HOW IT IS 201

Den demoniska människan försöker alltid attackera den ursprungliga människan,
det är alltså ett oavbrutet krig mellan dessa två olika människor,
ett krig mellan ont och gott,

men ifall du säger till en psykiater att samhället är ont
kommer han inte att hålla med dig,

och ifall du säger att du aldrig kunde koncentrera dig i skolan
därför att du upplevde atmosfären i klassrummet som kall, opersonlig
och en aning aggressiv,
men att du behöver en mildare och kärleksfullare atmosfär
för att kunna koppla av dig själv
och försjunka in i en undersökning av något visst fenomen
som läraren gav som uppgift,

då kommer psykiatern kanske att tänka att du är en överkänslig människa,
och kanske också att tänka att du är en svag och vek person
som inte klarar av konkurrensen

men du är ingen svag människa
men ej lämpad för ett kapitalistiskt-liberalistiskt
konkurrens-samhället
men lämpad för ett mildare samhälle som bygger på ett vänligt samarbete
spontanitet och skapande realtioner

och psykiatern kanske skriver ut psykofarmaka till dig som ska göra dig okänsligare,
så att du ska slippa känna det onda, sövas ner en aning så att du kan gå ut på stan
och känna dig hemme bland dina bröder och systrar
och vaggas till ro i en falsk ordning
där du inte längre känner då ulvarna äter på dig i smyg,
men kan klara av att vara en social
individ fast normaliserad genom psykofarmaka
för snart ska du dö
och då är tävlingen slut

jag tävlar inte alls med någon,
jag försöker istället befria det som hindrar
min egentliga födelse att bli till,

jag är min egen hjälte,
mina fingrar lyser av kärlek
så jag kan se i det mörker som normalt hindrar oss från att kunna se oss själva,
jag kan se mig själv,
jag fattar hur det hänger ihop,
hela processen,

men du förstår inte vad jag säger,
för när jag pratar sover plötsligt alla, vissa snarkar högt,

det magiska tänkandet hade faktiskt låst in hela männskligheten
i en långsam självmords-process
i slutet på 1900-talet,

fast det är bättre nu
regnskogarna var på väg att huggas ner i Brasilen,
för att göra snabba pengar,
och haven höll på att förgiftas
och kärnkraftverken med sitt farliga avfall
och Ozon-lagret tunnades ut

IN ENGLISH

The demonic man always tries to attack the original man;
it is therefore an uninterrupted war between these two different people,
a war between good and evil,

but if you say to a psychiatrist that society is evil
He will not agree with you,

and if you say you could never concentrate in school
because you felt the atmosphere in the classroom as cold, impersonal
and a little aggressive,
but you need a gentler and more loving atmosphere
to be able to relax yourself
and immerse you in an investigation of some particular phenomenon
that the teacher gave as task,

then the psychiatrist may think that you are an overly sensitive man,
and perhaps also to think that you are a weak and feeble person
unable to cope with competition

but you’re not a weak person
but not suited to a capitalist-liberal
competitive society
but suitable for a gentler society based on a friendly co-operation
spontaneity and creative realtionships

and the psychiatrist may prescribe psychotropic drugs to you that will make you less sensitive,
so that you do not feel the evil, put to sleep slightly so that you can go out in the town
and feel at home among your brothers and sisters
and lulled to sleep in a fake order
where you no longer know when the wolves are eating at you on the sly;
but can manage to be a social
individual tough normalized by psychotropic drugs
for soon you will die
and then the contest is all over

I will not compete at all with anybody,
I instead try to liberate what prevents
my actual birth to manifest,

I am my own hero,
my fingers glow with love
so I can see in the darkness which normally prevents us from being able to see ourselves,
I can see myself,
I understand how it is linked together,
the whole process,

but you do not understand what I say;
for when I talk suddenly all are asleep, some snore loudly,

the magic thinking had actually locked in the whole mankind
in a slow suicidal process
in the late 1900s,

though it is better now
tropical forests was about to be cut down in Brazil,
to make a quick buck,
and the seas were being poisoned
and nuclear power plants with their hazardous waste
and ozone-layer was thinning out