HOW IT IS 19

Du är tänkaren av dina tankar, och när du tänker känner du då var du är någonstans, ifall du nått halvvägs på dina djupaste önskningar, att din dröm om dig själv är på väg att slå in, på nätterna vandrade du rastlöst längs trottoarerna i skenet av de neon-upplysta skyltfönstren, du sökte henne, hon var din största dröm, du trodde att hon skulle kunna spegla en sann bild av dig, utan avundsjuka, utan manipulation, men i kärlek, din mor gav dig aldrig sanningen om dig själv, hon hade makt i sina ögon, i skolan kunde du aldrig fråga, vem du var, ingen var intresserad av den sortens kunskap, men du tänkte ofta och undrade över vem du egentligen var, men du kände dig osäker, för du fick inget riktigt grepp om dig själv, för den bild de hade av dig, ville de inte ge dig, du såg ut som en drömmare, en profet, du var lång och gänglig, du vinglade fram över det nyklippta gräset, du hörde en humla surra i en båaktig blomma, du var barfota, det var sommar, men du visste inte vem du var,fast ständigt letade du efter dig själv, men inte direkt, du letade efter henne, hon skulle finna dig, hennes kärlek skulle berätta om dig, skulle lysa upp dig, du letade efter din själ, men det visste du inte, ingen ville säga det till dig, för de visste kanske inte själva om det, men du letade efter henne, det var rätt, fast du visste inte att hon var din själ, du letade efter Isis, Laksmi, Saraswati, Maria i storstads-djunglens träsk, men inte på folketsparks dansbanor, du letade efter kärlek, du längtade efter kärlek, men du visste inte om ifall din djupaste önskan var henne eller själen eller kärleken, för du kunde inte skilja dem åt, fast nu färdas du allt djupare in i ditt hjärta, kan du känna det, kan du känna Isis dansa i hjärtat, du är tänkaren, men du kan också känna, hur är det möjligt, därför att du är en skapande tänkare, hur är det möjligt att skapa utan att känna, det är det inte, hur är det möjligt att tänka utan att känna, det går inte, för det är inte att tänka, det är observera, följa strömmen, hålla sig i mitten, observera vartåt strömmen går, vara massans kropp, som då Mao Tse Tung red på sin häst och soldaterna följde honom, han var floden, men du tänker, du har egna tankar, du använder dina känslor som en frekvens för dina tankar, som en sändare för dina ideer, mellan ditt hjärta och världens alla hjärtan, för det är känslan som kan binda oss tillsammans, hålla oss ihop, men också plötsligt stöta bort oss från varandra. separera oss, alienera oss, utan känslan har vi bara tomheten, som fylls upp av massan, av flocken, av kollektivet, av gruppen, av organisationen, av horden, känslan är din själ, du och din själ, du och Kurma avataren, men att finna Kurma, det är en slingrande väg, du läste Rosenkorsets filosofi, på varje sida såg du ordet själ, men inget om att kärlek var vägen till själen, och Atman som förknippas med Gud, inget om att den är kärleken, att skapa är en själslig akt, du kan tänka ifall du har kontakt med själen, men politik är istället för själ, Obama, kundalini-guden på Muladharas nivå, han tänker inte, han observerar, hela amerikanska försvars-departementet observerar, de är kikar-människor, radar-människor, det var därför Martin Luther King och John Lennon blev mördade, deras själar mördades, deras känsla, för när du har känslan i din hand är du inte ensam mera, då är du som Prometeus, han som tog elden från Gudarna, men det var egentligen inte elden som Prometeus höll i sin hand, det var själen, han tog den aldrig ifrån Gudarna, men han hade sträckt sin hand ända upp igenom himlen, och drog ut svärdet från stenen som kung Arthur,och befriade därmed sin symboliska kärlek på åttonde centrumet , men Gudarna blev avundsjuka för själva hade de inte orkat dra ut svärdet, de kallade honom därför tjuv, fast det var de som var tjuvar, Prometeus straffades också av de världsliga kundalini-gudarnas avundsjuka anti-själs-kraft, symboliskt satt han kedjad vid en klippa, men det var indirekt en test av Gud, för Gud använder ibland sin motståndare för att testa de sina, ifall de är värdiga att bära det opersonliga helt fritt i sin hand, och kung David som höll ormen i sina hand, menas alltså baksidan av själen, han vågade se det onda i ögonen,

