HOW IT IS 203

Ifall vi kallar en människa för en ande eller ett medvetande med EGEN identitet
kan man då fråga sig hur dessa identiteter egentligen skapas,

och vad den egentliga meningen är med dessa identiteter,

för ifall du döms till döden i en domstol
är det du som ska dö och inte jag som just råkar läsa om denna domen i en nyhets-tidning
och ifall jag kan se ditt ansikte på bilden i tidningen
vet jag att det är du och inte jag,
för jag har ett annat liv att leva, medan du snart ska dö,

och när jag säger att du ska dö
menar jag att du inte får vara med oss längre här på jorden,

men att du ska lämna oss,

men inte att din ande, ditt medvetande, din identitet ska dö,
för det som egentligen är du, som styrt ditt liv,
och som du egentligen uppfattar som dig själv,

kommer enligt Hinduismen att gå till en annan plats,
som inte är materiell på det sättet vi upfattar det materiella,
men kommer att överleva som en slags mix av ande-själen
och karmat i Shivas domän,

för varje identitet som skapas till jorden
kommer från den ursprungliga identiteten som vi kallar för Gud,

för mytologiskt förklaras detta förhållandet genom att Gud skapade Adam Kadmon,
alltså Adam kommer från Gud,

hans identitet, hans medvetande, hans ande,

därför kan Adam aldrig dö,

men om vi säger att människans identitet,
människans medvetande kommer från hennes relation med sin sociala omvärld,
att människan är en ren social organism,

då¨är det kanske möjligt att tro att människan helt förintas då hon dör,
hennes ande och hennes minne löses upp
utan någon identitet som lever vidare,

men både Judar och Brahminer hävdar att de är skapade av Gud,
alltså att deras identitet ej kan dö,
att deras ande tillhör Guds ande,

och det verkar som att alla krig, alla konflikter
och allt hat som existerat på jorden
är framskapat av just denna konflikt
mellan att vara en vanlig dödlig själ
eller att vara en salig förevigad själ

är du en evig människa
eller är du en köp-slit-släng-produkt?

för alla de som kan känna Maha Laksmis kärlek
i sin kropp,
de är på ett eller annat sätt eviga,

IN ENGLISH

If we call a man a spirit or a consciousness with its own identity
one can then ask how these identities actually are created,

and what the actual meaning is with these identities,

for if you are sentenced to death in court
it is you who shall die and not me who just happen to read this appeal in a news-magazine
and if I can see your face in the picture in the newspaper
I know it’s you and not me,
for I have another life to live, while you are about to die,

and when I say that you will die
I mean you can not be with us longer here on earth,

but that you shall leave us,

but not that your spirit, your consciousness, your identity shall die,
for it is really you, who controlles your life,
and who you actually perceive as yourself,

shall according to Hinduism go to another place,
which is not material in that way we precieve the material,
but will survive as a sort of mix of the spirit-soul
and the karma in Shiva’s domain,

for each identity that is created to the Earth
comes from the original identity that we call God,

for mythologically is this relationship explained by that God created Adam Kadmon,
thus Adam is from God;

his identity, his mind, his spirit,

therefore Adam can never die;

but if we say that man’s identity,
the human consciousness comes from her relationship with her social environment,
that man is purely a social organism,

then it is perhaps possible to believe that man is completely destroyed when she dies,
her spirit and her memory dissolves
without any identity which survives,

but both Jews and Brahmins claim that they are created by God,
thus their identity can not die;
that their spirit belongs to God’s spirit,

and it seems like all wars, all conflicts
and all the hatred which has existed on Earth
is created out of this particular conflict
between being a mere mortal soul
or to be a blessed immortalized soul

Are you an eternal man
or are you a buy-wear disposable product?

for all those which can feel Maha Laksmis love
in their body,
they are in some way eternal,