för det goda är absolut, statiskt och oförstörbart och den kraften kommer från ett annan håll än kundalini-kraften, det goda kommer från kärleken, och den kommer från själen, och själen och kundalini-elden är två skiljda kraft-källor, för ormarna som utgör Vishnus flotte är kundalini-kraften, men Laksmi vid Vishnus fötter är själen, hon och ormarna är två olika skapelser, precis som det onda och goda som är från två helt olika källor, men vår civilisation har varit helt i händerna på det onda sedan gamla rikets fall i Egyptien för cirka 4000 år sedan, en citron-fjäril landar på den vitaktiga lilla blomman, dricker dess nektar och flyger iväg till nästa blomma, det är så civilisationen bygger ut sitt groteska väsen som en fjäril från blomma till blomma, och varje blomma startar från noll, precis som varje civilisation också börjar med noll, hur många nollor har vi i världen nu idag, miljontals och varje nolla har sin egen skapelse, men är det så Brahma jobbar, den skapande Guden som sitter på den skära lotusblomma som växer ut från Vishnus navel, Brahma finns också på Vishnus flotte och båda världarna, den absoluta och den relativa kontrolleras helt från denna flotte, inte från vita huset i Washington eller från Kumbakonum i Tamil Nadu eller från Tiriupati tempel i Andra eller från Guruvajur tempel i Kerala eller från Darmasala i norra Indien eller från Libyen eller från Pakistan eller från Vatikanen i Italien, men från den blåaktiga skyn där Vishnu seglar fram på sin lilla flotte av ormar, Vishnu finns, han är min vän, naturen är också min vän, men civilisationen är min ovän, jag hade alltså två fantastiska vänner, det räckte för mig, men hur skulle jag kunna bli vän med civilisationen, bli vän med det onda, för jag hade alltid ont i kroppen då jag vistades inne i stadens kylslagna blickar, det hårda tunga bullret från bussar, traktorer och alla typer av motorer som smattrade här och där, och så många människor men inte en enda vän som rörde sig framåt på trottoarer och gator, de var som stora buffel- hordar som flyttade sig hit och dit, och den bleka kunskapen som fanns inpacketerad på universiteten och som aldrig nådde fram till mitt hjärta , jag hade inga förutfattade meningar om naturen, men jag hade tidigt i mitt liv upptäckt att jag kände mig en aning befriad då jag kom ut i skogen, jag märkte att min kropp börja leva upp igen, att den förlorade kontakten med mig själv kom tillbaka efter några minuters promenad ensam ute i den tysta skogen, jag kände mig upprymd och glad och började vissla på en sång, jag förvandlades alltså av naturen, den gjorde mig mera lekfull och fri, men när jag kom ut igen från det gröna träd-riket tillbaka till staden hårdnade jag till, jag blev stel och mekanisk ,det spontana och direkta hindrades av någon osynlig kraft, jag gled alltså tillbaka in i ondskans styrelseskick, och började kontrolleras från utsidan av kundalini-konungarnas manipulerande kraft, men efter varje uppror i staden kan vi alltid samla ihop oss för en ny kraft ute i naturen, men för varje uppror kommer du närmre Vishnu, den goda kraften, och en ny kraftkälla kommer att börja göra sig gällande i dig, och jag låg där i gräset, och plötsligt kunde jag höra Vishnu prata från sin flotte, “nästa år”, sade han, alltså år 2010, “kommer den nya världen att starta upp, jag kommer att ta mig ner till jorden för att utplåna de onda, dessa armeer av mantra ritualister som förmörkat jorden de senaste flera tusen åren, tempel, kyrkor, mosqes och synagoger kommer att stå tomma, ni ska bygga en Naga Sesa flotte fritt flytande i luften, som symbol för mig”, och jag frågade Vishnu, “vad kommer att hända med alla döda, som vistas i den så kallade astrala världen eller spegelvärlden under Shivas kontroll och väntar på att födas pånytt till jorden”, och Vihsnu svarade ” jag kan inte avslöja allt nu, men först 2011 kommer vi att se resultatet av den nya världen, fast det nya kärleks-medvetandet, den som uppnår det kommer aldrig mer att dö, hon kommer att ta sig till jorden då och då som en slags turist, och uppleva den ursprungliga meningen med jorden, skönhet och kärlek”.