in english

You are the thinker of your thoughts, and when you think you know then you are somewhere, if you reached the halfway mark of your deepest desires, your dream of yourself is about to embark, on the nights you wander restlessly along the pavement by the light of the neon-lit shop windows, you examined her, she was your biggest dream, you thought she could reflect a true picture of yourself, without envy, without manipulation, but in love, your mother never gave you the truth about yourself, she had power in her eyes, at school, you could never question who you were, no was interested in that sort of knowledge, but you often thought and wondered who you really were,but you felt insecure, because you did not get a true grip about yourself, for the image they had of you, they would not give you, you looked like a dreamer, a prophet, you were tall and lanky, you wing moved over the new-mown grass, you heard a bee buzzing in a bluish flower, you were barefoot, it was summer, but you did not know who you were, was constantly looking after yourself, but not exactly, you were looking for her, she would find you, her love would tell you, would brighten up you, you were looking for your soul, but you did not knew , nobody wanted to tell you, for they knew perhaps not themselves about it, but you were looking for her, it was right, though you did not know she was your soul, you were looking for Isis, Laksmi, Saraswati, Mary in urban jungle swamp, but not at the parks people were dancing, you are looking for love, You longed for love, but you did not understood if your deepest desire was her or soul or love, because you could not separate them, though now you travel deeper and deeper into your heart, you know it, you know Isis dancing in the heart, you are a thinker, but you also feel, how is it possible, because you are a creative thinker, how is it possible to create without feelings, it is not, how is it possible to think without feeling, you can not, for it is not to think, it is to observe, go with the flow, stick in the middle, observe where the flow going, as a body-mass, then Mao Tse Tung rode on his horse and the soldiers followed him, he was the river, but you’re thinking, you have your own thoughts, you use your emotions as a frequency for your thoughts, as a transmitter for your ideas, between your heart and all the world’s hearts, for there is a feeling that can bind us together, stick together, but also suddenly repel us from each other. separate us, alienate us, but without feeling we have only emptiness, which is filled up by the mass, of the flock, by the collective, of the group, the Organization, of the Horde, the feeling is your soul, you and your soul, you and Kurma avatar, but to find Kurma, there is a winding road, you read Rose Cross philosophy, on each side you saw the word soul, but nothing about love was the way to the soul, and Atman, which is associated with God, not that it is Agape, to create is a soul act, you can think if you have contact with the soul, but the politics is in place of soul, Obama, kundalini-god on Muladharas level, he thinks not, he observes, the entire U.S. Defense Department observing, they are binoculars-man, radar-people, so it was the reason Martin Luther King and John Lennon was murdered, their souls were murdered, their feelings, because when you have the feeling in your hand, you are not alone more, then you are like Prometheus, he took the fire from the Gods, but it was not really the fire that Prometheus held in his hand, it was the soul, he never took it away from the Gods; but he had stretched his hand up through the sky, and pulled out the sword from the stone as King Arthur, and thereby liberated his symbolic love at eighth center, but the Gods became jealous, they had not managed to pull out the sword, they called him a thief but though it was they who were thieves, Prometheus was punished also by the secular kundalini-gods envious anti-soul-force, symbolically, he sat chained to a rock, but it was indirectly a test from God, for God sometimes uses his opponents to test his people , if they are worthy to bear the impersonal completely free in his hand, and King David who kept the snake in his hand, therefore, meant the back of the soul, he ventured to see the evil eyes,