HOW IT IS 22

Det absoluta finns i vårt universum, men hur kan det vara möjligt, och vad menar vi då med det absoluta, det är som när vi skriver, ifall vi skriver intelligent som Sören Kierkegaard,Fredric Nietzsche och Kant, då finns det ingen plats för det absoluta i människans liv, men att mekaniskt tro att det absoluta finns där, fast vi inte kan uppleva det hjälper oss föga att integrera det i vårt liv, det räcker inte med intelligens och tro för att närma oss det absolutas värld, vi behöver faktiskt massor av naivitet för det, direkt från barnets lekfulla och glädjefulla upptäckar-lust-anda , men också en djupare kontakt med vår själ, för att försöka tänka utan själ går inte, för det är att observera, och det leder till en analytisk vetenskaplig världsbild, till en relativ upplevelse-värld, men att tänka genom själen och genom det naiva betyder att inte bara känslan och det kreativa är där men också den äkta barnsliga och lekfulla inspirationen, då handlar det inte längre om att analysera, dela upp världen i olika objekt, men att sätta samman den uppdelade världen, integrera den,göra den hel och förstå sammanhangen och helheten, och ha ett absolut perspektiv i sikte, även om det inte är möjligt att överblicka det absoluta kan vi i alla fall försöka, för det är åt rätt håll, vi försöker alltså att intuitivt sträcka ut vår blick så långt som möjligt för att i alla fall få lite rätt, även om vi ej når helheten, alltså SANNINGEN, men att sätta dit nollan och räkna upp allt det vi kan observera och säga att detta är världen hjälper oss föga då vi letar efter vår själ eller efter kärlek, därför är Jackson Pollocks målningar en sannare bild av världen än Einsteins relativitets-teori, det modernistiska måleriet,som började med de franska impressionisterna Claude Monet och Edgar Degas var alltså ett försöka att sträcka sig bortom det relativa för att om möjligt intuitivt och kreativt kunna nå fram till en slags skiss av det absoluta, faktiskt var det Gud de försökte måla, Vishnu, och det var rätt, för inte sedan grott-konstens tid för kanske 12000 år sedan har vi haft ett måleri som försökt avbilda det absoluta, alltså Gud, som ett bildlikt fenomen, vad modernisterna försökte visa genom de första impressionistiska bilderna var att vi måste försöka få upp känslan, alltså själen, till ögonen, börja se världen mera intuitivt, helare, sluta upp att fokusera in varje litet föremål med en slags strålkastar-blick, och undersöka objektet, tinget, från alla håll och kanter, men istället börja se sammanhangen mellan sakerna, hur de hänger ihop, se helheten, se den grönaktiga färgen då vi ser skogen, men istället för att titta kan vi skåda, börja se världen med en evighetsblick, se med förlåtelse i blicken, försöka se om möjligt en hel värld bortom vår trasiga vetenskapliga världsbild, bortom vår upphuggna analytiska världsåskådningen, försöka se bortom den uppstaplade och konstlade naturvetenskapliga världsbilden, och förenklat är vår vänstra kroppshalva inriktad på det absoluta, medan vår högra kroppshalvan är inriktad på det relativa, den vänstra halvan är integrativ, medan den högra halvan är analyserande, därför finns Matsya, den förste Vishnu-avataren på vänstra sidan om Muladhara och Obama på Muladharas högra sidan, det handlar alltså om två olika medvetanden, Matsya är det absoluta medvetandet, medan Obama är det relativa medvetandet, Van Gogh, Asker Jorn, Miro, Kadinsky och så vidare, försökte alla att väcka upp Matsya inom dem och börja se världen åt det absoluta hållet, de gjorde alla uppror emot den amerikanska politiska världsordningen, de började sitt arbete på den vita duken med att destruera den politiska världen då de målade , löste upp den, gjorde anarki av den, kaos av den, men samtidigt målade de fram en ny och djupare världs-ordning, mera dimmaktig impressionistisk) eller mera dynamisk och upplysande (expressionistisk), som folk inte först kunde förstå vad den liknade eller vad den betydde, för allmänheten och kritikerna gjorde faktiskt narr av de första modernistiska utställningarna, de menade till och med att konstnären bluffade, att han inte kunde måla fotografiskt, att han var en bedragare, det samma hände med Jesus, han försökte också förmedla en absolut världsbild, men han blev inte bara hånad, utvisslad och förlöjligad, de till och med mördade honom, precis som de gjorde med Sokrates,

