HOW IT IS 202

Igår morse klockan halv nio försökte jag starta bilen, men det var svårt,
jag förstod de hade helt en del vatten i motorn på natten i mörkret här
vid mitt Ashram,
för bilen står utomhus, och vem som helst kan öppna huven
och göra precis vad de vill,

men efter en stunds försök att starta bilen kom den plötsligt igång
och svart rök bolmade ut ur avgasröret,
men jag var en aning rädd för att köra iväg,
för ifall de var mycket vatten i motorrn skulle gasketten bli förstörd
och hela motorn kunde skadas,
men jag körde iväg två kilometer och stannade utanför Rajas hus,
han kom ut omedelbart,

han sa att de hade hällt bara 1 centiliter vatten i motorn, no problem,
att det var Gunasekaren, Mohammed och Perumal A sackliar som gjort detta
och alla kände tydligen till det,

men Raja, frågade jag, varför håller de på så här,
slåss emot en man som ej slår tillbaka,

det är mantra-people som pressar Gunasekaren, svarade Raja,
men jag ska snacka med honom, och Raja försöker få tag i Gunasekaren
som är son till Gandhi Thever och bor i Gandhis hus på andra sidan av vägen
fast mitt emot Rajas hus som står på vänster sida av vägen,

för de utgör tillsammans en stor Thever familj
på fyra bröder och Raja är son till Maya Thever,
men Rajas far skapar inga problem för mig,
för det är egentligen bara Gandhi thevers familj som efter 18 år fortfarande gör det,

men det beror på att Jesuraj i Attur, denna kristna pillai pressar Gandhis familj och ger dem
pengar för att ge mig en massa onödiga problem.

Men bredvid Jesuraj står Mr Asir Vadam den katolska prästen i Attur
för dess kyrka,

en totalt genomfalsk människa som ofta skriver falska brev till myndigheter och ger felaktiga
beskrivningar av människor, beskyller dem för både det ena och det andra,

han skrev till District Collektor om mig,
för jag läste en kopia av detta brevet
där han påstod att jag var psykopat och var farlig för allmänheten.

jag åker iväg till Teni, ska försöka få tag i en reparatör till min luft-konditionering,
men känner starka vibrationer då jag styr med ratten,

jag stannar och kollar ifall det är en liten punktering på gång,
men allt ser normalt ut,

jag stannar vid Rosgarden,

Tangaraj säger att 7 00 Neiker från Sai Bbas grupp dog i går kväll,
de flesta höll till här nära Batalagundo med sin puja emot mig,

men idag var det bara 3 neikar i Batalagundo,,

jag stikcker vidare, men strax innan Devadanapatty
smäller det till som en slags bomb,
punktering på höger bak,

jag ser att de har pressat in ett tjockt plattjärn i däcket,
det är mer än 10 centimeter långt och kanske 2 centimeter brett,

det är väl nästan mordförsök, tänker jag,

men jag förstår att plattjärnet varit
i flera veckors mantra- puja
och skulle användas emot mig för att magiskt
försöka punktera högra sidan av kroppen,

jag sätter på reservdäcket och kör vidare,
men får ej tag i nån reparatör i Teni,

men jag tankar bilen strax utanför Teni,
fast då jag ska starta den fungerar ej start motorn,

jag öppnar huven
startmotor är helt lös,

det är mohammed som skruvat loss den och gett skruvarna
till Sai Baba-people, de ska använda skruvarna i puja
i Puttaparthi,

det är 3 nambottries där,
och rent magiskt ska det fungera som att min transformation ej ska starta,
alla dessa ideer kommer från Sai Baba,

vi skjuter igång bilen, jag skruvar fast start motorn i Perikulam,
men jag känner att Mohammed har öppnat topplocket på motorn och
skapat disharmoni mellan de olika cylindrarna genom att skruva
på inställnings-skruvarna och detta skapar en obehaglig vibration i hela bilen,

fast Mohammed försöker framställa sig själv som en vän till mig.