in english

You go into the woods, you know that nature is neutral, you go out of town, running out between cars and buses, out of civilization grim countenance of double gambling people, manipulating friends, fake girlfriends, and all the ruthless sentiments of those who kissed the feet of false gods, you don`t be able to assimilate all this humbug and cheating, you can see the big trees now, you are far out of town, you can see the high mountains in the far yonder background, you start to calm down, you’re not breathless anymore, you know that your heart starts to come down in line, you wipe the sweat in your hands, you are alone, but you feel your soul come up within you, you feel better, you and she goes into the trees, you can hear the water gurgle of a small brook, the sighing wind, and birds are singing, you can relax, for nature is your friend, it stretches out its open feeling to you, it is not lying, it is not manipulating, it does not want something from you, and it expects no mercy from man, for it knows how we can lay waste and destroy large areas of forest without even raising the eyebrow, that we are free from compassion for trees, shrubs and wild flowers, you lying down in the grass, it’s warm, the sun is shining, you are in the shade, you see the white clouds move in the bright blue sky, was it like this Rosseau low in the woods outside Paris, and felt that we must return to nature, but Rose Cross says that the nature-bound soul will die, but the divine soul must be born in its place, they look down on nature, therefore, will nature to look down on them, but it was perhaps Rimbaud as low as this, he wrote such beautiful poems about trees and rivers, the prophetic rebel poet who died so young, with one leg amputated in Africa, Vishnu sail his raft of serpents in the blue air, it is he who controls it all, the false Gods of kundalini-pyramid hierarchy governing the evil, but that good is stronger than the evil, the good is absolute,static and indestructible and the power comes from a different direction than the Kundalini force, the good comes from love, and it comes from the sou, l and the soul and kundalini-fire are two separated power sources, for the snakes which represent Vishnu raft is Kundalini power, but Laksmi at Vishnu’s feet is the soul, she and the snakes are two different creatures, just as good and evil which are from two different sources, but our civilization has been completely in the hands of evil since the old empire fell, in Egypt about 4000 years ago, a lemon-butterfly lands on the whitish small flower, drinking its nectar and flies away to the next flower, it is so civilization builds out its grotesque creatures like a butterfly from flower to flower, and each flower will start from scratch, just like every civilization also start at zero, how many zeros we have now in the world today, millions and every zero has his own creation, but it is so Brahma work, the creative God who sits on the pink lotus flower that grows out of Vishnu navel, Brahma is also available at Vishnu raft and two worlds, the absolute and relative controlled entirely from the raft, not from the White House in Washington or from Kumbakonum in Tamil Nadu or from Tiriupati temples in Andra or from Guruvajur temples in Kerala or from Darmasala in northern India or from Libya or from Pakistan or from The Vatican in Italy, but from the bluish sky where Vishnu flying up on his small raft of snakes, Vishnu exist, he is my friend, nature is also my friend, but civilization is my enemy, I therefore had two great friends, it is enough for me, but how could I be friends with civilization, make friends with evil, for I had always pain in the body when I was staying inside the citys cool eyes, the hard heavy noise from buses, tractors and all types of engines that rattled here and there, and so many people but not one friend that moved along the sidewalks and streets, they were as large buffalo hordes who moved to and fro, and the pale knowledge were packing up in universities and that never reached my heart I had no preconceived ideas about nature, but I had early in the my life discovering that I felt somewhat relieved when I came out to the woods alone, I noticed that my body begin to live again, that the lost touch with myself, came back after a few minutes walk alone out in the silent woods, I felt excited and happy and began to whistle in a song, I was transformed of the nature, it made me more playful and free, but when I came out again from the green tree-kingdom back to the city hardened me to, I was stiff and mechanical, the spontaneous and direct hampered by some invisible force, I then slid back into the evil governance, and was controlled from the outside of the kundalini-kings manipulative power, but after every insurrection in the city, we can always gather us for a new force in nature, but for any rebellion will you come closer to Vishnu, the good power, and a new source of power will begin to assert itself in thee; and I lay there on the grass, and suddenly I could hear Vishnu talk from his raft, “next year”, he said, then in 2010, “the new world to start up, I am going to take me down to earth to eradicate the evil,these armies of mantra performers which darkened the earth in the last several thousand years,temples,churches, mosqes and synagogues will be empty, you will build a Naga Sesa raft floating freely in the air, as a symbol for me, ” and I asked Vishnu, “what will happen to all the dead, reside in the so-called astral world, or mirror-world under Shiva’s control and waiting to be born again to the earth “, and Vihsnu replied” I can not reveal everything now, but only in 2011, we will see the result of the new world, but the new love-consciousness, that which reaches it will never again die, she will get to earth from time to time as a kind of tourist, and experience the original meaning of the earth, beauty and love. ”