HOW IT IS 196

Alla begrepp som vi människor konstruerar är bara hur vi råkar
se på det hela utifrån vår hjärna,

det är alltså människans kosmologi vi läser
inte den verkliga och sanna kosmologin,

så vetenskapen är människans vetenskap
inte det sanna och verkliga vetandet,

och i människans vetenskap döljer sig en hel del värderingar
som sällan offentligt redovisas,

därför måste vi säga att vetenskapen ryms inom det politiska super-ego,
vi kan därför ej skilja mellan politik och vetenskap,

fast då jag säger att elfte chakrat, alltså Saguna Brahman,
som utgör Nirguna Brahmans form i världen
också kan kallas för MAHA LAKSMI,

så vad är då min värdering bakom detta påståendet
att det första som skapades var en kvinna,

jag är alltså ute efter den inre sanningen om mig själv
och om hur jag mentalt ska kunna komma vidare
emot det jag uppfattar som det absoluta,
alltså Gud.

och då tänker jag att den sanna och ursprungliga människan
då hon försöker rekonstruera sin personlighet, som samhäller då har
destruerat till vansinne och nervös förvirring,

och förstår då att i toppen på skapelsen står en kvinna,

men det verkar logiskt, för hon symboliserar ju havandetskapet
och skapelsen,

och när Adam Kadmon låg och sov ensam i sitt Eden såg han
aldrig att Eva redan var där,

för när du försöker resa din Shiva Lingham är detta möjligt
därför att hon redan finns på toppen,

på krönet av urberget,

och drar till sig det mystiska vattnet
som faktiskt är henne själv
inte direkt som Ganga som vi ser spruta ut ur Shivas Huvud,

men som eter,
som alkemisterna och rosenkorsarna menar är den ursprungliga
substansen i vårt universum,

hon skapar alltså Brahma, nionde chakrat som är den eteriska kroppen
och Ganesha, åttonde shakrat, alltså Shivas och Parvatis son,
som är den kropp eller substans som kan
kontrollera den astrala kroppen,
karmat i världen

och den mystiska triangeln som får den ursprungliga människa
att åter fungera här på jorden

är alltså Maha Laksmi som utgör toppen på vår ursprungliga kropp,
fast den egentliga toppen är Nirguna Brahman
som vi ej kan uppfatta annat än genom Maha Laksmi

hon skapar sin två barn, Brahma, vänstra sidan av kroppen
och Ganesa högra sidan,

och ett annat namn för denna triangel är Hanuman eller Garuda.
eller Horus

hela vårt universum är uppbyggt på att Maha Laksmi
kan stimulera din fröjd
och få vattnet att röra sig
tillbaka till henne

IN ENGLISH

All concepts that we humans construct is just how we happen to
look at it from our brain,

it is therefore the man’s cosmology we read
not the real and true cosmology,

so science is the human science
not the true and real knowledge,

and in the human sciences there are concealed a lot of values
that are rarely publicly reported,

therefore, we must say that science is within the political super-ego,
we thus can not distinguish between politics and science,

but when I say that the eleventh chakra, hence Saguna Brahman,
which constitutes Nirguna Brahmans form in the world
also may be called MAHA Laksmi,

so what is my value behind this assertion
that the first thing that was created was a woman,

I am thus looking for the inner truth about myself
and about how I mentally shall be able to move forward
toward what I perceive to be the absolute,
Thus, God.

and then I think that the true and original man
when she tries to reconstruct her personality, which the society then has
destroyed to madness and nervous confusion,

and realizes that in the top of the creation stands a woman;

but it seems logical, because she symbolizes the expectancy
and creation,

and when Adam Kadmon was sleeping alone in his Eden, he never saw
that Eva was already there,

for when you trying to raise your Shiva Lingham is this possible
because she already is on top,

on top of the primordial mountain,,

and attracts the mysterious water
which is actually her self
not directly as Ganga that we see jetting out from Shiva’s head,

but as ether;
as alchemists and Rosicrucians mean is the original
substance in the our universe,

She thus creates Brahma, ninth chakra as is the etheric body
and Ganesha, eighth chakra, thus Shiva and Parvatis son
as is the body or substance as may
control the astral body,
the karma in the world

and the mysterious triangle which gets the original human
to re-operate here on earth

therefore Maha Laksmi which constitute the top of our original body,
altough the actual peak is Nirguna Brahman
which we can not understand except thru Maha Laksmi

she creates her two children, Brahma, the left side of the body
and Ganesa the right side,

and a new name for this triangle is Hanuman or Garuda.
or Horus

our entire universe is built on that Maha Laksmi
can stimulate your joy
and get the water to move
back to her