HOW IT IS 197

Vägen till himmelriket är som Osho sade, från sex till super-consciousness,
men alltihopa hänger på Maha Laksmi, hur mycket
lust hon ger,

men här står vi inför ett mycket komplicerat problem,
för ifall Shiva ingriper mera aktivt i världen, trycker ner människornas
arroganta ego, gör dem mera ödmjukare, så kommer
naturligtvis mänsklighetens lidande att öka, och då kommer kanske
människorna att fråga sig, hur kan det finnas en Gud när det finns
så mycket lidande i världen,

dessutom kommer ett sådant förfarande att utnyttjas omedelbart av de demoniska,
som då kommer att försöka öka sin grymhet över människorna,
sin sadism, och istället för att få en godare människa så får vi istället en ökad ondska,
och hur ska Maha Laksmi lösa detta problemet, ifall lidandet ökar,
för hur fördelar hon sin fröjd bland människorna,

hon kanske då håller sin lust till människan på sparlågan,
så de just kan producera mera avkommor, ej kunna ta sig uppför chakra-
pyramiden ermot högre fröjd,

ifall jag fick en massa millioner dollar i min hand skulle jag kanske upprätta
mitt eget lilla konunga-rike,
köpa land på en mycket naturskön plats,
bygga ett vackert stort hus med en studio där jag kunde kolla allt som händer,
video-filmer av James Dean,
all skön musik i världen, alla teve-kanaler osv..
och ha en massa tjänare som passade upp mig
och jag skulle ligga ner på en mjuk och härlig säng
och bara uppleva det bästa ljudet, de bästa filmerna, de bästa teve-kanalerna,
och som en Maharaja eller sheik skulle jag skaffa mig ett harem
av vackra kvinnor som jag kunde
förlusta mig med då jag kände för det,

men hur mycket lust skulle Maha Laksmi ge mig till ett sådant liv?

Hon skulle säkert göra mig väldigt olycklig, ge mig smärta och lidande,
så att hela detta livs-projektet kvaddade omedelbart,
för jag har känt att hon tycker om mig,
och alla hon tycker om tar han upp till sig till himlen
till hennes bädd på NAGA SESA,

för hon bestämmer över människornas lycka,

min sociala form i världen har alltid varit ett skjul, ett regnskydd,
jag har aldrig riktigt varit i världen,
jag har befunnit mig klättrande på chakra-stegen,
sökt efter Saguna Brahman,

finns det någon lycka i världen?

det handlar väl då om att försöka manipulera sin orgasm,

IN ENGLISH

The road to heaven is as Osho said, from sex to super-consciousness,
but it all depends on Maha Laksmi, how much
pleasure she gives,

but here we face a very complicated problem,
for if Shiva intervenes more actively in the world, suppresses people’s
arrogant ego, makes them more humble, so will
obviously the suffering of mankind increase, and then perhaps
people ask themselves, how can there be a God when there is
so much suffering in the world,

Moreover will such a procedure be used immediately by the demonic,
as will then try to increase their cruelty upon the people;
their sadism, and instead getting a nicer person, we will get instead greater evil,
and how shall Maha Laksmi solve this problem, if pain increases,
for how shall she distribute her joy among the people,

she may then keep her desire for mankind on economy mode ,,
so they just can produce more offspring, not be able move up the chakra
pyramid toward greater joy,

in case I got a lot of millions of dollars in my hand I might establish
my own little KINGDOM-empire,
purchase land on very scenic site,
build a beautiful big house with a studio where I could watch everything that happens,
video-films of James Dean,
all the great music in the world, all television channels, etc. ..
and have lot of servants as waited on me
and I would lie down on a soft and lovely bed
and just enjoy the best sound, best movies, the best television channels,
and as Maharaja or sheikh would I get me a harem
of beautiful women as I could
amuse myself with when I felt like it,

but how much pleasure would Maha Laksmi give me with such a life?

She would certainly make me very unhappy, give me pain and suffering;
so that this entire life-project wrecked immediately,
for I have felt she likes me;
and all those which she likes she takes them up to to the heaven
to her bed on NAGA SESA,

for she has control over people’s happiness,

my social form in the world has always been a shed, a rain cover,
I’ve never really been in the world,
I have found myself climbing on the chakra ladder,
searched for Saguna Brahman,

is there any happiness in the world?

it is a mater of minipulating your orgasm in that case