HOW IT IS 17

Conny Larsson, en duktig svensk skådespelare som redan vid unga år plötsligt vigde sitt liv åt en indisk Gurus verksamhet, Yogi Maharishi, (grundaren av trancendental meditation) och blev hans sekretarare i ett antal år innan han av full misstro för Maharishis rörelse drog sig ut ur hans organisation och öppnade ett eget lite bättre hotell inte långt från Åmeberg i Sverige där han brukade sitta och meditera tillsammans med Clas Appelquist, (som gett ut några intressanta böcker om bl.a. “fred)” men snart sålde han sitt hotell och reste till Sri Lanka och köpte mark där och hade en ide om att öppna en stugby för så kallade andliga människor där, men plötsligt fick han höra om Sai Baba som skulle vara en fantastisk mirakel-guru, han åkte då dit till honom i södra Indien till hans ashram i Puttaparhi och fick en lång intervju med honom, och Sai Baba blev hans nya Indiska Guru, men på hösten år 2000 vände han sig plötsligt emot sin Mästare och anklagade honom för att ha missbrukat honom homosexuellt, men också våldtagit hans själ och ande och kvävt hans andliga inspiration, – allt detta finns att läsa om i Conny Larssons debutbok, “bakom clovnens mask” ( du kan beställa den på de flesta språk, ifall du sänder mail till conny@email.com), en självbiografisk och totalt självutlämnande berättlese på 250 sidor, ibland kändes den åt Fridegårds hållet, en aning “Lars Hård” för sin humorn och för sin självdistansen men också någonting av Milarepa finns där, hans självbiografiska bok, fast Conny tar aldrig steget ut i det okända, för han flörtar hela tiden med olika sociala krafter, han känner kanske att han behöver mera ego, vi kan därför inte se något andligt lyft i hans liv, Milarepa däremot satt ensam 11 år i en igenmurad grotta i Tibets bergstrakter, varför, för han var helt övertygad om att det fanns en god kraft i tillvaron som hade möjlighet att transfigurera fram en ny hållbar personlighet i honom fri från social bindning, men det Conny avslöjar om Sai Baba och hans liv är oerhört viktiga sanningar, som faktiskt alla som är intresserade av det andliga borde ta del av, vi kan därför enkelt säga att Conny är en sannings-sägare av internationell klass fast han vinklar det mesta till sociala kategorier, för att rädda sitt eget skinn socialt, hur det kom sig att han kunde acceptera en sådan grym och hänsynslös Guru, som Sai Baba faktiskt är under 15 års tid utan att försök stöta bort honom, måste han kalla Sai Baba för sektledare, men Sai Baba är ingen sektledare, men den störste black magic gurun på jorden, och Connys rännande efter ett socialt skydd från den Svenska Läkarkåren får mig att må illa, för läkarna vet ingenting om det andliga, de vet vad fysisk sjukdom är, men inte vad hälsa är, och absolut ingenting om en andlig transformation, för det som kallas schizofreni, alltså inre försvar, är bara ett uttryck för det andliga som plötsligt aktiveras inom dessa schizofrena fast på grund av rädsla och av avundsjuka från omgivningen tillåts inte den så kallade schizofrene att leva ut sin transformation, istället sätter omgivningens auktoriteter ett lock över den processen, men vi väntar på att Conny ska tvätta sig ren från den ‘vediska mantra-meditationen” och slänga ut den Brahminska smutsiga byken från sitt inre tempel, och avslöja för hela världen i sin nya kommande bok om sitt liv tillsammans med Yogi Maharishi att vad Yogi Maharishi introducerade under Beatles tiden i västvärlden var den brahminska svarta magin, alltså att lyfta sig uppåt steg för steg på kundalini-stegen genom magiska ljud, mantra och därigenom tillförskaffa sig personlig makt, men den processen är totalt emot Gud, emot Det Goda,

in english

Conny Larsson, a talented Swedish actor who is already at a young age suddenly devoted his life to an Indian Gurus activities, Maharishi Yogi (the founder of trancedental meditation) and became his secretary in a number of years before the complete distrust of Maharishis motion pulled out of his organization and opened own a little better hotel not far from Åmeberg in Sweden, where he used to sit and meditate with Clas Appelquist, (who has published some interesting books about the particular “peace)” but soon he sold his hotel and traveled to Sri Lanka and bought land there and had an idea to open a holiday village for so-called spiritual people there, but suddenly he heard about Sai Baba would be a fantastic Miracle-guru, he went thither to him in southern India at his ashram in Puttaparhi and had a long interview with him, and Sai Baba was his new Indian guru, but in autumn 2000, he turned suddenly to his master and accused him of having abused him homosexual, but also raped his soul and spirit and stifled his spiritual inspirationm, – all this is to read about the Conny Larsson’s debut, ” the clown behind the mask” (you can order it in most languages, if you send mail to conny@email.com), a autobiographical and totally self-disclosure story at 250 pages, sometimes I felt on the Fridegårds direction , a swedish writer, a little “Lars Hard” for its humor and its self-distance, but also something of Milarepa is there, his autobiographical book, though Conny never step into the unknown, for he flirts all the time with different social forces, he may know that he need more ego, we can not see something spiritual lift in his life, Milarepa contrast, sat alone 11 years in a walled cave in the Tibetan mountains, why, because he was absolutely convinced that there was a force for good life who had the opportunity to trans-figure out a new sustainable personality in him free from social bonding, but its reveals ofConny on Sai Baba and his life is extremely important truths, in fact anyone who is interested in the spiritual should take note of, we can easily say that Conny is a truth-men of international standard, though he angles mostly to social categories, in order to save his own skin socially, how it was that he could accept such a cruel and ruthless Guru, Sai Baba who is actually over 15 years without attempts to repel him, he must call the Sai Baba a cult leader, but Sai Baba is not a cult leader, but the biggest black magic guru on the earth, and Conny running for a social protection from the Swedish medical profession makes me feel sick, the doctors know nothing on the spiritual, they know what the illness is physical, but not what health is, and absolutely nothing about a spiritual transformation, for what is called schizophrenia, that is, internal defense, is just one expression of the spiritual as suddenly activated in these schisofrena was due of fear and envy from the environment does not allow the so-called schizophrenic to live out their transformation; rather, the authorities surrounding a lid over the process, but we are waiting for Conny to be washed clean of the ‘Vedic mantra-meditation ” and throw out the Brahmins dirty linen from his inner temple, and reveal to the whole world in his new forthcoming book about his life with the Maharishi Yogi to what Yogi Maharishi introduced during the time by Beatles in the Western world was the brahmins black magic,that is to lift oneself up step by step kundalini-step through the magic sound, mantra and thereby adds to acquire personal power, but the process is totally against God, against the Good,