Jag kommer tillbaka till Raja klockan 3 på eftermiddagen,
han vattnar sina banan träd,
men kommer till huset, vi dricker kaffe,
han säger att vi kan möta Gunasekaren om en timme,

det är bäst att snacka direkt med gärningsmännen,

fråga varför de håller på emot mig så här,
jag kommer dit klockan 5, och Raja är där och vi sätter oss ner på hans altan
och dricker kaffe och han kallar dit Guna sekaren,

och vi frågar rakt på sak varför han kommer till ashramet på natten
och skadar min bil.

och Gunasekaren svarar att han mötte Jesuraj igår i hans hus i Attur
och där satt två brahmins präster
från Kaliana Sundarams Abramin Tempel i Dindigul

och de sa att de behövde skruvarna från Start motorn

och sedan ville de att vi skulle pressa in plattjärnet i höger
bakdäcker för det skulle fungera som ett mantra-doll,

och att jag var en hemska människa som de inte ville ha här i Indien
och mohammed fick 200 rs och Perumal A sackliar 50 rs
och Guna sekaren 300 rs
av Jesuraj,

men Raja säger att idag i morse dog 400 Neiker
då de gjorde mantra-puja emot mig
och de sista 50 Neikers dog klockan 1600,
av att deras spänning returnerades
tillbaka till dem själva.

IN ENGLISH

Yesterday morning at half past eight, I tried to start the car, but it was difficult,
I knew they had trown some water in the engine at night in the dark here
by my Ashram,
the car is outside, and everyone can open the hood
and do whatever they want,

but after a while of trying to start the car it suddenly started
and black smoke billowed out of the exhaust pipe,
but I was a little afraid to drive away,
for if they there was a lot of water in the engine the gasket would be destroyed
and the whole engine could be damaged,
but I drove two kilometers and stopped outside Rajas house ,
He came out immediately,

He said they had just poured a cl water in the the engine, no problem;
that it was Gunasekaren, Mohammed and Perumal A sackliar who made this
and all clearly knew about it,

but Raja, I asked, why are they doing acting this way ,
fighting against a man who does not fight back,

it is the mantra-people who push Gunasekaren, Raja said,
but I’ll talk to him, and Raja tries to get Gunasekaren
who is the son of Gandhi Theva and lives in Gandhi’s house on the other side of the road
tough right across Rajas house which on the left side of the road,

for they constitute a large family the Thevar
four brothers and Raja is the son of Maya Theva,
but Rajas father does not create problems for me,
for it actually just Gandhi thevers family that after 18 years still does it,

but that is because Jesuraj in Attur, this Christian Pillai presses Gandhis family and gives them
money to give me a lot of unnecessary problems.

But next to Jesuraj stands Mr. Asir Vadam Catholic priest in Attur
for their church,

a totally false human who often writes fake letters to the authorities and gives them wrong
descriptions of people, blames them for both this and the other,

he wrote to District Collektor about me,
because I read a copy of this letter
in which he claimed that I was a psychopath and was dangerous to the public.

I go off to Teni, will try to get a repairman to my air-conditioning,
but feel strong vibrations when I control the steering wheel;

I stop and check if it actually is a small puncture in the pipeline,
but everything looks normal,

I stop by Rosgarden,

Tangaraj say that 700 Neiker from Sai Babas group died last night;
most of them lived near Batalagundo with their puja against me,

we push started the car, I screw firm the starting motor in Perikulam,
but I feel that Mohammed has opened the top cover on the engine and
created disharmony between the various cylinders by turning
on the adjustment screws and this creates an unpleasant vibration throughout the car,

tough Mohammed attempt to portray himself as is a friend to mine.

I return to Raja at 3 o’clock on the the afternoon,
he waters his banana trees,
but come to the house, we drink coffee,
He says that we can meet Gunasekaren in about an hour,

it is best to talk directly the offender,

ask why they are against me like this,
I get there at 5, and Raja is there and we sit down on the his porch
and drink coffee and he calls on Guna sekaren,

and we ask bluntly why he comes to the ashram on the night
and damages my car.

and Gunasekaren respond that he met Jesuraj yesterday at his house in Attur
and there were two Brahmins priests
by Kalian Sundaram Abramin temple in Dindigul

and they said they needed the bolts from the starter

and then they wanted us to squeeze into the flat bar in right
rear tire because it would serve as a mantra-doll,

and that I was a terrible human that they not wanted to have in India
and Mohammedgot 200 rs and Perumal A sackliar 50 rs
and Guna sekaren 300 rs
by Jesuraj,

but Raja say that today in the morning died 400 Neiker
when they did mantra puja against me
and the last 50 Neikers died at 1600;
by their tension which was returned
back to them.

but today there was only 3 neikar in Batalagundo,,

I drive on, but just before Devadanapatty
bang it as is a kind of bomb,
puncture on the right rear,

I see that they have been pressed into a thick flat steel in the deck;
it is more than 10 cm long and maybe 2 cm wide;

that’s almost attempted murder, I think,

but I understand that the flat bar was
in several weeks’ mantra puja
and would be used against me to magically
try to puncture the right side of the body,