HOW IT IS 232

Min relation till världen består dels av det vansinne
som världen kontinuerligt försöker skyffla över mig
för att begrava mig och min röst så djupt ner som möjligt
i något hål i marken

och dels av min egen intensiva kamp för att kunna bevara mig själv intakt
så som jag faktiskt är

i mitt urpsrungliga skick
fast alltid med en stol
mellan mig själv och den dialektiska världen,

fast inte någon tjurfäktning,
men hela tiden koncentrerad på den intensiva känslan av
att jag är mig själv och då känner intensiv kontakt med det spontana och direkta flödet
från min egen insida
från min ande-själ eller vad vi ska kalla det,

jag vill inte dela på mig,,
aldrig, aldrig, aldrig,
för hellre dör jag,

för genom Shivas kraft, i åttonde chakrat,
kan du stå emot vansinnet i världen

och den klappjakt
som pågår emot alla de som inte helt underkastat sig än
den rådande social ordningen,

att döda dem totalt psykiskt, andlig, själsligt,
att vi alla måste vara totalt berfriade från vår egen värld på insidan, från subjektet,
för att bli helt accepterade av samhället,

men genom att dricka giftet,
låta det rinna ner i magen,
utan rädsla, skräck eller förtvivlan,
eller minsta tillstymmelse till dårskap,

men bära den sociala falska ordningen i din form,
alltså i din kropp, utan att den för den skull kan kontrollera dig eller
på minsta sätt styra dig, utan att du känner någon som helst
lojalitet till detta sociala plasket,

men känner med hög säkerhet att giftet kommer jag att svettas ut
ur kroppen snart, pissa ut, gråta ut ur ögonen,

utan rädsla, utan någon som helt tillstymmelse till underkastelse
men se det sociala träskvattnet som något som strax ska ut ur din kropp igen,
för vad kan du göra, du är i världen med sitt skitiga sociala vatten som de tvingar i dig,
men du har ju ditt eget rena vatten från ditt hjärta som du kan vila i,

var inte rädd för stämplarna och de oläsliga namnteckningarna,
vad kan de göra, du har bergen på din sida,
solen och den blåa himlen,
vinden och haven,

för du kan vandra på stränderna,
du kan sova uppe i bergen,

att ta sig upp til Shiva,
du kommer då att utföra ditt karma rätt,
alltså göra rätt handling,

för Shiva jobbar med att sjustera vårt karma,

men varje dag behöver vi snacka en stund med Honom,
få reda på ifall vi är på rätt väg,

fast Vishnu kommer snabbt till hjälp
då det är en mycket stark blockerande ondska på vår väg,

för det betyder att vi då kämpar emot den absoluta toppen på ondskan i världen
och därmed nått tionde chakrat,

IN ENGLISH

My relationship to the world consists of the madness
that the world constantly tries to shovel over me
to bury me and my voice as deep as possible
in a hole in the ground

and partly by my own intense struggle to keep myself intact
as who I actually am

in my originally state
tough allways with a chair
between myself and the dialectic world,

tough no bull fight ,
but always concentrated on the intense feeling of
that I am myself and then I feel intense contact with the spontaneous and the direct flow
from my own interior
from my spirit-soul or what we shall call it,

I do not want to split on me,,
Never, never, never,
for I would rather die,

for by Shiva’s power, in the eighth chakra,
can you resist the madness in the world

and the witch hunt
going against all those who have not completely submitted themselves to
the prevailing social order,

to kill them totally mentally, spirituality, soul,
that we all have to be totally freed from our own world on the inside, from the subject,
to be fully accepted by the society,

but by drinking poison,
let it flow down into into the stomach,
without fear, terror or despair,
or the slightest tinge of insanity,

but bear the false social order in your form,
thus in your body, without that itis able to control you or
the least steer you, without feeling any
loyalty to this social splash,

but I feel with high certainty that the poison, I will sweat it out
from the body quickly, pissing out, cry it out from my eyes,

without fear, without any semblance of a submission
but see the social swamp water as something who just is about to get out of your body again,
for what you do, you are into world with his gritty social water who they force on you;
but you’ve got your own clean water from your heart who you can sleep in,

do not be afraid of stamps and the illegible signatures,
what can they do, you have mountains on your site,
the sun and the blue sky,
wind and seas,

for you can walk on the beaches,
you can sleep in the mountains,

to get up to Shiva,
you will then perform your karma right,
thus do the right action,

for Shiva are working to adjust our karma,

but every day we need to chat for a while with him;
find out if we are on track,

tough Vishnu will quickly help
when there is a very strong blocking evil on our way,

for it means that we are fighting against the absolute pinnacle of evil in the world
and thus reached the tenth chakra,