HOW IT IS 204

Den kunskap som Vishnu gav mig om Sai BABA
visade att Sai Baba faktiskt höll fast hela Indien i ett stenhårt
järngrepp av demoniskt magiskt tänkande, ja, han hade faktiskt kopplat sitt grepp
om hela världen, inte direkt synligt, inte heller direkt specifikt, som Amerikas invadering i Irak,
men generellt, lite här och där, så att det hade ändrat kursen totalt på mänsklighetens färd
fram emot nya äventyr och innovationer av det sociala kontroll-systemet,

men idag har Vishnu get honom ett motgift som verkar djupt upplösande på den magiska
och demoniska makten som Sai Baba vibrerade ut övert världen och hela det demoniska
grymma förfarandet speciellt emot den ursprunglöiga människan är inte längre hotfullt
men kommer att sjunka undan helt och hållet inom en snar framtid,

Sai Baba, denna geniala demon var faktiskt en inkarnering av 1984 som Orwell så fint skildrade
i sin lilla bok som var en slags saga om Sai Babas magiska tänkande,

mänskligheten har ändrat kurs,
de är nu på väg åt ett annat håll, och var det inte ganska fantastiskt
att en man som Saddam Hussein,

som styrde sitt land precis dit han själv ville och till och med Amerika
kände sig hotade av hans starka vilja,
att de plötsligt tog sig dit till hans land
inte som turister men som rånare,
som banditer, som legister,

och bara på några dagar gjorde de sig till Herrar över hela Irak
och började styra detta land i den riktning Amerika önskade,

och Saddam Hussein gömde sig undan dessa busar från Amerika,
men snart hittade de honom
och satte Iraks egentliga ledare i ett fängelse i sitt eget land
anklagad av dessa Amerikanska busar för att ha våldfört sig på sitt lands
befolkning och vanstyrt Irak under många år,

men Amerika våldförde sig ej på Iraks befolkning?

för hela det Amerikanska
tänkandet var en klar variant av 1984, för Amerika såg sig själv
som de rättfärdiga Herrarnas riddare

som skulle komma till Irak och befria befolkningen från den
stora stygga vargen Saddam Hussein styre och göra Irak
till en demokratiskt ja-sägare

till allt vad Amerika tog sig för,

för är det inte så idag, att Irak är en lojal
ja-sägare till den Amerikanska politiken

och till sist genom att magiskt pressa domstolarna i Irak
att ta upp en massa olika anklagelse punkter emot Saddam Hussein,
som var så absurba att de ej ens kunde rymmas
inom den ram 1984 hade som magiskt tänkande

så plötsligt avrättades Saddam Hussein
av sina egna domstolars order
totalt manipulerade av de Amerikanska inkräktarna,

men hur kunde hans makt plötsligt vändas totalt emot honom?
men det är magins väsen
att plötsligt göra det negativa positivt.

fast det egentliga motivet Amerika hade för att invadera Irak
var nog att plundra detta land på all sin olja

IN ENGLISH

The knowledge that Vishnu gave me about Sai Baba
showed that Sai Baba actually held onto whole of India in a solid
iron grip of demonic magical thinking, yes, he actually had linked his grip
on the whole world, not directly visible, nor directly specifically, as Americans invaded in Iraq,
but generally, here and there, so that it had changed the course in total of humanities trip
toward new adventures and innovations in the social control system,

but today Vishnu get him the antidote, which works deeply disruptive on the magic
and demonic forces that Sai Baba shook out over the world and all the demonic
cruel procedure especially against the primordial man is no longer threatening
but will drop away completely in the near future,

Sai Baba, this ingenious demon was actually an incarnation of 1984 as Orwell so finely portrayed
in his little book that was a sort of tale of Sai Baba’s magical thinking,

humanity has changed its course,
they are now going the other way, and it was not quite great
that a man like Saddam Hussein,

as ruled his country exactly where he wanted and even America
felt threatened by his strong will,
they suddenly got there to his country
not as tourists but as robbers;
as bandits, as legister,

and only a few days, they made themselves masters over Iraq
and began to govern this country in the direction America desired,

and Saddam Hussein hided himself from these thugs from America,
but soon they found him
and put Iraq’s true leader in a prison in their own country
accused by the U.S. thugs to have abused his country
population and misruled Iraq for many years,

but America did abuse the Iraqi population?

for the entire U.S.
thinking was one clear version of 1984, for America saw itself
as the righteous Sir Knight

that would come to Iraq and liberate the people from the
big bad wolf Saddam Hussein regime and make Iraq
into a democratically yes-sayers

to whatever America undertook on,

for is it not so today, that Iraq is one loyal
yes-sayer to the American politics

and finally by magically pressing on the courts in Iraq
to take up a lot of different allegations against Saddam Hussein,
which was so absurd that they couldn’t even fit
within the framework of 1984, as magical thinking

so suddenly Saddam Hussein was executed
by his own courts orders
totally manipulated by the American invaders,

but how could his power suddenly turn totally against him?
but that is the essence of magic
to suddenly make the negative positive.

tough the real reason America had in invading Iraq
was probably to rob this country of all its oil