HOW IT IS 2

Shiva, som är den högra kroppshalvan, består alltså av 9 anti-gudar, medan Vishnu som är den vänstra kroppshalvan alltså har 10 centrum, (10 kaosets gudar eller 10 anarkins gudar), som installerats av hans avatarer, Matsya, fisk-avataren är det första centrumet, det är absolut och befinner sig på vänstra sida av Muladhara, på dess högra sida befinner sig ett anti-centrum till Matsya, ett så kallat kundalini-centrum, och idag är det Amerikas President Obama, som förkroppsligar detta centrum, han är den förste anti-guden,den förste kundalini-guden, nästa centrum på Vishnu`s Celestiska kropp är Kurma, vår själ, på vänster sida av sexualorganet, och på motsatta sidan anti-centrumet i Shiva kroppen, som utgörs av alla terrorist organisationer i världen, ett ansikte för dessa organisationer kan vara t.ex al-Kadaffi, alltså, det egentliga motivet för terrorismen i världen är oförlösta sex-spänningar, de skjuter, spränger och mördar för att befria sin sexualitet, som Wilhelm Reich sa att aggressivitet kan framkalla en spricka i den förtryckande muren, och därmed befrias sexualiteten en aning, dessa terrorister lever förmodligen som Bogard i ett nästan kontinuerligt intercourse, de är verkligen sexuella missbrukare och för 2 000 år sedan kunde vi ha satt dit Bogards ansikte som det andra centrumet på anti-skapelsen, motsatsen till sexomanin i anti-skapelsen är alltså själen, känslan, att njuta av att se på den blåa himlen tidigt på morgonen, för när själen kommer in i bilden handlar det om kärlek, den träder in i världen genom själen, och det tredje centrumet på anti-skapelsen är alltså Osama ben Laden, magen är dess organ, och Varaha, vildsvins-avataren Ladens motsatts, och detta centrum är handlingen, och ben Ladens handlingar är groteskt anti-mänskliga, men framkallar makt, medan Varahas handlingar är fulla av broder-och-syster-kärlek till mänskligheten, och det fjärde centrumet på anti-gudarnas hierarki är Påven, den hjärtlösaste av alla hjärtlösa och Narasima -avataren, i skapelsens centrum, naturens konung som ska förgöra alla som hindrar oss från att öppna vårt hjärta och leva i en total kärlek till världen, vi startar alltså i första chakrat, första centrumet, och gör då uppror emot allt det som Amerikas president står för, det gjordes också mycket riktigt av den svenske statsministern Olof Palme, som på 60-talet gick i samma demonstrations-tåg som Nordvietnamesiska ambassadören på Stor-Stockholms gator, med facklor i handen, han gjorde uppror emot Richard Nixon och Lynden Jonson, två presidenter som hade sänt bombmattor över Nordvietnam och mördat massor av civila, Amerika kallade hem sin ambassadör från Stockholm, Olof Palme var alltså en god och äkta rebell emot anti-skapelsen,detta upproret kom från Matsya,Vishnus All-medvetande, men Palme var ej medveten om detta, men handlade rätt spontant och intuitivt med avseende på att sätta Vishnus medvetande på tronen i samhället, Olof Palme, den kanske störste internationella statsmannen på 1900-talet mördades 1986, han var ej önskvärd, hela det kommunistiska upproret på 60-talet hade kapitalismen som förtryckande kraft de ville detronisera och Amerikas President symboliserar Kapitalets fader, men det var bara ett ekonomiskt uppror, vi slukade tankarna och känslorna som Amerika förmedlade till oss genom sina cowboy-filmer, Gary Coopper, som Sheriffen gick hem i världen, men vad stod han för, och Dylan glorifierar Billy the Kidd som om han vore nästan ett helgon, hans frihet, och sedan har nästan varje ny rock-grupp samma typ av klädsel som Billy, fast han var en kallblodig mördaren, en sjuk psykopat, idag är Amerika starkare än någonsin, varje uppror emot den kraften slås obönhörligen ner så gott som omedelbart, miljö-rörelsen är söt och rumsren, luktar gott, men Green Peace är bara intresserade av projekt som massmedia visar upp på televesionen över hela världen, och av att samla in donationer, Green Peace är ingen genuin hjälp organisation, den är under Obamas regi, fast osynligt,

in english

Shiva, who is the right body half, made up of 9 anti-gods, while Vishnu is the left body half, therefore, has 10 centers (10 chaos gods or 10 gods of anarchy), which installed by his avatars, Matsya, fish avatar is the first center, it is absolute and is on left side of Muladhara, on its right side is an anti-center to the Matsya, a so-called kundalini-center, and today it is America’s president Obama, who embodies this centre, he is the first anti-god, the kundalini-god, the next center of Vishnu `s Celestial body is Kurma, our soul, on the left side of the sexual organ, and on the side opposite the anti-center in Shiva`s body,which consists of all terrorist organizations all over the worlda, for exampel I.R.A., a face for these organizations can be for example Al-Kadaffi, therefore, the real motive for terrorism in the world are undelivered sex tensions, they shoot, blow up and killer in order to liberate their sexuality, who Wilhelm Reich said that aggression can cause a crack in the oppressive wall, and therefore releas sexuality slightly, these terrorists lives probably as Bogard in a nearly continuously intercourse, they are really sexual abusers and for 2 000 years ago could we have sat there Bogarde’s face as the other center of anti-creation, opposite to sexomanin of anti-creation is thus the soul, feeling, enjoying to look at the blue sky in the early morning, when the soul comes into the picture, it is about love, it enters into the world through the soul, and the third center in anti-creation is, therefore,Osama ben Laden, the stomach is its organ, and Varaha, Boar avatar Laden’s opposite, and this center is the action, ben Laden actions are grotesquely anti-human, but produces power, while the Varaha actions are full of brother-and-sister-love for humanity, and the fourth center in the anti-gods hierarchy is the Pope, the most heartless of all the heartless and Narasima-avatar, in the center of creation, nature King to destroy all that prevents us from opening our hearts and living in an overall love for the world, then we will start in the first chakra, the first center, and then does rebellion against everything that America`s President stands for, it was performed also quite right of the Swedish Prime Minister Olof Palme, who in the 60s went in the demonstration trains on the North Vietnamese ambassadorr on Stockholm’s city streets, with torches in hand,he rebelled against Richard Nixon and Lynden Jonson, two presidents who had sent the carpet-bombing of North Vietnam and killed lots of civilians,America recalled its Ambassador from Stockholm, Sweden, Olof Palme was therefore a good and genuine rebel against the anti-creation,this uprising came from Matsya,Vishnu All-consciousness, but Palme was not aware of this, but was right spontaneously and intuitively in terms of bring Vishnu awareness to the throne in the community, Olof Palme, perhaps the greatest international statesman in the 1900s was assassinated in 1986, he was not desirable, the entire communist uprising in the 60th century had the capitalism as oppressive force they wanted to dethrone, and America`s President symbolizes the Capital’s father, but it was just an economic rebellion, we devoured thoughts and feelings that America is mediated to us through itscowboy movies, Gary Coopper, as Sheriff went home in the world, but what he stood for, and Dylan glorify Billy the Kidd as if he were almost a saint, his freedom, and then,almost every new rock group wear the same type of dress as Billy,though he was a cold blooded murderer, a sick psychopath, America today is stronger than ever, any rebellion against the power is turned inexorably down almost immediately, the environmental movement is sweet and housetrained, smells good, but the Green Peace are only interested in projects that the media shows up at televesionen worldwide, and by collecting donations, Green Peace is no genuine relief, it is in Obama’s direction, but invisible,