HOW IT IS 21

För handlingen är det stora mysteriet i människans liv, är den menad för människans egen njutnings skull, utan att hon ska behöva tänka på dess konsekvenser, ett slags drönar liv, i sus och dus eller är den kanske menad som en gåva eller förlåtelse för att vi gjort något dumt och orätt och att vi ges en ny chans att rätta till det, men samhällets auktoriteter tror inte på att människan är god, för samhället är inte uppbyggt på att frigöra det goda, men att hindra det onda, vi har tjocka lagböcker och domstolar för att förhindra och för att straffa grövre ondska, vi har bibeln och Manus lag och så vidare för att inte bara civilisera det vilda i oss, men också predika om ett slags himmelrike dit vi kan komma ifall vi följer vissa handlings-mönster,men människans verkliga himmelrike är alkoholen, prostitutionen, narkotikan, nervlugnande tabletter, sömntabletter, marijuana och opium, det är visserligen ett konstlat himmelrike, men det struntar hon i, därför har vi också fått en psyk-vård som tar hand om och behandlar en akut sorg eller en akut ångest som uppstått därför att dörren till det äkta himmelriket varit tillbommad i 4000 år av en svart magi, jag stötte på en kristen socialarbetare i Dindigul, “min far dödades av 3 dagars mantra-puja, sa han upphetsad, ” då tog min mor ner den stora inglasade bilden av Jesus och krossade den emot golvet”, “du ska veta”, sa han, “att det onda är starkt idag”, jag kunde höra himlen sucka djupt över den bedrövelse som den hierarkiska kundalini-ordningen framkallat här på jorden de senaste tusen åren genom dess falska gudar, genom dessas grymma och svarta magi, som nu idag styrs av Obama, Kadafi och alla terrorister, Ben Laden, Påven Bendict XVI, de lägre hinduistiska mantra-ritualisterna och woodoo ritualisterna i Afrika och i Latinamerika, Dalai Lama och hans buddhistiska mantra arme, Shankaracharya Kanchi, Jayendra Saraswathi Swamy och hans brahminska mantra arme över hela världen, Nambottris mantra krigare och sist på det nionde centrumet, vår tids Ravana, alltså Sai Baba, och alla dessa kunalini-magiker är alltså det tjocka, svarta mörkret framför dörren till himmelriket och du måste kunna passera dem centrum efter centrum för att kunna komma ut ur den trånga samhälls-buren som stänger in oss i vårt torra och kalla ego och då få en chans att lukta på den egentliga friheten, alltså den rätta handlingen är alltid att försöka befria sig från kundalini-kungarnas falska sken, alltså alltid uppror emot det onda, det falska och det groteska, det är vad livet handlar om, du måste kasta yxan rakt in i kundalini-gudarnas magiska hierarki, precis som Parasurama avataren gjorde, och ” don`t think twice, it`s all right” som Dylan sjunger, för din första tanke är alltid den bästa, var inte rädd, för Vishnu finns, han kommer att skydda dig, det börjar med uppror emot Obama, det är den första egentliga handlingen varje människa måste göra ifall hon inte vill försöka tillbringa sitt liv som en ortodox drönare, men Sodom och Gomorra är inget att ha, det är som det grådaskiga diskvattnet vi släpper ut till reningsverket, menade Isaia, Men Obama betyder den jordiska politiska ledaren, men Mao Tse Tung, Lenin, Fidel Castrro och Che Guevara gjorde aldrig något uppror emot kundalini-hierarkin, de var själva falska gudar helt besatta av kundalini-eldens gnistrande friktion på det andra centrumet och genom sin makt hoppades de kunna få en chans missbruka sin omgivnings sexuella kraft för egen njutning, men om du tagit dig upp till nionde centrumet, då står du öga mot öga med både början och slutet av vårt universum, då kan du förstå att noll och nio hänger ihop, att när nollan, alltså ingenting skapas, så skapas samtidigt allting, alltså nian, som är alltings slut, men då kan vi säga att nollan är Shiva, det destruktiva, alltså det första som skapades, men Shiva är också nian, därför att det är alltings slut, alltså det destruktiva, eller döden, men nollan är ej livet, men döden, därför är vårt universum från början till slut dödens rum, livet är alltså bortom vårt kosmos, alltså evigt, det människan upplever från födelse till död är inte liv, men ett långsamt döende, en oerhört sorgsen process, varför, det handlar om att försöka förstå att lyckan aldrig kan delas, för allt som delas kommer att dö, det är därför ensamheten är vägen till livet, vägen ut ur vårt kosmos, att våga ta steget från det nionde centrumet upp till det tionde där alla bokstäver och siffror löser upp sig,

