HOW IT IS 18

men om det är en Gud är det också en anti-gud, men den Gud vi talar om är bortom den dialektiska världen, namnlös, alltid då vi talar om honom blir han dialektisk, men han är utan orsak, han är fortfarande precis som han alltid varit, alltså perfekt, det som vi kallar för oneness, hel, utan öppning och slut, och att noll är början på allting, men noll är förnekelse, negation, destruktion, förstörelse,så hur kan hela vårt universum bygga på en förnekelse, alltså på en förnekelse av det väsen som skapat kosmos, alltså en själv-förnekelse, för först skapade han ingenting, och hela matematiken och alla våra ordningar bygger på just denna skapelse av noll, alltså på en förnekelse av tillvaron, det är alltså den första stora lögnen som håller vår världsbild några millimeter över vatten ytan, men tar vi bort den lögnen då rasar kanske vår ordning djupt ner i mörkret, men denna lögnen kanske är en sann lögn, att förnekelsen är orsaken till vårt kosmos, vad betyder då Petrus förnekelse av Jesus, tre gånger, det betyder tre gånger noll, alltså förnekelse av Fadern, Sonen och Den Heliga Anden, alltså var det den ordningen Jesus skapade, alltså en anti-Jesus, vi väntar alltså på en ny Einstein som ska ge oss den dialektiska matematiken, hur vi kan mäta hur mycket kraft Jesus hade efter han kom tillbaka från berget efter hans samtal med Fadern och lärjungarna sov, för Sai Baba är den starkaste kraften idag, men hur kunde jag mäta Lenas kärlek, genom känslan i min själ, därför är Shiva människornas Gud, han är noll, skapare av varje ordning, och varje mönster, varje rutin, varje vana, alltså det destruktiva, alltså en förnekelse av den namnlösa skapelsen som är den underliga ark Noa seglade bort på och som på sätt och vis också är Naga Sesa, den flotte av ormar där Vishnu bor, varje människa måste bygga sin egen flotte av tillvarons ormar, för det är hennes egentliga hem, för i varje människa finns den namnlösa Gud som ingen kan sätta fingret på, men som plötsligt kan vakna upp, varför, din kärlek till själen har kanske blivit så stark att denne namnlöse Gud känner att han är välkommen , känner att du inte längre vill skapa noll, annat än för att komma tillbaka till noll ego eller till det nionde centrumet som är slutet på den shivianska världs-ordningen, för att göra uppror emot Sai Baba, att du gett upp den matematiska nollan som centrum för kosmos, varje försök du gjort tidigare, du mediterade, men du upptäckte att din spänning ej löstes upp, den kom ut på världen, du försökte låsa in den i andra människors kroppar, kallade dem vid hemska namn, men på kvällen kom din spänning tillbaka, du försökte på nytt meditera ut den, men den ställde sig bredvid dig som din skugga, som ditt mörker du inte ville lysa upp, men fly, för den dialektiska spänningen kan ej lösas upp i det dialektiska helvetet, men den namnlöse Gud i dig kan vakna, du fylls av liv, utan begränsning, du känner en frihet utan slut, alla murar har rasat, alla kanoner har tystnat, det handlar ej om fred, men om att gravitationen vänt riktning mentalt och går uppåt emot rymden, ditt medvetande expanderar, du känner jordklotet färdas runt solen, du känner det i dina tår,

in english

but if there is a God, it is also an anti-god, but the God we are talking about is beyond the dialectical world, nameless, always when we talk about him, he becomes dialectical, but he is without cause, he is still just like he always has been, thus, perfect , what we call for oneness, full, but without opening and final, and that zero is the beginning of everything, but zero is denial,negation,destruction, demolishing,so how can our entire universe, based on a denial, then a denial of the being that created the cosmos, thus a self-denial, first he created nothing,and the whole mathematics and all our systems are based on precisely this creation of zero, thus a denial of existence, it is thus the first big lie that keeps our world a few millimeters above the water surface, but we will remove the lie then maybe our system is raging deep in darkness, but this falsehood is perhaps a true lie, that denial is the reason for our cosmos, then what does Peter’s denial of Jesus three times, it means three times zero, then the denial of the Father, Son and Holy Spirit; thus, it was the order Jesus created, thus an anti-Jesus, we wait thus, for a new Einstein to give us the dialectic of mathematics, how we can measure how much power Jesus had after his return from the mountain after his conversation with the Father and the disciples were asleep, that Sai Baba is the strongest power today, but how could I measure Lena’s love, the feeling in my soul, therefore, the people`s God, “Shiva”, he is zero, the creator of each order, and every pattern, every routine, every habit, then it is destructive, thus a denial of the nameless creation that is the strange ark Noah sailed away on and that in some ways also Sesa Naga, the raft of snakes, where Vishnu live, each man must build his own raft of snakes of existence, for it is her true home, for in every human being is the nameless God as no can put your finger on, but suddenly wake up, why, your love for the soul may have become so strong that this nameless God knows that he is welcome , know that you no longer want to create zero, except to get back to zero ego or the ninth center that is the end of the shivianska world-order to rebel against Sai Baba, you have given up the mathematical zero as the center of the cosmos, any attempt you made earlier, you are meditating, but you discovered that your excitement is not dissolved, it came out in the world, you tried to lock it into other people’s bodies, called them the awful name, but the evening was your tensions back, you tried again and meditate it out, but it stood beside you as your shadow, your dark as you do not wanted to illuminate, but to flee, the dialectical tension can not be dissolved in the dialectical hell, but the nameless God in you could wake up, you are filled with life, without limitation, you feel a freedom without end, all the walls have crumbled, all guns have fallen silent, it’s not about peace, but that gravity reversed direction mentally and go up to space, your consciousness expands, you feel globe travel around the sun, you feel it in your toes,