in english

The absolute existe in our universe, but how can it be possible, and what do we mean with the absolute, it is that when we write, if we write intelligently as Søren Kierkegaard, Fredric Nietzsche and Kant, then there is no place for the absolute in human life, but the mechanistic belief that the absolute is there, although we can not experience it. helps us little to integrate it into our lives, it is not enough, intelligence and faith to move closer to the absolute world, we actually need a lot of naivety to do it. directly from the child’s playful and joyous detect-lust-spirit, but also a deeper contact with our soul, to try to think without a soul can not work, for it is to observe, and it leads to an analytical scientific world view, to a relative-world experience, but to think through the soul and the naive mean that not only feeling and the creativity is there, but also the genuine childlike and playful inspiration, then it is no longer about to analys, dividing the world into different objects, but to bring together the divided world, integrate, make it full and understand the connections, and wholeness, and have an absolute perspective in sight, even if it is not possible to predict the absolute can we at least try, because it is the right direction, we are therefore trying to intuitively stretch out our eyes as far as possible to at least get some right, even if we do not reach the whole, therefore the TRUTH, but to put zero there and count up everything that we can observe and say that this is the world helps us little when we look for our souls, or for love, that is why Jackson Pollock’s paintings are a truer picture of the world than Einstein’s relativity theory, the modernist painting, which began with the French impressionists Claude Monet and Edgar Degas was therefore an attempt to go beyond the relative to that if possible intuitive and creatively to could reach at a sort of sketch of the absolute, in fact, it was God they tried to paint, Vishnu, and it was right, for not since the cave-art time perhaps 12,000 years ago, we had a painting that tried to depict the absolute, thus God, as a picture like phenomena, as modernists tried to show through the first Impressionist pictures was that we should try to get the feeling, thus the soul, to the eyes, begin to see the world more intuitive, healer, to stop the focus in any small object with a spotlight-gaze, and examine the object, the thing, from all sides, but instead begin to see relationships between things, how they connected, see the whole, see the greenish color when we see the forest, but instead to watch, we can look, start to see the world with a perpetual look, see with forgiveness in the gaze, trying to see if possible a world beyond our tattered scientific world view, beyond our chopped-up spent analytic philosophy, try look beyond the piled-up and artificial scientific worldview, and simplified our left body half focuses on the absolute, while our right body half is focused on the relative, the left half is integrative, whereas the right half is analytical, so therefor is Matsya, the first Vishnu-avatar on the left side of the Muladhara and Obama on Muladharas right side, it is, then, two different consciousnesses, Matsya is the absolute consciousness, while Obama is the relative consciousness, Van Gogh, Asker Jorn, Miro, Kadinsky and so on, all tried to bring up Matsya in them and begin to see the world to the absolute direction, they did all revolt against the american political world order, they began their work on the white canvas by destroying the political world when they painted, dissolved it, made anarchy of it, chaos of it, but at the same time painted a new and deeper world order, more misty (Impressionist) or more dynamic and bright (expressionist), that people not could understand what it was like or what it meant, for the public and the critics in fact, made a mockery of the first modernist exhibitions, they meant even that the artist were bluffing, that he could not paint photographically, that he was an impostor, the same happened to Jesus, he also tried convey an absolute worldview, but he was not only mocked, hiss and ridiculed, they even killed him, just as they did with Socrates,