in english

For the action is the great mystery of human life, is it meant for humans own enjoy sake, without her having to think about its consequences, a kind of drone life, dissipation, or is it perhaps meant as a gift or forgiveness because we did something stupid and wrong and that we be given another chance to correct to it, but society’s authorities do not believe that man is good for society is not structured to unlock the good, but to prevent evil, we have thick codes of laws and courts to prevent and to punish more serious evil, we have the Bible and Manus law and so on to not only civilized, the savage in us, but also preach a kind of heaven where we can get if we follow some action patterns, but the real man’s heaven is alcohol, prostitution, drugs, nerve tranquilizers, sleeping pills, marijuana and opium, it is admittedly an artificial heaven, but it ignores her in, because we have also got a mental-health care that takes care of and treat an acute grief or an acute anxiety caused because the door to the true kingdom of heaven been barred in 4000 years of a black magic, I came across a Christian social workers in Dindigul, “my father was killed by 3-days mantra-puja, he said excitedly, “then my mother took down the large glazed picture of Jesus and crushed on the floor “,” you know, “he said,” that evil is strong today, ” I could hear heaven, sighing deeply about the grief that the hierarchical Kundalini-order provoked here on earth in the last thousand years, through its false gods, by their cruel and black magic, which is now currently governed by Obama, Kadafi and all terrorists, Ben Laden, Pope Bendict XVI, the lower Hindu mantra-ritualists and Woodoo ritualists in Africa and in Latin America, the Dalai Lama and his Buddhistic mantra army, Shankaracharya Kanchi, Jayendra Saraswathi Swamy and his army of brahmins mantra-ritualists worldwide, Nambottris mantra warriors and finally on the ninth center, our time, Ravana, thus Sai Baba, and all these kunalini-magicians are therefore the thick, black darkness in front of the door to the heavenly kingdom, and you must be able pass them the center after the center to get out of the narrow socio-cage that imprisons us in our cold and dry ego and then obtain a chance to smell the real freedom, then the act is always to try to free ourselves from the kundalini-kings false impression, that is always rebellion against evil, the false and the grotesque, this is what life is all about, you, must throw the axe straight into the kundalini-gods magical hierarchy, just as Parasurma avatar did, and “don` t think twice, it `s all right” as Dylan singing, your first thought is always the best, do not be afraid, for Vishnu is there, he will protect you, it begins with the revolt against Obama, it is the first real action every person should do if she does not try to spend her life as an orthodox drone, but Sodom and Gomorrah is not to be, it’s like the dingy dishwater we emit to the treatment plant, “said Isaia, but Obama means the earthly political leader, but Mao Tse Tung, Lenin, Fidel Castrro and Che Guevara did never rebelled against the kundalini-hierarchy, they were themselves false gods completely obsessed with kundalini-fire sparking friction at the second center and by their power they hoped to get a chance to abuse their environment sexual power for their own enjoyment, but if you taking your up to ninth center, when you stand face to face with both the beginning and end of our universe, then you can understand that zero and nine are related, that when zero, then nothing created, so simultaneously everything created, thus the nine , which is all things end, but then we can say that zero is Shiva, the destructive, therefore, the first created, but Shiva is also the nine, because that is all things end, then it is destructive, or death, but zero is not life but death, that is why our universe from beginning to end is the place of death, life is thus beyond our cosmos, that is eternal, it human experience from birth to death is not life, but a slowly dying, a very sad process, therefore, it is about trying to understand that happiness can never be shared, for everything that is shared will die, that’s why solitude is the way to life, the way out of our cosmos, to dare take the step from the ninth center up to the tenth, where all the letters and numbers will dissolve itself,